ဂရိနိုင်ငံ အဓိကရုဏ်း​​ြဖစ်မှု တည်ြငိမ်စ ြပုလာြခင်း​​

ဂရိနိုင်ငံ​​ေြမာက်ပိုင်း​​ရှိ ြမို့​​လယ်​​ေခါင်၌ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​တွင် ရဲများ​​က ဆယ်​​ေကျာ်သက် လူငယ်ဆန္ဒြပသူအား​​ ​​ေသ​​ေစ​​ေလာက်သည့်​​ ပစ်ခတ်မှုအတွက် လူ(၁,၂၀၀)ခန့်​​ရှိသည့်​​ ဆန္ဒြပသူများ​​က ြမို့​​​ေတာ်ခန်း​​မ၊​ ရဲစခန်း​​နှင့်​​ ဘဏ်တစ်ခုတို့​​ကို ခဲများ​​နှင့်​​ မီး​​​ေလာင်ဗံုး​​များ​​ြဖင့်​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်ြက ပါသည်။​ ထိုသို့​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှု​​ေြကာင့်​​ ​​ေဈး​​ဆိုင်များ​​ပျက်စီး​​သကဲ့​​သို့​​ ဘဏ်ရံုး​​ခွဲတစ်ခုသည်လည်း​​ မီး​​​ေလာင်ဗံုး​​ ဒဏ်​​ေြကာင့်​​ ပျက်စီး​​ခဲ့​​ရပါသည်။​ ြပည်ထဲ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Mr. Prokopis Pavlopoulos က ဆန္ဒြပပွဲ ကျင်း​​ပ​​ေနစဉ်အတွင်း​​ အြကမ်း​​ဖက် လုပ်ရပ်များ​​ကို ထိန်း​​ရန် တိုက်တွန်း​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​နှင့်​​ ဒုတိယဝန်ြကီး​​ Mr. Panagiotis Chinofotis တို့​​သည် အ​​ေစာပိုင်း​​က ၎င်း​တို့​​၏ နှုတ်ထွက်စာများ​​ကို တင်သွင်း​​ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ဝန်ြကီး​​ချုပ်မှ လက်ခံခဲ့​​ြခင်း​​ မရှိပါ။​ လွန်ခဲ့​​​ေသာ စ​​ေန​​ေန့​​က ြမို့​​လယ်​​ေခါင် Exarchia နယ်​​ေြမတွင် လူငယ်တစ်စုက ရဲများ​​ကို အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့​​သည့်​​အတွက် (၁၅)နှစ်အရွယ် လူငယ်ဆန္ဒြပသူကို ​​ေသ​​ေစ​​ေလာက်သည့်​​ ပစ်ခတ်မှု တွင် ရဲအရာရှိ(၂)ဦး​​ ပါဝင်ခဲ့​​သည်ဟု ရဲများ​​က ဆိုပါသည်။​ ထိုသို့​​ လူငယ်တစ်စုက အြကမ်း​​ဖက် တိုက်ခိုက်စဉ် ရဲတစ်ဦး​​က တုန်လှုပ်​​ေချာက်ြခား​​​ေစသည့်​​ လက်ပစ်ဗံုး​​တစ်လံုး​​ကို ပစ်ထည့်​​ခဲ့​​ြပီး​​ အြခာတစ်ဦး​​မှ ​​ေသနတ်ြဖင့်​​ (၃)ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့​​ပါသည်။​ အနည်း​​ဆံုး​​ ကျည်ဆံတစ်​​ေထာင့်​​သည် လူငယ်၏ ရင်ဘတ်ကို ထိမှန်​​ေစခဲ့​​ပါသည်။​

Exarchia နယ်​​ေြမမှ ​​ေတး​​ဂီတလူငယ်များ​​ ၊​ ဘား​​များ​​နှင့်​​ တိုး​​ပွား​​လာသည့်​​ ​​ေပျာ်ပွဲစား​​ရံုများ​​ တည်ရှိရာ နယ်​​ေြမြဖစ်ြပီး​​၊​ မင်း​​မဲ့​​ဝါဒီများ​​ (Anarchists) နှင့်​​ မူး​​ယစ်​​ေဆး​​သမား​​များ​​ ကျက်စား​​ရာနယ်​​ေြမ ြဖစ်ပါသည်။​ လူငယ် ဆန္ဒြပသူကို ပစ်ခတ်မှုြဖစ်ပွား​​ြပီး​​​ေနာက် ​​ေအသင်ြမို့​​၊​ Thessaloniki ြမို့​​နှင့်​​ အြခား​​ဂရိြမို့​​များ​​တွင် လူငယ်ရာ​​ေပါင်း​​များ​​စွာက ရဲများ​​ကို မီး​​​ေလာင်ဗံုး​​များ​​၊​ ခဲများ​​နှင့်​​ အြခား​​အရာဝတ္ထုများ​​ြဖင့်​​ ပစ်ခတ်သကဲ့​​သို့​​ ရဲများ​​ကလည်း​​ မျက်ရည်ယိုဗံုး​​များ​​ြဖင့်​​ ြပန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့​​ပါသည်။​ အဓိ်ကရုဏ်း​​သမား​​များ​​က လမ်း​​များ​​​ေပါ် တွင် မီး​​​ေလာင်​​ေနသည့်​​ အတား​​အဆီး​​များ​​ကို ြပုလုပ်သကဲ့​​သို့​​ စတိုး​​ဆိုင်များ​​နှင့်​​ ဘဏ်ရံုး​​ခွဲများ​​ကို မီး​​ရှို့​​ြခင်း​​နှင့်​​ ရိုက်ခွဲဖျက်ဆင်္ီး​​ြခင်း​​တို့​​ကို ြပုလုပ်ြကပါသည်။​

တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​တွင် လမ်း​​များ​​​ေပါ်တွင်ရှိသည့်​​ ဆိုင်များ​​နှင့်​​ ဘဏ်ရံုး​​ခွဲများ​​အား​​ မီး​​ရှို့​​ထား​​ခဲ့​​သည့်​​ ၊​ ရိုက်ခွဲထား​​ခဲ့​​သည့်​​ အပိုင်း​​အစများ​​နှင့်​​ မီး​​​ေလာင်ကျွမ်း​​ြခင်း​​ခံရသည့်​​ ကား​​များ​​ကို ရှင်း​​လင်း​​လျက် ရှိပါသည်။​ ​​ေအသင်ရဲများ​​က ယခုြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​သည့်​​ အဓိကရုဏ်း​​တွင် ရဲ (၂၄)ဦး​​ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့​​ြပီး​​၊​ တစ်ဦး​​မှာ တနဂင်္​​ေနွ ​​ေန့​​ နံနက်က ​​ေဆး​​ရံုတွင် ​​ေဆး​​ကုသမှုကို ခံယူရဆဲ ရှိပါသည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ ၎င်း​တို့​​က ​​ေြပာြကား​​ ရာ၌ အဓိကရုဏ်း​​သမား​​များ​​​ေြကာင့်​​ စတိုး​​ဆိုင် (၃၁)ဆိုင်၊​ ဘဏ်ခွဲ(၉)ခုနှင့်​​ ရဲကား​​(၆)ကား​​ အပါအဝင် ကား​​(၂၅)စီး​​မှာ မီး​​​ေလာင်ပျက်စီး​​ခဲ့​​ပါသည်။​ (၆)ဦး​​ကို ဖမ်း​​ဆီး​​ခဲ့​​ြပီး​​ ၎င်း​တို့​​ထဲမှ (၅)ဦး​​သည် စတိုး​​ဆိုင်များ​​ကို ဖျက်ဆီး​​မှုြဖင့်​​လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ တစ်ဦင်္း​​ကို လက်နက်ကိုင်​​ေဆာင်မှုြဖင့်​​လည်း​​​ေကာင်း​​ အ​​ေရး​​ယူခဲ့​​ပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

Exarchia နယ်​​ေြမရှိ အရာရှိချုပ်က ပစ်ခတ်မှုတွင်ပါဝင်ခဲ့​​​ေသာ ရဲ(၂)ဦး​​ကို စံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​မှု အ​​ေြဖ ရလဒ်​​ေပါ်ထွက်သည်အထိ ရာထူး​​မှ ​​ေခတ္တချထား​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ြပည်ထဲ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Mr. Pavlopoulos က ဆယ်​​ေကျာ်သက်လူငယ်​​ေသဆံုး​​မှုအတွက် ​​ေစ့​​စပ်​​ေသချာစွာ စစ်​​ေဆး​​မှုြပုလုပ်မည်ြဖစ်ြပီး​​ တာဝန်ရှိသူ မည်သူကိုမဆို အြပစ်​​ေပး​​မည် ​​ေလး​​နက်စွာ ကတိစကား​​​ေြပာြကား​​လိုပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ဒီမိုက​​ေရစီ အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ ယခုကဲ့​​သို့​​ အသက်​​ေသဆံုး​​မှုအတွက် ခွင့်​​လွှတ်လိမ့်​​မည် မဟုတ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​တွင် အ​​ေရး​​​ေပါ် ြပုလုပ်သည့်​​ သတင်း​​စာရှင်း​​လင်း​​ပွဲ၌ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

ြပည်ထဲ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Mr. Pavlopoulos က ြပည်သူများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ မိမိတို့​​ဆန္ဒကို ြပသရန် အခွင့်​​အ​​ေရး​​ ရှိပါ​​ေြကာင်း​​ ၊​ သို့​​ရာတွင် ထိုသို့​​​ေသာ ဆန္ဒြပမှုသည် စီး​​ပွား​​​ေရး​​လုပ်ငန်း​​ရှင်များ​​နှင့်​​ ြပည်သူများ​​ကို ဆန့်​​ကျင် ဘက် ြပုလုပ်ရန်မဟုတ်ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ​​ေအသင်ြမို့​​​ေတာ်ဝန် Ms. Nikitas Kaklamanis က ြပည်တွင်း​​ရုပ်ြမင်သံြကား​​မှ​​ေန၍ တနဂင်္​​ေနွည၌ ြမို့​​​ေတာ် ြမို့​​လယ်​​ေခါင်ရှိ ခရစ္စမတ်သစ်ပင်မီး​​ထွန်း​​ပွဲ​​ေတာ် ကို ​​ေရွှ့​​ဆိုင်း​​လိမ့်​​မည်ဟု ​​ေြကညာခဲ့​​ပါသည်။​

ဂရိရများ​​က ​​ေအသင်ြမို့​​သည် အဓိကရုဏ်း​​(၄)ရက်ြဖစ်ပွား​​ြပီး​​​ေနာက် ြပန်လည်ြငိမ်သက်သွား​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ြမို့​​​ေတာ်၏ အ​​ေြခအ​​ေနမှ လံုး​​ဝြငိမ်သက်လျက်ရှိ​​ေြကာင်း​​၊​ ရဲတပ်ဖွဲ့​​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ရှိသူ Mr. Panayiotis Stathis က အဂင်္ါ​​ေန့​​တွင် ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ရဲတပ်ဖွဲ့​​မှ ရဲ(၁၅,၀၀၀) ​​ေကျာ်ကို ​​ေနရာချထား​​ြပီး​​ လူ​​ေပါင်း​​​ေြမာက်များ​​စွာကို ဖမ်း​​ဆီး​​ထား​​ပါသည်။​

ရဲများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​ (၁၀-၁၂-၂၀၀၈)တွင် ​​ေနှာက်ယှက်မှုြဖစ်ပွား​​နိုင်မှုများ​​အတွက် ြကိုတင် ြပင်ဆင်ထား​​ပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ အလုပ်သမား​​ သမဂ္ဂအ​​ေနြဖင့်​​ နိုင်ငံအနှံ့​​အစိုး​​ရ စီး​​ပွား​​​ေရး​​မူဝါဒများ​​ကို ကန့်​​ကွက်သည့်​​ အ​​ေနြဖင့်​​ အ​​ေထွ​​ေထွသပိတ်​​ေမှာက်ရန် ြကံစည်​​ေနသည့်​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်ပါသည်။​

အစဉ်အလာ ဓ​​ေလ့​​ထံုး​​စံအရ တက္ကသိုလ်တွင် ခိုလှံု​​ေနမှုအ​​ေပါ် ရဲများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဝင်​​ေရာက်ခွင့်​​မရှိသည့်​​ အတွက် လူငယ်အုပ်စုများ​​သည် တက္ကသိုလ်အ​​ေဆာက်အဦး​​တွင် ဆက်လက်ခိုလှံုလျက်ရှိပါသည်။​ အဂင်္ါ​​ေန့​​ (၉-၁၂-၂၀၀၈)၌ ြမို့​​​ေတာ်တွင်း​​ရဲများ​​၏ လက်ချက်​​ေြကာင့်​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ရသည့်​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ ဆယ်​​ေကျာ်သက် လူငယ် Alexandros Grigoropoulos အသုဘအခမ်း​​အနား​​သို့​​ ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသာ ြပည်သူများ​​ တက်​​ေရာက်စဉ် ဂရိပါလီမန် အ​​ေဆာက်အအံုကို ​​ေစာင့်​​​ေရှာက်​​ေန​​ေသာ အ​​ေစာင့်​​များ​​နှင့်​​ ဆန္ဒြပသူများ​​ ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွား​​မှုများ​​ ​​ေပါ်​​ေပါက်ခဲ့​​ပါသည်။​ (၁၅)နှစ်အရွယ် ဆယ်​​ေကျာ်သက်လူငယ် စ​​ေန​​ေန့​​ (၆-၁၂-၂၀၀၈) တွင် အပစ်ခတ်ခံရမှုသည် ရာစုနှစ်​​ေလး​​ပံုတစ်ပံုကာလအတွင်း​​ အြပင်း​​ထန်ဆံုး​​​ေသာ အဓိကရုဏ်း​​ြကီး​​တစ်ရပ် ြဖစ်​​ေပါ်​​ေစခဲ့​​ြပီး​​ လူြကိုက်နည်း​​လာသည့်​​ လက်ရှိ ကွန်ဆာ​​ေဗး​​တစ်အစိုး​​ရအတွက် ြပင်း​​ထန်စွာထိုး​​နှက် ခံရမှုလည်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​

ဆယ်​​ေကျာ်သက် လူငယ် Grigoropoulos ပစ်ခတ်ခံရမှုသည် နှစ်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ နိုင်ငံ​​ေရး​​အကျင့်​​ပျက် မှုများ​​အ​​ေပါ် ​​ေဒါသထွက်မှုများ​​၊​ ကမ္ဘာအနှံ့​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ကျဆင်း​​မှု​​ေြကာင့်​​ ဆင်း​​ရဲမှုနှင့်​​ အလုပ်လက်မဲ့​​အဆင့်​​များ​​ ြမင့်​​မား​​လာြခင်း​​တို့​​အ​​ေပါ် မီး​​​ေလာင်ရာ​​ေလပင့်​​သကဲ့​​သို့​​ ဂရိလူငယ်များ​​ကို ဆွ​​ေပး​​သကဲ့​​သို့​​ ြဖစ်သွား​​ပါသည်။​ အြကမ်း​​ဖက် အဓိကရုဏ်း​​ြဖစ်ပွား​​ြပီး​​​ေနာက် ရဲများ​​အ​​ေပါ် တိုက်ခိုက်မှု၊​ တမင်သက်သက် ဖျက်ဆီး​​မှုနှင့်​​ လုယက်မှုတို့​​ြဖင့်​​ လူ(၈၉)ဦး​​ကို ဖမ်း​​ဆီး​​ခဲ့​​သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့​​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိ်ုခွင့်​​ရှိသူက ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ အြခား​​ (၇၉)ဦး​​အား​​ ဒါဇင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ ရဲအရာရှိများ​​အား​​ ဒဏ်ရာရ​​ေစခဲ့​​သည့်​​ အဓိကရုဏ်း​​နှင့်​​ ပတ်သက်၍ စစ်​​ေဆး​​ ​​ေမး​​ြမန်း​​ရန်အတွက် ထိန်း​​သိမ်း​​ထား​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

ဆယ်​​ေကျာ်သက်လူငယ် Grigoropoulos အတွက် ​​ေအသင်ြမို့​​​ေတာင်ဘက်ရှိ လူ​​ေနဆင်​​ေြခဖံုး​​ ရပ်ကွက် Palio Faliro ၏ ြမို့​​​ေတာ်စည်ပင်သခင်္ျိုင်း​​တွင် ြပုလုပ်သည့်​​ အသုဘအခမ်း​​အနား​​တွင် အုပ်စုအချို့​​မှ ရဲဆန့်​​ကျင်​​ေရး​​ ​​ေြကွး​​​ေြကာ်မှုများ​​ကို ြပုလုပ်ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ​​ေသဆံုး​​သူ မိသား​​စုမှ ​​ေသဆံုး​​သူအား​​ အရိုအ​​ေသ ​​ေပး​​​ေသာ အ​​ေနြဖင့်​​ မြပုလုပ်ပါရန် ​​ေတာင်း​​ပန်ချက်​​ေြကာင့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနမှာ ြငိမ်သက်ခဲ့​​ပါသည်။​

အ​​ေစာပိုင်း​​တွင် ဂရိသမ္မတ Mr. Karolos Papoulios က ဂရိြပည်သူများ​​ကို ​​ေသဆံုး​​သူ Alexi ၏ ​​ေအာင့်​​​ေမ့​​ဖွယ် အခမ်း​​အနား​​ကို ဂုဏ်ြပုသည့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ ြငိမ်း​​ချမ်း​​စွာ ရှိ​​ေန​​ေစရန်အတွက် ​​ေမတ္တာရပ်ခံခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​၏ ​​ေြကညာချက်တွင် ယ​​ေန့​​သည် မိမိတို့​​အား​​လံုး​​အတွက် ဝမ်း​​နည်း​​ပူ​​ေဆွး​​ရ​​ေသာ​​ေန့​​ ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် ဥပ​​ေဒနှင့်​​ ဓ​​ေလ့​​ထံုး​​စံများ​​ကို ​​ေလး​​စား​​လိုက်နာရမည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ပါရှိပါသည်။​

ြပိုင်ဘက်ပါတီြဖစ်သည့်​​ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Mr. George Papandreou က လက်ရှိ ကွန်ဆာ​​ေဗး​​တစ်အစိုး​​ရအား​​ နှုတ်ထွက်ရန်နှင့်​​ အြကမ်း​​ဖက်မှုများ​​ ြပီး​​ဆံုး​​ရန်အတွက် ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲများ​​ ကျင်း​​ပရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုပါသည်။​ အဂင်္ါ​​ေန့​​ (၈-၁၂-၂၀၀၈)တွင် ၎င်း​၏ ပါလီမန်အုပ်စုကို Mr. Papandreou က မိန့်​​ခွန်း​​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မိမိတို့​​အာဏာကို ​​ေတာင်း​​ခံပါ​​ေြကာင်း​​၊​ အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ လုပ်သင့်​​သည်မှာ နှုတ်ထွက်ရန်နှင့်​​ ြပည်သူများ​​၏ စီရင်မှုကို ခံယူရန်ပင်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

ဂရိဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr. Costas Karamanlism က နိုင်ငံ၏ ရာစုနှစ်များ​​စွာ မြငိမ်သက်မှုကို အဆံုး​​သတ်ရန်အတွက် ​​ေလး​​နက်စွာြဖင့်​​ ကတိစကား​​ ​​ေြပာပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် အစိုး​​ရ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ရှိသူက အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေနဝင်မီး​​ြငိမ်း​​ ဥပ​​ေဒကို ​​ေြကညာရန် စီစဉ်မှုနှင့်​​ပတ်သက်​​ေသာ သတင်း​​များ​​ကို ြငင်း​​ဆိုပါသည်။​

ဂရိနိုင်ငံရှိ အြကီး​​ဆံုး​​အလုပ်သမား​​ကွန်ဖယ်ဒ​​ေရး​​ရှင်း​​အဖွဲ့​​၏ ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ရှိသူက မိမိတို့​​၏ အ​​ေြဖမှာ စီမံချက်အတိုင်း​​ သပိတ်​​ေမှာက်ြခင်း​​နှင့်​​ လူထုအစည်း​​အ​​ေဝး​​ြပုလုပ်ြခင်း​​သာ ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ ပါသည်။​ ပစ်ခတ်မှု မြဖစ်ပွား​​မီ (၂၄)နာရီ နိုင်ငံအနှံ့​​ သပိတ်​​ေမှာက်ြခင်း​​နှင့်​​ လူထုအစည်း​​အ​​ေဝး​​ြပုလုပ်ရန် စီစဉ်ခဲ့​​မှုမှာ နိုင်ငံ၏ စီး​​ပွား​​​ေရး​​မူဝါဒများ​​နှင့်​​ ြပုြပင်မှုများ​​ကို ဆန့်​​ကျင် ကန့်​​ကွက်ရန်အတွက် ြဖစ်ပါသည်။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)


နိုင်ငံတကာ သတင်း​​များ​​ကို ​​ေရး​​သား​​ရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စ​​ေသာ သတင်း​​ဌာနများ​​မှ သတင်း​​များ​​ကို အား​​လံုး​​​ေပါင်း​​စပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြပန်လည်​​ေရး​​သား​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး​​ သတင်း​​များ​​ကို Update ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေရး​​​ေနပါသည်... သို့​​​ေသာ် သတင်း​​များ​​သည် အချိန်နှင့်​​ Source ယူရာ သတင်း​​ဌာနများ​​​ေပါ်တွင် မူတည်​​ေနပါ၍ အမှား​​အယွင်း​​များ​​ ပါခဲ့​​လျှင် ခွင့်​​လွှတ်ပါရန် ​​ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/11/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign