မ​​ေနာရမ္မမှာ ​​ေဟာ​​ေြပာမယ်....

နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​

ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဘ​​ေလာဂ်ရပ်ဝန်း​​မှာ..........

What is Barcamp ?

Ubuntu Show

...........ကမ္ဘာပျက်ခါနီး​​ .............

စစ်သား​​များ​​နှင့်​​ သက်ဦး​​ဆံပိုင် ဘုရင့်​​နိုင်ငံ​​ေတာ်

နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ

ကိုယ့်​​ချစ်သူ.. ဟင်း​​ချက်တတ်ြပီလား​​..........

ဝမ်း​​နည်း​​မှတ်တမ်း​​

Earworm

ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​

အ​​ေမရိကန်အစိုး​​ရနှင့်​​ ြမန်မာအစိုး​​ရ ​​ေတွ့​​ဆံု​​ေဆွး​​​ေနွး​​ရန်ရှိြခင်း​​

​​ေနြပည်​​ေတာ်တွင် ငလျင်လှုပ်ခတ်သွား​​

ထပ်မံတိုး​​ချဲ့​​လိုက်ြပီ

Facebook (or) A Tool Of Revolution

ဖိလစ်ပိုင်ကမ်း​​ရိုး​​တန်း​​သွား​​ သ​​ေဘင်္ာ နစ်ြမုပ်

ကျွန်​​ေတာ်နှင့်​​ အပိုင်း​​အစများ​​

ဆူနာမီအြဖစ်မှ ပယ်ဖျက်လိုက်ြပီ

သဘာဝ​​ေဘး​​ဒဏ်ကျ​​ေရာက်မည်ု့​​​ေနရာ ထုတ်ြပန်မှု

ငလျင်ြကီး​​တစ်ခု လှုပ်ခတ်

ြမန်မာြပည်၏ ​​ေနာက်ဆံုး​​မိဖုရား​​

ြပင်သစ်သမ္မတ ​​ေဆး​​ရံုတက်ြပီး​​​ေနာက် အနား​​ယူ

တရုတ်နိုင်ငံ၏ Xinjiang ​​ေဒသတွင် လူမျိုး​​စုြကား​​ တင်မာမှုများ​​ ြမင့်​​တက်ြဖစ်ပွား​​

 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign