Abhisit Vejjajiva ထိုင်း​​နိုင်ငံ ဝန်ြကီး​​ချုပ်သစ် ြဖစ်လာ


ထိုင်း​​နိုင်ငံ၏ အတိုက်အခံပါတီ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Mr. Abhisit Vejjajiva သည် ပါလီမန်တွင် အထူး​​မဲ ရရှိြပီး​​​ေနာက် နိုင်ငံ၏ ဝန်ြကီး​​ချုပ်အသစ် ြဖစ်လာပါသည်။​ ​​ေအာက်လွှတ်​​ေတာ်၏ ​​ေြပာဆိုခွင့်​​ရှိသူ Mr. Chai Chidchob က ယခု​​ေရွး​​​ေကာက်တင်​​ေြမှာက်ြခင်း​​ ခံရ​​ေသာ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Mr. Abhisit Vejjajiva သည် ယခင်ရဲချုပ် Mr. Pracha Promnok ကို ၂၃၅ မဲြဖင့်​​ အနိုင်ရရှိခဲ့​​ပါသည်။​ Mr. Pracha Promnok သည် ၁၉၈ မဲသာ ရရှိပါသည်။​ Mr. Abhisit သည် (၂)နှစ်​​ေကျာ်ခန့်​​တွင် ထိုင်း​​နိုင်ငံ၏ ပဥ္စမ​​ေြမာက် ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်ြဖစ်လာပါသည်။​

ယခင်ဝန်ြကီး​​ချုပ်​​ေဟာင်း​​ Mr. Somchai Wongsawat ကို တရား​​ရံုး​​မှ ယခုလအ​​ေစာပိုင်း​​က ရာထူး​​မှ နှုတ်ထွက်ရန် အမိန့်​​ချမှတ်ခဲ့​​ပါသည်။​ အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒနှင့်​​အညီ ဖွဲ့​​စည်း​​ထား​​​ေသာ တရား​​ရံုး​​မှ လွန်ခဲ့​​​ေသာ တစ်နှစ်က ယခင်ဝန်ြကီး​​ချုပ်​​ေဟာင်း​​ Mr. Somchai ၏ ပါတီြဖစ်​​ေသာ ြပည်သူ့​​အင်အား​​ပါတီ (People Power Party-PPP) သည် လိမ်လည်မှုြဖင့်​​ အြပစ်ရှိ​​ေြကာင်း​​ အမိန့်​​ချမှတ်ခဲ့​​ြပီး​​ ၎င်း​ PPP ပါတီနှင့်​​ အစိုး​​ရညွန့်​​​ေပါင်း​​ပါတီ အတွင်း​​ရှိ အြခား​​ပါတီ(၂)ခုတို့​​ကို ပိတ်ပင်ခဲ့​​ြပီး​​ Mr. Somchai နှင့်​​ အြခား​​ PPP ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်အများ​​အြပား​​ကို နိုင်ငံ​​ေရး​​မလုပ်ရန် တား​​ြမစ်ခဲ့​​ပါသည်။​

သို့​​ရာတွင် ​​ေဖာ်ြပပါ ပါတီ(၃)ခုမှ နိုင်ငံ​​ေရး​​မလုပ်ရန် တား​​ြမစ်ြခင်း​​မခံရ​​ေသာ ဥပ​​ေဒြပုသမား​​များ​​ (Lawmakers) က အမာခံပါတီ (Shell Party)ြဖစ်သည့်​​ Puea Thai (ထိုင်း​​နိုင်ငံအတွက်) ပါတီအသစ်ကို လျင်ြမန်စွာဖွဲ့​​စည်း​​ခဲ့​​သလို အြခား​​ပါတီများ​​သို့​​လည်း​​ ဝင်​​ေရာက်ခဲ့​​ပါသည်။​

တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​တွင် ယခင်ဝန်ြကီး​​ချုပ်​​ေဟာင်း​​ Mr. Somchai ၏ ​​ေယာက်ဖြဖစ်သူ ြပည်နှင်ဒဏ် ခံ​​ေနရသည့်​​ ယခင်ဝန်ြကီး​​ချုပ်​​ေဟာင်း​​ Mr. Thaksin Shinawatra က တပ်မ​​ေတာ်အား​​ တရား​​ရံုး​​ကိုအသံုး​​ြပု၍ အစိုး​​ရအား​​ လုပ်ပိုင်ခွင့်​​အာဏာအား​​နည်း​​သွား​​​ေအာင် ြပုလုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့​​ြပီး​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​ကိစ္စရပ်များ​​တွင် ဝင်မပါရန် သတိ​​ေပး​​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

အတိုက်အခံပါတီအ​​ေနြဖင့်​​ လက်ရှိအစိုး​​ရပါတီကို အနိုင်ရခဲ့​​မှုသည့်​​ ယခင်ဝန်ြကီး​​ချုပ်​​ေဟာင်း​​ Mr. Thaksin ၏ သစ္စာခံများ​​ကို ဘက်​​ေြပာင်း​​ရန် ဆွဲ​​ေဆာင်ြခင်း​​ြဖစ်သည့်​​ လွှတ်​​ေတာ်၏ အကျိုး​​အြမတ်ရရှိနိုင်​​ေသာ ​​ေနရာများ​​နှင့်​​ ​​ေငွ​​ေြကး​​အ​​ေြမာက်အများ​​ကို ပံု​​ေပး​​၍ စွဲ​​ေဆာင်ြခင်း​​များ​​ြပုလုပ်ခဲ့​​သည်ဟု စွပ်စွဲ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ ပါသည်။​

လွှတ်​​ေတာ်၏ ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ရှိသူ Mr. Chai က လွှတ်​​ေတာ်အတွင်း​​ရှိ အမတ်​​ေပါင်း​​ (၄၃၆)ဦး​​အား​​ ဝန်ြကီး​​ချုပ်အသစ်ကို မိမိတို့​​ဆန္ဒြဖင့်​​ ​​ေရွး​​ချယ်​​ေပး​​ပါရန် ​​ေြပာြကား​​ချက်အရ မဲအများ​​စုရရှိသည့်​​ Mr. Abhisit သည် အနိုင်ရရှိခဲ့​​ြပီး​​ ဒီမိုကရက်တစ်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ သက်တမ်း​​(၈)နှစ်အတွက် စိုး​​မိုး​​အုပ်ချုပ်နိုင်ရန် အခွင့်​​အ​​ေရး​​ ကို ပထမဦး​​ဆံုး​​ ရရှိခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​

လွှတ်​​ေတာ်၏ ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ရှိသူ Mr. Chai က Mr. Abhisit အ​​ေနြဖင့်​​ မဲတစ်ဝက်​​ေကျာ်ထက် ပိုမို ရရှိခဲ့​​သြဖင့်​​ Mr. Abhisit သည် ဝန်ြကီး​​ချုပ်အသစ်​​ေရွး​​ချယ်တင်​​ေြမှာက်ြခင်း​​ခံရပါ​​ေြကာင်း​​ မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေြကြငာပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာဆိုပါသည်။​ လွှတ်​​ေတာ်အြပင်ဘက်ရှိ ဖျက်သိမ်း​​ြခင်း​​ခံခဲ့​​ရ​​ေသာ အစိုး​​ရကို ​​ေထာက်ခံသူ လူ(၂၀၀)​​ေလာက်က အသံတိတ်အာဏာသိမ်း​​ြခင်း​​ (Silent Coup)ြဖစ်သည်ဟု ​​ေဒါသတစ်ြကီး​​ ​​ေအာ်ဟစ်ြကြပီး​​ လွှတ်​​ေတာ် ဂိတ်​​ေပါက်များ​​ရှိ အတား​​အဆီး​​များ​​ကို ြကမ်း​​တမ်း​​စွာ ဖယ်ရှား​​၍ ပါလီမန်အမတ်များ​​ ထွက်ခွာမှုကို တား​​ဆီး​​ ခဲ့​​ပါသည်။​ ကား​​အများ​​အြပား​​၏ မှန်များ​​ကိုလည်း​​ ရိုက်ခွဲခဲ့​​ြကပါသည်။​ ဘန်​​ေကာက်ရှိ BBC သတင်း​​ဌာနအြကီး​​အကဲ Jonathan က ယခု​​ေရွး​​​ေကာက်တင်​​ေြမှာက်ခံရသည့်​​ Mr. Abhisit သည် ၎င်း​၏ သက်တမ်း​​အစတွင် ခက်ခဲမှုများ​​နှင့်​​ ြပည့်​​နှက်​​ေန​​ေသာ စိန်​​ေခါ်မှုများ​​ကို ြကံု​​ေတွ့​​ ရလိမ့်​​မည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ြဗိတိသျှနိုင်ငံတွင် ​​ေမွး​​ဖွား​​ခဲ့​​​ေသာ Mr. Abhisit သည် တိုင်း​​ြပည်၏ ချံုး​​ချံုး​​ကျ​​ေန​​ေသာ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ကို ြပန်လည်နလန်ထူရန် ၊​ နိုင်ငံ​​ေရး​​ရာသီဥတု မတည်ြငိမ်ြဖစ်​​ေနမှုကို ြငိမ်သက်သွား​​​ေစရန်၊​ လွှတ်​​ေတာ်တွင် ​​ေန့​​​ေပါင်း​​များ​​စွာ မိမိ၏ ညွန့်​​​ေပါင်း​​အစိုး​​ရလုပ်​​ေဖာ်ကိုင်ဖက်များ​​ကို မိမိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်​​အာဏာကို အသံုး​​ြပု၍ အ​​ေပး​​အယူြပုလုပ် ​​ေဆာင်ရွက်သွား​​ရမည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ BBC သတင်း​​​ေထာက်တစ်ဦး​​က ဆိုပါသည်။​
အစိုး​​ရအား​​ ဆန့်​​ကျင်ဆန္ဒြပသူများ​​က PPP ပါတီကို ြပိုလဲသွား​​​ေစရန် လူထုဆန္ဒြပပွဲများ​​ြဖင့်​​ တိုက်ပွဲ ဝင်မှုများ​​ကို ြပုလုပ်ခဲ့​​သည့်​​အတွက် နိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ လ​​ေပါင်း​​များ​​စွာ နိုင်ငံ​​ေရး​​ မြငိမ်မသက်မှုဒဏ်ကို ခံစား​​ခဲ့​​ရ ပါသည်။​

ြပည်သူ့​​မဟာမိတ်ဒီမိုက​​ေရစီပါတီ (The People's for Democracy-PAD) သည် PPP ပါတီ ကို ၂၀၀၆ခုနှစ်က အာဏာသိမ်း​​မှုတွင် ရာထူး​​မှ နှုတ်ထွက်​​ေပး​​ခဲ့​​ရ​​ေသာ Mr. Thaksin ၏ ကိုယ်စား​​ပါတီဟု စွပ်စွဲခဲ့​​ြကပါသည်။​ ကန့်​​ကွက်ဆန္ဒြပမှုသည် ဘန်​​ေကာက်၏ အဓိက အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ​​ေလဆိပ်ကို တစ်ပတ်ြကာ သိမ်း​​ပိုက်သည်အထိ ကျယ်ြပန့်​​ခဲ့​​ြပီး​​ နိုင်ငံြခား​​ကမ္ဘာလှည့်​​ခရီး​​သည် (၃)သိန်း​​သည် ​​ေလဆိပ်တွင် ခိုး​​ကိုရာမဲ့​​ ​​ေသာင်တင်ခဲ့​​ရပါသည်။​ PAD ပါတီသည် ၎င်း​၏ကန့်​​ကွက်ဆန္ဒြပမှုကို အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒနှင့်​​အညီ ဖွဲ့​​စည်း​​ထား​​သည့်​​တရား​​ရံုး​​က ဝန်ြကီး​​ချုပ်​​ေဟာင်း​​ Mr. Somchai အစိုး​​ရကို ဖျက်သိမ်း​​ရန် အမိန့်​​ချမှတ်ြပီး​​​ေနာက် ရုပ်သိမ်း​​​ေပး​​ခဲ့​​ပါသည်။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)


နိုင်ငံတကာ သတင်း​​များ​​ကို ​​ေရး​​သား​​ရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စ​​ေသာ သတင်း​​ဌာနများ​​မှ သတင်း​​များ​​ကို အား​​လံုး​​​ေပါင်း​​စပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြပန်လည်​​ေရး​​သား​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး​​ သတင်း​​များ​​ကို Update ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေရး​​​ေနပါသည်... သို့​​​ေသာ် သတင်း​​များ​​သည် အချိန်နှင့်​​ Source ယူရာ သတင်း​​ဌာနများ​​​ေပါ်တွင် မူတည်​​ေနပါ၍ အမှား​​အယွင်း​​များ​​ ပါခဲ့​​လျှင် ခွင့်​​လွှတ်ပါရန် ​​ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/15/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign