ထိုင်း​​ဝန်ြကီး​​ချုပ်သစ် Abhisit Vejjajiva ၏ ကိုယ်​​ေရး​​အကျဉ်း​​


ထိုင်း​​ဝန်ြကီး​​ချုပ်သစ် Mr. Abhisit Vejjajiva သည် ထိုင်း​​-တရုတ်အထက်တန်း​​လွှာ မိသား​​စုမှ ဆင်း​​သက်လာသူြဖစ်ပါသည်။​ မိဘနှစ်ပါး​​စလံုး​​သည် ​​ေဆး​​ပညာပါ​​ေမာက္ခများ​​ ြဖစ်ြကပါသည်။​

၎င်း​ကို ြဗိတိသျှြမို့​​ြဖစ်သည့်​​ Newcastle တွင် ၁၉၆၄ တွင် ​​ေမွး​​ဖွား​​ခဲ့​​ြပီး​​ အဂင်္လန်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း​​ ပုဂ္ဂလိက​​ေကျာင်း​​ Eton တွင် ပညာသင်ြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ထို့​​​ေနာက် Oxford တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံ​​ေရး​​၊​ ဒဿနိက ​​ေဗဒနှင့်​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ (Politics, Philosophy and Economic , PPE) ဘွဲ့​​ကို ရရှိခဲ့​​ပါသည်။​တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့​​ရရှိခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် ထိုင်း​​နိုင်ငံ Chulachomklao ဘုရင့်​​တပ်မ​​ေတာ်တက္ကသိုလ် တွင် ဆရာအ​​ေနြဖင့်​​ ဝင်​​ေရာက်သင်ြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ထို့​​​ေနာက် Oxford တက္ကသိုလ်သို့​​ ြပန်လာြပီး​​ Master ဘွဲ့​​အတွက် သင်ြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ထို့​​​ေနာက် Ramkhamhaeng တက္ကသိုလ်တွင် ဥပ​​ေဒဘွဲ့​​အတွက် မသင်ြကား​​မီ Thammasat တက္ကသိုလ်၌ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ဘာသာရပ်ကို ဆရာအြဖစ် ပို့​​ချခဲ့​​ပါသည်။​

၎င်း​၏ အမနှစ်​​ေယာက်အနက် တစ်ဦး​​မှာ က​​ေလး​​ဒဿနိက​​ေဗဒဆိုင်ရာ ပါ​​ေမာက္ခြဖစ်ြပီး​​ အြခား​​ တစ်ဦး​​မှာ ထိုင်း​​နိုင်ငံ၏ ​​ေကျာ်ြကား​​​ေသာ စာ​​ေရး​​ဆရာမြဖစ်ပါသည်။​ ၎င်း​၏ ဇနီး​​သည် သွား​​ဆရာဝန်ြဖစ်ခဲ့​​ြပီး​​ ယခုအခါ Chulalongkorn တက္ကသိုလ်တွင် သခင်္ျာကထိကအြဖစ် ပို့​​ချ​​ေနသူ ြဖစ်ပါသည်။​ ၎င်း​တို့​​တွင် က​​ေလး​​(၂)ဦး​​ ရှိပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)


နိုင်ငံတကာ သတင်း​​များ​​ကို ​​ေရး​​သား​​ရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စ​​ေသာ သတင်း​​ဌာနများ​​မှ သတင်း​​များ​​ကို အား​​လံုး​​​ေပါင်း​​စပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြပန်လည်​​ေရး​​သား​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး​​ သတင်း​​များ​​ကို Update ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေရး​​​ေနပါသည်... သို့​​​ေသာ် သတင်း​​များ​​သည် အချိန်နှင့်​​ Source ယူရာ သတင်း​​ဌာနများ​​​ေပါ်တွင် မူတည်​​ေနပါ၍ အမှား​​အယွင်း​​များ​​ ပါခဲ့​​လျှင် ခွင့်​​လွှတ်ပါရန် ​​ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/15/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign