ဂါဇာကမ်း​​​ေြမာင်​​ေဒသနယ်စပ်တစ်​​ေလျှာက် အစ္စ​​ေရး​​တပ်များ​​ အ​​ေြမာက်အများ​​​ေရာက်ရှိ


တတိယ​​ေြမာက်တနလင်္ာ​​ေန့​​တွင် အစ္စ​​ေရး​​ ​​ေလယာဉ်များ​​ ဂါဇာကို တိုက်ခိုက်ြပီး​​​ေနာက် ​​ေသဆံုး​​သူများ​​ ဦး​​​ေရမှာ (၃၀၀)နီး​​ပါး​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိလာပါသည်။​ အစ္စ​​ေရး​​တပ်များ​​နှင့်​​ တင့်​​ကား​​များ​​သည် ဂါဇာကမ်း​​​ေြမာင် ​​ေဒသ နယ်စပ်တစ်​​ေလျှာက် အ​​ေြမာက်အများ​​စုစည်း​​လျက်ရှိ၍ အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေြမြပင်စစ်ဆင်​​ေရး​​အတွက် အရန်တပ်များ​​ကိုပါ ဆင့်​​​ေခါ်ထား​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ဟာမာ့​​စ်က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ လွန်ခဲ့​​​ေသာ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​ညက ၎င်း​တို့​​၏အမာခံ​​ေနရာြဖစ်​​ေသာ မွတ်စလင်တက္ကသိုလ်နှင့်​​ အစိုး​​ရဝန်ြကီး​​ဌာနတစ်ခု၏ ြခံဝင်း​​ကို အစ္စ​​ေရး​​တို့​​က ဗံုး​​ြကဲခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ဟာမာ့​​စ်ပိုင် ရုပ်ြမင်သံြကား​​ဌာနြဖစ်​​ေသာ Al Aqsa မှာလည်း​​ ဗံုး​​ြကဲြခင်း​​ကို ခံရပါသည်။​ အစ္စ​​ေရး​​တပ်မှ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မွတ်စလင်ဗလီတစ်ခုမှာ အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်သူများ​​၏ အ​​ေြခစိုက်စခန်း​​အြဖစ် အသံုး​​ြပု​​ေန၍ ဗံုး​​ြကဲတိုက်ခိုက်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ တနလင်္ာ​​ေန့​​တွင် အစ္စ​​ေရး​​စစ်​​ေလယာဉ်များ​​က ဟာမာ့​​စ်တို့​​ လုပ်ကိုင်​​ေနသည့်​​ ြပည်ထဲ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ဌာနကို ဗံုး​​ြကဲခဲ့​​သည်ဟု ဟာမာ့​​စ်တို့​​၏ ​​ေြကညာချက်အ​​ေပါ် အ​​ေြခခံ၍ ရိုက်တာသတင်း​​ဌာနက ဆိုပါသည်။​

အစ္စ​​ေရး​​စစ်တပ်မှ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ တနလင်္ာ​​ေန့​​တွင် ဂါဇာမှ ပစ်လွှတ်လိုက်သည့်​​ ဒံုး​​ကျည်တစ်ခုသည် အစ္စ​​ေရး​​​ေတာင်ဘက်ရှိ Ashkelon ြမို့​​သို့​​ ကျ​​ေရာက်ြပီး​​ လူတစ်ဦး​​ကို​​ေသ​​ေစ၍ လူ(၇)ဦး​​ကို ဒဏ်ရာရ​​ေစခဲ့​​ သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ​​ေနာက်ဆက်တွဲအ​​ေနြဖင့်​​ စစ်တပ်မှ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ အ​​ေနာက်ဘက်ကမ်း​​​ေြခရှိ ဂျူး​​လူမျိုး​​ တို့​​ အ​​ေြခချ​​ေနထိုင်သည့်​​ ရပ်ကွက်တစ်ခုတွင် ဂျူး​​လူမျိုး​​(၃)ဦး​​ကို ပါလက်စတိုင်း​​တစ်ဦး​​က ဓါး​​ြဖင့်​​ ထိုး​​ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည် ။​

ယခုလို ဆက်တိုက်အစ္စ​​ေရး​​တို့​​မှ တိုက်ခိုက်ြခင်း​​သည် ဂါဇာမှ​​ေန၍ ဒံုး​​ကျည်အ​​ေြမာက်အများ​​ြဖင့်​​ ၎င်း​တို့​​၏နယ်နမိတ်အတွင်း​​သို့​​ ပစ်ခတ်ခဲ့​​သည့်​​အတွက် လက်တုန့်​​ြပန်သည့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ ပစ်ခတ်ြခင်း​​ ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ အစ္စ​​ေရး​​တို့​​က ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ ထိုသို့​​ တုန့်​​ြပန်ြခင်း​​​ေြကာင့်​​ အာရပ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း​​လံုး​​ အမျက်​​ေဒါသြဖင့်​​ တုန့်​​ြပန်မှုများ​​ကို ြဖစ်​​ေပါ်​​ေစခဲ့​​ြပီး​​ ​​ေဒသအတွင်း​​ အြကီး​​အကျယ်မတည်မြငိမ်ြဖစ်မည်ကို စိုး​​ရွံ့​​ထိတ်လန့်​​​ေစမှုများ​​ကို ြဖစ်​​ေပါ်​​ေစခဲ့​​ပါသည်။​

များ​​စွာ​​ေသာ အမျက်​​ေဒါသတို့​​သည် အီဂျစ်နိုင်ငံသို့​​ စုပံုကျ​​ေရာက်ခဲ့​​ပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ ဂါဇာနှင့်​​ စပ်​​ေနသည့်​​ ၎င်း​တို့​​၏နယ်စပ်ကို ပိတ်ထား​​ြခင်း​​ြဖင့်​​ အစ္စ​​ေရး​​တို့​​၏စစ်ဆင်​​ေရး​​​ေဆာင်ရွက်မှုကို လိုက်​​ေလျာ ​​ေပး​​သကဲ့​​သို့​​ြဖစ်ြပီး​​ ဖျက်စီး​​ခံရမှုများ​​မှ လွတ်​​ေြမာက်ရန်ြကိုး​​စား​​သည့်​​ ပါလက်စတိုင်း​​များ​​ကို လက်နက်ြပ၍ ​​ေနာက်ြပန်ဆုတ်ခိ်ုင်း​​သကဲ့​​သို့​​ြဖစ်​​ေအာင် အီဂျစ်တို့​​က ဖန်တီး​​သည်ဟု ဟာမာ့​​စ်နှင့်​​ အိမ်နီး​​ချင်း​​အစိုး​​ရအချို့​​က ြမင်ပါသည်။​

မျက်ြမင်သက်​​ေသများ​​၏အဆိုအရ Rafah နယ်စပ်တွင် ြကိုြကား​​ြကိုြကား​​ ဟာမာ့​​စ်နှင့်​​ အီဂျစ်စစ်တပ် တို့​​ အြပန်အလှန် ပစ်ခတ်​​ေနသည့်​​ြကား​​၌ လူငယ်များ​​သည် အီဂျစ်နယ်စပ်သို့​​ ြဖတ်​​ေြပး​​ြက​​ေြကာင်း​​ ၊​ အီဂျစ် အစိုး​​ရရုပ်ြမင်သံြကား​​ သတင်း​​ဌာန၏ ​​ေဖာ်ြပချက်အရ ဟာမာ့​​စ်​​ေသနတ်သမား​​လက်ချက်​​ေြကာင့်​​ အီဂျစ် နယ်​​ေစာင့်​​တပ်သား​​တစ်ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​​ေြကာင်း​​ ၊​ ပါလက်စတိုင်း​​တစ်ဦး​​မှာလည်း​​ အီဂျစ်နယ်​​ေစာင့်​​တပ်သား​​ တစ်ဦး​​၏ လက်ချက်​​ေြကာင့်​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​သည်ဟု ရိုက်တာသတင်း​​ဌာနက ဆိုပါသည်။​

ဂါဇာရှိ အရာရှိများ​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ​​ေဆး​​ကုသ​​ေရး​​အ​​ေနြဖင့်​​ အစ္စ​​ေရး​​၏ (၁၈)လြကာ ပိတ်ပင်မှု​​ေြကာင့်​​ ​​ေဆး​​ဝါး​​များ​​ြပတ်​​ေတာက်လျက်ရှိြပီး​​ (၂)ရက်အတွင်း​​ ဒဏ်ရာရသူ လူ(၆၀၀)​​ေကျာ်ကို ကုသ​​ေပး​​ရန် အခက်အခဲြဖစ်လျက်ရှိပါသည်။​


ဂါဇာြမို့​​ရှိ Shifa ​​ေဆး​​ရံုတွင် မိန်း​​မများ​​သည် ​​ေဆး​​ရံုြကမ်း​​ြပင်​​ေပါ်တွင် ပံုထား​​သည့်​​ ဒဏ်ရာရသူများ​​မှ ၎င်း​တို့​​၏ ​​ေဆွမျိုး​​သား​​ချင်း​​များ​​ကို ငို​​ေြကွး​​လျက် ရှာ​​ေဖွ​​ေနြက​​ေြကာင်း​​ ၊​ ဒဏ်ရာြပင်း​​ထန်စွာရသူများ​​ကို ​​ေဆး​​ဝါး​​အခက်အခဲ​​ေြကာင့်​​ ကုသ​​ေပး​​နိုင်ြခင်း​​မရှိဘဲ အသက်ဆံုး​​ရှံုး​​သည်အထိ လက်ပိုက်ြကည့်​​​ေနရ​​ေြကာင်း​​ ၊​ အသက်မပါဘဲ သယ်လာသည်ကမှ ပို၍​​ေကာင်း​​မည်ဟု ​​ေြပာရမလိုြဖစ်​​ေန​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆရာဝန်တစ်ဦး​​က ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

ြကက်​​ေြခနီ၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ​​ေကာ်မတီက တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​တွင် ​​ေဆး​​ဝါး​​များ​​ပါရှိသည့်​​ အ​​ေရး​​​ေပါ် လူသား​​ချင်း​​စာနာ​​ေထာက်ထား​​​ေသာ အကူအညီများ​​ကို ဂါဇာသို့​​ သယ်​​ေဆာင်ခွင့်​​ြပု​​ေပး​​ရန် အသနား​​ခံစာ တင်သွင်း​​ပါသည်။​ အစ္စ​​ေရး​​အရာရှိများ​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ နယ်စပ်ြဖစ်​​ေကျာ်သည့်​​ လမ်း​​များ​​အနက် တစ်လမ်း​​ကို အကူအညီ​​ေပး​​မှု အချို့​​အား​​ ြဖတ်သန်း​​သယ်​​ေဆာင်ခွင့်​​​ေပး​​မည်ဟု ဆိုပါသည်။​ အီဂျစ်အစိုး​​ရက Rafah နယ်စပ် ြဖတ်​​ေကျာ်လမ်း​​ကို စ​​ေန​​ေန့​​တွင် ယာယီဖွင့်​​​ေပး​​ခဲ့​​ြပီး​​ ဒဏ်ရာရသူများ​​ကို အီဂျစ်​​ေဆး​​ရံုများ​​သို့​​ သယ်​​ေဆာင်ခွင့်​​ ခွင့်​​ြပုခဲ့​​ပါသည်။​


အစ္စ​​ေရး​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဟာမာ့​​စ်တိုက်ခိုက်မှုများ​​ကို ၎င်း​တို့​​၏နိုင်ငံသား​​များ​​အား​​ ကာကွယ်ရန်အတွက် စစ်အင်အား​​ကိုအသံုး​​ြပုရြခင်း​​ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ တစ်ချိန်တည်း​​တွင် အီရန်နိုင်ငံ၏ အြမင့်​​ဆံုး​​ ဘာသာ​​ေရး​​​ေခါင်း​​​ေဆာင်နှင့်​​ ဟစ်ပိုလာ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်တို့​​က ဟာမာ့​​စ်တို့​​ကို ခိုင်မာစွာ ​​ေထာက်ခံပါ​​ေြကာင်း​​ ထုတ်​​ေဖာ်​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

ဂါဇာတစ်​​ေလျှာက်တွင် အစ္စ​​ေရး​​ဂျက်​​ေလယာဉ်များ​​ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ပါလက်စတိုင်း​​ မိသား​​စုများ​​သည် အိမ်တွင်း​​တွင် ပုန်း​​ခို​​ေနရြပီး​​၊​ လျှပ်စစ်မီး​​များ​​ မရရှိသကဲ့​​သို့​​ ချက်ြပုတ်ရန်အတွက် ဂက်စ်​​ေငွ့​​များ​​လည်း​​ မရရှိဟု ဆိုပါသည်။​ အချို့​​မှာ အရဲစွန့်​​၍ မုန့်​​ဖုတ်ဆိုင်များ​​တွင် ရာရှင်ြဖင့်​​ ရရှိ​​ေသာ မုန့်​​များ​​ကို ယူရသကဲ့​​သို့​​ ​​ေဆး​​ရံုတွင် ​​ေသဆံုး​​များ​​ထဲမှ မိမိတို့​​၏ ​​ေဆွမျိုး​​သား​​ချင်များ​​ကို ရှာ​​ေဖွရန်အတွက် အရဲစွန့်​​၍ လမ်း​​​ေပါ်သို့​​ သွား​​​ေရာက် ြကရပါသည်။​ ​​ေသဆံုး​​သူများ​​၏ အသုဘကိစ္စရပ်များ​​ကို အခမ်း​​အနား​​ ခပ်ကျင်း​​ကျင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေဆာင်ရွက်ြကရပါသည်။​

တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​ ​​ေမှာင်ရီပျိုး​​ချိန်တွင် အစ္စ​​ေရး​​တိုက်ခိုက်​​ေရး​​ဂျက်​​ေလယာဉ်များ​​သည် အီဂျစ်နှင့်​​ တဆက်တည်း​​ရှိသည့်​​ ဂါဇာနယ်နမိတ်တစ်​​ေလျှာက်တွင်ရှိ​​ေသာ ဥမင်လိုဏ်​​ေခါင်း​​ (၄၀)အ​​ေပါ် ဗံုး​​များ​​ြဖင့်​​ ကျဲချခဲ့​​ပါသည်။​ အစ္စ​​ေရး​​စစ်တပ်မှ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် အဆိုပါ ဥမင်လိုဏ်​​ေခါင်း​​များ​​ကို လက်နက်၊​ ဗံုး​​များ​​နှင့်​​ ထွက်​​ေြပး​​တိမ်း​​​ေရှာင်သူများ​​ကို တရား​​မဝင် သယ်ထုတ်​​ေသာ လမ်း​​​ေြကာင်း​​များ​​ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ဂါဇာရှိလူများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ အစ္စ​​ေရး​​တို့​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​အရ ပိတ်ဆို့​​ထား​​မှု​​ေြကာင့်​​ အဆိုပါ ဥမင်လိုဏ်​​ေခါင်း​​များ​​ကို စား​​သံုး​​ကုန်ပစ္စည်း​​များ​​နှင့်​​ ​​ေလာင်စာများ​​တင်သွင်း​​ရာတွင် အသံုး​​ြပုပါသည်။​

စစ်ဆင်​​ေရး​​ကာလ(၂)ရက်အတွင်း​​ အစ္စ​​ေရး​​ဂျက်​​ေလယာဉ်များ​​သည် ဂါဇာရှိ ပစ်မှတ်​​ေပါင်း​​ အနည်း​​ဆံုး​​ (၃၀)ခုကို ဖျက်ဆီး​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ထိုသို့​​ဖျက်ဆီး​​ရာ၌ ဂါဇာြမို့​​ရှိ Saraya အမည်ရှိ အဓိကလံုြခံု​​ေရး​​ဝန်း​​နှင့်​​ အကျဉ်း​​​ေထာင်၊​ ဒံုး​​ကျည်များ​​ြပုလုပ်သည်ဟု သံသယရှိသည့်​​ ဂါဇာကမ်း​​​ေြမာင်​​ေဒသတစ်​​ေလျှာက်ရှိ သတ္တု အလုပ်ရံုများ​​နှင့်​​ ဟာမာ့​​စ်တို့​​၏ စစ်စခန်း​​များ​​လည်း​​ ပါဝင်ပါသည်။​

အစ္စ​​ေရး​​အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေရရှည်​​ေြဖရှင်း​​မည့်​​ နည်း​​လမ်း​​ကို အသံုး​​ြပုမည့်​​ဟန် ရှိပါသည်။​ ဂါဇာအစိုး​​ရ အ​​ေနြဖင့်​​ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​တွင် ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသာ အရံတပ်ဖွဲ့​​ဝင်များ​​ကို အ​​ေရး​​​ေပါ် ​​ေခါ်ယူရန်အတွက် အတည်ြပုခဲ့​​ြပီး​​ ြဖစ်ပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ အစ္စ​​ေရး​​တို့​​၏တပ်များ​​ ၊​ တင့်​​ကား​​များ​​၊​ သံချပ်ကာတပ်သား​​ သယ်ယူ​​ေရး​​ကား​​များ​​၊​ သံချပ်ကာ ​​ေြမတူး​​ကား​​ြကီး​​များ​​၊​ အ​​ေြမာက်အများ​​တို့​​သည် နယ်စပ်တွင် စုစည်း​​ ​​ေနြခင်း​​​ေြကာင့်​​ ​​ေြမြပင်တိုက်ပွဲများ​​ြဖစ်လာနိုင်သည့်​​အလား​​အလာအတွက် ြပင်ဆင်ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​

​​ေဂျရူစလင်ြမို့​​ရှိ အပတ်စဉ်ကျင်း​​ပသည့်​​ အစိုး​​ရအဖွဲ့​​ အစည်း​​အ​​ေဝး​​မတိုင်မီ အစ္စ​​ေရး​​ကာကွယ်​​ေရး​​ ဝန်ြကီး​​ Mr. Ehud Barak က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ၎င်း​တို့​​တပ်အ​​ေနြဖင့်​​ စစ်​​ေရး​​အရ အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်ချက် များ​​ကို လိုအပ်ပါက နက်ရှိုင်း​​ကျယ်ြပန့်​​စွာ ​​ေဆာင်ရွက်သွား​​မည်ြဖစ်ြပီး​​၊​ ထိုသို့​​​ေဆာင်ရွက်မှုကို ဆက်လက် ြပုလုပ်သွား​​ရန် ရှိသည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ ဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr. Ehud Olmert က ​​ေြပာြကား​​သည်မှာ အစ္စ​​ေရး​​၏ ရည်မှန်း​​ချက်သည် ဂါဇာကို ြပန်လည်သိမ်း​​ပိုက်ရန်မဟုတ်​​ေြကာင်း​​၊​ ၎င်း​ကို ၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် တစ်ဖက်သက် စွန့်​​လွှတ်ခဲ့​​ြပီြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ၊​ သို့​​ရာတွင် ပံုမှန်ဘဝ​​ေရာက်ရန်နှင့်​​ အစ္စ​​ေရး​​​ေတာင်ပိုင်း​​ရှိ ြပည်သူများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ြငိမ်း​​ချမ်း​​စွာ ​​ေနထိုင်နိုင်​​ေရး​​အတွက် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​သွား​​ပါသည်။​အစ္စ​​ေရး​​ နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Ms . Tzipi Livni က အ​​ေမရိ်ကန်​​ေဆွး​​​ေနွး​​ပွဲကဏ္ဍြဖစ်သည့်​​ Fox News Sunday တွင် အစ္စ​​ေရး​​ကိစ္စကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ယခုစစ်ဆင်​​ေရး​​မှာ လက်​​ေတွ့​​တွင် ြဖစ်​​ေပါ်​​ေန​​ေသာ ြပဿနာ များ​​ကို ​​ေြပာင်း​​လဲပစ်ရန် လိုအပ်သည့်​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ အစ္စ​​ေရး​​​ေတာင်ပိုင်း​​ရှိ မိမိတို့​​၏ နိုင်ငံသား​​များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ စိတ်ြငိမ်​​ေသာ ြငိမ်း​​ချမ်း​​မှုရရှိ​​ေရး​​ကို ​​ေပး​​ရန်အတွက် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​သွား​​ပါ သည်။​

ဂါဇာရှိ စစ်​​ေသွး​​ြကွများ​​က ဒံုး​​ကျည်နှင့်​​ ​​ေမာ်တာအ​​ေြမာက်များ​​ြဖင့်​​ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​က အ​​ေဝး​​ဆံုး​​ အကွာအ​​ေဝး​​ြဖင့်​​ အစ္စ​​ေရး​​နယ်​​ေြမထဲသို့​​ ပစ်ခတ်ခဲ့​​ပါသည်။​ အဓိက ဆိပ်ကမ်း​​ြမို့​​ြဖစ်သည့်​​ Ashdod အနီး​​ရှိ Gan Yavneh အမည်ရှိရွာသို့​​ ဒံုး​​ကျည်တစ်ခု ကျ​​ေရာက်ခဲ့​​ပါသည်။​ Ashdod သည် ဂါဇာမှ ​​ေြမာက်ဘက် မိုင်(၂၀)နီး​​ပါး​​​ေလာက်တွင် ရှိပါသည်။​ ဒံုး​​ကျည်နှစ်ခုမှာ ကမ်း​​ရိုး​​တန်း​​ြမို့​​ြဖစ်သည့်​​ Ashkelon သို့​​ ကျ​​ေရာက် ခဲ့​​ပါသည်။​ အစ္စ​​ေရး​​ အ​​ေြမာက်အများ​​ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့​​ပါသည်။​

ဟာမာစ့်​​ ​​ေြပာ​​ေရး​​ ဆိုခွင့်​​ရှိသူ Mr . Fawzi Barhoum က သတင်း​​​ေထာက်များ​​ကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ အစ္စ​​ေရး​​အ​​ေနြဖင့်​​ စစ်ကိုစတင်ခဲ့​​ြပီး​​ မည်ကဲ့​​သို့​​အဆံုး​​သတ်ရမည်ကို မ​​ေရွး​​ချယ်နိုင်ဘဲ ြဖစ်​​ေန​​ေြကာင်း​​ ၊​ ၎င်း​က ဇီယွန်နစ် အဖွဲ့​​အစည်း​​အတွင်း​​သို့​​ အ​​ေသခံတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင် နည်း​​မျိုး​​စံုြဖင့်​​ နက်ရှိုင်း​​စွာ ကလဲ့​​စား​​​ေချ တိုက်ခိုက်သွား​​ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုလိုပါသည်။​

ရာ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသာ အစ္စ​​ေရး​​နိ်ုင်ငံသား​​များ​​သည် ယခုအခါ ဒံုး​​ကျည်ြဖင့်​​ ပစ်ခတ််ခံရနိုင်သည့်​​ အကွာအ​​ေဝး​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိ​​ေနသြဖင့်​​ အကာအကွယ်ရှိသည့်​​​ေနရာများ​​တွင်​​ေနရန် အာဏာပိုင်များ​​က ညွှန်ြကား​​ ထား​​ပါသည်။​

လက်ဘနွန်တွင် ရှီရိုက် စစ်​​ေသွး​​ြကွအုပ်စု ဟစ်ပိုလာ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Sheik Hassan Nasrallah က ၎င်း​၏ စစ်​​ေသွး​​ြကွများ​​ကို တပ်လှန့်​​ထား​​ပါသည်။​ ၎င်း​က ဟာမာ့​​စ်ကို ခိုင်မာစွာ​​ေထာက်ခံပါ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ အစ္စ​​ေရး​​အ​​ေနြဖင့်​​ ၂၀၀၆ခုနှစ်က ကဲ့​​သို့​​ စစ်ပွဲနှစ်ရပ်ကို ဆင်နွှဲ့​​ရန် ြကိုး​​စား​​လာနိုင်သည်ဟု မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ ယံုြကည်ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​သွား​​ပါသည်။​ ၎င်း​က တနလင်္ာ​​ေန့​​တွင် ​​ေဘရွတ်ြမို့​​၌ လူထုဆန္ဒြပပွဲြကီး​​ ြပုလုပ်ရန် တိုက်တွန်း​​လိုက်ပါသည်။​ အီဂျစ်​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​ကို ရှံု့​​ချလိုက်ြပီး​​ အီဂျစ်အ​​ေနြဖင့်​​ နယ်စပ်များ​​ကို မဖွင့်​​ပါက ၎င်း​တို့​​သည် သတ်ြဖတ်မှုတွင်ပါဝင်သည့်​​ ြကံရာပါများ​​ြဖစ်သည်ဟု ရုပ်ြမင်သံြကား​​မိန့်​​ခွန်း​​တွင် စွပ်စွဲ​​ေြပာြကား​​သွား​​ပါသည်။​

အီရန်၏အြမင့်​​ဆံုး​​ဘာသာ​​ေရး​​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Ayatollah Ali Khamenei က အချို့​​အာရပ်နိုင်ငံများ​​၏ တိတ်ဆိတ်စွာ​​ေနမှုအ​​ေပါ် ရှုတ်ချလိုက်ြပီး​​ ၎င်း​တို့​​သည် ​​ေဘး​​ဆိုး​​ြကီး​​ကျ​​ေရာက်ရန်အတွက် ြပင်ဆင်​​ေပး​​​ေန သကဲ့​​သို့​​ ြဖစ်​​ေနပါသည်ဟု အီရန် သတင်း​​​ေအဂျင်စီြဖစ်​​ေသာ ISNA က ဆိုပါသည်။​

ဂါဇာရှိ ဇီယွန်နစ်အုပ်စိုး​​မှု၏ ​​ေြကာက်မက်ဖွယ်ရာ​​ေကာင်း​​​ေသာ ြပစ်မှုြကီး​​သည် ရုပ်ဖျက်ထား​​ရာမှ ​​ေသွး​​ဆာ​​ေသာမျက်နှာြဖင့်​​ ြပန်လည်​​ေပါ်​​ေပါက်လာသည်ဟု အီရန်၏ အြမင့်​​ဆံုး​​ဘာသာ​​ေရး​​​ေခါင်း​​​ေဆာင်၏ ​​ေြကညာချက်တွင် ​​ေဖာ်ြပထား​​ပါသည်။​ ယခု​​ေဘး​​ဆိုး​​ြကီး​​ထက်ပို၍ ဆိုး​​ရွား​​သည်မှာ မိမိကိုယ်မိမိ မွတ်ဆလင်ဟု ​​ေြကွး​​​ေြကာ်​​ေနသူအာရပ်နိုင်ငံအချို့​​၏ တိတ်ဆိတ်စွာ​​ေန​​ေနမှုပင် ြဖစ်သည်ဟု အီဂျစ်နှင့်​​ ​​ေဂျာ်ဒန်ကို ရည်ညွန်း​​၍ ​​ေြပာြကား​​သွား​​ပါသည်။​

အီဂျစ်အ​​ေနြဖင့်​​ အစ္စ​​ေရး​​နှင့်​​ပါလက်စတိုင်း​​အြကား​​တွင်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ဟာမာ့​​စ်ြပိုင်ဘက်များ​​အြကား​​ တွင် လည်း​​​ေကာင်း​​ ​​ေစ့​​စပ်​​ေဆွး​​​ေနွး​​ပွဲများ​​ကို ြပုလုပ်​​ေပး​​ခဲ့​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် အီဂျစ်အ​​ေနြဖင့်​​ အစ္စ​​ေရး​​နှင့်​​ အလုပ်လုပ်ရန် အလွန်ဆန္ဒြပင်း​​ြပသည်ဟု ​​ေဝဖန်မှု ခံရပါသည်။​ အီဂျစ်နှင့်​​ အြခား​​အ​​ေနာက်နိုင်ငံများ​​နှင့်​​ မဟာမိတ်ြပုထား​​သည့်​​ ဆွန်နီအာရပ်နိုင်ငံများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဟစ်ပိုလာနှင့်​​ ဟာမာ့​​စ်တို့​​ကို နက်ရှိုင်း​​စွာ ဆန့်​​ကျင်​​ေနြကသူများ​​ ြဖစ်ြကပါသည်။​

​​ေဒသတစ်ဝှမ်း​​လံုး​​တွင် အစ္စ​​ေရး​​တိုက်ခိုက်မှုများ​​ကို မုန်တီး​​​ေလာက်​​ေအာင် အ​​ေသး​​စိတ်ြပကွက်များ​​ြဖင့်​​ အာရပ်ြဂိုဟ်တုကွန်ရက်များ​​က ဆက်တိုက်ြပသလျက်ရှိပါသည်။​


ဆီး​​ရီး​​ယား​​နိုင်ငံြမို့​​​ေတာ် ဒါမတ်စကပ်တွင် ဆန္ဒြပသူ လူအုပ်ြကီး​​က Yusuf al Azmeh Square သို့​​ ​​ေြကွး​​​ေြကာ်သံများ​​ြဖင့်​​ ​​ေြကွး​​​ေြကာ်ချီတက်ြကြပီး​​ အစ္စ​​ေရး​​နှင့်​​ အ​​ေမရိကန်အလံများ​​ကို မီး​​ရှို့​​ြကပါသည်။​

​​ေဘရွတ်ြမို့​​တွင် ဆန္ဒြပသူများ​​က ကုလသမဂ္ဂရံုး​​​ေရှ့​​တွင် ပါလက်စတိုင်း​​နှင့်​​ ဟာမာ့​​စ်အလံများ​​ ကိုင်​​ေဆာင်၍ ဆန္ဒုြပြကပါသည်။​ စစ်​​ေြပး​​ဒုက္ခသည်စခန်း​​တစ်ခုတွင်​​ေန​​ေသာ (၂၅)နှစ်အရွယ် ပါလက်စတိုင်း​​ လူမျိုး​​ Mr. Muhammad Mazen Ibrahim က အီဂျစ်၊​ ​​ေဆာ်ဒီအာ​​ေရး​​ဘီယား​​၊​ ​​ေဂျာ်ဒန်နှင့်​​ အစ္စ​​ေရး​​တို့​​အြကား​​ ဟာမာ့​​စ်ကို ဆန့်​​ကျင်ရန် သ​​ေဘာတူညီချက် ရရှိထား​​​ေြကာင်း​​၊​ ဟာမာ့​​စ်ကို ၎င်း​တို့​​ အ​​ေနြဖင့်​​ အဆံုး​​သတ်​​ေစြခင်​​ေြကာင်း​​ ၊​ အား​​လံုး​​​ေသာနိုင်ငံများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဟာမာ့​​စ်ကို ဆန့်​​ကျင်ရန် လျှို့​​ဝှက် အစီအစဉ်များ​​ လုပ်​​ေနြက​​ေြကာင်း​​ ၊​ သို့​​ရာတွင် ဘုရား​​သခင်၏ အလို​​ေတာ်အရ မိမိတို့​​ အနိုင်ရလိမ့်​​မည် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေဖာ်ြပပါ ခံစား​​ချက်အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ်သည် အာရပ်​​ေလာကတွင် ပျံ့​​နှံလျက်ရှိပါသည်။​ အစ္စ​​ေရး​​ နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Ms. Livni ၏ ကိုင်ရိုသို့​​ ယခင်အပတ်ကလာ​​ေရာက်မှုသည် သက်​​ေသအ​​ေထာက်အထား​​ တစ်ခုပင်ြဖစ်၍ အီဂျစ်အ​​ေနြဖင့်​​ ဟာမာ့​​စ်ကိုဖယ်ရှား​​ရန် ဆန္ဒြပင်း​​ြပလျက်ရှိြပီး​​ အစ္စ​​ေရး​​၏ ​​ေလ​​ေြကာင်း​​မှ တိုက်ခိုက်မှုများ​​ကို သ​​ေဘာတူညီခဲ့​​ပါသည်။​

၂၀၀၆ခုနှစ်၊​ ဇူလိုင်လအြဖစ်အပျက်က အာရပ်​​ေလာကတွင် ​​ေဒါသြဖစ်ပွား​​​ေစမှုကို ဂရက်ရိုက်ခတ် ​​ေစခဲ့​​ပါသည်။​အဆိုပါ အြဖစ်အပျက်မှာ ဟစ်ပိုလာအ​​ေနြဖင့်​​ အစ္စ​​ေရး​​နှင့်​​စတင် ပဋိပက္ခြဖစ်မှုအ​​ေပါ် ​​ေဆာ်ဒီအာ​​ေရး​​ဘီး​​ယား​​နှင့်​​ အီဂျစ်​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​က အများ​​သိ အြပစ်တင်ခဲ့​​ြခင်း​​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်ပါသည်။​

ယခင်နှစ်က ဖာတာကို ဖယ်ရှား​​ြပီး​​​ေနာက် ဟာမာ့​​စ်အ​​ေနြဖင့်​​ ဂါဇာကိုထိန်း​​ချုပ်ြပီး​​ အစ္စ​​ေရး​​ကို ဖျက်ဆီး​​ပစ်ရန် သစ္စာဆိုခဲ့​​ပါသည်။​ အီဂျစ်​​ေစ့​​စပ်မှုြဖင့်​​ အစ္စ​​ေရး​​နှင့်​​ ဟာမာ့​​စ်အြကား​​ (၆)လတာ ယာယီ စစ်​​ေြပြငိမ်း​​မှုမှာ ခိုင်ြမဲမှုမရှိဘဲ နိုဝင်ဘာလအ​​ေစာပိုင်း​​မှ စတင်၍ ​​ေြပ​​ေလျှာ့​​ြပီး​​ (၁၀)ခန့်​​တွင် အဆံုး​​သတ်ခဲ့​​ ရပါသည်။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)


နိုင်ငံတကာ သတင်း​​များ​​ကို ​​ေရး​​သား​​ရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စ​​ေသာ သတင်း​​ဌာနများ​​မှ သတင်း​​များ​​ကို အား​​လံုး​​​ေပါင်း​​စပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြပန်လည်​​ေရး​​သား​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး​​ သတင်း​​များ​​ကို Update ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေရး​​​ေနပါသည်... သို့​​​ေသာ် သတင်း​​များ​​သည် အချိန်နှင့်​​ Source ယူရာ သတင်း​​ဌာနများ​​​ေပါ်တွင် မူတည်​​ေနပါ၍ အမှား​​အယွင်း​​များ​​ ပါခဲ့​​လျှင် ခွင့်​​လွှတ်ပါရန် ​​ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/30/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign