ြမန်မာ Ning ဆိုဒ်များ​​အား​​... ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည်​​ေစလိုယခုအခါ ြမန်မာအဖွဲ့​​အစည်း​​များ​​၊​ အသင်း​​အဖွဲ့​​များ​​အြဖစ် Social Ning ဆိုက်များ​​စွာကို အမည်အမျိုး​​မျိုး​​ြဖင့်​​ ဖွဲ့​​စည်း​​ထူ​​ေထာင်လျှက်ရှိရာ ြမန်မာ Ning ဆိုက်များ​​ အများ​​အြပား​​ ြမင်​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ ထိုသို့​​ ြမင်​​ေတွ့​​လျက်ရှိရာ ရွယ်ချက်ချက် အမျိုး​​မျိုး​​ြဖင့်​​ ရပ်တည်လျှက် ရှိ​​ေနြကပါသည်။​

နည်း​​ပညာများ​​၊​ မှတ်စုများ​​.... စသြဖင့်​​ ​​ေဝမျှရာ ​​ေနရာဌာနအြဖစ် Ning သည် လူသံုး​​များ​​လာသည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိ ​​ေနရ​​ေသာ်လည်း​​ အချို့​​ ြမန်မာ Ning ဆိုက်များ​​၏ ရပ်တည်မှုနှင့်​​ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စိတ်ပျက်စရာ ​​ေကာင်း​​​ေလာက်​​ေအာင် သိက္ခာမဲ့​​စွာ ရပ်တည်လျက်ရှိ​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​ြမင်​​ေနရပါသည်။​

ယ​​ေန့​​ Social Ning ဆိုက်များ​​၊​ နည်း​​ပညာ Ning ဆိုက်များ​​ အ​​ေနြဖင့်​​ ရသစံု​​ေဝမျှ​​ေနသည်ြဖစ်ရာ အများ​​အတွက် အလွန်အကျိုး​​ရှိ​​ေနသည်မှာ ​​ေကျနပ်ဖွယ်ြဖစ်ပါသည်။​ ထို့​​ထက် လူထဲက လူများ​​ြဖစ်၍ အမှား​​များ​​ ြဖစ်လာပါက တာဝန်ယူ ရင်ဆိုင်​​ေြဖရှင်း​​​ေပး​​သည့်​​သတ္တိြဖင့်​​ သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည်​​ေနြကသည်မှာလည်း​​ ​​ေလး​​စား​​စရာပင် ြဖစ်ပါသည်။​

ဤ​​ေနရာတွင် အယူအဆများ​​စွာ ကွဲြပား​​​ေနပါလိမ့်​​မည်။​ "ဤ ဆိုက်မှ စာများ​​သည် အြခား​​ဆိုက်မှ စာများ​​အား​​ ကူး​​ယူ​​ေဖာ်ြပထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်" ဟု စာတန်း​​​ေလး​​ချိတ်ယံုနှင့်​​ Copy ကူး​​ယူြခင်း​​ ရည်ညွှန်း​​ချက်ကို အြပည့်​​အစံု ကာကွယ်သွား​​ြခင်း​​ မြဖစ်နိုင်ပါ။​ မသက်​​ေရာက်ပါ။​ ထို့​​​ေနာက် အ​​ေမး​​စကား​​ ြဖစ်လာသည်။​ အများ​​သိ​​ေစရန် အလို့​​ငှာ၊​ ဗဟုသုတ အလို့​​ငှာ မကူး​​ယူနိုင်ဘူလား​​ဟု ​​ေမး​​စရာြဖစ်လာသည်။​ ကူး​​ယူ ​​ေဝမျှနိုင်ပါသည်၊​ သို့​​​ေသာ် ရည်ညွှန်း​​ချက်၊​ ​​ေရး​​သူအမည်၊​ (သို့​​မဟုတ်) ြဖည့်​​စွက်သည်ဆိုပါက Credit အ​​ေနြဖင့်​​ မူလ ​​ေနရာ၊​ ဆိုက်၊​ ပုဂ္ဂိုလ်အား​​ ြပန်လည် ညွှန်း​​ြပရပါမည်။​

ဤ​​ေနရာတွင် ရှင်း​​လင်း​​ချင်ပါသည်။​ Create အလွယ်တကူပင် Free ြပုလုပ်နိုင်​​ေသာ Ning တွင် "ငါ့​​ဟာငါ ဘာကူး​​ကူး​​၊​ ဘာ​​ေရး​​​ေရး​​ ၊​ ဒင်း​​တို့​​ ဘယ်လို ဥပ​​ေဒနှင့်​​ အ​​ေရး​​ယူမလဲ"ဟု မထီမဲ့​​ြမင်ြဖင့်​​ ကူး​​ယူ​​ေနြခင်း​​သည် ၎င်း​ဆိုက်၏ သိက္ခာ၊​ လူအများ​​၏ ယံုြကည်မှု၊​ သံုး​​စွဲ​​ေန​​ေသာ Member များ​​ ၏ ​​ေလး​​စား​​မှုကို ​​ေစာ်ကား​​ရာ ​​ေရာက်ပါသည်။​

"Rapper သံုး​​​ေယာက် ဒဂံုစင်တာ​​ေဖာက်" မှာ စာ​​ေရး​​သူ ​​ေရး​​သား​​ထား​​​ေသာ သတင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ သို့​​​ေသာ် Myanmar Selection Ning ဆိုက်တွင် Admin ကိုယ်တိုင်မှ ကူး​​ယူထား​​ကာ သတင်း​​​ေရး​​သူ စာ​​ေရး​​သူ၏ နာမည်အား​​ မထည့်​​သွင်း​​ထား​​ပါ။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ အဆိုပါ Myanmar Selection Ning ဆိုက်အား​​ ြပင်ဆင် ​​ေဖာ်ြပ​​ေပး​​ပါရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုခဲ့​​ပါသည်။​ သို့​​​ေသာ် Admin မှ​​ေန၍ ​​ေဖာ်ြပချင်မှ ​​ေဖာ်ြပမယ်... ကူး​​ယူတယ်ဟုသာ တုန့်​​ြပန်ခဲ့​​ပါသည်။​

၎င်း​ Myanmar Selection Ning ၏ အမည်မ​​ေဖာ်ပဲ ကူး​​ယူ​​ေဖာ်ြပမှု​​ေြကာင် သန်လျင်နည်း​​ပညာဆိုက်မှ ထပ်မံကာ ကူး​​ယူကာ ​​ေဖာ်ြပခဲ့​​သည်။​ သန်လျင်နည်း​​ပညာဆိုက်မှ Myanmar Selection Ning မှ သတင်း​​အား​​ ​​ေရး​​သည်ထင်၍ Myanmar Selection ထံမှ ကူး​​ယူထား​​ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေဖာ်ြပခဲ့​​သည်။​

ထို့​​​ေြကာင့်​​ စာ​​ေရး​​သူမှ သန်လျင်နည်း​​ပညာဆိုက်သို့​​ ၎င်း​သတင်း​​မှာ Myanmar Selection Ning မှ ​​ေရး​​သား​​ထား​​ြခင်း​​မဟုတ်ဘဲ လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ) ​​ေရး​​သား​​ထား​​​ေသာ သတင်း​​ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ပါ၍ သတင်း​​​ေဖာ်ြပလိုပါက လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)ြဖင့်​​သာ ​​ေဖာ်ြပ​​ေပး​​ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုခဲ့​​ပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​စံုသိရ​​ေသာ သန်လျင်နည်း​​ပညာဆိုက်မှ Admin အဖွဲ့​​သည် လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)အမည်ြဖင့်​​ ြပန်လည်ြပင်ဆင် ​​ေဖာ်ြပ​​ေပး​​ခဲ့​​ ပါသည်။​ ထိုသို့​​ တာဝန်ယူ လုပ်​​ေဆာင်​​ေပး​​​ေသာ သန်လျင်နည်း​​ပညာဆိုက်အား​​လည်း​​ အလွန် ​​ေကျး​​ဇူး​​တင် ​​ေလး​​စား​​မိပါသည်။​

Myanmar Selection ဆိုက်အ​​ေနြဖင့်​​ တစ်ပတ်ခန့်​​ ြကာြမင့်​​ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ၎င်း​၏ မဆင်မြခင် ​​ေရး​​သား​​မှုများ​​နှင့်​​အတူ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ဟူ​​ေသာ မူကိုထား​​လျက် ြပင်ဆင်ြခင်း​​ မလျဉ်း​​မရှိခဲ့​​ပါ။​ ထို့​​ြပင် စာ​​ေရး​​သူ၏ ဘဝထဲက အစိတ်အပိုင်း​​များ​​ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​ထဲမှ တစ်ခုြဖစ်​​ေသာ "ကျွန်​​ေတာ်နှင့်​​ ဆရာ Key" ​​ေဆာင်း​​ပါး​​အား​​ ကူး​​ယူထား​​သည့်​​အြပင် လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)မှာ ကူး​​ယူထား​​ြခင်း​​ြဖစ်သည်ဟု ​​ေရး​​သား​​ထား​​ပါ၍ စာဖတ်သူများ​​ အ​​ေနြဖင့်​​ စာ​​ေရး​​သူ လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)သည် ၎င်း​ Myanmar Selection ဆိုက်မှ ကူး​​ယူထား​​သ​​ေယာင်​​ေယာင် ​​ေဖာ်ြပထား​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိရြပန်ပါသည်။​

သို့​​ပါ၍ မိမိ စာ​​ေရး​​သူအ​​ေနြဖင့်​​ စာဖတ်သူများ​​ အြမင်မမှား​​​ေစရန် ကာကွယ်ရမည့်​​အြပင် Myanmar Selection ဆိုက်အား​​လည်း​​ မနစ်နာ​​ေစလို၍ ၎င်း​ထံ ြပင်ဆင်​​ေပး​​ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုခဲ့​​ပါသည်။​ သို့​​​ေသာ် ယခုအချိန်ထိ ၎င်း​၏ အြပုအမူသည် သိက္ခာရှိ​​ေသာ ဆိုက်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲ ပို၍ဆိုး​​ကာ တုန့်​​ြပန်လာခဲ့​​သည့်​​အတွက် အများ​​သိ​​ေစရန် အလို့​​ငှာ ဤသို့​​ ​​ေရး​​သား​​လိုက်ရြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​

ြမန်မာ Ning ဆိုက်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​လည်း​​ ယခုလိုကိစ္စမျိုး​​မြဖစ်​​ေစရန် ြကိုစား​​သင့်​​ပါ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ လူတစ်ဦး​​ တစ်​​ေယာက်၏ ြကိုစား​​ထား​​မှုများ​​ကို အလွယ်တကူ ကူး​​ယူကာ အလွဲသံုး​​စား​​လုပ်မှုများ​​အား​​ ဆန့်​​ကျင်ရှုတ်ချြခင်း​​ြဖင့်​​ ဂုဏ်သိက္ခာရှိ​​ေသာ၊​ မှန်ကန်​​ေသာ၊​ ​​ေလး​​စား​​ယံုြကည်အပ်​​ေသာ ဆိုက်များ​​အြဖစ် ဆက်လက် ရပ်တည်​​ေစလိုပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေစတနာ​​ေရှ့​​ထား​​ကာ ​​ေရး​​သား​​တင်ြပလိုက်ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/24/2010. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign