မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်


မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယစာအုပ်သည် ကဗျာ​​ေရး​​သူ၊​ စီစဉ်သူများ​​အား​​လံုး​​ ဝိုင်း​​ဝန်း​​ ြကိုး​​ပမ်း​​မှုြဖင့်​​ အခက်အခဲများ​​မှ ထွက်​​ေပါ်လာရပါသည်။​ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ကိုပဲ ​​ေမျှာ်လင့်​​တတ်ြကသည့်​​ စိတ်ဆန္ဒသည် လူတိုင်း​​တွင် ရှိြကပါသည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ပထမ ကဗျာ စာအုပ်ထက် ပို​​ေကာင်း​​​ေအာင် ြကိုး​​စား​​ခဲ့​​ြကပါသည်။​

မိုး​​ဦး​​၏ ရနံ့​​သစ်၊​ ကဗျာဆရာတို့​​၏ ရင်တွင်း​​ခံစား​​ချက်၊​ ​​ေစတနာတို့​​ ​​ေပါင်း​​စည်း​​ကာ မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်(ကဗျာစာအုပ်)ကို ဒုတိယအြကိမ် ထပ်မံထုတ်​​ေဝနိုင်ခဲ့​​သည့်​​အတွက် ဝမ်း​​သာမိပါသည်။​ ကဗျာချစ်သူများ​​ ​​ေတာင့်​​တလိုလား​​​ေသာ ကဗျာစာစုများ​​ကို တင်ြပထား​​သည့်​​အတွက် ​​ေကျနပ်ြက လိမ့်​​မည်ဟု ယံုြကည်မိပါသည်။​ ကဗျာဆရာများ​​၏ ​​ေရး​​ဟန်မျိုး​​စံုကို ခံစား​​နိုင်သလို စာ​​ေပအနုပညာ ဘဝအ​​ေတွ့​​အြကံုများ​​နှင့်​​ ​​ေရာယှက် ခံစား​​တင်ြပချက်များ​​ြဖစ်၍ စာ​​ေပရှု​​ေထာင့်​​မှ တစ်စံုတစ်ရာ ​​ေတွး​​​ေခါ်ခံစား​​ အကျိုး​​ ြဖစ်ထွန်း​​မည် ဆိုလျှင် ​​ေကျနပ်ပါြပီ ။​ တတိယ(ကဗျာစာအုပ်)ကိုလည်း​​ ထပ်မံြကိုး​​စား​​ ပါဦး​​မည်……….။​စာ​​ေပြမတ်နိုး​​၊​

ကဗျာပိုး​​သည်

ရင်း​​တွင်း​​ဆန္ဒ

နှလံုး​​လှြဖင့်​​

တင်ဆက်ြပသလိုက်ပါြပီ…

အကာအနှစ်

အသာလှစ်ကာ

အစာအြဖစ်

ခံစား​​နိုင်ြကပါ​​ေစ….

စာအုပ်အား​​ Download ယူရန်  Ifile Multiupload  Gazup  Mediafire BMA

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 5/04/2010. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign