ငလျင်ြကီး​​တစ်ခု လှုပ်ခတ်


မဂ္ဂနီကျူ့​​ ၇.၅ရှိ ငလျင်ြကီး​​တစ်ခုသည် အဂင်္ါ​​ေန့​​ အ​​ေစာပိုင်း​​တွင် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရှိ Andaman ကျွန်း​​အလွန်တွင် လှုပ်သွား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ဆူနာမီအ​​ေရး​​​ေပါ် ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​​ေရး​​အ​​ေနြဖင့်​​ အိန္ဒိယ၊​ ြမန်မာ၊​ အင်ဒိုနီး​​ရှား​​၊​ ထိုင်း​​နှင့်​​ ဘဂင်္လား​​​ေဒ့​​ရှ်တို့​​ကို သတိ​​ေပး​​ထား​​ပါသည် ။​

Andaman ကျွန်း​​၏ ြမို့​​​ေတာ်ြဖစ်​​ေသာ Port Blairရှိ Reuters သတင်း​​​ေထာက် Sanjit Kumar က ၎င်း​တို့​​၏ အခန်း​​သည် စက္ကန့်​​ ၂၀ မှ စက္ကန့်​​ ၃၀ အထိ ြပင်း​​ထန်စွာ လှုပ်ခါသွား​​​ေြကာင်း​​ ဆိုပါသည်။​ ၎င်း​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ Andaman ကျွန်း​​၏ ​​ေြမာက်ပိုင်း​​တွင် လူအများ​​​ေနအိမ်မှ အထိတ်တလန့်​​ထွက် ​​ေြပး​​ြက​​ေြကာင်း​​၊​သို့​​ရာတွင် ရဲများ​​က ပျက်စီး​​မှုနှင့်​​ပတ်သက်၍ သတင်း​​မရ​​ေသး​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

အ​​ေမရိကန် ဘူမိ​​ေဗဒ​​ေလ့​​လာ​​ေရး​​အဖွဲ့​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ငလျင်သည် စတင်စက မဂ္ဂနီကျူ့​​ ၇.၇ ရှိြပီး​​၊​ နံနက် ၁ : ၅၅ နာရီ (စကင်္ာပူ စံ​​ေတာ်ချိန် နံနက် ၃း​​ ၅၅ နာရီ)တွင် လှုပ်ခါသွား​​ခဲ့​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ ပါသည်။​ ​​ေရတိမ်ပိုင်း​​အနက် ၃၃ ကီလိုမီတာတွင် Port Blair ၏ ​​ေြမာက်ပိုင်း​​ ၂၅၄ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုြပု၍ လှုပ်ခါခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​

အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ အမျိုး​​သား​​သမုဒ္ဒရာနှင့်​​ ​​ေလထုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်​​ေရး​​၏ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဆူနာမီ တပ်လှန့်​​စခန်း​​မှ အဆိုပါ​​ေဒသအတွက် ဆူနာမီအ​​ေရး​​​ေပါ် ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​ရန် သတိ​​ေပး​​ထုတ်ြပန် ထား​​ပါ သည်။​ သတင်း​​ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ဆူနာမီစခန်း​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ငလျင်၏ အရွယ်အစား​​မှာ ြပည်တွင်း​​၌ ြဖစ်​​ေပါ်သည့်​​ ဖျက်ဆီး​​နိုင်သည့်​​အဆင့်​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိရန် အလား​​အလာရှိ​​ေြကာင်း​​၊​ တစ်ခါတစ်ရံ ​​ေဒသတွင်း​​ ဆူနာမီအြဖစ် ကမ်း​​ရိုး​​တန်း​​တစ်​​ေလျှာက် ဖျက်ဆီး​​နိုင်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​ ငလျင်၏ ဗဟိုြပု​​ေသာ ​​ေနရာမှ ကီလိုမီတာ တစ်​​ေထာင်ထက်မ​​ေဝး​​​ေသာ​​ေနရာတွင် ြဖစ်ပွား​​နိုင်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​


သမုဒ္ဒရာဆိုင်ရာ သတင်း​​အချက်လက်ြဖန့်​​​ေဝ​​ေရး​​ အိန္ဒိယအမျိုး​​သား​​ဌာန၏ အရာရှိ Ajay Kumar က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ဆူနာမှ သတိ​​ေပး​​ချက်ကို ၎င်း​ဌာနက မထုတ်ြပန်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​ ၎င်း​ Reuters သို့​​ ဖုန်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ဆူနာမီအ​​ေရး​​​ေပါ်သတိ​​ေပး​​ချက်ကို ၎င်း​တို့​​မထုတ်ြပန်​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေလာ​​ေလာဆယ် ​​ေဒသအတွင်း​​ ​​ေရအြမင့်​​​ေြပာင်း​​လဲမှုကို ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​စစ်​​ေဆး​​​ေန​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

Andaman နှင့်​​ Nicobar ကျွန်း​​များ​​သည် ကွင်း​​ဆက်သဖွယ်ကျွန်း​​များ​​ြဖစ်ြပီး​​ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရှိ အိန္ဒိယနိုင်ငံအ​​ေရှ့​​ဘက် မိုင်ရာ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေဝး​​​ေသာ ​​ေနရာတွင် ရှိပါသည်။​ အ​​ေမရိကန် ဘူမိ​​ေဗဒ ​​ေလ့​​လာ​​ေရး​​ဌာနက မဂ္ဂနီကျူ့​​ ၇.၆ရှိ​​ေသာ ငလျင်သည် ငလျင်ြကီး​​တစ်အခုအြဖစ် သတ်မှတ်​​ေြကာင်း​​၊​ ငလျင်ရိုက်ခတ်မှုပျံ့​​နှံ့​​နိုင်ြပီး​​ အပျက်အစီး​​ြကီး​​မား​​မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

၂၀၀၄ ခုနှစ်က အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွင် ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​သည့်​​ ြကီး​​မား​​​ေသာငလျင်သည် ဆူနာမီကိုြဖစ်​​ေစြပီး​​ လူ ၂၂၈,၀၀၀ ဦး​​ကို ​​ေသဆံုး​​​ေစခဲ့​​ပါသည်။​

အင်ဒိုနီး​​ရှား​​တွင် ဇလ​​ေဗဒဆိုင်ရာ ​​ေအဂျင်စီအရာရှိတစ်ဦး​​က ၎င်း​​​ေအဂျင်စီသည် ဆူမား​​တရား​​ ကျွန်း​​ထိပ်ရှိ အာ​​ေချး​​ဧရိယာကို ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​စစ်​​ေဆး​​ခဲ့​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​ ယခုအထိ အင်ဒိုနီး​​ရှား​​နိုင်ငံ တွင် ဆူနာမီနှင့်​​ပတ်သက်၍ သတင်း​​​ေပး​​ပို့​​မှုများ​​မရှိ​​ေသး​​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် ပင်လယ်ကမ်း​​​ေြခသို့​​ ​​ေရာက်ရှိရန် (၂)နာရီခန့်​​ြကာ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​
လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 8/11/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign