အစ္စ​​ေရး​​​ေလ​​ေြကာင်း​​မှ တိုက်ခိုက်မှုများ​​မှာ (၃)ရက်​​ေြမာက်​​ေန့​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိလာြခင်း​​


ဟာမာစ့်​​အုပ်ချုပ်သည့်​​နယ်​​ေြမသို့​​ ​​ေလ​​ေြကာင်း​​မှ တိုက်ခိုက်မှုသည် (၃)ရက်​​ေြမာက် ​​ေန့​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိလာြပီး​​​ေနာက် ပါလက်စတိုင်း​​ ​​ေဆး​​ကုသ​​ေရး​​အဖွဲ့​​မှ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် ဂါဇာြမို့​​​ေပါ်သို့​​ အစ္စ​​ေရး​​၏ ​​ေလ​​ေြကာင်း​​တိုက်ခိုက်မှုသည် ရက်သတ္တပတ်ကုန်ခန့်​​ ပီး​​သည့်​​ ​​ေနာက်တွင် ​​ေသဆံုး​​မှုသည် လူ(၃၀၀)​​ေကျာ်သို့​​ ​​ေရာက်ရှိသွား​​ြပီဟု ဆိုပါသည်။​ အစ္စ​​ေရး​​တို့​​က ဟာမာ့​​စ်ပစ်မှတ်များ​​ဟု ဆိုသည့်​​ ​​ေနရာများ​​သို့​​ ဗံုး​​ြကဲခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် ဂါဇာြမို့​​တွင် တနလင်္ာ​​ေန့​​အ​​ေစာပိုင်း​​ (သို့​​မဟုတ်) တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​ ​​ေနှာင်း​​ပိုင်း​​ အထိ မီး​​များ​​​ေလာင်ကျွမ်း​​ဆဲ ရှိပါသည်။​

သတင်း​​ရပ်ကွက်မှ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် ယခု​​ေလ​​ေြကာင်း​​မှ တိုက်ခိုက်မှု​​ေြကာင့်​​ ​​ေနာက်ထပ် ြပည်သူ (၆၅၀)မှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ စ​​ေန​​ေန့​​တွင် စတင်ခဲ့​​သည့်​​ ​​ေလ​​ေြကာင်း​​မှ တိုက်ခိုက်မှုကို ချက်ြခင်း​​ရပ်စဲရန် ကုလသမဂ္ဂလံုြခံု​​ေရး​​​ေကာင်စီက ​​ေတာင်း​​ဆိုလိုက်ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် အစ္စ​​ေရး​​မှ ​​ေြပာြကား​​ ရာ၌ ၎င်း​တို့​​၏ ရည်မှန်း​​ချက်သည် ​​ေတာင်ပိုင်း​​အစ္စ​​ေရး​​သို့​​ ဟာမာ့​​စ်စစ်​​ေသွး​​ြကွများ​​က ဒံုး​​ကျည်များ​​ြဖင့်​​ အဆက်မြပတ် ပစ်​​ေနမှုကို ရပ်ဆိုင်း​​ရန်ြဖစ်ြပီး​​ ဝန်ြကီး​​ချုပ် Ehud Olmert က အစိုး​​ရအဖွဲ့​​ဝင် ဝန်ြကီး​​များ​​သို့​​ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ အ​​ေြခအ​​ေနသည် အချိန်အတန်ြကာ ဆက်လက်ြဖစ်ပွား​​​ေနမည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ဂါဇာြမို့​​ကို ထိန်း​​ချုပ်ထား​​သည့်​​ မွတ်စလင်စစ်​​ေသွး​​ြကွအုပ်စုြဖစ်သည့်​​ ဟာမာ့​​စ်တို့​​က အစ္စ​​ေရး​​တို့​​က မိမိတို့​​၏ ​​ေြမနှင့်​​ြပည်သူများ​​ကို ကျူး​​​ေကျာ်​​ေစာ်ကား​​မှုမှ ကာကွယ်ရန် ကတိသစ္စာြပုထား​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ နှစ်ဖက်စလံုး​​က အီဂျစ်တို့​​ ​​ေစ့​​စပ်​​ေပး​​ခဲ့​​​ေသာ ​​ေသာြကာ​​ေန့​​၊​ဒီဇင်ဘာ (၁၉)ရက်​​ေန့​​တွင် သက်တမ်း​​ကုန်မည့်​​ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​​ေရး​​ကို ချိုး​​​ေဖာက်သည်ဟု အြပန်အလှန်စွပ်စွဲြကပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် အမှန်အား​​ြဖင့်​​ ထိုအပစ်အခတ်ရပ်စဲ​​ေရး​​သည် လ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ အား​​​ေပျာ့​​လျက်ရှိပါသည်။​

အစ္စ​​ေရး​​စစ်တပ်မှ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် စ​​ေန​​ေန့​​မှစ၍ ဟာမာ့​​စ်ပစ်မှတ်(၃၀၀)​​ေကျာ်ကို ​​ေလ​​ေြကာင်း​​မှ တိုက်ခိုက်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ တနလင်္ာ​​ေန့​​တွင် အစ္စ​​ေရး​​စစ်တပ်မှ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ စစ်ဆင်​​ေရး​​စတင်သည့်​​ အချိန်မှစ၍ ဂါဇာမှ အစ္စ​​ေရး​​နယ်​​ေြမထဲသို့​​ ဒံုး​​ကျည်(၁၅၀)​​ေကျာ် ပစ်ခတ်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ စ​​ေန​​ေန့​​က အဆိုပါ ဒံုး​​ကျည်တစ်ခုသည် အစ္စ​​ေရး​​​ေတာင်ပိုင်း​​ရှိ ​​ေနအိမ်တစ်ခုကိုထိြပီး​​ အတွင်း​​ရှိ လူငယ်တစ်ဦး​​ကို ​​ေသဆံုး​​​ေစခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ပါလက်စတိုင်း​​လံုြခံု​​ေရး​​နှင့်​​ ​​ေဆး​​ကုသ​​ေရး​​အဖွဲ့​​၏ ​​ေြပာြကား​​ချက်အရ၊​ တနလင်္ာ​​ေန့​​အ​​ေစာပိုင်း​​က ဂါဇာြမို့​​ရှိ Jebaliya စစ်​​ေြပး​​ဒုက္ခသည်စခန်း​​ကို ​​ေလ​​ေြကာင်း​​မှတိုက်ခိုက်ခဲ့​​ြပီး​​ ဟာမာ့​​စ်​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Ismail Haniya ​​ေနထိုင်ရာ အိမ်ကိုလည်း​​ ညတွင်း​​ချင်း​​တိုက်ခိုက်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ အစ္စ​​ေရး​​တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဟာမာ့​​စ်အဖွဲ့​​၏ စစ်​​ေခါင်း​​​ေဆာင်တို့​​၏ ​​ေနအိမ်များ​​ကို ပစ်မှတ်ထား​​တိုက်ခိုက်ခဲ့​​သည်ဟု ဟာမာ့​​စ်လံုြခံု​​ေရး​​ အဖွဲ့​​က ဆိုပါသည်။​

Jebaliya စစ်​​ေြပး​​ဒုက္ခသည်စခန်း​​တို့​​၏ တိုက်ခိုက်မှုတွင် အိမ်တစ်အိမ်အား​​ ထိခိုက်ခဲ့​​ြပီး​​ အိမ်အတွင်း​​ရှိ ခ​​ေလး​​(၅)ဦး​​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ထိုအိမ်မှ အစ္စ​​ေရး​​တို့​​ပစ်မှတ်ထား​​သည့်​​ မွတ်စလင်ဗလီအနီး​​တွင် ရှိသည်ဟု ဆရာဝန် Dr. Mu'awiya Hassanein က ဆိုပါသည်။​ အစ္စ​​ေရး​​စစ်တပ်မှ ဆရာဝန်၏ စွပ်စွဲချက်အ​​ေပါ် ချက်ြခင်း​​ တုန့်​​ြပန်ခဲ့​​မှုမရှိဟု ဆိုပါသည်။​

သန်း​​​ေခါင်​​ေကျာ်ြပီး​​ မိနစ်အနည်း​​ငယ်အတွင်း​​ အစ္စ​​ေရး​​အက်ဖ် ၁၆က ဂါဇာရှိ မွတ်စလင်တက္ကသိုလ်၏ အ​​ေဆာက်အဦး​​တစ်ခုကို ဒံုး​​ကျည်ြဖင့်​​ ပစ်ခတ်ခဲ့​​သည်ဟု ဂါဇာအ​​ေြခစိုက် အမည်မ​​ေဖာ်လိုသူ ဂျာနယ် သတင်း​​​ေထာက်တစ်ဦး​​က CNN သို့​​ ​​ေြပာပါသည်။​ ယခုတိုက်ခိုက်မှုတွင် ​​ေသ​​ေြကဒဏ်ရာရမှုနှင့်​​ ပတ်သက်၍ သတင်း​​ချက်ြခင်း​​ရရှိြခင်း​​မရှိ​​ေသး​​ဟု ဆိုပါသည်။​ ၎င်း​တက္ကသိုလ်မှာ အစ္စ​​ေရး​​စစ်တပ်က လက်နက်များ​​ဆိုင်ရာ သု​​ေတသနနှင့်​​ ဖွံ့​​ြဖိုး​​တိုး​​တက်​​ေရး​​ဗဟိုဌာနအြဖစ် ပစ်မှတ်ထား​​ပါသည်။​ ပါလက်စတိုင်း​​ ရုပ်သံဌာနြဖစ်သည့်​​ Ramattan က မီး​​သတ်သမား​​များ​​ မီး​​ြငိမ်း​​သတ်​​ေနပံုနှင့်​​ အပျက်အစီး​​များ​​ဖယ်ရှား​​​ေနပံုတို့​​ကို ြပသပါသည်။​

အစ္စ​​ေရး​​စစ်တပ်မှ ​​ေြကညာချက်ထုတ်ြပန်ရာတွင် ပစ်မှတ်များ​​ကို တိုက်ခိုက်ရြခင်း​​မှာ အဆိုပါပစ်မှတ် များ​​သည် ဟာမာ့​​စ်အြကီး​​တန်း​​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​၏ ​​ေတွ့​​ဆံုရာ​​ေနရာများ​​ြဖစ်သည့်​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ဟု ဆိုပါသည်။​ အချို့​​အ​​ေဆာက်အအံုများ​​သည် ​​ေဖာက်ခွဲ​​ေရး​​လက်နက်များ​​ စမ်း​​သပ်ရာ​​ေနရာများ​​နှင့်​​ ဟာမာ့​​စ် အဖွဲ့​​အတွက် လိုအပ်သည်များ​​ သို​​ေလှာင်သိမ်း​​ဆည်း​​​ေနရာများ​​ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ဟာမာ့​​စ်အဖွဲ့​​ အတွင်း​​ရှိ တက်ြကွ​​ေရး​​ဝါဒီများ​​ြဖစ်သည့်​​ အြကီး​​တန်း​​တက္ကသိုလ် ကထိကများ​​ဦး​​စီး​​သည့်​​​ေအာက်တွင် ယခုကဲ့​​သို့​​ လက်နက်များ​​ ဖွံ့​​ြဖိုး​​တိုး​​တက်​​ေရး​​ သု​​ေတသနြပုမှုများ​​ကို ​​ေဆာင်ရွက်​​ေနြခင်း​​ြဖစ်သည်ဟု ​​ေြကညာချက်တွင် ပါရှိပါသည်။​ အများ​​စုမှာ Qassem ဒံုး​​ကျည်များ​​ထုတ်လုပ်သည့်​​​ေနရာြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အစ္စ​​ေရး​​တပ်မ​​ေတာ်၏ ​​ေြကညာချက်အ​​ေပါ် ချက်ြခင်း​​တုန့်​​ြပန်ချက်များ​​ ​​ေပါ်​​ေပါက်လာြခင်း​​ မရှိ​​ေသး​​ပါ။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)


နိုင်ငံတကာ သတင်း​​များ​​ကို ​​ေရး​​သား​​ရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စ​​ေသာ သတင်း​​ဌာနများ​​မှ သတင်း​​များ​​ကို အား​​လံုး​​​ေပါင်း​​စပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြပန်လည်​​ေရး​​သား​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး​​ သတင်း​​များ​​ကို Update ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေရး​​​ေနပါသည်... သို့​​​ေသာ် သတင်း​​များ​​သည် အချိန်နှင့်​​ Source ယူရာ သတင်း​​ဌာနများ​​​ေပါ်တွင် မူတည်​​ေနပါ၍ အမှား​​အယွင်း​​များ​​ ပါခဲ့​​လျှင် ခွင့်​​လွှတ်ပါရန် ​​ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/29/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign