ဒါလား​​ဟဲ့​​ စာ​​ေရး​​ဆရာ


စာ​​ေပ၊​ ဂီတ၊​ ရုပ်ရှင်၊​ ပန်း​​ချီစသည့်​​ အနုပညာ နယ်ပယ်မှ အနုပညာသမား​​များ​​သည် ခံစား​​စရာ ရှိလျှင် သူများ​​ထက် ပိုမို ခံစား​​တတ်ြပီး​​၊​ ၎င်း​တို့​​၏ ခံစား​​ချက်များ​​ကိုလည်း​​ လူအများ​​ နား​​လည်သ​​ေဘာ​​ေပါက်​​ေအာင် မိမိ၏ အတတ် ပညာများ​​ြဖင့်​​ ​​ေဖာ်ထုတ်ြပြကသူများ​​ပင် ြဖစ်သည်။​

နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ြပင်သစ်စာ​​ေရး​​ဆရာြကီး​​ြဖစ်သူ အဲလ်ဘတ်ကမူး​​က "အသံမထွက်နိုင်ဘဲ ငံု့​​၍ခံ​​ေနရ​​ေသာ ​​ေချာင်ြကို​​ေချာင်ြကား​​မှ ဘဝဒုက္ခသည်များ​​ကိုယ်စား​​ အသံထွက်​​ေပး​​ရြခင်း​​သည် စာ​​ေရး​​ဆရာတိုင်း​​၏ အဓိက လုပ်ငန်း​​ပင် ြဖစ်သည်" ဟု ဆိုခဲ့​​သည်။​ အနုပညာစိတ်ရှိသူများ​​သည် ၎င်း​ထုတ်လုပ်လိုက်​​ေသာ အနုပညာပစ္စည်း​​အ​​ေပါ်တွင်လည်း​​ သံ​​ေယာဇဉ် ြကီး​​တတ်ြပီး​​၊​ မိမိဖန်တီး​​ထား​​​ေသာ အနုပညာကို ြကည်နူး​​မှု များ​​စွာြဖင့်​​ ပီတိလွှမ်း​​ြခံု​​ေလ့​​ရှိသည်။​

ယခုလက်ရှိ စာ​​ေပနယ်တွင် မိမိကိုယ်ကို စာ​​ေရး​​ဆရာဟု ကင်ပွန်း​​တပ်ကာ အရပ်တကာလှည့်​​ ​​ေြခြကွမာန်တက် ဖိနပ်ပူ မီး​​တိုက် ​​ေြခွး​​အြပိုက်ြပိုက်နှင့်​​ အတင်း​​အဖျင်း​​ ငယ်ကျိုး​​ငယ်နှာ​​ေဖာ်ကာ ဂုဏ်​​ေဖာ်တတ်သူများ​​လည်း​​ ​​ေတွ့​​​ေနရ၏။​ ထိုသို့​​ပင် ပုဂ္ဂိုလ်​​ေရး​​ထိခိုက်ကာ ဂျာနယ်အချင်း​​ချင်း​​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ မဂ္ဂဇင်း​​ချင်း​​​ေသာ် လည်း​​​ေကာင်း​​ ပညာမရ၊​ ဗဟုသုတမြဖစ်၊​ စာ​​ေဖာင်များ​​ကာ တင်ြက ​​ေရး​​​ေနြက၏။​

ဂျာနယ်တိုက်နှင့်​​သိ၍​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ မဂ္ဂဇင်း​​အယ်ဒီတာနှင့်​​ ရင်း​​နှီး​​​ေန၍​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​ စာမူများ​​ ပါ​​ေန​​ေသာ်လည်း​​ တကယ်တမ်း​​ ဘာမှအကျိုး​​မ​​ေပး​​နိုင်​​ေသာ စာမူများ​​ြဖစ်​​ေနတတ်သည်။​ ထို့​​ြပင် စာ​​ေပနယ် အတွင်း​​သို့​​ ယခုမှ ဝင်​​ေရာက်လာ​​ေသာ သူများ​​မှ စာမူ​​ေလး​​များ​​၊​ ကဗျာ​​ေလး​​များ​​ တိုက်ဆီသို့​​ လာအပ် လာတင်ြပီဆိုလျှင် "မင်း​​တို့​​ ကဗျာ​​ေတွ အဆင့်​​မမီဘူး​​၊​ မင်း​​တို့​​စာ​​ေတွ အလကား​​ ဘာမှလည်း​​မဟုတ်ဘူး​​၊​ သင်ယူဦး​​၊​" စသြဖင့်​​ အယ်ဒီတာနှင့်​​ ထိုစာ​​ေရး​​ဆရာလူြကီး​​မင်း​​များ​​မှ ဆရာြကီး​​များ​​စတိုင်ြဖင့်​​ အ​​ေပါ်စီး​​မှ ဖိကာဖိကာ ​​ေြပာ​​ေလ့​​ရှိြကသည်ကိုလည်း​​ ​​ေတွ့​​​ေနရြပန်သည်။​ လိုအပ်သည်များ​​ကို ​​ေထာက်ြပ​​ေဝဖန်ကာ အား​​​ေပး​​မှုြဖင့်​​ လက်တွဲမ​​ေခါ်ဘဲ ကန်ချ​​ေနြကသည်။​ အချို့​​​ေသာ အယ်ဒီတာများ​​ကလည်း​​ လက်ဖက်ရည် ​​ေလး​​တိုက်၊​ ​​ေဆး​​လိပ်​​ေလး​​နှိုက်ကာ​​ေပး​​မှ စကား​​​ေြပာလက်ခံချင်ြကသည်။​

ဆိုလိုခဲ့​​သည်မှာ ပညာရမှ စာ​​ေကာင်း​​၊​ စာ​​ေရး​​ဆရာဟု မ​​ေြပာပါ။​ ထိုသို့​​ အထင်မ​​ေရာက်​​ေစချင်ပါ။​ ရသ၊​သုတ စသြဖင့်​​ ​​ေထာင့်​​မျိုး​​စံုမှ ရသမျိုး​​စံု ရှိြကပါသည်။​ မိမိခံစား​​ချက်​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ အြခား​​ ြပည်သူများ​​၏ ခံစား​​ချက်ကို​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​ ထင်ဟပ်ကာ တင်ြပြခင်း​​ကိုသာ အား​​​ေပး​​ပါသည်။​ ထိုသို့​​မှ စာ​​ေရး​​ဆရာ ​​ေကာင်း​​တစ်​​ေယာက် ပီသပါမည်။​

အယ်ဒီတာမင်း​​များ​​ခင်ဗျား​​မှာလည်း​​ အရည်အချင်း​​ရှိ၍ မဟုတ်ပဲ ​​ေတာ်​​ေတာ်များ​​များ​​မှာ ထုတ်​​ေဝသူများ​​ ြဖစ်ြပီး​​ မိမိကိုယ်တိုင်ပင် အယ်ဒီတာြပန်လုပ်​​ေနသူများ​​ ြဖစ်​​ေနတတ်ြကသည်။​

နာမည်ြကီး​​စာ​​ေရး​​ဆရာတိုင်း​​လည်း​​ စာ​​ေရး​​ဆရာ​​ေကာင်း​​ မပီသသည်များ​​လည်း​​ ရှိြကပါသည်။​ အမှား​​များ​​လည်း​​ ရှိကာ အချိန်မီ ြပင်ဆင်ကာ တည့်​​မတ်သွား​​သည်များ​​လည်း​​ ရှိပါသည်။​ တစ်ခါက နာမည်ြကီး​​စာ​​ေရး​​ဆရာ တစ်​​ေယာက်သည် ဟာသမဂ္ဂဇင်း​​တစ်​​ေစာင်တွင် အရက်အ​​ေြကာင်း​​ချည်း​​ပဲ ​​ေရး​​ြပကာ အြခား​​ စာ​​ေရး​​ဆရာများ​​သည်လည်း​​ ထိုစာ​​ေရး​​ဆရာ၏ ​​ေရာင်း​​ရင်း​​များ​​ြဖစ်၍ အချင်း​​ချင်း​​ ​​ေနာက်ကာ ​​ေြပာင်ကာ စာမူများ​​ ထွက်လာ​​ေပါ်လာ၍ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ​​မှ လူငယ်များ​​ လမ်း​​မှား​​​ေရာက်နိုင်​​ေြကာင်း​​ စာများ​​ပို့​​ကာ ကန့်​​ကွက်သည်အထိ ​​ေြပာဆို တိုင်ြကား​​ခဲ့​​ရဖူး​​သည်။​ ​​ေနာက်ဆံုး​​ အယ်ဒီတာမှ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ​​အား​​ ​​ေတာင်း​​ပန်ကာ ထိုကဲ့​​သို့​​ စာမူများ​​ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့​​သည်။​

ဆရာ တက္ကသိုလ်စိန်တင် ​​ေရး​​သား​​​ေသာ ဦး​​သန့်​​အ​​ေြကာင်း​​စာအုပ်တွင် ဦး​​သန့်​​၏ ဝတ္ထု​​ေရး​​လိုသူ လူငယ် တစ်ဦး​​နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံု​​ေမး​​ြမန်း​​ခန်း​​ ဖတ်မိသည်ကို မှတ်မိပါ​​ေသး​​သည်။​
" ကဲ ...မင်း​​ ဘာလုပ်မယ် စိတ်ကူး​​သလဲ "
" ကျွန်​​ေတာ် စာ​​ေရး​​ချင်တယ်၊​ ဝတ္ထု​​ေတွ ​​ေရး​​မယ် "
" မင်း​​ ပိုက်ဆံ များ​​များ​​ရချင်လို့​​လား​​......"
" အို... မဟုတ်ပါဘူး​​...။​ ကျွန်​​ေတာ် စာ​​ေရး​​ချင်လို့​​ပါ "
" မင်း​​ ဘာသာ​​ေရး​​မှာ စိတ်ဝင်စား​​ရဲ့​​လား​​ "
" ဟင့်​​အင်း​​... မဝင်စား​​ပါဘူး​​။​ ကျွန်​​ေတာ် ဝတ္ထုပဲ စိ်တ်ဝင်စား​​တယ်၊​ စာ​​ေရး​​ချင်တယ် "
" ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲတို့​​၊​ ဒိစတိတ်​​ေကာင်စီတို့​​ကို​​ေကာ စိတ်ဝင်စား​​ရဲ့​​လား​​"
" ဟာဗျာ....စာပဲ​​ေရး​​ချင်ပါတယ်ဆိုမှ ၊​ ဒီနိုင်ငံ​​ေရး​​​ေတွ ကျွန်​​ေတာ် ဘယ်စိတ်ဝင်စား​​မလဲ..."
" ဒါြဖင့်​​ ဘာလုပ်မလဲ။​ နိုင်ငံ​​ေရး​​ကို စိတ်မဝင်စား​​ရင် ြမန်မာလူမျိုး​​​ေတွ တိုး​​တက်​​ေရး​​အတွက် တြခား​​နည်း​​လမ်း​​နဲ့​​ ​​ေဆာင်ရွက်လိုစိတ် ရှိလို့​​လား​​...."
" ဒါ​​ေတွ ကျွန်​​ေတာ် နား​​မလည်ပါဘူး​​၊​ ကျွန်​​ေတာ်ဝတ္ထု​​ေရး​​ချင်တယ်၊​ စာ​​ေပ ​​ေရး​​သား​​ချင်တာပဲရှိတယ် "
" မင်း​​ လူမှု​​ေရး​​လုပ်ငန်း​​​ေတွ တိုး​​တက်ဖို့​​ကို​​ေကာ စိတ်ဆန္ဒ မရှိဘူး​​လား​​"
" ဟင့်​​အင်း​​ "
" ​​ေချာ​​ေချာလှလှ မိန်း​​က​​ေလး​​​ေတွကို မင်း​​ြမင်တဲ့​​အခါ သူတို့​​ကို ချစ်ခင်ပိုး​​ပန်း​​ချင်စိတ်များ​​ မြဖစ်​​ေပါ်ဘူး​​လား​​"
" သူတို့​​ ဘယ်​​ေလာက်လှလှ ... ကျွန်​​ေတာ် လှည့်​​​ေတာင်မြကည့်​​ပါဘူး​​၊​ ကျွန်​​ေတာ်စာပဲ ​​ေရး​​​ေနချင်တာ..."
" မင်း​​ ​​ေကျာင်း​​ဆရာတို့​​ ြမို့​​အုပ်တို့​​ လုပ်ြပီး​​​ေတာ့​​ က​​ေလး​​​ေတွ... မိတ်​​ေဆွ အ​​ေပါင်း​​အသင်း​​​ေတွနဲ့​​ ​​ေပျာ်​​ေပျာ်ပါး​​ပါး​​ မ​​ေနချင်ဘူး​​လား​​..."
" ဟာဗျာ ... ခင်ဗျား​​ကို ​​ေြပာြပီး​​ြပီ မဟုတ်လား​​... ကျွန်​​ေတာ့်​​ဆန္ဒက ဝတ္ထု​​ေရး​​​ေနချင်တာပါလို့​​...."
" ဟာ...ဒါြဖင့်​​ရင် မင်း​​က ဘာ​​ေတွ​​ေရး​​မှာလဲ၊​ မင်း​​ထား​​ရှိတဲ့​​ဆန္ဒက စာ​​ေပ​​ေရး​​သား​​ြခင်း​​တစ်ခုထဲ။​ မင်း​​ဝတ္ထုထဲမှာ ထည့်​​​ေရး​​မှာက မင်း​​ လံုး​​ဝ စိတ်မဝင်စား​​ဘူး​​ဆိုတဲ့​​ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား​​​ေတွရဲ့​​ လှုပ်ရှား​​သွား​​လာမှု​​ေတွ မဟုတ်လား​​။​ လူ​​ေတွရဲ့​​ ​​ေအာင်ြမင်မှု၊​ ဆန္ဒ၊​ ဆံုး​​ရှံုး​​ရမှု၊​ ​​ေသာက၊​ ​​ေမတ္တာ စသည်​​ေတွ မပါဘဲ ​​ေယာကျာ်း​​၊​ မိန်း​​မ အ​​ေြကာင်း​​ မထည့်​​ဘဲ ဘယ်လိုလုပ်ြပီး​​ မင် ဝတ္ထု​​ေရး​​မှာလဲ...."

ယ​​ေန့​​​ေခတ် စာ​​ေရး​​ဆရာများ​​သည် ထိုကဲ့​​သို့​​ နား​​မလည်ဘဲ ​​ေရး​​ချင်​​ေနသူ​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ပင် ြဖစ်​​ေနသည်။​ ​​ေရး​​​ေနြကသူ​​ေတွ အများ​​ြကီး​​ ​​ေတွ့​​ြမင်​​ေနရသည်။​ ထို့​​ထက် ထိုနား​​မလည်​​ေသာသူများ​​ကို လက်တွဲမ​​ေခါ်ယူဘဲ ပို​​ေချာက်ကျကာ နွံနစ် သထက် နစ်​​ေအာင် ပို့​​​ေနသူများ​​ကို ​​ေမး​​ချင်ပါသည်။​

" မည်သို့​​​ေသာ သူမျိုး​​ကို စာ​​ေရး​​ ​​ေကာင်း​​သည်၊​ စာ​​ေရး​​ဆရာဟု သတ်မှတ်​​ေနပါသနည်း​​ "
Rapper ​​ေတွလို၊​ အြကည်​​ေတာ်​​ေြပာ​​ေသာ ငါး​​စိမ်း​​သည်များ​​ အချင်း​​ချင်း​​ ရန်ြဖစ်သလို လက်ညိုး​​ထိုး​​ကာ ​​ေမး​​လိုက်ချင်​​ေသး​​သည် ။​

" ဒါလား​​ဟဲ့​​ စာ​​ေရး​​ဆရာ" ဟူ၍ပင်..............။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)
(၂၈-၁-၂၀၁၀ ည ၁ဝး​​၃ဝတွင် ​​ေရး​​သား​​သည်။​)


Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/29/2010. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign