“တရုတ်နိုင်ငံက အ​​ေမရိကန်အ​​ေပါ် အဘယ်​​ေြကာင့်​​ အမျက်​​ေဒါသထွက်ရသလဲ” ဖိုင်အား​​ Wiki Leaks မှ ​​ေဖာ်ြပထား​​ြခင်း​​နှင့်​​ ဖမ်း​​ဝရမ်း​​ထုတ်ခံထား​​ရြခင်း​​

ယမန်နှစ်က တရုတ်နိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ Google ကို အင်တာနက်တွင် ရှာ​​ေဖွရရှိနိုင်မှုများ​​ (Internet Searches) များ​​နှင့်​​ပတ်သက်၍ ဆင်ဆာလုပ်စိစစ်ရန် ဖိအား​​​ေပး​​လာ၍ အ​​ေမရိကန် သံရံုး​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဝါရှင်တန်သို့​​ လျှို့​​ဝှက်​​ေြကး​​နန်း​​ ​​ေပး​​ပိုခဲ့​​သည်။​ ထို လျှို့​​ဝှက် ​​ေြကး​​နန်း​​တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း​​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​သည် Internet Searches ကုမ္ပဏီ ြဖစ်​​ေသာ Google အ​​ေပါ် စိုး​​ရိမ်စိတ်များ​​လာသည့်​​အ​​ေြကာင်း​​ကို ​​ေဖာ်ြပထား​​ပါသည်။​

၁၈-၅-၂၀၀၉ ​​ေြကး​​နန်း​​​ေခါင်း​​စဉ်ြဖစ်​​ေသာ တရုတ်နိုင်ငံရှိ Google သည် ဆင်ဆာစိစစ်မှုများ​​ကို ခုခံရန်အတွက် တန်ဘိုး​​​ေပး​​ြခင်း​​ (Google China Paying Price for Resisting Censorship) ကို ရည်ညွှန်း​​၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း​​အုပ်ချုပ်​​ေရး​​အဖွဲ့​​ြဖစ်​​ေသာ Mr.Li Changchun အ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​၏ နာမည်ကို Search engine ၌ ရိုက်ထည့်​​ရာတွင် ၎င်း​ကို ​​ေဝဖန်ထား​​သည့်​​ သတင်း​​အချက်အလက်များ​​ကို ဖတ်ရှုလိုက်ရ၍ အံ့​​ဩသွား​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေဖာ်ြပထား​​ပါသည်။​

၎င်း​လျှို့​​ဝှက်​​ေြကး​​နန်း​​ကို ​​ေဖာ်ြပမှုသည် Wiki Leaks ၏ အများ​​သိ​​ေဖာ်ြပချက်များ​​အနက် တစ်ခုပင် ြဖစ်ပါသည်။​ ထိုသို့​​ ​​ေဖာ်ြပချက်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်မှုအပိုင်း​​အား​​ စိုး​​ရိမ်စိတ်များ​​ ပွား​​များ​​လာ​​ေအာင် ြပုလုပ်​​ေပး​​သကဲ့​​သို့​​ ရှိပါသည်။​ တရုတ်နိုင်ငံမှ အရာရှိများ​​က အ​​ေမရိကန်အစိုး​​ရသို့​​ Google ၏ ​​ေြမြပင်ြဂိုဟ်တုဆိုင်ရာ ဝန်​​ေဆာင်မှု​​ေပး​​ြခင်း​​တွင် ၎င်း​တို့​​၏ အစိုး​​ရဆိုင်ရာ အ​​ေဆာက်အအံုများ​​၏ ပံုရိပ်ြပတ်သား​​ချက် (Resolution of Images) ကို ​​ေလျှာ့​​ချ​​ေပး​​ြခင်း​​ြဖင့်​​ ဆင်ဆာြပုလုပ်​​ေပး​​ရန် ဖိအား​​​ေပး​​ခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ အဆိုပါ အ​​ေဆာက်အဦ ပံုရိပ်များ​​၏ အချက်အလက်များ​​ကို အြကမ်း​​ဖက်သမား​​များ​​က အသံုး​​ြပု၍ အစိုး​​ရနှင့်​​ စစ်​​ေရး​​ဆိုင်ရာအ​​ေဆာက်အအံုများ​​ကို တိုက်ခိုက်လာပါက အ​​ေမရိကန် အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ တာဝန်ရှိ​​ေြကာင်း​​ သတိ​​ေပး​​ထား​​ပါသည်။​

အ​​ေမရိကန် တစ်ချို့​​က တရုတ်​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​သည် အင်တာနက်ဆိုသည်မှာ ပွင့်​​လင်း​​မှုနှင့်​​ ဒီမိုက​​ေရစီအတွက် ပိတ်ပင်၍ မရ​​ေသာအရာြဖစ်သည်ကို မစဉ်း​​စား​​ြကဟု ထင်ြမင်​​ေနြကသည်။​ ၁၈-၅-၂၀၀၉ ရက်စွဲပါြဖင့်​​ ​​ေဖာ်ြပထား​​​ေသာ ဆင်ဆာစိစစ်မှုကို ခုခံရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံရှိ Google က တန်ဘိုး​​​ေပး​​ြခင်း​​ ​​ေခါင်း​​စဉ်ပါ ​​ေြကး​​နန်း​​တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း​​အုပ်ချုပ်​​ေရး​​အဖွဲ့​​ ​​ေပါလစ်ြဗူရိုအြမဲတမ်း​​​ေကာ်မတီဝင်နှင့်​​ နိုင်ငံ၏ ဝါဒ ြဖန့်​​ချီ​​ေရး​​ဆိုင်ရာ အဆင့်​​ြမင့်​​အရာရှိြဖစ်​​ေသာ Mr. Li Changchun သည် Google ကုမ္ပဏီကို အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ Google အ​​ေပါ် အမျက်​​ေဒါသ ​​ေလျာ့​​ပါး​​​ေအာင် အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်မှု အချို့​​ကို ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဖိအား​​​ေပး​​ခဲ့​​သည်ဟု Wiki Leaks က ​​ေဖာ်ြပခဲ့​​ပါသည်။​

 Julian Assange
Wiki Leaks Website တည်​​ေထာင်သူမှာ ဩစ​​ေြတး​​လျနိုင်ငံသား​​ အသက် (၃၉)နှစ်အရွယ် Julian Assange ဆိုသူ ြဖစ်ြပီး​​၊​ နိုင်ငံတကာရှိ အစိုး​​ရများ​​၏ ထိပ်တန်း​​ လျှို့​​ဝှက်ဖိုင်များ​​ကို သူ၏ ဝက်ဆိုက်ဘ်မှတဆင့်​​ ြဖန့်​​​ေဝ ​​ေဖာ်ြပ​​ေနသူ ြဖစ်ပါသည်။​ အ​​ေမရိကန်တပ်ဖွဲ့​​ဝင်များ​​နှင့်​​ ပတ်သက်သည့်​​ လျှို့​​ဝှက်စာတမ်း​​ ဖိုင်​​ေပါင်း​​ ၅၀၀၀၀၀ ​​ေကျာ်ကိုလည်း​​ တင်ခဲ့​​သည်။​

လက်ရှိအချိန်တွင် Julian Assange အား​​ Paypal ကုမ္ပဏီမှလည်း​​ ဝန်​​ေဆာင်မှု မ​​ေပး​​​ေတာ့​​​ေပ။​ 

 လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/07/2010. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign