ပါကစ္စတန်နှင့်​​ ဆက်နွယ်မှုရှိသည့်​​ သဲလွန်စများ​​ ပိုမိုရရှိလာြခင်း​​ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ စံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​​ေရး​​အရာရှိများ​​က သဲလွန်စအသစ်များ​​ကို ပိုမိုရရှိ​​ေဖာ်ထုတ်နိုင်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ အဆိုပါသဲလွန်စများ​​အရ စစ်​​ေသွး​​ြကွအုပ်စု ြဖစ်သည့်​​ Lashkar-e-Taiba၏ ထိပ်တန်း​​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​က ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ ြမို့​​(၂)ြမို့​​တွင် မွန်ဘိုင်း​​ကို အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​ြပုလုပ်ရန်အတွက် စနစ်တကျ စီစဉ်ခဲ့​​သည့်​​ အ​​ေထာက်အထား​​များ​​ကို ​​ေတွ့​​ရှိ ရသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အိန္ဒိယနှင့်​​အ​​ေမရိကန်​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​အရာရှိများ​​က မွန်ဘိုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို စီစဉ်ခဲ့​​သူ မှာ Lashkar အဖွဲ့​​၏ စစ်ဆင်​​ေရး​​များ​​ ြပုလုပ်သူ Yusuf Muzammil ြဖစ်သည်ဟု ​​ေဖာ်ထုတ်ခဲ့​​ပါသည်။​ ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​က အိန္ဒိယစံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​​ေရး​​အရာရှိများ​​က Lashkar အဖွဲ့​​တွင် လူသိအများ​​ဆံုး​​ အဆင့်​​ြမင့်​​ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​အနက် (၁)ဦး​​ြဖစ်သည့်​​ Zaki-ur-Rehman Lakhvi ကို ထပ်မံ​​ေဖာ်ထုတ်နိုင်ခဲ့​​ပါသည်။​

မွန်ဘိုင်း​​ရှိ စံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​​ေရး​​အရာရှိများ​​က ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် Muzammil သည် ကွပ်ကဲ​​ေရး​​အရာရှိ အြဖစ် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ လား​​​ေဟာ်ြမို့​​တွင် ​​ေဆာင်ရွက်​​ေနစဉ် ၎င်း​၏အြကီး​​အကဲ Lakhvi နှင့်​​ Lashkar အဖွဲ့​​၏ စစ်ဆင်​​ေရး​​အြကီး​​အကဲတို့​​သည် ပါကစ္စတန်​​ေတာင်ဖက်ဆိပ်ကမ်း​​ြမို့​​ြဖစ်သည့်​​ ကာရာချီြမို့​​တွင် ပူး​​​ေပါင်း​​ လုပ်ကိုင်ခဲ့​​ြကသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

၎င်း​တို့​​သည် ကာရာချီြမို့​​မှ မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​သို့​​ ​​ေရလမ်း​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဝင်​​ေရာက်ြပီး​​၊​ အြကမ်း​​ဖက် တိုက်ခိုက်မှုကို ဆက်လက်ပဲ့​​ကိုင်ညွှန်ြကား​​ခဲ့​​ြပီး​​၊​ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ရဲနှင့်​​စစ်တပ်များ​​၏ သတင်း​​အချက်အလက်များ​​ ကိုလည်း​​ ​​ေပး​​ပို့​​​ေကာင်း​​ ​​ေပး​​ပို့​​နိုင်ခဲ့​​သည်ဟု ​​ေဖာ်ထုတ်ချက်များ​​အရ သိရှိလာရပါသည်။​

အသက်ရှင်ကျန်သူများ​​နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံု​​ေမး​​ြမန်း​​ခဲ့​​သည့်​​ အရာရှိတစ်ဦး​​နှင့်​​ စံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​​ေရး​​အရာရှိများ​​၏ လံုြခံု​​ေရး​​ဆိုင်ရာ အြကံ​​ေပး​​ပုဂ္ဂိုလ်များ​​၏ သတင်း​​​ေပး​​ပို့​​ချက်အရ၊​ ဖမ်း​​ဆီး​​ထား​​သည့်​​ ဓါး​​စား​​ခံများ​​အနက် မည်သူကို သတ်၍ မည်သူကို အသက်ချမ်း​​သာ​​ေပး​​ရန် ဖုန်း​​ြဖင့်​​ ​​ေခါ်ဆိုချက်များ​​ထဲမှ ​​ေဖာ်ထုတ်နိုင်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အိန္ဒိယအရာရှိများ​​က ပါကစ္စတန်လူမျိုး​​များ​​ပါဝင်သည်ဆို​​ေသာ အချက်အလက်များ​​ကို ​​ေဖာ်ထုတ်လျက် ရှိစဉ်၊​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်း​​ကျင်သူများ​​နှင့်​​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံအရာရှိအချို့​​က ယခုပံု​​ေပါ် လာသည့်​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်ရန် စီစဉ်သူများ​​နှင့်​​ပတ်သက်​​ေသာ အချက်အလက်များ​​သည် နိဒါန်း​​မျှသာ ရှိ​​ေသး​​ြပီး​​၊​ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ စစ်​​ေသွး​​ြကွများ​​ပါ ကျယ်ြပန့်​​စွာပါဝင်လာနိုင်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ သတိ​​ေပး​​​ေြပာြကား​​ သွား​​ပါသည်။​

အိန္ဒိယ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံုြပီး​​​ေနာက် ​​ေနာက်တစ်​​ေန့​​တွင် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Ms. Condoleeza Rice သည် ပါကစ္စတန်​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​နှင့်​​ အစ္စလန်မာဘတ်ြမို့​​တွင် ​​ေတွ့​​ဆံုခဲ့​​ြပီး​​ အိန္ဒိယနှင့်​​ ပါကစ္စတန်(၂)နိုင်ငံပူး​​​ေပါင်း​​၍ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်သူများ​​၏ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​ကို ​​ေဖာ်ထုတ်ြပီး​​ ဥပ​​ေဒအရ အြပစ်​​ေပး​​ရန် တိုက်တွန်း​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ထိုသို့​​ ​​ေတွ့​​ဆံုြပီး​​​ေနာက် ယခုကဲ့​​သို့​​ ဆက်နွယ်မှုအသစ် များ​​ကို ​​ေဖာ်ထုတ်လာနိုင်ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​

ပါကစ္စတန်သမ္မတ Asif Ali Zardari နှင့်​​ ဝန်ြကီး​​ချုပ် Yousaf Raza Gilani တို့​​နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံုြပီး​​​ေနာက် ပါကစ္စတန်​​ေလတပ်စခန်း​​တွင် Ms. Rice က သတင်း​​​ေထာက်များ​​ကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ ပါကစ္စတန် ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​၏ အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်ပါမည်ဆို​​ေသာ ကတိစကား​​ကို ရခဲ့​​ပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

သို့​​ရာတွင် ပါကစ္စတန်​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​က ယဉ်​​ေကျး​​စွာြဖင့်​​ အာမခံစကား​​ကို ​​ေပး​​ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ Lashkar အုပ်စုကို တိကျစွာ အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်မည်ဆိုသည့်​​အ​​ေြကာင်း​​ အများ​​ြပည်သူများ​​ သိရှိ​​ေအာင် ထုတ်ြပန်​​ေြကညာခဲ့​​ြခင်း​​ မရှိပါ။​ ၎င်း​တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ပါကစ္စတန်လူမျိုး​​များ​​ပါဝင်သည်ဟု သံသယရှိမှုကို ဆက်လက် ​​ေဖာ်ြပခဲ့​​ြပီး​​ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ​​ေတာင်း​​ဆိုထား​​​ေသာ သံသယရှိသူ လူ(၂၀)ကို လွှဲ​​ေြပာင်း​​​ေပး​​​ေရး​​နှင့်​​ ပတ်သက်၍ ြငင်း​​ဆန်လျက်ရှိပါသည်။​

စစ်မှန်​​ေသာစစ်တပ် (Army of the Pure) အမည်ရသည့်​​ Lashkar-e-Taiba ကို လွန်ခဲ့​​​ေသာ အနှစ် (၂၀)​​ေကျာ်က ပါကစ္စတန်​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​အရာရှိများ​​၏ အကူအညီြဖင့်​​ တည်​​ေထာင်ခဲ့​​ြပီး​​ မွတ်စလင်တို့​​ ြကီး​​စိုး​​သည့်​​ ကက်ရှ်မီး​​ရား​​၏ ထိန်း​​ချုပ်မှုြဖင့်​​ ကိုယ်ခွဲအဖွဲ့​​သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံကို စိန်​​ေခါ်လျက်ရှိပါသည်။​

ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်း​တို့​​၏ ရည်မှန်း​​ချက်သည် ကျယ်ြပန့်​​လာြပီး​​ Jihadi မွတ်စလင်သာသနာြပုစစ်ပွဲ အုပ်စု၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ရက်နှင့်​​ ချိတ်ဆက်ခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​၏ တိုက်ခိုက်​​ေရး​​သမား​​များ​​သည် အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့်​​ အီရတ်တွင် ​​ေပါ်​​ေပါက်ခဲ့​​ြပီး​​ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် နာမည်ြကီး​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှု အများ​​အြပား​​အတွက် အြပစ်တင်ြခင််း​​ ခံခဲ့​​ရပါသည်။​

လက်ရှိတွင် Lashkar အုပ်စုကို ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ဥပ​​ေဒအရတား​​ြမစ်ထား​​သည် မှန်​​ေသာ်လည်း​​ ၎င်း​နှင့်​​တွဲဖက်လုပ်ကိုင်​​ေနသူများ​​မှတဆင့်​​ လုပ်ငန်း​​​ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။​ ၎င်း​အဖွဲ့​​သည် Al Qaeda အဖွဲ့​​နှင့်​​ ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဆိုသည့်​​အချက်မှာ ယ​​ေန့​​တိုင် ရှင်း​​လင်း​​စွာမသိရှိရ​​ေသး​​ပါ။​ သို့​​ရာတွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ အဓိက​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​ ​​ေအဂျင်စီ Inter-Services Intelligence (သို့​​မဟုတ်) ISI နှင့်​​ လက်ရှိတွင် ဆက်နွယ်မှုများ​​ရှိပါသည်။​

ယခုအပတ်တွင် Lashkar အဖွဲ့​​၏ ပင်မအဖွဲ့​​အစည်း​​ြဖစ်​​ေသာ Jamoat-u-Dawa ၏ ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ ရှိသူ Muhammad Yahya Mujahid က မွန်ဘိုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်​​ပတ်သက်၍ ၎င်း​တို့​​၏ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Mohammad Hafiz Saeed (သို့​​မဟုတ်) Lashkar နှင့်​​ ဆက်စပ်မှု မရှိဟု ြငင်း​​ဆိုပါသည်။​ မွန်ဘိုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် တစ်ဦး​​တည်း​​အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူက ပါကစ္စတန်ရှိ ​​ေလ့​​ကျင့်​​​ေရး​​စခန်း​​ တွင် Saeed နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံုခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အ​​ေမရိကန် တန်ြပန်အြကမ်း​​ဖက်နှိမ်နင်း​​​ေရး​​အရာရှိက ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မွန်ဘိုင်း​​အြကမ်း​​ဖက် တိုက်ခိုက် မှုများ​​တွင် ပါကစ္စတန်​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​အဖွဲ့​​က ပါဝင်သည်ဆို​​ေသာ ထင်ရှား​​သိသာသည့်​​ သဲလွန်စ မရရှိ​​ေသး​​ သကဲ့​​သို့​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်သူများ​​နှင့်​​ ပါကစ္စတန်စစ်​​ေသွး​​ြကွများ​​ ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဆို​​ေသာ ခိုင်လံုသည့်​​ အချက်အလက်တို့​​ကိုလည်း​​ မရရှိ​​ေသး​​ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာဆိုပါသည်။​

မွန်ဘိုင်း​​ရဲတပ်ဖွဲ့​​၏ ဒုတိယရဲမင်း​​ြကီး​​ Deven Barthi က မွန်ဘိုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​နှင့်​​ Inter-Services Intelligence အြကား​​ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုများ​​ရှိသည်ဆို​​ေသာ သတင်း​​မီဒီယာ အစီရင်ခံစာများ​​အ​​ေပါ် မှတ်ချက်မြပုဟု ဆိုပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ၎င်း​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ အ​​ေထာက်အထား​​ အချို့​​ကို ရထား​​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် စိစစ်ဆဲအ​​ေြခအ​​ေနတွင် ရှိပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

ထို့​​ြပင် ၎င်း​က ဆက်လက်​​ေြပာြကား​​ရာတွင် အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် အသံုး​​ြပုခဲ့​​​ေသာ လက်နက်များ​​သည် ပါကစ္စတန်စစ်တပ်၏ ကန်ထရိုက်စာချုပ်အရ ​​ေဆာင်ရွက်​​ေန​​ေသာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ပန်ဂျပ်ြပည်နယ်အ​​ေြခစိုက်စက်ရံုတစ်ခုမှလာသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

Mr. Barthi က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ အဆိုပါစက်ရံုမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အ​​ေစာပိုင်း​​က အြကမ်း​​ဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ​​တွင် အသံုး​​ြပုခဲ့​​​ေသာ လက်ပစ်ဗံုး​​နှင့်​​ ​​ေပါက်ကွဲ​​ေစတတ်​​ေသာ ပစ္စည်း​​များ​​ရရှိခဲ့​​ရာ ပင်မ​​ေနရာ ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ အ​​ေစာပိုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​တွင် ၁၉၉၃ခုနှစ် မွန်ဘိုင်း​​ဗံုး​​​ေပါက်ကွဲခဲ့​​မှုများ​​၊​ ၂၀၀၁ခုနှစ် အိန္ဒိယပါလီမန်တွင် အ​​ေသခံတိုက်ခိုက်ခဲ့​​မှုနှင့်​​ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၊​ ကာဘူး​​လ်ြမို့​​ရှိ အိန္ဒိယသံရံုး​​ ဗံုး​​​ေပါက်ကွဲ ခဲ့​​မှုများ​​ ပါဝင်ပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​ ရှင်း​​လင်း​​ြပီး​​​ေနာက် အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်သူများ​​ ကျန်ရစ်ခဲ့​​သည့်​​ လက်ပစ်ဗံုး​​တွင် EN ARGES စာတမ်း​​ကို ပံုနှိပ်ထား​​မှုအ​​ေပါ် ​​ေြခရာခံ၍ ​​ေဖာ်ြပခဲ့​​​ေသာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊​ ပန်ဂျပ်ြပည်နယ်အ​​ေြခစိုက်စက်ရံုမှ ြဖစ်သည်ဟု စံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​​ေရး​​ အရာရှိများ​​က ​​ေဖာ်ထုတ်ရရှိခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ EN ARGES အမှတ်တံဆိပ်မှာ ပါကစ္စတန်စစ်တပ်အတွက် လက်နက်များ​​ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ​​ေဖာ်ြပပါ စက်ရံုကို လိုင်စင်ခွင့်​​ြပုခဲ့​​သည့်​​ ဂျာမဏီ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပိုင်ဆိုင်သည့်​​ အမှတ်တံဆိပ်နှင့်​​ တူသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ယခုအြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ​​ စီမံချက်တွင် ပါဝင်သည်ဟု အလား​​အလာရှိသူမှာ အိန္ဒိယြပည်နယ် ​​ေြမာက်ပိုင်း​​တွင် ​​ေဖ​​ေဖာ်ဝါရီလက ဖမ်း​​ဆီး​​ခဲ့​​သည့်​​ Faheem Ahmed Ansari အမည်ရ အိန္ဒိယလူမျိုး​​ ြဖစ်သည်ဟု အာဏာပိုင်များ​​က ဆိုပါသည်။​ ၎င်း​နှင့်​​အတူ သံသယရှိသည့်​​ Lashkar အဖွဲ့​​ဝင်(၂)ဦး​​ကိုလည်း​​ ဖမ်း​​ဆီး​​ခဲ့​​ပါသည်။​

Ansari က စစ်​​ေဆး​​​ေမး​​ြမန်း​​သူ ရဲအရာရှိများ​​အား​​ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် ၂ဝဝရခုနှစ် ကုန်ဆံုး​​ြပီး​​ ၂ဝဝဂခုနှစ် ​​ေဖ​​ေဖာ်ဝါရီလအတွင်း​​ Victoria မီး​​ရထား​​ဘူတာရံု၊​ Chhatrapati Shivaji ​​ေနာက်ဆံုး​​ဘူတာစခန်း​​၊​ Tower ဟိုတယ်နှင့်​​ Taj Mahal Palace ဟိုတယ်တို့​​ ပါဝင်သည့်​​ အလား​​အလာရှိ​​ေသာ ပစ်မှတ်များ​​ကို မွန်ဘိုင်း​​ရှိ Lashkar အဖွဲ့​​အတွက် စစ်​​ေဆး​​​ေလ့​​လာခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

Uttar Pradesh ရဲက ၎င်း​ကို Rampurြမို့​​ရှိ ရဲစခန်း​​ကို နှစ်သစ်ကူး​​အြကို​​ေန့​​တွင် ​​ေသနတ်နှင့်​​ လက်ပစ်ဗံုး​​တို့​​ြဖင့်​​ တိုက်ခိုက်ခဲ့​​မှုနှင့်​​ ပတ်သက်၍ ၎င်း​ထား​​ရစ််ခဲ့​​​ေသာ လက်နက်များ​​ကို ြပန်လာယူစဉ် ဖမ်း​​ဆီး​​ ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ၎င်း​၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ​​ေနာက်ထပ် ​​ေဆာင်ရွက်မည့်​​ တိုက်ခိုက်မှုအတွက် မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​ သို့​​ သွား​​​ေရာက်ရာတွင် လက်နက်များ​​ကို ယူ​​ေဆာင်သွား​​ရန်ပင် ြဖစ်ပါသည်။​

ဂျူး​​လူမျိုး​​ ဗဟိုဌာနတွင် ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​​ေသာ လူ(၆)ဦး​​မှာ ရက်စက်စွာအသတ်ခံထား​​ရြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ ရဲများ​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ​​ေသဆံုး​​သူများ​​၏ ခန္ဓာကိုယ်များ​​​ေပါ်တွင် လည်ပင်း​​ညှစ်ထား​​သည့်​​ ဒဏ်ရာများ​​နှင့်​​ ​​ေသနတ်နှင့်​​လက်ပစ်ဗံုး​​ဒဏ်ရာမဟုတ်သည့်​​ အြခား​​ဒဏ်ရာများ​​ ရရှိထား​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ပါကစ္စတန်အရာရှိတစ်ဦး​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ Lashkar အဖွဲ့​​ တိုက်ခိုက်​​ေရး​​​ေခါင်း​​​ေဆာင်ြဖစ်သည့်​​ Lakhvi သည် ကရာချီြမို့​​မှ​​ေန၍ လွန်ခဲ့​​​ေသာ (၃)လခန့်​​ကစြပီး​​ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုအစီအစဉ်အတွက် တိုက်ခိုက်​​ေရး​​သမား​​များ​​ မွန်ဘိုင်း​​ကမ်း​​စပ်သို့​​ ​​ေြခမချမီအထိ လိုအပ်သည်များ​​ကို ​​ေဆာင်ရွက်​​ေပး​​ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အရာရှိများ​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်သူများ​​သည် ဟိုတယ်(၂)ခုရှိ ဓား​​စာခံများ​​ကို စု​​ေနစဉ်အတွင်း​​ ပါကစ္စတန်ရှိ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုအစီအစဉ်ကို ကိုင်တွယ်သူများ​​နှင့်​​ ဆယ်လူလာ ဖုန်း​​များ​​ြဖင့်​​ ဆက်သွယ်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

မိုင်(၅၀၀) ခရီး​​​ေဝး​​သည့်​​ မွန်ဘိုင်း​​ြမို့​​သို့​​ ခရီး​​စတင်ရာ​​ေနရာြဖစ်သည့်​​ ကရာချီြမို့​​အနီး​​ ၎င်း​တို့​​ အပိုင်စီး​​ခဲ့​​သည့်​​ ငါး​​ဖမ်း​​​ေလှ​​ေပါ်တွင် သဲလွန်စလမ်း​​​ေြကာင်း​​ ပါရှိသည့်​​ ြဂိုဟ်တုဖုန်း​​ကို ထား​​ရှိခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အဆိုပါဖုန်း​​တွင် Muzammil , Lakhvi နှင့်​​ အြခား​​ Lashkar အဖွဲ့​​ဝင်များ​​၏ ဖုန်း​​နံပါတ်များ​​ ပါဝင်​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိရ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ လံုြခံု​​ေရး​​ဆိုင်ရာ စိစစ်သံုး​​သပ်သူ(၂)ဦး​​ြဖစ်​​ေသာ J. Gohelနှင့်​​ Sajjan M. Gohel တို့​​၏ ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့​​သည့်​​ မွန်ဘိုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်သိမ်း​​ပိုက်မှု အစီရင်ခံစာတွင် ​​ေဖာ်ြပထား​​ပါသည်။​

ငါး​​ဖမ်း​​​ေလှတွင် ရရှိခဲ့​​​ေသာ ဖုန်း​​​ေပါ်တွင် ​​ေခါ်ဆိုထား​​​ေသာ နံပါတ်များ​​သည် Taj နှင့်​​Oberoi ဟိုတယ်တွင် ရရှိခဲ့​​​ေသာ ဆယ်လူလာဖုန်း​​တွင် ​​ေပါ်​​ေန​​ေသာ နံပါတ်များ​​နှင့်​​ ကိုက်ညီ​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​ရ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် ​​ေဖာ်ြပထား​​ပါသည်။​ ငါး​​ဖမ်း​​​ေလှတွင် ရရှိခဲ့​​​ေသာ ဖုန်း​​နှင့်​​ ပတ်သက်၍ သဲလွန်စများ​​အရ အြခား​​လူ(၅)ဦး​​ ယခုအြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှု စီမံချက်တွင် ပါရှိနိုင်ြပီး​​၊​ ယခုတိုင် လွတ်​​ေြမာက်လျက်ရှိသည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုပါသည်။​

တစ်ခု​​ေသာဟိုတယ်တွင် အြကမ်း​​ဖက်​​ေသနတ်သမား​​တစ်ဦး​​က တည်း​​ခို​​ေနသည့်​​ အိန္ဒိယလူမျိုး​​များ​​ကို ၎င်း​တို့​​သည် မည်သည့်​​ဇာတ်အမျိုး​​အနွယ်ြဖစ်သည်နှင့်​​ မည်သည်ြပည်နယ်မှလည်သည်ကို ​​ေမး​​ြမန်း​​ခဲ့​​သည်ဟု တည်း​​ခိုသူများ​​ကို ​​ေတွ့​​ဆံု​​ေမး​​ြမန်း​​ခဲ့​​သည့်​​ အရာရှိတစ်ဦး​​က ​​ေြပာပါသည်။​

အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်သူမှ ဇာတ်အမျိုး​​အနွယ်နှင့်​​ မည်သည့်​​ြပည်နယ်မှ လာသည်တို့​​ကို သိရှိရ​​ေသာ အခါ Muzammil ဟု ယံုြကည်ရသူထံသို့​​ အ​​ေြကာင်း​​ြကား​​သည်ဟု စံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​​ေရး​​အရာရှိများ​​က ​​ေတွ့​​ရှိ ခဲ့​​သည့်​​ ဖုန်း​​မှတ်တမ်း​​များ​​အရ သိရ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊​ လ​​ေဟာြမို့​​တွင်ရှိသည့်​​ Muzammil ြဖစ်သည်ဟု အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့​​သည့်​​ ​​ေသနတ်သမား​​က ထုတ်​​ေဖာ်ခဲ့​​ပါသည်။​

အသက်ရှင်ကျန်ရှိခဲ့​​သည့်​​ တည်း​​ခိုသူများ​​က ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် ​​ေသနတ်သမား​​က အြခား​​တစ်ဖက် ထံသို့​​ တည်း​​ခိုသူများ​​၏ အ​​ေသး​​စိတ်အချက်အလက်များ​​ကို ​​ေြပာြကား​​၍ မည်သူကို ပစ်သတ်ရမည်၊​ မည်သူကို မသတ်ရမည်တို့​​ကို ​​ေမး​​ြမန်း​​ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ထိုသို့​​ ဖုန်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ြပီး​​​ေနာက် တည်း​​ခိုသူ အုပ်စုသို့​​ ြပန်အသွား​​တွင် ရဲများ​​က ပစ်လိုက်သည့်​​ မျက်ရည်ယိုဗံုး​​​ေြကာင့်​​ တည်း​​ခိုသူများ​​ထွက်​​ေြပး​​လွတ်​​ေြမာက်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အြခား​​အြဖစ်အပျက် တစ်ရပ်မှာ Oberoi ဟိုတယ်တွင် ဓား​​စာခံအြဖစ် အဖမ်း​​ခံရသူ စကင်္ာပူအမျိုး​​သမီး​​ Lo Hwei Yo ကို စကင်္ာပူရှိ ၎င်း​၏ ​​ေယာကျာ်း​​ထံ ဖုန်း​​ြဖင့်​​ ဆက်ခိုင်း​​၍ ဓား​​စာခံများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ အိန္ဒိယအစိုး​​ရအား​​ ကယ်တင်​​ေရး​​ အစီအစဉ်ကို မြပုလုပ်ရန် စကင်္ာပူအရာရှိများ​​ထံ ​​ေတာင်း​​ဆို​​ေြကာင်း​​​ေြပာခိုင်း​​ပါသည်။​ ​​ေနာက်တစ်​​ေန့​​တွင် Lo မှာ အသတ်ခံရသည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုပါသည်။​

အြကမ်း​​ဖက်လက်ကိုင်သူက သူမကို သတ်လိုက်ြပီး​​​ေနာက် သူမ၏ဖုန်း​​ကို အြကမ်း​​ဖက်သူများ​​က အသံုး​​ြပု​​ေြကာင်း​​ စံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​​ေရး​​အရာရှိများ​​က ​​ေတွ့​​ရှိရသည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုပါသည်။​

Muzammil အ​​ေနြဖင့်​​ အြခား​​ဓား​​စာခံ(၂)ဦး​​နှင့်​​အတူ သူမကို သတ်ပစ်ရန် အမိန့်​​​ေပး​​နိုင်သည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)


နိုင်ငံတကာ သတင်း​​များ​​ကို ​​ေရး​​သား​​ရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စ​​ေသာ သတင်း​​ဌာနများ​​မှ သတင်း​​များ​​ကို အား​​လံုး​​​ေပါင်း​​စပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြပန်လည်​​ေရး​​သား​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး​​ သတင်း​​များ​​ကို Update ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေရး​​​ေနပါသည်... သို့​​​ေသာ် သတင်း​​များ​​သည် အချိန်နှင့်​​ Source ယူရာ သတင်း​​ဌာနများ​​​ေပါ်တွင် မူတည်​​ေနပါ၍ အမှား​​အယွင်း​​များ​​ ပါခဲ့​​လျှင် ခွင့်​​လွှတ်ပါရန် ​​ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/05/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign