ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ

ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ် ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​သည် "ဓမ္မဂန်ဖတ်စာနှင့်​​ ပုရာဏ်ကျမ်း​​"​​ေခါ် ဆံုး​​မကျမ်း​​တစ်ကျမ်း​​ကို ဟံသာဝတီြမို့​​ အစိုး​​ရလွှတ်​​ေတာ်ြကီး​​က မင်း​​အမိန့်​​စာနှင့်​​တကွ ​​ေရွှ​​ေတာင်ြမို့​​ စစ်ကဲမင်း​​ ​​ေမာင်မှဲ့​​၏ ​​ေလျှာက်ထား​​ ​​ေတာင်း​​ပန်ချက်အရ အရပ်ရပ်​​ေသာ ​​ေလာကီကျမ်း​​၊​ ​​ေလာကုတ္တရာကျမ်း​​တို့​​ကို ကိုး​​ကား​​ ထုတ်နှုတ်ြပီး​​ ဓမ္မဂန်ဖတ်စာနှင့်​​ ပုရာဏ်ကျမ်း​​ကို ၁၂၄၂ခုနှစ်၊​ တ​​ေပါင်း​​လြပည့်​​​ေကျာ် (၁၀)ရက်၊​ ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​ ည​​ေနသံုး​​ချက်တီး​​အချိန်​​ေကျာ်တွင် ​​ေရး​​သား​​ြပီး​​စီး​​ခဲ့​​သည်။​

ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ် ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​သည် ဓမ္မဂန်ဖတ်စာနှင့်​​ ပုရာဏ်ကျမ်း​​ကို သက္ကရာဇ် ၁၂၄၂ ခုနှစ်တွင် ​​ေရး​​သား​​ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်၍ နှစ်ကာလအား​​ြဖင့်​​ နှစ်​​ေပါင်း​​တစ်ရာ​​ေကျာ်ခဲ့​​ြပီြဖစ်သည်။​ ဆရာ​​ေတာ်၏ ဩဝါဒကဗျာ ကို ထုတ်နှုတ် တင်ြပလိုက်ပါသည်။​

သဗ္ဗပညတ်၊​ အြမဲမှတ်​​ေလာ့​​ ၊​
တတ်သိ​​ေစလို၊​ ြပညွှန်း​​ဆိုအံ့​​၊​
ကိုယ်တွင်​​ေရာဂါ အနာရှိလျက်၊​
ရက်ရက်ငယ်က၊​ မကုသ​​ေသာ်၊​
နှိုင်း​​ဆချင့်​​သား​​၊​ မဆံုး​​လား​​ ။​

​​ေတာင်ကိုြမင်လျှင်၊​ ​​ေြပး​​ချင်ခုန်လွှား​​၊​
ကျွန်ငနွား​​၊​ ချင်း​​အား​​ချင့်​​ကိုယ်
မြပုန်း​​လား​​ ။​

ကျွန်​​ေြပာင်မထား​​၊​ မယား​​မ​​ေန၊​
​​ေယာကျာ်း​​​ေလး​​လည်း​​၊​
ရွာ​​ေနလူများ​​ မမုန်း​​လား​​ ။​

သား​​လည်း​​မသီး​​၊​ သမီး​​မရ၊​
အိုရွယ်ကျ​​ေသာ်၊​ ဒုက္ခချင့်​​မှာ မဖံုး​​လား​​ ။​

သံလျက်ြဖစ်ြငား​​၊​ မ​​ေသွး​​ထား​​​ေသာ်၊​
ချင့်​​အား​​လိုခါ၊​ မတံုး​​လား​​ ။​

ဓမ္မသတ်တရား​​၊​ မသင်ြငား​​​ေသာ်၊​
စကား​​ဆိုခါ၊​ မရှံုး​​လား​​။​

ငယ်က​​ေပျာ်လွန်၊​ ကျမ်း​​ဂန်တရား​​၊​
မသင်ြငား​​​ေသာ်၊​ မင်း​​ပါး​​စိုး​​ခွင်၊​
မဝင်နိုင်ဘဲ၊​ ဆင်း​​ရဲပန်း​​​ေတာင်း​​၊​
မ​​ေကာင်း​​သက်​​ေမွး​​၊​ မယဉ်​​ေကျး​​သည်၊​
လူ​​ေရး​​လူစ မတံုး​​လား​​။​

ပညာရှိများ​​၊​ ချစ်သနား​​လည်း​​၊​
တရား​​​ေဟာခါ မဖံုး​​လား​​။​

မိဘမသင်၊​ ပွဲတွင်မတည်၊​
ကုန်စည်မသွား​​၊​ လူ့​​ငနွား​​၊​
မယား​​ချင့်​​ကို မမုန်း​​လား​​ ။​

မင်း​​​ေစလုပ်ြငား​​၊​ လျင်ြဖတ်စား​​သည်၊​
​​ေယာကျာ်း​​လူ​​ေလ၊​ လူင​​ေမွှကို၊​
ရွာ​​ေနလူများ​​ မမုန်း​​လား​​ ။​

​​ေရမရ​​ေသာ်၊​ တွင်း​​ဝအထဲ၊​
​​ေြမနဲတိုင်​​ေအာင် တူး​​။​

သလိပ်သည်း​​​ေြခ၊​ ​​ေသွး​​​ေလမ​​ေကာင်း​​၊​
အနာ​​ေထာင်း​​​ေသာ်၊​
စာ​​ေဟာင်း​​ ​​ေဒါသထုတ်။​

ဥစ္စာနည်း​​ရှာ၊​ ​​ေြကွး​​ြမီများ​​​ေသာ်၊​
ကုန်သွား​​ လယ်ယာလုပ်။​

မိုး​​မရွာခင်၊​ သစ်ငုတ်ဝါး​​ရင်း​​၊​
ကျင်း​​ကျင်း​​ စင်​​ေအာင်ခုတ်။​

ြမှုပ်၍အပင်၊​ ​​ေပါက်တံုချင်​​ေသာ်၊​
ကျွဲ,ဆင်, နွား​​တား​​၊​ မဝင်ြငား​​​ေအာင်၊​
အတား​​ ​​ေစာင်ရမ်း​​လုပ်။​

ရင်ဝယ်ြဖစ်ြငား​​၊​ ​​ေမွး​​သည့်​​သား​​တို့​​၊​
မသွား​​​ေန့​​တိုင်း​​၊​ ​​ေကျာင်း​​တန်ရိုင်း​​​ေသာ်၊​
​​ေန့​​တိုင်း​​ နား​​ရင်း​​ထုပ်။​

နား​​ရင်း​​ထုပ်လျက်၊​ ဆိုနိုင်ခက်​​ေသာ်၊​
လက်နှင့်​​ ပျင်း​​ပိုး​​ထုတ်။​

ဇီဝကပင်၊​ ြဖစ်လျင်ကစား​​၊​
မ​​ေခါ်ြငား​​​ေသာ်၊​
သွား​​၍ လွတ်​​ေအာင် မကုနှင့်​​ ။​

နတ်သမီး​​ပင်၊​ ြဖစ်လျှင်ကစား​​၊​
သူ့​​​ေမျာက်သား​​ကို၊​ ​​ေြဖာင့်​​ဖျ​​ေြပာဆို
မလုနှင့်​​ ။​

သူ​​ေဌး​​သား​​ပင်၊​ ြဖစ်လျှင်ကစား​​၊​
မင်း​​ဝတ်စား​​ကို မတုနှင့်​​ ။​

တစ်အိမ်ထွက်ဝင်၊​ လင်လည်း​​မ​​ေန၊​
မိန်း​​မ​​ေလကား​​၊​ ရင်၌ သား​​ကို မချစ်ပါ။​

တစ်​​ေကျာင်း​​ထွက်ဝင်၊​
​​ေကျာင်း​​စဉ်လှည့်​​လည်၊​
တပည့်​​မည်ကာ၊​ လူ့​​ဗာလာကား​​၊​
ဆရာြမတ်ကို မချစ်ရာ ။​

နံနက်ညခါ၊​ ​​ေသစာ​​ေစာင်း​​ညှင်း​​၊​
သီချင်း​​တလိုက်၊​ ြကက်တိုက်အန်ခတ်၊​
လည်ပတ်သွား​​များ​​၊​ ထို​​ေယာကျာ်း​​ကား​​၊​
ဥစ္စာများ​​ကို မချစ်ရာ ။​

​​ေကျာင်း​​ကန်မတဲ၊​ လူထဲမလာ၊​
​​ေတာမှာ​​ေပျာ်ပိုက်၊​ ​​ေခွး​​တိုက်​​ေလး​​ထား​​၊​
ချက်စား​​ြပုတ်ကင်၊​ လူ့​​ငဖင်ကား​​၊​
သူ့​​အသက်ကို မချစ်ရာ၊​
​​ေကာင်း​​ရာလား​​စွ၊​
​​ေကာင်း​​မှုဟူသည် မြဖစ်ရာ။​

သမီး​​ကညာ၊​ ရွယ်​​ေရာက်လာ၊​
အခါ မလင့်​​ပါ​​ေစနှင့်​​။​
အခါလင့်​​က ၊​ အသင့်​​မရ၊​
ယုတ်​​ေသာသူနှင့်​​ ညား​​တတ်စွ။​

ကိုယ်တွင်​​ေရာဂါ၊​ ကပ်ခဲ့​​လာ၊​
အနာ မရင့်​​ပါ​​ေစနှင့်​​။​
အနာရင့်​​က သက်နှင့်​​တမျှ၊​
ရှိတတ်စွ။​

သား​​ငါး​​ရဲရာ၊​ သွား​​လာအတင့်​​မရဲနှင့်​​။​
ကိုယ်နှင့်​​ခန္ဓာ၊​ ကင်း​​လွတ်ကွာ၊​
မြကာခဏ ပျက်တတ်စွ။​

ြမစ်ြကီး​​ဂဂင်္ါ၊​ ကူး​​​ေသာခါ၊​
ဝန်ပါ မ​​ေလး​​ပါ​​ေစနှင့်​​။​
ဝန်​​ေလး​​ပါက၊​ ​​ေလှ​​ေလး​​​ေပါက်လျက်၊​
ြမစ်လည်ချက်ဝယ်၊​
ယက်ယက်ခဏ နစ်တတ်စွ။​

ပညာရှိလည်း​​၊​ သတိမ​​ေလျာ့​​ပါ​​ေစနှင့်​​။​
သတိ​​ေလျာ့​​လျက်၊​ အြကံပျက်​​ေသာ်၊​
ကိုယ်တွင်း​​ခဏ၊​ ယုတ်တတ်စွ။​

လက်မှု နှုတ်မှု၊​ စုစုအတတ်၊​
အရပ်ရပ်ကို မှတ်​​ေလလူများ​​၊​
အမျိုး​​သား​​တို့​​၊​ မှတ်သား​​နိုင်က၊​
ချမ်း​​သာရလိမ့်​​။​

ဆံုး​​မ​​ေပရာ၊​ လူ့​​လိမ္မာတို့​​
နည်း​​နာစကား​​ ြကား​​ဖန်များ​​က၊​
ြကီး​​ပွား​​ပညာ၊​ ထင်ရှား​​ရာသည်၊​
လူ့​​ရွာ ​​ေကျာ်​​ေကျာ် သဲသဲတည်း​​ ။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/13/2010. Filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign