ဗိုလ်ချုပ်အား​​ ဤသို့​​... လုပ်ြကံခဲ့​​သည်...


အမည် ။​ ။​ ရန်ြကီး​​​ေအာင် (​​ေခါ်) ​​ေမာင်လှထွန်း​​
အသက် ။​ ။​ ၁ဂနှစ်
လူမျိုး​​ ။​ ။​ြမန်မာ
ကိုး​​ကွယ်သည့်​​ဘာသာ ။​ ။​ဗုဒ္ဓဘာသာ
အဘအမည် ။​ ။​ကို​​ေမာင်ထွန်း​​
ဓါတ်ပံုအား​​ (ဧရာဝတီ)ထံမှ ယူသံုး​​သည်။​

ကျွန်​​ေတာ်သည်အုတ်ဖိုြမို့​​ အ​​ေရှ့​​အလယ်ကုန်း​​ရွာတွင် လွန်ခဲ့​​​ေသာ ၉-နှစ်၊​၁၀-နှစ်​​ေလာက်ကစြပီး​​ ​​ေနထိုင်ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေမွး​​သည့်​​အရပ်မှာ အုတ်ဖိုြမို့​​ြဖစ်ပါသည်။​ ငယ်စဉ်ကကျွန်​​ေတာ်သည် အုတ်ဖိုြမို့​​ ဦး​​စံလှ၏ ြမန်မာစာသင်​​ေကျာင်း​​တွင် တတိယတန်း​​အထိ စာသင်ဘူး​​ပါသည်။​ လွန်ခဲ့​​သည့်​​ ၄-လ က ဂဋ္ဌုန်ဦး​​​ေစာ အုပ်ဖိုြမို့​​သို့​​လာ​​ေသာအခါ မင်း​​တိုင်ပင် အမတ်​​ေဟာင်း​​ ဦး​​ဘရင်၏​​ေနအိမ်တွင်တည်း​​ခိုပါသည် ။​ ဦး​​​ေစာ၏ နှမဝမ်း​​ကွဲ​​ေတာ်သူ မတင်ညိုက ကျွန်​​ေတာ့်​​အား​​ “နင့်​​ဦး​​​ေလး​​ ဦး​​​ေစာ​​ေရာက်​​ေနတယ် ၊​ တခါမှမင်း​​ကို မြမင်ဘူး​​​ေသး​​ဘူး​​ ၊​ သွား​​ြကည့်​​အံုး​​”ဟု ​​ေြပာပါ သည်။​

ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ ဦး​​ဘရင် အိမ်သို့​​သွား​​ရာ ဦး​​​ေစာကို​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ ဦး​​​ေစာက “မင်း​​ဘယ်ကလဲ” ဟု​​ေမး​​ပါသည်။​
ထိုအခါ ကျွန်​​ေတာ်က “အလယ်ကုန်း​​က ကို​​ေမာင်ထွန်း​​သား​​ ြဖစ်သည် ”ဟု​​ေြပာရာ ဦး​​​ေစာက “မင်း​​ ငါ့​​ဆီလိုက်​​ေနမလား​​” ဟု ​​ေမး​​ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်ကလည်း​​ “လိုက်​​ေနပါမည်”ဟု​​ေြပာလိုက်ပါသည်။​ ​​ေနာက်တ​​ေန့​​တွင် ဦး​​​ေစာ မင်း​​လှြမို့​​တွင် တရား​​​ေဟာသွား​​ပါသည်။​ ည​​ေနတွင် ဦး​​​ေစာသည် ​​ေမာ်​​ေတာ်ကား​​ြဖင့်​​ အုပ်ဖိုသို့​​ ြပန်လာပါသည်။​ ​​ေနာက်တ​​ေန့​​ နံနက် ​​ေဝလီ​​ေဝလင်း​​တွင် အုပ်ဖိုမှ ကား​​ ၃စီး​​ြဖင့်​​ ရန်ကုန်သို့​​ ြပန်လာခဲ့​​ရာ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ အတူပါလာပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​သည် ဦး​​​ေစာ၏ ​​ေအဒီလမ်း​​ရှိ ​​ေနအိမ်သို့​​ ည​​ေနဘက်တွင် ​​ေရာက်ရှိ ြကပါသည်။​

ကျွန်​​ေတာ်သည် ထိုအိမ်တွင် ကိုစိန်၊​ စိန်​​ေမာင်၊​ ြမအုန်း​​၊​ တင်​​ေရွှ၊​ ကိုစိုး​​၊​ ကိုြကီး​​​ေငွ၊​ ရင်​​ေဖ၊​ ရင်​​ေမာင်၊​ ခင်​​ေမာင်ရင်တို့​​ကို ​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ ၎င်း​တို့​​နှင့်​​ အတူ​​ေနရပါသည်။​ ​​ေနာက်တ​​ေန့​​တွင် ရင်​​ေဖမှာ သူ့​​အိမ်သို့​​ ြပန်သွား​​ပါသည်။​ တစ်လ​​ေလာက် ဦး​​​ေစာ၏အိမ်တွင်​​ေနြပီး​​လျှင် ကျွန်​​ေတာ့်​​၏ရွာသို့​​ ​​ေခတ္တြပန်ပါသည်။​ ရွာတွင် ၃-ရက်ခန့်​​​ေနြပီး​​အြပန်တွင် ရန်ြကီး​​နိုင်(​​ေခါ်)​​ေမာင်ထွန်း​​ရှိန်အား​​ အတူလိုက်​​ေနရန်​​ေခါ်လာခဲ့​​ပါသည်။​ ​​ေနာက်တစ်လခန့်​​ြကာ​​ေသာအခါ ကိုသက်နှင်း​​၊​ ကိုသုခနှင့်​​ ကိုဘညွန့်​​တို့​​​ေရာက်လာပါသည် ။​ ထိုအခါ ကိုဘညွန့်​​သည် ဦး​​​ေစာ၏အိမ်တွင် ြကာြကာမ​​ေနပါ။​ သွား​​ချည်လာလှည့်​​​ေနပါသည်။​ ကိုသက်နှင်း​​နှင့်​​ ကိုသုခက ကျိုက်လတ်က ဟု​​ေြပာပါသည်။​ ကိုဘညွန့်​​က​​ေတာ့​​ အိုး​​သည်ကုန်း​​က ြဖစ်ပါသည်။​ရန်ြကီး​​နိုင်၊​ စိန်​​ေမာင်နှင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​သည် ဦး​​​ေစာအိမ် ​​ေနာက်​​ေဖး​​အဖီက​​ေလး​​မှာ​​ေနရပါသည်။​

ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဦး​​​ေစာအိမ်​​ေရာက်ြပီး​​ ၂-လ ​​ေလာက်ြကာ​​ေသာအခါ ဦး​​​ေစာက ကျွန်​​ေတာ်နှင့်​​တကွ ကိုသက်နှင်း​​၊​ ကိုသုခ၊​ ရန်ြကီး​​နိုင်၊​ ကိုစိုး​​၊​ ကိုစိန်၊​ ခင်​​ေမာင်ရင်၊​ တင်​​ေရွှ၊​ စိန်​​ေမာင်၊​ ​​ေမာင်ြမအုန်း​​တို့​​အား​​ ဘုရား​​​ေကျာင်း​​​ေဆာင်သို့​​ ​​ေခါ်သွား​​ြပီး​​လျှင် ငါး​​ပါး​​သီလခံယူ​​ေစပါသည်။​ ၎င်း​​​ေနာက် ကိုသုခဆိုသည့်​​အတိုင်း​​ လိုက်ဆိုရပါသည်။​ အတိုချုပ်မှာ တိုင်း​​ြပည် ဘာသာ သာသနာအတွက် သက်စွန့်​​ြကိုး​​ပမ်း​​ ​​ေဆာင်ရွက်ပါမည်။​ သစ္စာ​​ေဖာက်က ငရဲြပည်​​ေရာက်ပါ​​ေစ ြဖစ်ပါသည်။​ ကိုသုခ ​​ေရှ့​​မှချ​​ေပး​​သည့်​​အတိုင်း​​ လိုက်ဆိုြပီး​​လျှင် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အား​​လံုး​​ သစ္စာ​​ေရ​​ေသာက်ရပါသည်။​ ၎င်း​​​ေနာက် ကျွန်​​ေတာ်သစ္စာ​​ေဖါက်မိသြဖင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်၏ ကိုယ်ကို ကျွန်​​ေတာ်အဆံုး​​စီရင်လိုက်သည်ဟု ကိုယ်တိုင် ​​ေရး​​ြပီး​​ လက်မှတ်ထိုး​​၍ ဦး​​​ေစာလက်သို့​​ ​​ေပး​​အပ်ရပါသည်။​

ဤကိစ္စများ​​ ြပီး​​သည့်​​​ေနာက် ဦး​​​ေစာကိုယ်တိုင် ကျွန်​​ေတာ့​​အား​​ စတင်း​​ဂန်း​​၊​ နှစ်လံုး​​ပူး​​ ၊​​ေြခာက်လံုး​​ပူး​​ ​​ေသနတ်များ​​ အပစ်သင်​​ေပး​​ပါသည်။​ ကိုခင်​​ေမာင်ရင်နှင့်​​ အြခား​​​ေသနတ်ပစ်တတ်သည့်​​ သူများ​​ကိုလည်း​​ ဦး​​​ေစာက ထပ်မံ သင်ြကား​​​ေပး​​ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်သည် အစမ်း​​သ​​ေဘာြဖင့်​​ ဓါတ်ဆီပံုး​​၊​ ​​ေရနံဆီပံုး​​လွတ်တို့​​ကို ချိန်ြပီး​​ အစမ်း​​ပစ် ​​ေလ့​​ကျင့်​​ရပါသည်။​

လွန်ခဲ့​​​ေသာ တစ်လ​​ေလာက်က နံနက် ၉-နာရီခွဲခန့်​​တွင် ကိုဘညွန့်​​၊​ ​​ေမာင်စိန်၊​ ​​ေမာင်နီ၊​ ရန်ြကီး​​နိုင်၊​ တင်​​ေရွှ၊​ လှထွန်း​​ နှင့်​​ ထွန်း​​ရှိန်တို့​​သည် ​​ေလာ်လီတစီး​​နှင့်​​ ​​ေအ-အို-ဒီ သို့​​သွား​​​ေရာက်ြပီး​​ ဘရင်း​​ဂန်း​​အလက် ၂၀၀ ​​ေလာက်ထုပ်ယူလာ သည်ကို​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ထိုအချိန်က ကိုဘညွန့်​​သည် ကာကီ​​ေရာင်အကင်္ျီနှင့်​​ ​​ေဘာင်း​​ဘီကိုဝတ်၍ ပုခံုး​​တွင် ပုလိပ်တံဆိပ်များ​​ တပ်ထား​​သည်ကို​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ ​​ေမာင်စိန်ကလည်း​​ ပုလိပ်အဝတ်အစား​​ အကင်္ျီ​​ေဘာင်း​​ဘီများ​​ ဝတ်လျက် လက်​​ေမာင်း​​တွင် အြဖူအရစ် ၃-တန်း​​တပ်ထား​​ပါသည်။​ ကျန်လူများ​​လည်း​​ ယူနီ​​ေဖါင်း​​ ဝတ်ထား​​ပါသည်။​ ထိုသူများ​​ယူလာသည့်​​ ဘရင်း​​ဂန်း​​များ​​တင်ထား​​​ေသာ ​​ေလာ်လီကား​​ြကီး​​ကို ဦး​​​ေစာအိမ်​​ေရှ့​​ သရက်ပင် ​​ေအာက်တွင် ထား​​ပါသည်။​ ​​ေနာက်ထိုကား​​မှ ဘရင်း​​ဂန်း​​များ​​ကို ဦး​​​ေစာအိမ်၏ ဆင်ဝင်တွင်ချထား​​ပါသည်။​ ၎င်း​​​ေနာက် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ သည် ဘရင်း​​ဂန်း​​​ေသနတ်များ​​ကို အမဲဆီသုတ်လိမ်း​​၍ အသင့်​​ရှိ​​ေသာ သံစည်များ​​တွင် ထည့်​​ကာ ညဉ့်​​ ၈-နာရီ​​ေလာက်တွင်ဦး​​​ေစာအိမ်အနီး​​ ​​ေရကန်ထဲသို့​​ ချထား​​ ြကပါသည်။​
(ထိုလက်နက်များ​​ကို Capt: Bivian ၏အကူအညီနှင့်​​ ကိုဘညွန့်​​က IP ယူနီ​​ေဖါင်း​​ဝတ်၍ ထုတ်ယူခဲ့​​ ပါသည်။​)

​​ေနာက်တ​​ေန့​​တွင် ကျန်ဘရင်း​​ဂန်း​​များ​​ကို ထင်း​​ရူး​​​ေသတ္တာ များ​​တွင်ထည့်​​သွင်း​​ြပီး​​ ​​ေမာင်စိန်က ​​ေလာ်လီကား​​ကို ​​ေမာင်း​​၍ တင်​​ေရွှ၊​ ထွန်း​​ရှိန်၊​ ​​ေမာင်စိုး​​တို့​​က စီး​​လိုက်လျက် ​​ေသတ္တာ ၁၅-လံုး​​ခန့်​​ကို တင်ယူသွား​​ပါသည်။​ ခင်​​ေမာင်ရင်ကလည်း​​ ဖိုဒ်ဆင်း​​ ကား​​​ေမာင်း​​လျက် ကိုထွန်း​​ရင်နှင့်​​အတူ ​​ေလာ်လီကား​​​ေနာက်က လိုက်ပါ သွား​​ြကပါသည်။​ ၎င်း​ဘရင်း​​ဂန်း​​များ​​ကို ြပည်လမ်း​​တ​​ေလျှာက်ရှိ ဂဋ္ဌုန်တပ်ခွဲများ​​သို့​​ သွား​​​ေရာက်ပို့​​​ေဆာင်ထား​​​ေြကာင်း​​ ​​ေနာင်အခါတွင် ကျွန်​​ေတာ်သိရပါသည်။​ ​​ေနာက် ၁၀-ရက်ခန့်​​ြကာ​​ေသာ အခါတွင်လည်း​​ ြပည်လမ်း​​ ၁၆-မိုင်ရှိ အဂင်္လိပ် တပ်မ​​ေတာ် ခဲယမ်း​​မီး​​​ေကျာက် သို​​ေလှာင်​​ေရး​​ဋ္ဌာနမှ ယမ်း​​​ေတာင့်​​​ေသတ္တာများ​​ကိုသွား​​​ေရာက်ထုတ်ယူလာြကပါသည်။​ ၎င်း​​​ေသတ္တာများ​​ကို စိန်​​ေမာင်၊​ ရန်ြကီး​​နိုင်နှင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဦး​​​ေစာ၏ အမိန့်​​အရ ​​ေရကန်ထဲသို့​​ချထား​​ရပါသည်။​

ဇူလိုင် ၁၈-ရက်​​ေန့​​ ညစာထမင်း​​စား​​ြပီး​​ ၇-နာရီခန့်​​တွင် ဦး​​​ေစာက ကျွန်​​ေတာ့်​​အား​​ သူ့​​အိပ်ခန်း​​သို့​​ ​​ေခါ်သွား​​ ပါသည်။​ ၎င်း​​​ေနာက် ဦး​​​ေစာက "မင်း​​ကို ကိုစိုး​​၊​ ကိုစိန်တို့​​နဲ့​​ထည့်​​လိုက်မယ်၊​ သူတို့​​ကအပစ်ခိုင်း​​သည့်​​အခါ ပစ်ရမယ်၊​ မင်း​​လိုက်သွား​​တဲ့​​အခါ ​​ေတာ်မီဂန်း​​ တလက်ယူသွား​​" ဟု ​​ေြပာပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်ကလည်း​​ "ဟုတ်ကဲ့​​" ဟု​​ေြပာ၍ ကျွန့်​​​ေတာ့်​​အိပ်ယာသို့​​ ြပန်ြပီး​​အိပ်ပါသည်။​
( ဇူလိုင် ၁၉-ရက်​​ေန့​​ နံနက် ၁၀-နာရီတွင် ဝန်ြကီး​​အဖွဲ့​​ အစည်း​​အ​​ေဝး​​ ကျင်း​​ပမည်ကို ဦး​​​ေစာက ြကိုတင် သတင်း​​ရရှိြပီး​​ြဖစ်​​ေန၏။​ ထိုသတင်း​​ မည်သို့​​ရရှိသည်ကို ဦး​​​ေစာကဖွင့်​​ဟမသွား​​ခဲ့​​​ေချ)

ဇူလိုင် ၁၉-ရက်​​ေန့​​ နံနက် ၉-နာရီ​​ေလာက်တွင် ဦး​​​ေစာသည် ကျွန်​​ေတာ်၏အိပ်ရာကိုလာြပီး​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​အား​​ ယူနီ​​ေဖာင်း​​ အကင်္ျီနှင့်​​ ​​ေဘာင်း​​ဘီတို့​​ကို ဝတ်ခိုင်း​​ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ ရန်ြကီး​​နိုင်၏ ယူနီ​​ေဖာင်း​​ အစိမ်း​​တစ်စံုကို အနီး​​ရှိ ြကိုး​​တန်း​​​ေပါ်မှ အဆင်သင့်​​ဆွဲယူြပီး​​ ဝတ်လိုက်ပါသည်။​ ထို့​​​ေနာက် ဦး​​​ေစာက အိမ်​​ေရှ့​​ အင်း​​ယား​​ကန်စပ်သို့​​ ​​ေခါ်သွား​​ြပီး​​ ကန်စပ်တွင်ရှိ​​ေသာ သံစည်ထဲမှ စတင်း​​ဂန်း​​တလက်ကို ထုတ်ယူြပီး​​ ဦး​​​ေစာနှင့်​​အတူ အိမ်ဘက်သို့​​ တဖန်ြပန်သွား​​ြကပါသည်။​

ဦး​​​ေစာ၏ အိမ်​​ေရှ့​​ခန်း​​တွင် ကိုစိုး​​၊​ ကိုသက်နှင်း​​၊​ ကိုစိန်၊​ ကိုသုခ၊​ ကိုဘညွန့်​​၊​ ကိုနီ တို့​​ကို​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ ကိုစိုး​​၊​ ကိုသက်နှင်း​​၊​ ကိုစိန်၊​ ကိုသုခ၊​တို့​​မှာ ကျွန်​​ေတာ့်​​ကဲ့​​သို့​​ ယူနီ​​ေဖာင်း​​ အစိမ်း​​ဝတ်ထား​​ပါသည်။​ ကိုဘညွန့်​​နှင့်​​ကိုနီ တို့​​မှာ ရိုး​​ရိုး​​အရပ်ဝတ်အရပ်စား​​ ဝတ်ဆင်ထား​​ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်ဝတ်ဆင်ထား​​​ေသာ ကာကီအစိမ်း​​ ယူနီ​​ေဖာင်း​​သည် ယခု တရား​​သူြကီး​​​ေရှ့​​ရှိ သက်​​ေသခံပစ္စည်း​​ အမှတ်(၄)နှင့်​​ တူပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်း​​မဟုတ်၍ ​​ေသချာစွာ မ​​ေြပာနိုင်ပါ။​

ထို့​​​ေနာက် ကိုစိုး​​က ကျွန်​​ေတာ့်​​အကင်္ျီပခံုး​​တဘက်တချက်တွင် ြခ​​ေသင့်္​​တံဆိပ်ပါရှိ​​ေသာ အဝတ်စကို တပ်ဆင်​​ေပး​​ ပါသည်။​ ကိုစိုး​​၊​ ကိုစိန်၊​ ကိုသက်နှင်း​​တို့​​၏ အကင်္ျီပုခံုး​​များ​​တွင်လည်း​​ ထိုကဲ့​​သို့​​ ြခ​​ေသင့်္​​တံဆိပ်တပ်ထား​​ပါသည်။​ ကိုသုခ၏ယူနီ​​ေဖာင်း​​တွင်မူ ြခ​​ေသင့်္​​တံဆိပ်ကို မ​​ေတွ့​​မိပါ။​တံဆိပ်တပ်ြပီး​​​ေနာက် ကိုစိုး​​က ဦး​​ထုပ်အ​​ေပျာ့​​ တစ်လံုး​​ကို ​​ေဆာင်း​​​ေပး​​ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ကို​​ေဆာင်း​​​ေပး​​​ေသာ ဦး​​ထုပ်သည် ယခုတရား​​သူြကီး​​​ေရှ့​​တွင် သက်​​ေသခံပစ္စည်း​​ အမှတ်(၅)နှင့်​​ဆင်တူပါသည်။​

ထို့​​​ေနာက် ဦး​​​ေစာ၏အမိန့်​​အရ ဦး​​​ေစာအိပ်ခန်း​​ထဲသို့​​ဝင်၍ ဦး​​​ေစာ၏အကျိတ်​​ေအာက်က မဂ္ဂဇင်း​​​ေဘာက် ၂-ခုကို ယူလာြပီး​​ အိမ်​​ေရှ့​​ခန်း​​သို့​​ြပန်လာပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်ြပန်​​ေရာက်​​ေသာအခါ ကိုစိုး​​၊​ ကိုစိန်နှင့်​​ ကိုသက်နှင်း​​တို့​​မှာ ​​ေတာ်မီဂန်း​​တလက်စီကိုင်ထား​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်ကသူတို့​​အား​​ "ဘယ်သွား​​မလဲ" ဟု​​ေမး​​ရာ ကိုစိုး​​က "ြမို့​​ထဲလိုက်ခဲ့​​ရမယ်၊​ ဟိုကျ​​ေတာ့​​ ငါပစ်ခိုင်း​​တဲ့​​အတိုင်း​​ပစ်ရမယ်" ဟု ​​ေြပာပါသည်။​ နံနက် ၁၀-နာရီ ​​ေလာက်တွင် ဦး​​​ေစာက ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အား​​ "အချိန်​​ေစ့​​ြပီ ၊​ သွား​​ြက၊​ သွား​​ြက" ဟု​​ေြပာပါသည်။​ ထိုအခါ ဂျစ်ကား​​ကို ကိုသုခက​​ေမာင်း​​၍ ကိုစိုး​​က ကိုသုခ​​ေဘး​​တွင် ထိုင်ပါသည်။​ ကိုသက်နှင်း​​၊​ ကိုစိန်နှင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်က ​​ေနာက်မှ ထိုင်ပါသည်။​ ဂျစ်ကား​​​ေပါ်သို့​​​ေရာက်​​ေသာအခါ ကိုစိုး​​၊​ ကိုစိန်၊​ ကိုသက်နှင်း​​တို့​​ ၃​​ေယာက်က မိုး​​ကာအကင်္ျီကို ြခံုလိုက်ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်က သူတို့​​ြကား​​တွင်ထိုင်​​ေန၍ မိုး​​ကာမြခံုခဲ့​​ပါ။​ ထိုအချိန်​​ေလာက်တွင် ကိုဘညွန့်​​၊​ ကို​​ေမာင်ညို၊​ ခင်​​ေမာင်ရင်တို့​​သည် ြမို့​​ထဲသို့​​ ​​ေရာက်ရှိ​​ေနြကြပီး​​လျှင် ဗိုလ်ချုပ်​​ေအာင်ဆန်း​​တို့​​ အစည်း​​အ​​ေဝး​​ ထိုင်​​ေနြက​​ေြကာင်း​​ ဦး​​​ေစာထံဖုန်း​​ြဖင့်​​ သတင်း​​​ေပး​​ပို့​​သည်ဟု ​​ေနာင်​​ေသာအခါကျမှ ကျွန်​​ေတာ်သိရပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဂျစ်ကား​​ထွက်​​ေသာအခါ ဦး​​​ေစာက "ဂွတ်ဒ် လပ်" ဟု နှုတ်ဆက်ပါသည်။​ ကိုစိုး​​ကလည်း​​ ြပန်လည် နှုတ်ဆက်ပါသည်။​ ထို​​ေနာက်ဂျစ်ကား​​ကို ကိုသုခက ြမို့​​ထဲဘက်သို့​​​ေမာင်း​​လာပါသ ည်။​

ြမို့​​ထဲသို့​​ ဂျစ်ကား​​​ေရာက်​​ေသာအခါ ကိုစိုး​​၊​ ကိုစိန်၊​ ကိုသက်နှင်း​​တို့​​သည် မိုး​​ကာအကင်္ျီများ​​ကို ချွတ်လိုက်ြကပါသည် ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​လည်း​​​ေသနတ်ြဖင့်​​ ပစ်ရမည့်​​ရံုး​​တွင်း​​သို့​​ ဂျစ်ကား​​နှင့်​​ဝင်လာြပီး​​ ရံုး​​​ေလှကား​​အနီး​​တွင် ဂျစ်ကား​​ကိုရပ်၍ ကိုစိုး​​၊​ ကိုသက်နှင်း​​၊​ ကိုစိန်နှင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်က ကား​​​ေပါ်မှဆင်း​​ပါသည်။​ ထို့​​​ေနာက်ရံုး​​​ေပါ်သို့​​ ကိုစိုး​​က ​​ေရှ့​​​ေဆာင်၍ တက်ပါသည်။​ ကိုစိုး​​​ေနာက်ကပ်လျက် ကိုစိန်က လိုက်ပါသည်။​ ကိုစိန်​​ေနာက်တလံ​​ေလာက်အကွာတွင် ကိုသက်နှင်း​​က လိုက်၍ ကိုသက်နှင်း​​​ေနာက်ကမှ ကျွန်​​ေတာ်က လိုက်ပါသည်။​

ဝန်ြကီး​​များ​​ စည်း​​​ေဝး​​​ေသာအခန်း​​သို့​​​ေရာက်​​ေသာအခါ ကိုစိုး​​နှင့်​​၊​ ကိုစိန်တို့​​က ​​ေရှ့​​ကဝင်သွား​​ပါသည်။​ ကိုစိုး​​နှင့်​​ကိုစိန်က အခန်း​​ထဲသို့​​ ဝင်လျင်ဝင်ချင်း​​ ၎င်း​တို့​​တွင်ပါလာ​​ေသာ ​​ေတာ်မီဂန်း​​များ​​နှင့်​​ ရံုး​​ခန်း​​ထဲရှိ ဝန်ြကီး​​များ​​ကို စ၍ပစ်ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်နှင့်​​ ကိုသက်နှင်း​​ကလည်း​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​လက်တွင် ပါလာ​​ေသာ ​​ေသနတ်ြဖင့်​​ပစ်ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်က ထိုင်ြပီး​​ စတင်း​​ဂန်း​​နှင့်​​ ဝပ်​​ေန​​ေသာသူများ​​ကိုပစ်ပါသည် ။​ ထို့​​​ေနာက် အခန်း​​တွင်း​​မှ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ထွက်လာြကပါသည်။​ ထိုအချိန်တွင် ဝရံတာတွင် ​​ေြခာက်လံုး​​ြပူး​​နှင့်​​ ရပ်​​ေန​​ေသာ လူတစ်​​ေယာက်ကို​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ ထိုအခါ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အထဲမှ တစ်​​ေယာက်က " ပစ်၊​ ပစ်" ဟု ​​ေြပာရာ ကျွန်​​ေတာ်က ကျွန်​​ေတာ့်​​စတင်း​​ဂန်း​​ြဖင့်​​ တချက်ဆွဲလိုက်ပါသည်။​ ကျည်ဆန်၂​​ေတာင့်​​၊​ ၃​​ေတာင့်​​ ထိုလူအား​​ ထိသွား​​ပါသည်။​ ထို့​​​ေနာက် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​လည်း​​ ရံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေြပး​​ဆင်း​​လာကာ အသင့်​​ရပ်ထား​​​ေသာ ဂျစ်ကား​​​ေပါ်သို့​​ တက်စီး​​ြပီး​​ ရံုး​​အတွင်း​​မှ ​​ေမာင်း​​ထွက်လာခဲ့​​ပါသည်။​

ဦး​​​ေစာ​​ေနအိမ်သို့​​ ြပန်​​ေရာက်ြက​​ေသာအခါ အိမ်ဝင်း​​တံခါး​​ကို ​​ေမာင်တင်​​ေရွှက ဖွင့်​​​ေပး​​​ေနစဉ် ကိုစိုး​​က "ြမန်ြမန်ဖွင့်​​၊​ ြမန်ြမန်ဖွင်"့​​ ဟုြကိမ်း​​ပါသည်။​ အိမ်တွင် ဦး​​​ေစာ အသင့်​​​ေစာင့်​​​ေနသည်ကို​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ ဦး​​​ေစာက" ကိစ္စြပီး​​ပလား​​" ဟု​​ေမး​​ရာ၊​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အား​​လံုး​​က " ြပီး​​ပါြပီ" ဟုြပန်​​ေြပာလိုက်ပါသည်။​

ထို့​​​ေနာက် ကျွန်​​ေတာ်တို့​​အား​​လံုး​​ အဝတ်လဲရန် ကိုယ့်​​​ေနရာအသီး​​သီး​​သို့​​ြပန်သွား​​ြကပါသည်။​ လက်နက်များ​​ နှင့်​​ အကင်္ျီများ​​ကို ဂျစ်ကား​​​ေပါ်တွင်ထား​​ခဲ့​​ပါသည် ။​အကင်္ျီများ​​ကို ​​ေမာင်ြမအုန်း​​လာယူသွား​​၍၊​ လက်နက်များ​​ကို စိန်​​ေမာင်က ဘုရား​​​ေကျာင်း​​​ေဆာင်သို့​​ ယူသွား​​ပါသည်။​ ဦး​​ထုပ်များ​​​ေတာ့​​ မည်သူယူသွား​​သည်ကိုမသိပါ။​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ အကင်္ျီလဲြပီး​​​ေနာက် ကိုစိန်၊​ ကိုစိုး​​၊​ ကိုသကိနှင်း​​၊​ ကိုသုခတို့​​က အြဖစ်အပျက်ကိုြပန်​​ေြပာြပပါ သည်။​ ဤကဲ့​​သို့​​ ​​ေြပာ​​ေနစဉ် ကိုခင်​​ေမာင်ရင်နှင့်​​ ကိုဘညွန့်​​တို့​​လည်း​​ အိမ်သို့​​ြပန်​​ေရာက် လာြကပါသည်။​ ​​ေန့​​ခင်း​​တစ်နာရီ ​​ေကျာ်တွင် ကျွန်​​ေတာ်တိုအား​​လံုး​​ အဖမ်း​​ခံရပါသည်။​

ဗိုလ်ဥတ္တမ​​ေကျာ်
(ဗိုလ်ချုပ်​​ေအာင်ဆန်း​​နှင့်​​နိုင်ငံ​​ေတာ်​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​အား​​လုပ်ြကံ သတ်ြဖတ်မှုတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ခဲ့​​​ေသာ တရား​​ခံ “ရန်ြကီး​​​ေအာင် (​​ေခါ်) ​​ေမာင်လှထွန်း​​ ​​ေြပာြပ(ထွက်ဆိုချက်)ချက်များ​​ ြဖစ်ပါသည်။​ )
လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 2/26/2010. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign