က​​ေလး​​ကလား​​ဆန်သည့်​​ လုပ်ရပ်သာ ြဖစ်သည်ဟု ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​မှ ​​ေြပာြကား​​

ကိုရီး​​ယား​​ကျွန်း​​ဆွယ်၏ အ​​ေနာက်ကမ်း​​​ေြခအလွန် အြငင်း​​ပွား​​​ေန​​ေသာကျွန်း​​၌ ​​ေတာင်ကိုရီး​​ယား​​က အ​​ေြမာက်များ​​ြဖင့်​​ စစ်​​ေရး​​​ေလ့​​ကျင့်​​မှုအ​​ေပါ် တုန့်​​ြပန်ရန် မထိုက်တန်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​က ​​ေြပာဆိုလိုက်သည်။​

​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​၏ စစ်ဌာနချုပ် ​​ေြကညာချက်ကို အစိုး​​ရပိုင် KCNA သတင်း​​ဌာနက ကိုး​​ကား​​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​၏ ​​ေတာ်လှန်​​ေရး​​တပ်မ​​ေတာ်အ​​ေနြဖင့်​​ အထိုး​​ခံရ၍ ြပန်လည်ကလဲ့​​စား​​​ေြခ​​ေသာ ပံုစံြဖစ်သည့်​​ မနှစ်ြမို့​​စရာ​​ေကာင်း​​​ေသာ စစ်​​ေရး​​လုပ်ရပ်အ​​ေပါ် တုန့်​​ြပန်ရန် ခံစား​​ချက် မရှိ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

၎င်း​တို့​​၏ စစ်​​ေရး​​လုပ်ရပ်သည် ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​ကို စစ်ြဖစ်ပွား​​​ေစရန် နှုတ်ခမ်း​​ဝသို့​​ ဆွဲ​​ေခါ်သည့်​​ ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်များ​​​ေသာ အြကံအစည်ပင်ြဖစ်ြပီး​​ အ​​ေမရိကန်-အာရှ ​​ေပါ်လစီမူဝါဒနှင့်​​ မဟာဗျူဟာကို ကာကွယ်ရန်နှင့်​​ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​ကို ချွတ်ြခံုကျ​​ေစရန် ြပုလုပ်ြခင်း​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ ထိုသို့​​ စစ်​​ေရး​​​ေလ့​​ကျင့်​​မှုသည် လက်ရှိ ​​ေတာင်ကိုရီး​​ယား​​ အာဏာပိုင်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ အုပ်ချုပ်​​ေရး​​ဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်း​​ြဖစ်​​ေပါ်မှုကို ​​ေကျာ်လွှား​​ရန်အတွက် ရည်ရွယ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြကညာချက်တွင် ​​ေဖာ်ြပထား​​သည်။​ အဆိုပါ ​​ေြကညာချက်တွင် ယခုလို စစ်​​ေရး​​​ေလ့​​ကျင့်​​မှုသည် ဘာမှမဟုတ်​​ေြကာင်း​​၊​ ြပိုင်ဘက်မရှိဘဲ က​​ေလး​​ကစား​​သည့်​​ပွဲသာြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆက်လက်​​ေဖာ်ြပထား​​ပါသည်။​ 


အ​​ေစာပိုင်း​​​ေန့​​တွင် ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​မှ တန်ြပန်တိုက်ခိုက်မည်ဟု အြကိမ်ြကိမ် သတိ​​ေပး​​​ေနသည့်​​ြကား​​မှ ယခင်လက ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​မှ အ​​ေြမာက်များ​​ြဖင့်​​ ပစ်ခတ်ခဲ့​​​ေသာ ယံုြပံုး​​ကျွန်း​​​ေပါ်တွင် ​​ေတာင်ကိုရီး​​ယား​​က ကျည်အစစ်ြဖင့်​​ ပစ်ခတ် ​​ေလ့​​ကျင့်​​ခဲ့​​ပါသည်။​ အဆိုပါ ကျွန်း​​မှာ ကိုရီး​​ယား​​နှစ်နိုင်ငံအြကား​​ ပိုင်ဆိုင်မှုနယ်နမိတ်အြဖစ် အြငင်း​​ပွား​​လျက်ရှိ​​ေသာ ကျွန်း​​ငယ် ြဖစ်ပါသည်။​ ၎င်း​ကျွန်း​​သည် ၁၉၅၀-၅၃ ကိုရီး​​ယား​​စစ်ပွဲအြပီး​​တွင် အ​​ေမရိကန် ဦး​​စီး​​သည့်​​ ကုလသမဂ္ဂစစ်တပ်က ရယူထား​​ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ နှစ်ဘက်နိုင်ငံတို့​​ အြကား​​ ပင်လယ်နယ်နမိတ်အနီး​​တွင် မ​​ေတာ်တဆ ြဖစ်ပွား​​သည့်​​ ​​ေရ​​ေြကာင်း​​တိုင်ပွဲငယ်များ​​ များ​​စွာြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/21/2010. Filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign