အီရတ် ဂျာနယ်သတင်း​​​ေထာက်က အ​​ေမရိကန်သမ္မတဘွတ်ရှ်အား​​ ရှူး​​ဖိနပ်ြဖင့်​​ ပစ်​​ေပါက်ြခင်း​​


အီရတ်သို့​​ အလည်အပတ်​​ေရာက်ရှိ​​ေနသည့်​​ အ​​ေမရိကန်သမ္မတ Bush အား​​ ၎င်း​စီး​​ထား​​သည့်​​ ဖိနပ်(၂)ရံြဖင့်​​ ရုတ်ရုတ်သဲသဲြဖစ်​​ေအာင် ပစ်​​ေပါက်ခဲ့​​သည့်​​ အီရတ်ဂျာနယ်သတင်း​​​ေထာက်သည် ထိုသို့​​ ြပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ ြကံစည်ခဲ့​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ၎င်း​၏ အ​​ေပါင်း​​အ​​ေဖာ်များ​​က တနလင်္ာ​​ေန့​​တွင် ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

Mr. Muntazer al-Zaidi အသက်(၂၈)နှစ်ရှိသည့်​​ ​​ေဖာ်ြပပါ အီရတ်သတင်း​​​ေထာက်သည် သူရဲ​​ေကာင်း​​ အြဖစ် ချီး​​ကျူး​​ြခင်း​​ခံခဲ့​​ရပါသည်။​ ၎င်း​က ဖိနပ်ြဖင့်​​ ပစ်​​ေပါက်ြခင်း​​ခံခဲ့​​ရသူ အ​​ေမရိကန်သမ္မတ Bush မှာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် အီရတ်သို့​​ စီး​​နင်း​​ဝင်​​ေရာက်ရန် အမိန့်​​​ေပး​​ခဲ့​​သူ ြဖစ်ပါသည်။​ အ​​ေမရိကန်သမ္မတ Bush အီရတ်တွင် ရှိ​​ေနစဉ် ဘာသာ​​ေရး​​အထွတ်အြမတ်ြမို့​​ြဖစ်​​ေသာ Najaf နှင့်​​ Baghdadတို့​​တွင် အ​​ေမရိကန် ဆန့်​​ကျင်​​ေရး​​ ဆန္ဒြပပွဲများ​​ကို ြပုလုပ်ခဲ့​​ပါသည်။​

အ​​ေမရိကန်ဆန့်​​ကျင်ရး​​ Sadr လှုပ်ရှား​​​ေရး​​အဖွဲ့​​ဝင်တစ်ဦး​​ြဖစ်သူ Mr. Liwaa Sumeissim က မိမိတို့​​ နိုင်ငံအား​​ ကျူး​​​ေကျာ်ဝင်​​ေရာက်​​ေနသည့်​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ၏ သမ္မတအား​​ ြမင်လိုက်ရသည့်​​အတွက် ​​ေြကကွဲ စွာ ခံစား​​ရမှုကို ြပသခဲ့​​သည့်​​ အြပုအမူပင်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​လိုက်ပါသည်။​

သို့​​ရာတွင် အီရတ်အစိုး​​ရက ဂျာနယ်သတင်း​​​ေထာက် Mr. Zaidi ၏ အြပုအမူသည် ရှက်စရာ ​​ေကာင်း​​ြပီး​​ ၎င်း​၏အလုပ်ရှင်ြဖစ်​​ေသာ Al-Baghdadia ရုပ်ြမင်သံြကား​​ဌာနက ​​ေတာင်း​​ပန်ရန် ​​ေတာင်း​​ဆို လိုက်ပါသည်။​ အဆိုပါ ရုပ်ြမင်သံြကား​​ဌာနက Mr. Zaidi ကို ထိန်း​​သိမ်း​​ထား​​ြခင်း​​မှ ချက်ြခင်း​​လွှတ်​​ေပး​​ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုထား​​ပါသည်။​

တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​တွင် သမ္မတ Bush နှင့်​​ အီရတ်ဝန်ြကင်္ီး​​ချုပ် Mr. Nuri al-Maliki တို့​​ သတင်း​​စာ ရှင်း​​လင်း​​ပွဲြပုလုပ်​​ေနစဉ် ဂျာနယ်သတင်း​​​ေထာက် Mr. Zaidi က ထိုင်​​ေနရာမှ ခုန်ထ၍ "​​ေခွး​​ြကီး​​၊​ ဒီဟာ နှုတ်ဆက်အနမ်း​​ပဲကွ( Farewell Kiss, you Dog !) ဟု ဆိုြပီး​​ ၎င်း​၏ဖိနပ်(၂)ရံြဖင့်​​ အ​​ေမရိကန်သမ္မတကို ပစ်​​ေပါက်ခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​

ပထမဖိနပ်တစ်ရံမှာ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်(၂)ဦး​​၏ ​​ေနာက်တွင်ရှိသည့်​​ အ​​ေမရိကန်နှင့်​​ အီရတ်အလံကို ထိြပီး​​၊​ ​​ေနာက်တစ်ရံမှာ ပစ်မှတ်လွဲ​​ေချာ်သွား​​ပါသည်။​ Mr. Zaidi မှာ ချက်ြခင်း​​ပင် လံုြခံု​​ေရး​​အ​​ေစာင့်​​များ​​၏ ​​ေြမြပင်​​ေပါ်သို့​​ လှဲချချုပ်​​ေနှာင်ြခင်း​​ကို ခံခဲ့​​ရပါသည်။​ ထို့​​​ေနာက် ချုပ်​​ေနှာင်ထား​​လျက်နှင့်​​ ၎င်း​က "​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ရ​​ေသာ အီရတ် ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာအတွက် မင်း​​တွင် တာဝန်ရှိသည်"ဟု ​​ေအာ်ဟစ်ခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေြကညာချက်တွင် Al-Baghdadia ရုပ်ြမင်သံြကား​​ဌာနက အီရတ်အာဏာပိုင်များ​​ကို ၎င်း​တို့​​၏ ဂျာနယ်သတင်း​​​ေထာက်အား​​ အ​​ေမရိကန်အာဏာပိုင်များ​​က အီရတ်ြပည်သူများ​​ကို ကတိ​​ေပး​​ခဲ့​​သည့်​​ ဒီမိုက​​ေရစီနှင့်​​ လွတ်လပ်​​ေရး​​နှင့်​​အညီ ချက်ြခင်း​​လွှတ်​​ေပး​​ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုခဲ့​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေဖာ်ြပထား​​ပါသည်။​ ၎င်း​တို့​​၏ ဂျာနယ်သတင်း​​​ေထာက်အ​​ေပါ် မည်သည့်​​အ​​ေရး​​ယူမှုများ​​ကို မဆို မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ အာဏာရှင် အစိုး​​ရ၏ အြပုအမူများ​​သာ ြဖစ်သည်ဟု မိမိတို့​​ စဉ်း​​စား​​ရလိမ့်​​မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​

Al-Baghdadia ရုပ်ြမင်သံြကား​​ဌာနမှ Zaidi ၏ လုပ်​​ေဖာ်ကိ်ုင်ဖက်တစ်ဦး​​က Mr. Zaidi အ​​ေနြဖင့်​​ အခွင့်​​အ​​ေရး​​ရသည်နှင့်​​အမျှ Mr. Bush အား​​ ဖိနပ်ြဖင့်​​ ပစ်​​ေပါက်ရန် ြကံစည်ထား​​ြပီး​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​က​​ေြပာြကား​​ရာ၌ Mr. Zaidi အ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​က လုပ်မည်ဆိုသည်ကို မိမိတို့​​ သံသယ မရှိမိပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆက်လက်​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

အမည်မ​​ေဖာ်လို​​ေသာ Mr. Zaidi ၏ လုပ်​​ေဖာ်ကိ်ုင်ဖက်တစ်ဦး​​က Mr. Zaidi အ​​ေနြဖင့်​​ အ​​ေမရိကန်တို့​​ အ​​ေပါ် စက်ဆုတ်ရွံ့​​မုန်း​​​ေြကာင်း​​ ၊​ ၎င်း​သည် အ​​ေမရိကန်တပ်သား​​များ​​ကို ရွံ့​​မုန်း​​သကဲ့​​သို့​​ သမ္မတ Bush ကိုလည်း​​ ရွံ့​​မုန်း​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

ဖိနပ်ြဖင့်​​ ပစ်​​ေပါက်ြခင်း​​သည် အာရပ်ယဉ်​​ေကျး​​မှု၌ အြပင်း​​ထန်ဆံုး​​​ေသာ ​​ေစာ်ကား​​မှုြကီး​​ပင်ြဖစ်ပါသည်။​ အီရတ်သမ္မတ​​ေဟာင်း​​ ဆဒ္ဒန်ဟူစိန်၏ ရုပ်ထုကို ၂၀၀၃ခုနှစ် ၊​ ဧြပီလတွင် လှဲချြပီး​​​ေနာက် ၊​ ထိုသို့​​ လှဲချလိုက်သည့်​​ ရုပ်ထု၏ မျက်နှာကို လာ​​ေရာက်ြကည့်​​ရှု့​​သူများ​​က ဖိနပ်များ​​ြဖင့်​​ နင်း​​​ေချခဲ့​​ဖူး​​ပါသည်။​

အီရတ်​​ေရှ့​​​ေနများ​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ Mr. Zaidi သည် နိုင်ငံ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် လာ​​ေရာက်လည်ပတ်မှု အ​​ေပါ် ​​ေစာ်ကား​​သည့်​​ြပစ်မှုြဖင့်​​ တရား​​စွဲခံရပါက ​​ေထာင်(၂)နှစ် အနည်း​​ဆံုး​​ကျမည်ြဖစ်ြပီး​​၊​ ​​ေသ​​ေစရန်ြကံစည်မှုြဖင့်​​ တရား​​စွဲခံရပါက ​​ေထာင်(၁၅)နှစ် ကျမည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

အီရတ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုြမို့​​တွင် ရုပ်ြမင်သံြကား​​ဌာန၏ အစီအစဉ် စီစဉ်​​ေရး​​ညွှန်ြကား​​​ေရး​​မှူး​​ြဖစ်သူ Mr. Muzhir al- Khafaji က Mr. Zaidi သည် အာရပ်များ​​အတွက် ဂုဏ်ယူရမည့်​​ အြမင်ကျယ်သည့်​​ ပုဂ္ဂိုလ်ပင် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​သွား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

၎င်း​က AFP သတင်း​​ဌာနကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ၎င်း​မှာ ယခု ကိစ္စမတိုင်မီ အ​​ေမရိကန်တို့​​၏ ဖမ်း​​ဆီး​​မှုကို နှစ်ြကိမ်ခံခဲ့​​ရသည့်​​အတွက် Mr. Zaidi ၏ လံုြခံုမှုအတွက် စိုး​​ရိမ်မိပါ​​ေြကာင်း​​ ၊​ အီရတ်တွင် ရှိသည့်​​ မိမိတို့​​၏ သတင်း​​​ေထာက်များ​​မှာ (၂၀၀)ရှိသည့်​​အတွက် ၎င်း​တို့​​ အဖမ်း​​ခံရမည်ကို စိုး​​ရိမ်မိပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆက်လက် ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ Mr. Khafaji က Mr . Zaidi သည် အသက်(၂၈)နှစ်ရှိြပီး​​ ဘဂ္ဂဒက်တက္ကသိုလ်မှ ဆက်သွယ်​​ေရး​​ဘွဲ့​​ကို ရခဲ့​​သူြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ၊​ မိမိတို့​​ဌာနတွင် လုပ်​​ေနသည်မှာ (၃)နှစ်ခန့်​​ရှိပါ​​ေြကာင်း​​ ၊​ ၎င်း​သည် ယခင်အစိုး​​ရနှင့်​​ မည်သို့​​မျှ မပတ်သက်ပါ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ၎င်း​၏ မိသား​​စုသည် သမ္မတ ဆဒ္ဒန်ဟူစိန် အုပ်စိုး​​စဉ်အခါက အဖမ်း​​ခံခဲ့​​ရပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)


နိုင်ငံတကာ သတင်း​​များ​​ကို ​​ေရး​​သား​​ရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စ​​ေသာ သတင်း​​ဌာနများ​​မှ သတင်း​​များ​​ကို အား​​လံုး​​​ေပါင်း​​စပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြပန်လည်​​ေရး​​သား​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး​​ သတင်း​​များ​​ကို Update ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေရး​​​ေနပါသည်... သို့​​​ေသာ် သတင်း​​များ​​သည် အချိန်နှင့်​​ Source ယူရာ သတင်း​​ဌာနများ​​​ေပါ်တွင် မူတည်​​ေနပါ၍ အမှား​​အယွင်း​​များ​​ ပါခဲ့​​လျှင် ခွင့်​​လွှတ်ပါရန် ​​ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/15/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign