ဂါဇာကမ်း​​​ေြမာင်​​ေဒသနယ်စပ်တစ်​​ေလျှာက် အစ္စ​​ေရး​​တပ်များ​​ အ​​ေြမာက်အများ​​​ေရာက်ရှိ

အစ္စ​​ေရး​​​ေလ​​ေြကာင်း​​မှ တိုက်ခိုက်မှုများ​​မှာ (၃)ရက်​​ေြမာက်​​ေန့​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိလာြခင်း​​

ကမ္ဘာ့​​အြကီး​​ဆံုး​​ ​​ေမွး​​ြမူ​​ေရး​​စခန်း​​သို့​​ အလည်တစ်​​ေခါက်

ြမန်မာဘ​​ေလာ့​​ဂ် အကယ်ဒမီဆု​​ေပး​​ပွဲ ကျင်း​​ပမည်

MM Photoshopt ..........Welcome.........Photoshop Lessons

ကျွန်​​ေတာ်နှင့်​​ ဆရာ KEY

ဖိနပ်ြဖင့်​​အပစ််ခံရြပီး​​​ေနာက် သမ္မတဘွတ်ရှ်အ​​ေနြဖင့်​​ ြပင်း​​ထန်​​ေသာခံစား​​ချက်မရှိဟု ​​ေြပာြကား​​

အီရတ် ဂျာနယ်သတင်း​​​ေထာက်က အ​​ေမရိကန်သမ္မတဘွတ်ရှ်အား​​ ရှူး​​ဖိနပ်ြဖင့်​​ ပစ်​​ေပါက်ြခင်း​​

ထိုင်း​​ဝန်ြကီး​​ချုပ်သစ် Abhisit Vejjajiva ၏ ကိုယ်​​ေရး​​အကျဉ်း​​

Abhisit Vejjajiva ထိုင်း​​နိုင်ငံ ဝန်ြကီး​​ချုပ်သစ် ြဖစ်လာ

ပုဂံခရီး​​...... ဓါတ်ပံုများ​​

ဂရိနိုင်ငံ အဓိကရုဏ်း​​ြဖစ်မှု တည်ြငိမ်စ ြပုလာြခင်း​​

7 Day News ဂျာနယ်မှ ​​ေြပာြကား​​​ေသာ SIM Card ​​ေရာင်း​​ချမည်ဆိုသည်မှာ မြဖစ်နိုင်

ပါကစ္စတန်နှင့်​​ ဆက်နွယ်မှုရှိသည့်​​ သဲလွန်စများ​​ ပိုမိုရရှိလာြခင်း​​

ဘန်​​ေကာက်​​ေလဆိပ်လုပ်ငန်း​​များ​​ ြပန်လည်စတင်ြခင်း​​

ပါကစ္စတန်အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ စစ်​​ေသွး​​ြကွများ​​ကို ထိန်း​​ချုပ်နိုင်စွမ်း​​ ရှိ -မရှိ စမ်း​​သပ်ြခင်း​​လား​​

ဆန္ဒြပသူများ​​ ​​ေလဆိပ်များ​​မှ ထွက်ခွာသွား​​ြခင်း​​

 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign