ကျွန်​​ေတာ်နှင့်​​ ဆရာ KEY


ထို​​ေန့​​က ကျွန်​​ေတာ် ဗိ်ုလ်ချုပ်ကျွန်း​​မှ ထွက်လာခဲ့​​ြပီး​​ ​​ေရွှတိဂံုဘုရား​​သို့​​တက်ရန် ဘယ်ဘက်သို့​​ ဦး​​တည်လိုက်သည်။​ ထိုအချိန် ကျွန်​​ေတာ့်​​အနား​​သို့​​ Super Roof ကား​​နက်​​ေလး​​တစ်စီး​​ ထိုး​​ရပ်လာြပီး​​ " ဗျို့​​ အစ်ကို​​ေရ ဘယ်သွား​​မလို့​​တုန်း​​...၊​ လမ်း​​ြကံုရင် လိုက်ခဲ့​​​ေလဗျာ.." ၊​ အသံြကား​​ကာမှ ​​ေသချာြကည့်​​မိ​​ေတာ့​​ ကား​​ဝပ်​​ေရှာ့​​လုပ်ကိုင်​​ေန​​ေသာ အသိတစ်​​ေယာက် ြဖစ်​​ေနသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ လမ်း​​ြကံုတာနှင့်​​ ကား​​​ေပါ်သို့​​ တက်လိုက် မိ​​ေတာ့​​သည်။​

ကား​​​ေပါ်​​ေရာက်မှ ​​ေသချာြကည့်​​မိ​​ေတာ့​​ သူတစ်​​ေယာက်တည်း​​မဟုတ်။​ အသက်(၄၀)​​ေကျာ်အရွယ် ကုလား​​လူမျိုး​​ တစ်​​ေယာက် ရှိ​​ေနသည်ကို သတိထား​​မိလိုက်သည်။​ "အစ်ကို​​ေရ.. အိမ်ကို လိုက်ခဲ့​​ပါဦး​​လား​​... ကျွန်​​ေတာ်အခု အိမ်က မီး​​ခံ​​ေသတ္တာြပင်ဖို့​​ ​​ေသာ့​​ြပင်ဆရာကို သွား​​​ေခါ်လာတာဗျ " ဟု မိတ်​​ေဆွက ဖိတ်​​ေခါ်​​ေလသည်။​ ြကည့်​​လိုက်​​ေတာ့​​ မီး​​ပွုင့်​​​ေရာက်​​ေနြပီ ။​ ​​ေရှ့​​ဆိုရင် ​​ေရွှတိဂံုဘုရား​​သို့​​ ​​ေရာက်​​ေတာ့​​မည်။​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ အား​​​ေနသည်နှင့်​​ အိမ်အလည်လိုက်ရန် ဆံုး​​ြဖတ်လိုက်သည်။​ သို့​​နှင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ရန်ကင်း​​သို့​​ ဦး​​တည်လာခဲ့​​​ေလ​​ေတာ့​​သည်။​

"ဒီကအစ်ကိုက ​​ေသာ့​​စ်ြပင်ဆရာလား​​" ဟု ကျွန်​​ေတာ်မှပင် တိတ်ဆိတ်မှုကို ြဖိုခွင်း​​လိုက်၏။​ ြကည့်​​လိုက်​​ေတာ့​​ ​​ေရွှဂံုတိုင်မီး​​ပွိုင့်​​ မိ​​ေန၏။​ "ဟုတ်ပါတယ် " ဟု ြပံုး​​ြပကာ ြပန်​​ေြပာသည်။​ "လုပ်စား​​တာ ြကာြပီလား​​ အစ်ကို" ဟု ထပ်​​ေမး​​လိုက်သည်။​ "ဟုတ်ကဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ် ဒါနဲ့​​ ထမင်း​​စား​​လာရတာ၊​ လုပ်သက် (၂၃)နှစ်ရှိပါြပီ၊​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ အ​​ေဖကလည်း​​ ဒီ​​ေသာ့​​ြပင်တာ​​ေလး​​နဲ့​​ပဲ လုပ်စား​​ခဲ့​​တာ၊​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ မိသား​​စုကို ရှာ​​ေကျွး​​ခဲ့​​တာ​​ေပါ့​​" ဟု ြပန်​​ေြဖ​​ေလသည်။​ "​​ေဩာ်"ဟု ​​ေရရွတ်ကာ အတတ်ပညာတစ်ခုနှင့်​​ ဘဝဝမ်း​​ကို ​​ေကျာင်း​​​ေနသူပါလား​​ဟု စိတ်ထဲ ​​ေတွး​​လိုက်သည်။​

သို့​​နှင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်သည် သူ၏ ဇာတ်​​ေြကာင်း​​အစံုကို ​​ေမး​​ြမန်း​​မိ​​ေလ​​ေတာ့​​သည်။​ တစ်​​ေန့​​ ​​ေသာ့​​ြပင်ဆရာခင်မျာ ​​ေဈး​​ဦး​​​ေပါက်အြဖစ် ၆ လမ်း​​မှ အိမ်တစ်အိမ်သို့​​ ​​ေသာ့​​စ်သွား​​ြပင်ရ​​ေလသည်။​ သူ ​​ေသာ့​​ြပင်ြပီး​​ ​​ေနာက်​​ေန့​​တွင် ထိုအိမ်အခိုး​​ခံရ​​ေလသည်။​ သိန်း​​(၄၅)သိန်း​​ဖိုး​​​ေလာက် ပါသွား​​သည်။​ ရဲမှ လူစိမ်း​​ဘယ်သူ အဝင်အထွက်ရှိခဲ့​​လဲဟု အိမ်ရှင်ကို​​ေမး​​ရာ ​​ေသာ့​​ြပင်တဲ့​​သူတစ်​​ေယာက်ရှိပါသည်ဟု ​​ေြဖ၍ ထို​​ေသာ့​​ြပင်ဆရာအား​​ ဘာမှ ​​ေြဖရှင်း​​ချက်မ​​ေပး​​နှင့်​​၊​ သံတံခါး​​​ေနာက်သို့​​ ထည့်​​ထား​​လိုက်​​ေတာ့​​သည်။​ တစ်ပတ်ြကာမှ ထိုသူခိုး​​အား​​ မိ​​ေလ​​ေတာ့​​သည်။​ ထိုအခါမှ ​​ေသာ့​​ြပင်ဆရာ အြပင်သို့​​ ထွက်ရသည်။​ အလုပ်လဲပျက် ၊​ လူလဲဒုက္ခ​​ေရာက်ခဲ့​​ရ​​ေလသည်။​ ဤကဲ့​​သို့​​လည်း​​ ​​ေထာင်ထဲသို့​​ ​​ေသာ့​​ြပင်ဆရာ ဝင်ခဲ့​​ဖူး​​သည်။​

လူငယ်တစ်​​ေယာက်ကလည်း​​ ​​ေသာ့​​တု လာလုပ်၏။​ အပိုလုပ်ရန်ဟု ဆိုကာ ကိုယ့်​​အိမ်တွင်း​​မှ ပိုက်ဆံကို ခိုး​​ယူတဲ့​​သူပင် ြဖစ်​​ေလသည်။​ ထိုကဲ့​​သို့​​လည်း​​ လူမိုက်အား​​​ေပး​​ရာ ​​ေရာက်ခဲ့​​ဖူး​​သည်။​

တစ်ခါတစ်​​ေလ ​​ေဈး​​ဦး​​ မ​​ေပါက်​​ေသာ ရက်များ​​ကလည်း​​ ရှိ​​ေသး​​၏။​ ​​ေသာ့​​ြပင်ဆရာ၏ ဘဝကား​​ မလွယ်ပါတကား​​ ။​ ဒီအပိုင်မှာ အိမ်​​ေဖာက်ထွင်း​​မှုြဖစ်လျှင် ဦး​​ဆံုး​​ သူတို့​​လို လူမျိုး​​များ​​ကို ​​ေခါ်ယူထိန်း​​သိမ်း​​ ြကသည်။​ ​​ေမး​​ြမန်း​​စံုစမ်း​​ြကသည်။​ ဤသို့​​ ရာဇဝတ်မှု​​ေရး​​ရာတွင်လည်း​​ ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ​​ေမး​​ြမန်း​​ စစ်​​ေဆး​​ခံရသည်။​

တစ်ခါကလည်း​​ သူက အာမခံ​​ေသာ့​​လုပ်​​ေပး​​ခဲ့​​သည်။​ သို့​​​ေသာ် သိပ်မြကာ ထိုအိမ်လည်း​​ အ​​ေဖာက်ခံရသည်။​ ​​ေန့​​ခင်း​​ြကီး​​ကို ​​ေဖာက်ြကြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ ​​ေသာ့​​စ်တစ်ခုလံုး​​ကို ရစရာမရှိ​​ေအာင် ထုနှက်ရိုက်ြပီး​​မှ ဖွင့်​​သွား​​ြခင်း​​ပင်၊​ ​​ေဘး​​တွင်လည်း​​ အခန်း​​များ​​ရှိြကသည်။​ သို့​​​ေသာ် ဘယ်သူမှ ဒီ​​ေလာက်ထုနှက်ရိုက်သွား​​သည်ကို မြကား​​သည်ကို အံ့​​ဩမိသည်။​ ထိုတစ်ခါတွင်လည်း​​ သူ့​​အား​​ ထိန်း​​သိမ်း​​ခဲ့​​သည်။​ သူခိုး​​အား​​မိ​​ေတာ့​​မှ ​​ေသာ့​​ြပင်ဆရာအား​​ ြပန်လွှတ်​​ေပး​​သည်။​ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နှင့်​​ ထမင်း​​ရှာစား​​​ေနရ​​ေပသည်။​ ခိုး​​သည့်​​သူခိုး​​ကလည်း​​ သက်သက်မဲ့​​ လမ်း​​လွဲ​​ေအာင် ပံုမှား​​ရိုက်ြခင်း​​လည်း​​ ြဖစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါလား​​ ။​

ရန်ကုန်ြမို့​​တွင် မီး​​ခံ​​ေသတ္တာဆိုင်အချို့​​သည် နိုင်ငံြခား​​မှ သွင်း​​သလိုလိုနှင့်​​ ဒီမှာပဲ အင်ထုကာ မီး​​ခံ​​ေသတ္တာလုပ်ြကသည်ကို ထို​​ေသာ့​​စ်ြပင်ဆရာမှ ရှင်း​​ြပ​​ေလသည်။​ တကယ်တမ်း​​မီး​​​ေလာင်လျှင် လံုး​​ဝ မခံ​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေလာင်မှာပင်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ အရင်တုန်း​​က သံုး​​ြကတဲ့​​ မီး​​ခံ​​ေသတ္တာ​​ေတွမှာ တကယ်​​ေကာင်း​​ြက​​ေြကာင်း​​၊​ (၂၄)နာရီ မီး​​​ေလာင်ခံများ​​ပင် ရှိြက​​ေြကာင်း​​၊​ အခု​​ေတာ့​​ ြမန်မာြပည်လုပ် အတုများ​​ များ​​ြပား​​ပါ​​ေြကာင်း​​ သိရသည်။​

ြကည့်​​လိုက်​​ေတာ့​​ ရန်ကင်း​​ မိတ်​​ေဆွအိမ်သို့​​ပင် ကား​​က ချိုး​​​ေကွ့​​ဝင်​​ေန​​ေပြပီ။​ သို့​​နှင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​သံုး​​​ေယာက် မီး​​ခံ​​ေသတ္တာအား​​ ြကည့်​​ြက၏။​ ​​ေသာ့​​မှာ ​​ေပျာက်သွား​​ြခင်း​​ပင်ြဖစ်၏။​ နံပါတ်သာ မှတ်မိပါသည်။​ ​​ေသာ့​​ြပင်ဆရာကား​​ နံပါတ်​​ေမး​​သည်။​ နံပါတ်သိရ​​ေသာအခါ သူ့​​ခင်ဗျာ နံပါတ်အတိုင်း​​ လှည့်​​ကာ သူ၏ သံ​​ေချာင်း​​ အမျှင်တန်း​​​ေလး​​နဲ့​​ ​​ေသာ့​​​ေပါက်ထဲထိုး​​ထည့်​​ကာ စမ်း​​​ေန​​ေလသည်။​ (၅)မိနစ်​​ေလာက် စမ်း​​ြပီး​​​ေသာအခါ " ​​ေချာက်"ဆိုြပီး​​ တံခါး​​ကို မယူလို့​​ ရသွား​​၏။​ သူက လမ်း​​​ေြကာင်း​​​ေတွ လိုက်​​ေြပာင်း​​လိုက်၏။​ အဘယ်​​ေြကာင့်​​ဆို​​ေသာ် အရင်​​ေသာ့​​ကို ြပန်​​ေတွ့​​ပါက မီး​​ခံ​​ေသတ္တာကို ဖွင့်​​လို့​​မရ​​ေအာင် လုပ်ထား​​ြခင်း​​ပင်။​

ဧည့်​​ခန်း​​တွင် ထိုင်ြကရင်း​​ စကား​​​ေြပာြဖစ်ြကသည်။​ မီး​​ခံ​​ေသတ္တာတစ်ခုတွင် ​​ေသာ့​​ပဲ ​​ေပျာက်ပါက ထိုသို့​​ ြပုလုပ်ရသည်။​ သို့​​​ေသာ် ​​ေသာ့​​​ေပျာက်ကာ၊​ နံပါတ်ပါ မမှတ်မိ​​ေတာ့​​ပါက ​​ေသာ့​​နှင့်​​ မီး​​ခံ​​ေသတ္တာြကား​​တွင် သံ​​ေချာင်း​​တစ်​​ေပါက်စာ အ​​ေပါက်က​​ေလး​​ ​​ေဖာက်ရသည်ဟု ဆိုသည်။​ ​​ေဖာက်ရင်း​​ နံပါတ်ကို လိုက်လှည့်​​ရ၏။​ ​​ေဖာက်လိုက် နံပါတ်ကို လိုက်လှည့်​​လိုက်၊​ နံပါတ်လံုး​​ဝ လှည့်​​လို့​​မရ​​ေတာ့​​ဘူး​​၊​ တင်း​​သွား​​ြပီဆိုလျှင် ပွင့်​​ပါြပီ ။​ အမှန်​​ေတာ့​​ ​​ေသာ့​​နှင့်​​ နံပါတ်အြကား​​ ​​ေြကာကို ြဖတ်လိုက်ြခင်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​ သံ​​ေချာင်း​​​ေလး​​နှင့်​​ လိုက်စမ်း​​သည် ဆိုသည်ကလည်း​​ ပညာတစ်ခုပင်မဟုတ်ပါလား​​။​ ဒါကလည်း​​ အ​​ေတွ့​​အြကံု လုပ်သက်နှင့်​​ ဆိုင်​​ေပသည်။​ "​​ေဖာက်ထွင်း​​တဲ့​​ သူခိုး​​​ေတွက ​​ေတာ်ြကပါတယ်၊​ သို့​​​ေသာ် ကျွန်​​ေတာ် လျှို့​​ဝှက်တစ်ခု​​ေြပာြပမယ်ဗျ၊​ ဘယ်​​ေသာ့​​ြပင်ဆရာမှ အိမ်ရှင်​​ေတွ​​ေရှ့​​မှာ တိုး​​တိုး​​တိတ်တိတ် ြပီး​​​ေအာင် မလုပ်ြကဘူး​​၊​ ဒံုး​​ဒံုး​​ ဒိုင်း​​ဒိုင်း​​ ရိုက်ြပီး​​ လုပ်ြပြကတယ်၊​ ဘာြဖစ်လို့​​လဲဆို​​ေတာ့​​ သူခိုး​​​ေတွလိုပဲ လုပ်တတ်တယ်လို့​​ ထင်ြကမှာကိုး​​ " ဟု ​​ေြပာ​​ေလသည်။​ ဒါလည်း​​ သူတို့​​ဘက်က ကာကွယ်မှု တစ်ခုပင် မဟုတ်ပါလား​​ ။​

သို့​​နှင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ သိသင့်​​သ​​ေလာက် သိြပီး​​သည် ြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​ အား​​မရ​​ေသး​​။​ ထို နံပါတ်မသိဘဲ စမ်း​​ြပီး​​ဖွင့်​​သည့်​​ ​​ေယဘူယျအသံုး​​ချနည်း​​ကို သိချင်၏။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ မရရ​​ေအာင် နှိုက်ယူ ​​ေမး​​ရ​​ေလသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်မိတ်​​ေဆွခင်ဗျာ ​​ေသာ့​​ြပင်ဆရာကို ထို​​ေလာက်​​ေမး​​​ေန၍ အား​​နာ​​ေန​​ေသး​​သည်။​

**အာမခံ​​ေသာ့​​စ်ဖွင့်​​နည်း​​ **(ထိုဆရာ Key ​​ေြပာြပခဲ့​​​ေသာ ဖွင့်​​နည်း​​သာလျှင် ြဖစ်သည်)
အာမခံ ​​ေသတ္တာကိုဖွင့်​​ရန် နံပါတ်(၄)ခုပါ​​ေသာ အတွဲြဖင့်​​ ဖွင့်​​ရမည်။​ ​​ေအာက်ပါအတိုင်း​​ဖွင့်​​ရပါမည်။​

 1. ဒိုင်ခွက်ကို ညာဘက်သို့​​လှည့်​​၍ နံပါတ်(30)​​ေရာက်လျှင် ရပ်ရန် ၊​အလယ်အမှတ်နှင့်​​ အညီထား​​၍ (၄)ြကိမ်လုပ်ရန် ။​
 2. ဒိုင်ခွက်ကို ဘယ်ဘက်သို့​​လှည့်​​၍ နံပါတ် (83) ​​ေရာက်လျှင် ရပ်ရန်၊​ အလယ်အမှတ်နှင့်​​အညီထား​​၍ (၃)ြကိမ်လုပ်ရန် ။​
 3. ဒိုင်ခွက်ကို ညာဘက်သို့​​လှည့်​​၍ နံပါတ်(48)​​ေရာက်လျှင်ရပ်ရန်၊​အလယ်အမှတ်နှင့်​​အညီထား​​၍ (၂)ြကိမ်လုပ်ရန် ။​
 4. ဒိုင်ခွက်ကို ဘယ်ဘက်ကို့​​လှည့်​​၍ နံပါတ် (88)​​ေရာက်လျှင်ရပ်ရန်၊​ အလယ်အမှတ်နှင့်​​အညီထား​​၍ (၁)ြကိမ်လုပ်ရန် ။​
 5. စလင်ဒါ​​ေသာ့​​ဂ​​ေလာက်ထဲသို့​​ ​​ေသာ့​​သွင်း​​၍ ညာဘက်သို့​​လှည့်​​ြပီး​​ဖွင့်​​ရန်။​
 6. မှား​​ဖွင့်​​မိပါက အစမှ ြပန်လုပ်ရန် ။​
​​ေသာ့​​ြပင်ဆရာနှင့်​​ ဇာတ်လမ်း​​ကား​​ ဤတွင် ြပီး​​၏ ။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​ ဘဝတွင် အမှတ်မထင်​​ေတွ့​​ဆံုခဲ့​​​ေသာ၊​ ဗဟုသုတရခဲ့​​​ေသာ အ​​ေြကာင်း​​​ေလး​​ပင် ြဖစ်သည်။​ ဆရာKey သာ ကျွန်​​ေတာ် ဤသို့​​ ​​ေဖာက်သည် ြပန်ချမှန်း​​ သိလို့​​က​​ေတာ့​​လား​​........................။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/18/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign