ဖိနပ်ြဖင့်​​အပစ််ခံရြပီး​​​ေနာက် သမ္မတဘွတ်ရှ်အ​​ေနြဖင့်​​ ြပင်း​​ထန်​​ေသာခံစား​​ချက်မရှိဟု ​​ေြပာြကား​​


သမ္မတအိမ်ြဖူ​​ေတာ်မှ သမ္မတအား​​ အီရတ်ဂျာနယ်သတင်း​​​ေထာက်က ဖိနပ်ြဖင့်​​ ပစ်​​ေပါက်ြပီး​​​ေနာက် ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ သမ္မတအ​​ေနြဖင့်​​ မည်သို့​​​ေသာ ြပင်း​​ထန်သည့်​​ခံစား​​ချက်မရှိဟု ဆိုပါသည်။​

အီရတ်ဂျာနယ်သတင်း​​​ေထာက်ြဖစ်သည့်​​ Mr. Muntadar al-Zaidi သည် သမ္မတ George W Bush ကို ဘဂ္ဂဒက်ြမို့​​ သတင်း​​စာ ရှင်း​​လင်း​​ပွဲြပုလုပ်​​ေနစဉ်အတွင်း​​ ၎င်း​စီး​​ထား​​သည့်​​ ရှူး​​ဖိနပ်(၂)ရံြဖင့်​​ ပစ်​​ေပါက်ခဲ့​​ြပီး​​ ​​ေခွး​​ြကီး​​ဟု ​​ေခါ်ဆိုခဲ့​​ပါသည်။​

Mr. Bush အ​​ေနြဖင့်​​ ထိခိုက်ြခင်း​​မရှိ​​ေသာ်လည်း​​ ၎င်း​၏ ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ရှိသူ အမျိုး​​သမီး​​ဝန်ထမ်း​​ြဖစ် ​​ေသာ Ms. Dana Perino အ​​ေနြဖင့်​​ ရုတ်ရုတ်သဲသဲြဖစ်စဉ်အတွင်း​​ မျက်လံုး​​တွင် ထိခိုက်မှု ရခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အထက်တရား​​စီရင်​​ေရး​​​ေကာင်စီ၏ ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ရှိသူက Mr. Zaidi သည် အဂင်္ါ​​ေန့​​တွင် အမှုစစ်​​ေဆး​​ သူ တရား​​သူြကီး​​​ေရှ့​​​ေမှာက်တွင် အစစ်ခံြပီး​​​ေနာက် မိမိြပုလုပ်ခဲ့​​မှုကို ဝန်ခံခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ထိန်း​​သိမ်း​​ခံရစဉ်အတွင်း​​ Mr. Zaidi အ​​ေနြဖင့်​​ ရိုက်နှက်ြခင်း​​ခံခဲ့​​ရသည်ဟု ၎င်း​၏အကိုြဖစ်သူ၏ စွပ်စွဲချက်အ​​ေပါ် အီရတ်စစ်တပ်မှ အ​​ေစာပိုင်း​​က ြငင်း​​ဆိုခဲ့​​ပါသည်။​ BBC သို့​​ ၎င်း​၏အကိုြဖစ်သူ Mr. Dargham က အခင်း​​ြဖစ်ပွား​​ြပီး​​​ေနာက် ၎င်း​၏ညီြဖစ်သူ Mr. Zaidi သည် လက်​​ေမာင်း​​ကျိုး​​သည့်​​ဒဏ်၊​ နံရိုး​​များ​​ကျိုး​​သည့်​​ဒဏ်နှင့်​​ ကိုယ်တွင်း​​​ေသွး​​ယိုမှုများ​​ကို ခံစား​​ခဲ့​​ရသည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

တရား​​သူြကီး​​အ​​ေနြဖင့်​​ အမှုကို စစ်​​ေဆး​​ရာတွင် အဆိုပါအမှုမှာ တရား​​စွဲဆိုရာ၌ ခက်ခဲရှုပ်​​ေထွး​​မည် ြဖစ်၍ ရံုး​​တင်မစစ်​​ေဆး​​မီ လ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ အချိန်ယူရမည်ြဖစ်သည့်​​အတွက် Mr. Zaidi ကို ချုပ်​​ေနှာင်ထား​​မည် ြဖစ်ပါသည်။​ အ​​ေမရိကန်သမ္မတ Bush ၏ ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ရှိသူ Ms. Perino ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ထိုသို့​​ ​​ေစာ်ကား​​ခဲ့​​မှု အ​​ေပါ် ဆီ​​ေလျာ်သည့်​​ြပစ်ဒဏ်ကို အီရတ်အစိုး​​ရ၏ တရား​​​ေရး​​စနစ်က ဆံုး​​ြဖတ်​​ေပး​​လိမ့်​​မည်ဟု Mr.Bush က ယံုြကည်ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ သမ္မတအ​​ေနြဖင့်​​ ယခုအြဖစ်အပျက်အတွက် စိတ်ထဲတွင် နာကျည်း​​ ခံစား​​ချက် မရှိပါဟု ဆက်လက်​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

အီရတ်အမျိုး​​သား​​လံုြခံု​​ေရး​​အြကံ​​ေပး​​ Mr. Mowaffaq al-Rubaie ၏ အမိန့်​​ြဖင့်​​ အင်အား​​သံုး​​ ဖမ်း​​ဆီး​​ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် ၊​ အီရတ်အာဏာပိုင်များ​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ အသက်(၂၈)နှစ်ရှိ Mr. Zaidi သည် နိုင်ငံ၏ ဥပ​​ေဒနှင့်​​အညီ တရား​​စွဲဆိုလိမ့်​​မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

တရား​​လိုနှင့်​​ တရား​​ခံ​​ေရှ့​​​ေနများ​​တက်​​ေရာက်သည့်​​ ယ​​ေန့​​တွင် Mr. Zaidi ကို တရား​​သူြကီး​​​ေရှ့​​သို့​​ ​​ေခါ်​​ေဆာင်လာခဲ့​​​ေြကာင်း​​ အီရတ်အထက်တရား​​စီရင်​​ေရး​​​ေကာင်စီ ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ရှိသူ Mr. Abdul Satar Birqadr က ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ Mr. Ziadi အ​​ေနြဖင့်​​ သမ္မတအား​​ ​​ေသ​​ေစရန် ြကံစည်မှုြဖင့်​​ တရား​​စွဲြခင်း​​ ခံရပါက ​​ေထာင်(၇)နှစ်မှ (၁၅)နှစ် ကျခံရမည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ၎င်း​က ဆက်လက်​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ အဂင်္ါ​​ေန့​​တွင် အီရတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း​​လံုး​​၌ ဒုတိယ​​ေန့​​လူထုချီတက်မှုြကီး​​နှင့်​​အတူ Mr .Zaidi အား​​ သူရဲ​​ေကာင်း​​အြဖစ်နှင့်​​ ၎င်း​အား​​ ထိန်း​​သိမ်း​​ထား​​ြခင်း​​မှ လွှတ်​​ေပး​​ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုြကပါသည်။​ ယခုအချိန် အာရပ်​​ေလာကတွင် Mr. Zaidi က သမ္မတဘွတ်ရှ်အား​​ ပစ်​​ေပါက်ခဲ့​​​ေသာ ဖိနပ်(၂)ရံကို အ​​ေမရိကန်​​ေဒါ်လာ(၁၀)သန်း​​ (​​ေပါင်စတာလင် ၆.၅သန်း​​) ​​ေပး​​ဝယ်လိုသူများ​​ ရှိ​​ေနြကသည်ဟု သတင်း​​များ​​က ဆိုပါသည်။​ အီရတ်ဂျာနယ်သတင်း​​​ေထာက် သမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌြဖစ်သူ Mr. Mouyyard al-Lami က အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ Mr. Zaidi အ​​ေပါ် သက်ညှာရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုလိုက်ပါသည်။​

၎င်း​က Mr. Zaidi ၏ အြပုအမူသည် ထူး​​ဆန်း​​ြပီး​​ မရင့်​​ကျက်​​ေသး​​သူ တစ်​​ေယာက်၏ အြပုအမူဟု ​​ေဖာ်ြပခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ အီရတ်ဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr. Nouri al-Maliki ကို သနား​​ညှာတာမှု ြပသရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုလိုက်ပါသည်။​ သမ္မတဘွတ်ရှ်အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေနာက်လတွင် သမ္မတရာထူး​​မှ မထွက်ခွာမီ အ​​ေမရိကန်သမ္မတတစ်​​ေယာက် အနြဖင့်​​ နှုတ်ဆက်သည့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ အီရတ်နိုင်ငံသို့​​ အလည်အပတ်လာ​​ေရာက်ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ြပီး​​ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​ သတင်း​​စာရှင်း​​လင်း​​ပွဲတွင် အီဂျစ်နိုင်ငံ ၊​ ကိုင်ရိုြမို့​​၌ အ​​ေြခစိုက်သည့်​​ ပုဂ္ဂလိက ရုပ်ြမင်သံြကား​​ဌာနြဖစ်​​ေသာ al-Baghdadia ၏ လူသိနည်း​​သည့်​​ ဂျာနယ်သတင်း​​​ေထာက်မှ ၎င်း​စီး​​ထား​​သည့်​​ ဖိနပ်ြဖင့်​​ ပစ်​​ေပါက်ခံရခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​ Mr. Zaidi က ဖိနပ်ြဖင့်​​ ပစ်​​ေပါက်စဉ်အတွင်း​​ သမ္မတBushအား​​ "​​ေခွး​​ြကီး​​၊​ ဒါအီရတ်ြပည်သူများ​​က ​​ေပး​​တဲ့​​ နှုတ်ဆက်အနမ်း​​ကွ" ဟု ​​ေအာ်ဟစ်​​ေြပာဆိုခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​၏အကိုြဖစ်သူက ဖိနပ်နှင့်​​ပတ်သက်၍ BBC သို့​​ ၎င်း​ဖိနပ်ကို ဘဂ္ဂဒက်ြမို့​​လယ်​​ေခါင်ရှိ နာမည်ြကီး​​ ​​ေဈး​​တန်း​​မှ ဝယ်ယူခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ြပီး​​ အ​​ေရာင်မှာ အညိုရင့်​​​ေရာင်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ အ​​ေသး​​စိတ် ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ဘဂ္ဂဒက်တက္ကသိုလ်မှ ဆက်သွယ်​​ေရး​​ဘွဲ့​​ရ Mr. Zaidi သည် အီရတ်ြမို့​​​ေတာ်တွင် ​​ေနထိုင်ြပီး​​ al-Baghdadia ပုဂ္ဂလိက ရုပ်ြမင်သံြကား​​ဌာနတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့​​သည်မှာ (၃)နှစ်ခန့်​​ရှိြပီဟု သိရပါသည် ။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)


နိုင်ငံတကာ သတင်း​​များ​​ကို ​​ေရး​​သား​​ရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စ​​ေသာ သတင်း​​ဌာနများ​​မှ သတင်း​​များ​​ကို အား​​လံုး​​​ေပါင်း​​စပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြပန်လည်​​ေရး​​သား​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး​​ သတင်း​​များ​​ကို Update ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေရး​​​ေနပါသည်... သို့​​​ေသာ် သတင်း​​များ​​သည် အချိန်နှင့်​​ Source ယူရာ သတင်း​​ဌာနများ​​​ေပါ်တွင် မူတည်​​ေနပါ၍ အမှား​​အယွင်း​​များ​​ ပါခဲ့​​လျှင် ခွင့်​​လွှတ်ပါရန် ​​ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/17/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign