ဘန်​​ေကာက်​​ေလဆိပ်လုပ်ငန်း​​များ​​ ြပန်လည်စတင်ြခင်း​​

အစိုး​​ရဆန့်​​ကျင်​​ေရး​​ ဆန္ဒြပသူများ​​၏ တစ်ပတ်ြကာသိမ်း​​ပိုက်​​ေနရာယူြခင်း​​ ခံရြပီး​​ ​​ေနာက် အဓိက အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ​​ေလဆိပ်သည် ြပန်လည်အသက်ဝင်လာသြဖင့်​​ စိတ်သက်သာရာ ရမှုများ​​ ထိုင်း​​နိုင်ငံတစ်ခုလံုး​​ ပျံ့​​နှံ့​​ခဲ့​​ပါသည်။​

ကန့်​​ကွက်ဆန္ဒြပသူများ​​ ထွက်ခွာသွား​​ြပီး​​​ေနာက် ​​ေဒသဆိုင်ရာအချက်အချာကျြပီး​​ ကမ္ဘာလှည့်​​ ခရီး​​သွား​​များ​​၏ ပင်မ ဝင်/ထွက်​​ေပါက်ြဖစ်သည့်​​ အ​​ေမရိကန်​​ေဒါ်လာ(၄)ဘီလီယံတန် သုဝဏ္ဏဘူမိ အြပည်ြပည် ဆိုင်ရာ ​​ေလဆိပ်ကို သန့်​​ရှင်း​​​ေရး​​အဖွဲ့​​များ​​က ရှင်း​​လင်း​​လျက်ရှိပါသည်။​

ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​တွင် သုဝဏ္ဏဘူမိ​​ေလဆိပ်သို့​​ ​​ေလယာဉ်များ​​ ပထမဦး​​ဆံုး​​အြဖစ် ဆိုက်​​ေရာက်လာပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ​​ေလဆိပ်အာဏာပိုင်များ​​က လုပ်ငန်း​​များ​​ကို အချိန်ြပည့်​​ လည်ပတ်နိုင်မှုစတင်ရန်မှာ အချိန်ြကာဦး​​ မည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ြကာသာပ​​ေတး​​​ေန့​​တွင် ဆန္ဒြပသူများ​​က ပိတ်ထား​​ခဲ့​​​ေသာ ြပည်တွင်း​​​ေလဆိပ်ြဖစ်သည့်​​ ဒွန်​​ေမာင်း​​ကို ြပန်လည်ဖွင့်​​လှစ်ခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေလယာဉ်လက်မှတ်များ​​ ြကိုတင်​​ေရာင်း​​ချသည့်​​ ​​ေလယာဉ်ရံုး​​များ​​သည်လည်း​​ ဖုန်း​​များ​​ြဖင့်​​ စတင် ဆူညံလျက်ရှိပါသည်။​ ​​ေသာင်တင်​​ေန​​ေသာ နိုင်ငံြခား​​သား​​ခရီး​​သွား​​ (၂၃၀,၀၀၀)ခန့်​​ ထွက်ခွာနိုင်ရန်အတွက် ရက်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ ြကာဦး​​မည် ြဖစ်ပါသည်။​

တရား​​ရံုး​​မှ ဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr. Somchai Wongsawat ကို နိုင်ငံ​​ေရး​​လုပ်ြခင်း​​မှ တား​​ြမစ်ြခင်း​​နှင့်​​ ၎င်း​၏ နိုင်ငံ​​ေရး​​ပါတီနှင့်​​ မဟာမိတ်ပါတီ(၂)ခုတို့​​ကို ဖျက်သိမ်း​​ြခင်း​​ အမိန့်​​များ​​ထုတ်ြပန်ြပီး​​​ေနာက် ဆန္ဒြပသူများ​​ အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေလဆိပ်ကို ပိတ်ဆို့​​ထား​​ြခင်း​​နှင့်​​ (၆)လြကာ လမ်း​​​ေပါ်တွင်​​ေန့​​စဉ် ဆန္ဒြပြခင်း​​တို့​​ကို ရပ်တန့်​​ရန် ဆံုး​​ြဖတ်ခဲ့​​ပါသည်။​ ဆန္ဒြပမှုများ​​သည် အစိုး​​ရအား​​ ြဖုတ်ချရန် ရည်ရွယ်ြပီး​​ ​​ေမလတွင် စတင်ခဲ့​​၍ ဩဂုတ်လတွင် ဝန်ြကီး​​ချုပ်ရံုး​​ကို သိမ်း​​ြပီး​​​ေနာက် ယခင်အပတ်က ​​ေလဆိပ်ကို ပိတ်ဆို့​​ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​

သို့​​ရာတွင် ​​ေလဆိပ်များ​​ကို ြပန်လည်ဖွင့်​​လှစ်​​ေပး​​ြခင်း​​သည် ထိုင်း​​နိုင်ငံ၏ အမျိုး​​သား​​​ေရး​​အကျပ် အတည်း​​ကို ​​ေခတ္တ​​ေြဖရှင်း​​ြခင်း​​သာ ြဖစ်ပါသည်။​ အဓိကြပဿနာမှာ ပိတ်ပင်ြခင်း​​ခံရသည့်​​ပါတီတွင် ဩဇာ လွှမ်း​​မိုး​​လျက်ရှိြပီး​​ တိုင်း​​ြပည်မှ ထွက်​​ေြပး​​​ေနရ​​ေသာ ယခင်ဝန်ြကီး​​ချုပ်​​ေဟာင်း​​ Mr. Thaksin Shinawatra ၏ ဆက်လက်တည်ရှိ​​ေန​​ေသာ ​​ေလာင်း​​ရိပ်ြကီး​​ပင် ြဖစ်ပါသည်။​ ၎င်း​၏ သစ္စာခံများ​​က တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​မတိုင်မီ ပါတီသစ်တစ်ခုကို ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်တစ်ဦး​​ြဖင့်​​ ​​ေရွး​​ချယ်၍ ြပန်လည်ဖွဲ့​​စည်း​​ရန် ​​ေလး​​နက်စွာ ကတိြပုြကပါသည်။​

သို့​​ရာတွင် အလယ်အလတ် လူတန်း​​စား​​များ​​နှင့်​​ လူ့​​မလိုင်အတန်း​​အစား​​များ​​မှ အများ​​စု ဖွဲ့​​စည်း​​ ထား​​သည့်​​ ဆန္ဒြပသူများ​​က Mr. Thaksin ၏ လာဘ်စား​​မှုနှင့်​​ ​​ေဆွမျိုး​​များ​​ကို ဦး​​စား​​​ေပး​​​ေသာဝါဒ (Nepotism) လွှမ်း​​မိုး​​မှုကွန်ရက်ကို ြပတ်သား​​စွာ အဆံုး​​သတ်နိ်ုင်​​ေအာင် ြကိုး​​ပမ်း​​လျှက်ရှိပါသည်။​

ဆန္ဒြပမှုကို ဦး​​​ေဆာင်ခဲ့​​​ေသာ ြပည်သူ့​​မဟာမိတ်ဒီမိုက​​ေရစီပါတီအဖွဲ့​​က အကယ်၍ Mr. Thaksin အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို ကိုယ်စား​​ြပု​​ေသာအစိုး​​ရ ထပ်မံ​​ေပါ်​​ေပါက်ပါက လမ်း​​​ေပါ်တွင် ဆန္ဒြပမှုများ​​ကို စတင်မည်ဟု ​​ေလး​​နက်စွာ ကတိြပုထား​​ြကပါသည်။​

ယခုအချိန်မှစ၍ မည်သည့်​​အစိုး​​ရမဆို ြပည်သူများ​​အ​​ေပါ် နိုင်ငံ​​ေရး​​နှင့်​​ပတ်သက်၍ ကလိန်ကကျစ် ြပုလုပ်ပါက ြပည်သူ့​​မဟာမိတ်ဒီမိုက​​ေရစီပါတီအဖွဲ့​​ (ပီ​​ေအဒီ)သည် ြပန်လည်တိုက်ပွဲဝင်လာမည်ဟု ၎င်း​တို့​​၏ ​​ေြကညာချက်တွင် ​​ေဖာ်ြပထား​​ပါသည်။​

ထိုင်း​​နိုင်ငံတွင် အချက်အချာကျ​​ေသာ ​​ေလဆိပ်များ​​ကို ဆန္ဒြပသူများ​​က သိမ်း​​ပိုက််ခဲ့​​မှုသည် နိုင်ငံ၏ အ​​ေရး​​ပါ​​ေသာ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ကဏ္ဍတစ်ခုြဖစ်သည့်​​ ခရီး​​သွား​​လာ​​ေရး​​လုပ်ငန်း​​ကို အြကီး​​အကျယ် ထိခိုက်​​ေစသည် သာမက နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံ​​ေရး​​စနစ်တွင် အက်​​ေြကာင်း​​များ​​ ​​ေပါ်​​ေပါက်​​ေနသည်ကိုပါ မီး​​​ေမာင်း​​ထိုး​​ြပသကဲ့​​သို့​​ ရှိ​​ေနပါသည်။​
လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/05/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign