ချီလီနိုင်ငံ၏ ပိတ်မိ​​ေန​​ေသာ ​​ေြကး​​နီ-​​ေရွှ သတ္တုတွင်း​​ အလုပ်သမား​​များ​​ကို ကယ်ဆယ်နိုင်ြပီ

altကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့​​သူတဦး​​နှင့်​​ မိသား​​စုဝင်များ​​ ြပန်လည်​​ေတွ့​​ဆံုစဉ် © dailyMaili


ချီလီနိုင်ငံ San Jose ​​ေြကး​​နီ-​​ေရွှ သတ္တုတွင်း​​တွင် ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​ နံနက် အ​​ေစာပိုင်း​​မှ စ၍ ​​ေြမ​​ေအာက်တွင် ပိတ်မိ​​ေန​​ေသာ လုပ်သား​​ (၃၃) ​​ေယာက် အနက် တစ်​​ေယာက်ြပီး​​ တစ်​​ေယာက် ​​ေြမြပင်​​ေပါ်သို့​​ ကယ်ဆယ် နိုင်ခဲ့​​ပါသည်။​
၉ ​​ေယာက်​​ေြမာက်ြဖစ်ြပီး​​ လုပ်သား​​များ​​ထဲတွင် အသက်၆၃ နှစ်အရွယ် အသက်အြကီး​​ဆံုး​​ြဖစ်သူ Mr. Mario Gomez သည် ​​ေဆး​​​ေတာင့်​​သဏ္ဍာန် ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ ကိရိယာမှ ထွက်ခဲ့​​ြပီး​​ ပရိတ်သတ်ထဲမှ ကမ်း​​​ေပး​​​ေသာ ချီလီ အလံကို ကိုင်​​ေြမာက်ြပီး​​​ေနာက် ​​ေြမြပင်တွင် ဒူး​​​ေထာက်ြပီး​​ ဝတ်ြပုဆု​​ေတာင်း​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ကျန်း​​မာ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Mr. Jaime Manalich က သတ္တုတွင်း​​အလုပ်သမား​​ (၃၃)​​ေယာက်ကို ခန့်​​မှန်း​​ထား​​သည့်​​ (၂)ရက်ထက်​​ေစာ၍ ​​ေြမ​​ေအာက်မှ ကယ်ထုတ်နိုင်မည်ဟု ဆိုပါသည်။​
Mr. Florencio Avalos (၃၁)နှစ်အား​​ ပထမဦး​​ဆံုး​​ ကယ်ဆယ်ြပီး​​​ေနာက် (၇)နာရီ​​ေကျာ် အြကာတွင် (၉)​​ေယာက်​​ေြမာက် Mr. Gomez ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့​​ပါသည်။​ ထိုသို့​​ ကယ်တင်နိုင်မှု သည် ကမ္ဘာြကီး​​ တစ်ခုလံုး​​က (၂) လြကာ အာရံုစိုက်ြခင်း​​ ခံရမှုများ​​မှ ြပီး​​ဆံုး​​​ေစခဲ့​​ပါသည်။​ ပထမဦး​​ဆံုး​​ ကယ်တင်ခဲ့​​သည့်​​ Mr. Avalos သည် မိုင်ဝက် နီး​​ပါး​​ ရှိသည့်​​ တူး​​ ထား​​သည့်​​တွင်း​​ထဲမှ ​​ေဆး​​​ေတာင့်​​ သဏ္ဍာန် အထူး​​ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ ကိရိယာြဖင့်​​ ကယ်တင်ခဲ့​​ြပီး​​ ြဖစ်ပါသည်။​ ၎င်း​ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ ကိရိယာကို အဂင်္ါ​​ေန့​​တွင် အရာရှိများ​​က ြကိမ်ဖန်များ​​စွာ စမ်း​​သပ် ခဲ့​​ပါသည်။​ ကယ်ဆယ်သည့်​​​ေန့​​ ြဖစ်သည့်​​ ဗုဒ္ဓဟူး​​ ​​ေန့​​ သန်း​​​ေခါင်ချိန်တွင် ​​ေြမြပင်​​ေပါ်သို့​​ ​​ေဆး​​​ေတာင့်​​ သဏ္ဍာန် ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ ကိရိယာ၌ Mr. Avalos ပါလာြပီး​​​ေနာက် ၎င်း​သည် တည်ြငိမ်စွာြဖင့်​​ မိသား​​စုကို ​​ေပွ့​​ဖက် နှုတ်ဆက်ြပီး​​၊​ သမ္မတနှင့်​​ ၎င်း​၏ ပတ်လည်တွင် ဝိုင်း​​​ေန​​ေသာ အလုပ်သမား​​များ​​ကိုပါ ​​ေပွ့​​ဖက် နှုတ်ဆက်ခဲ့​​ပါသည်။​ ထို့​​​ေနာက် ၎င်း​အား​​ ထမ်း​​စင်တွင် လဲ​​ေလျာင်း​​ ​​ေစြပီး​​​ေနာက် ​​ေဆး​​စစ်​​ေဆး​​ရန် အတွက် ​​ေခါ်​​ေဆာင်သွား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

altအ မှတ်ြခစ်သူများ​​မှာ ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့​​သူများ​​စာရင်း​​ြဖစ်ြပီး​​ ကျန်ရှိ​​ေနသူများ​​အား​​ အမှတ်ြခစ်ထား​​ြခင်း​​ မရှိ​​ေပ © dailyMailiသူ၏ ​​ေနာက်တွင် ပိတ်မိ​​ေန​​ေသာ အလုပ်သမား​​ (၇) ​​ေယာက်ကို ကယ်ဆယ်ခဲ့​​ပါသည်။​ ပိတ်မိ ​​ေန​​ေသာ ကျန် အလုပ်သမား​​များ​​သည် ပထမ ဦး​​ဆံုး​​ ကယ်တင်ြခင်း​​ ခံရသူ​​ေလာက် အား​​ထုတ် ရြခင်း​​ မရှိဘဲ ကယ်ဆယ် နိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။​ ဒုတိယ အြကိမ် ကယ်ထုတ်ခဲ့​​သည့်​​ အလုပ်သမား​​ Mr. Mario Sepulveda သည် စိတ်အား​​ တက်ြကွစွာြဖင့်​​ ​​ေဆး​​​ေတာင် သဏ္ဍာန် ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ ကိရိယာထဲမှ ထွက်လာြပီး​​ မိသား​​စုများ​​နှင့်​​ အရာရှိများ​​ကို ​​ေပွ့​​ဖက် နှုတ်ဆက်ခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​သည် သမ္မတ Mr.Pinera အား​​ သံုး​​ြကိမ်တိုင် ​​ေပွ့​​ဖက်ခဲ့​​ြပီး​​ ​​ေြမ​​ေအာက် ​​ေြကး​​နီး​​-​​ေရွှ သတ္တုတွင်း​​မှ ​​ေကျာက်တံုး​​ များ​​ကို လာ​​ေရာက် အား​​​ေပး​​ ြကည့်​​ရှုြကသည့်​​ ပရိသတ်အား​​ လက်​​ေဆာင် အြဖစ် ​​ေပး​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ထို့​​​ေနာက် ၎င်း​က ပရိသတ်ကို ဦး​​​ေဆာင်၍ “ချီလီ သတ္တုတွင်း​​ လုပ်သား​​များ​​”ဟု ​​ေအာ်ဟစ် ​​ေြကွး​​​ေြကာ် ခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေြမ​​ေအာက် ​​ေြကး​​နီ-​​ေရွှ သတ္တုတွင်း​​ထဲတွင် ကျန်ရှိသည့်​​ အလုပ်သမား​​ (၂၀) ​​ေယာက် သည် လာ​​ေရာက် သည့်​​ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ သမား​​နှင့်​​ အတူ အလှည့်​​ကျ ကယ်တင်မှုကို ​​ေစာင့်​​ဆိုင်း​​ လျက်ရှိပါသည်။​ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ သမား​​သည် ချီလီ အလံ အ​​ေရာင်အတိုင်း​​ အနီ၊​ အြဖူနှင့်​​ အြပာချယ်ထား​​သည့်​​ ​​ေဆး​​​ေတာင့်​​ သဏ္ဍာန် ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ ကိရိယာြဖင့်​​ ​​ေြမ​​ေအာက်သို့​​ ​​ေရာက်ရှိလာသူ ြဖစ်ပါသည်။​ ၎င်း​ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ သမား​​သည် အဂင်္ါ​​ေန့​​ ​​ေနှာင်း​​ပိုင်း​​တွင် ပိတ်မိ​​ေန​​ေသာ သတ္တုတွင်း​​ အလုပ်သမား​​ များ​​ထံသို့​​ ​​ေရာက်ရှိြပီး​​ အလုပ်သမား​​များ​​၏ စိတ်အား​​ ထက်သန်စွာ ြကိုဆိုနှုတ်ဆက်မှုကို ခံရပါသည်။​

ကယ်ဆယ်သည့်​​​ေန့​​၊​ ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​သည် အြကီး​​မား​​ဆံုး​​ စိတ်လှုပ်ရှား​​မှု ြဖစ်​​ေပါ်​​ေသာ​​ေန့​​တစ်​​ေန့​​ ြဖစ်ခဲ့​​ြပီး​​ သမ္မတ Pinera သည် စိတ်လှုပ်ရှား​​စွာြဖင့်​​ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ တွင်း​​နား​​တွင် မိသား​​စုများ​​၊​ ဂျာနယ် သတင်း​​သမား​​ ၁,၃၀၀ ​​ေကျာ်နှင့်​​အတူ ​​ေစာင့်​​ဆိုင်း​​ ခဲ့​​ပါသည်။​ တစ်ခါတစ်ရံ သမ္မတသည် မိသား​​စုများ​​ နှင့်​​အတူ ြပိုင်တူ အား​​တက်ဖွယ် သီချင်း​​များ​​ကို သီဆိ်ုခဲ့​​ပါသည်။​

မိမိတို့​​ ​​ေစာင့်​​​ေမျှာ်ရသည့်​​ ​​ေနာက်ဆံုး​​​ေန့​​သို့​​ ​​ေရာက်လာြပီ ြဖစ်ြပီး​​ ပိတ်မိ​​ေန​​ေသာ ၃၄ နှစ်အရွယ် အလုပ်သမား​​ တစ်ဦး​​ ြဖစ်သည့်​​ Claudio Yanez ၏ အ​​ေဒါ် ြဖစ်သူ Marta Mesias (၅၁) နှစ်က ဆိုပါသည်။​ မိမိတို့​​ ၎င်း​ကို ရှန်ပိန်ြဖင့်​​ ြကိုဆိုြပီး​​ ြကက်ကင်ြဖင့်​​ ​​ေကျွး​​မည်ဟု ဆိုပါသည်။​

alt
ကယ်ဆယ်မှု ြဖစ်စဉ် အ​​ေသး​​စိတ်ကို သရုပ်​​ေဖါ်ရှင်း​​ြပထား​​စဉ်
© dailyMaili

ကယ်ဆယ်မှု လုပ်ငန်း​​သည် တစ်ရက်မှ နှစ်ရက်သို့​​ ြကာမည်ဟု ခန့်​​မှန်း​​ ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ အလှည့်​​ကျ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် ြဖစ်ြပီး​​ တွင်း​​တွင် ပိတ်မိ ​​ေန​​ေသာ အလုပ်သမား​​ချင်း​​၏ ​​ေနထိုင်မှုကို စီစဉ် ​​ေပး​​သူနှင့်​​ ​​ေနာက်ဆံုး​​မှ ​​ေြမ​​ေပါ်သို့​​ တက်လာမည့်​​ Luis Urzua က ဆိုပါသည်။​ 

ကယ်ဆယ်မှုသည် မ​​ေဖာ်ြပနိုင်​​ေသာ ​​ေဒါ်လာ သန်း​​​ေပါင်း​​ များ​​စွာ၊​ NASA မှ ကျွမ်း​​ကျင်သူများ​​၊​  နိုင်ငံ (၁၂) နိုင်ငံမှ တွင်း​​တူး​​ ကျွမ်း​​ကျင်သူများ​​ ပါဝင် ပါသည်။​ အရာရှိများ​​က ယခု လုပ်​​ေဆာင်မှုသည် အလွန် အန္တရာယ်ရှိ​​ေသာ လုပ်​​ေဆာင်မှု ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ တွင်း​​ အကျယ်မှာ ​​ေဆး​​​ေတာင့်​​ သဏ္ဍာန် ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ ကိရိယာ ဝင်ဆန့်​​ရံုသာ အနည်း​​ငယ် ကျယ်ြပန့်​​ြပီး​​၊​ တစ်ြကိမ်တွင် တစ်ဦး​​သာ ​​ေပ ၂,၀၀၀ အရှည်ရှိသည့်​​ တွင်း​​မှ ​​ေြမြပင်သို့​​ ပို့​​​ေဆာင် ​​ေပး​​နိုင်၍ တွင်း​​မှာ တစ်​​ေြဖာင့်​​ထဲ မဟုတ်သည့်​​ အတွက် ​​ေဆး​​​ေတာင့်​​ သဏ္ဍာန် ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ ကိရိယာသည် ညပ်သွား​​ နိုင်​​ေြကာင်း​​သိရှိရပါသည်။​

ြမန်မာစံ​​ေတာ်ချိန် 14-10-2010 နံနက် ရး​​ ၂၀ ခန့်​​တွင် ပိတ်မိ​​ေနသူ အလုပ်သမား​​ ၃၃ ​​ေယာက်လံုး​​အား​​ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့​​ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ) 

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 10/14/2010. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign