က​​ေလး​​ကလား​​ဆန်သည့်​​ လုပ်ရပ်သာ ြဖစ်သည်ဟု ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​မှ ​​ေြပာြကား​​

“တရုတ်နိုင်ငံက အ​​ေမရိကန်အ​​ေပါ် အဘယ်​​ေြကာင့်​​ အမျက်​​ေဒါသထွက်ရသလဲ” ဖိုင်အား​​ Wiki Leaks မှ ​​ေဖာ်ြပထား​​ြခင်း​​နှင့်​​ ဖမ်း​​ဝရမ်း​​ထုတ်ခံထား​​ရြခင်း​​

အြကိုက် စရိုက်

ချီလီနိုင်ငံ၏ ပိတ်မိ​​ေန​​ေသာ ​​ေြကး​​နီ-​​ေရွှ သတ္တုတွင်း​​ အလုပ်သမား​​များ​​ကို ကယ်ဆယ်နိုင်ြပီ

စစ်အစိုး​​ရ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်​​ေန့​​ ကျင်း​​ပမည်

မှတ်တမ်း​​တစ်ခု ထွင်း​​ထုခဲ့​​​ေသာ စပိန်

Krygyzstan တွင် အဓိကရုဏ်း​​ြဖစ်ပွား​​

ကမ္ဘာ့​​ဖလား​​မှာ ဘယ်သူ​​ေတွ ​​ေအာင်ပွဲဆင်နိုင်မလဲ ?

Red Shirt စခန်း​​အား​​ ထိုင်း​​စစ်တပ်မှ ဝင်​​ေရာက်စီး​​နင်း​​ြခင်း​​

မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်

X2O (Special One) မဏ္ဍာပ်မှာ ​​ေပါက်ကွဲမှုြဖစ်ပွား​​

ြမန်မာ Ning ဆိုဒ်များ​​အား​​... ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည်​​ေစလို

Rapper သံုး​​​ေယာက် ဒဂံုစင်တာ​​ေဖာက်

ဗိုလ်ချုပ်အား​​ ဤသို့​​... လုပ်ြကံခဲ့​​သည်...

Google & China

ပဲခူး​​​ေကာလိပ်​​ေကျာင်း​​သား​​များ​​ ကား​​တိုက်ခံရ

ဒါလား​​ဟဲ့​​ စာ​​ေရး​​ဆရာ

ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ

ဂျာနယ်တစ်​​ေစာင်အား​​ ပွင့်​​လင်း​​စွာ ရှု့​​ြမင်ြခင်း​​

 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign