ပါကစ္စတန်အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ စစ်​​ေသွး​​ြကွများ​​ကို ထိန်း​​ချုပ်နိုင်စွမ်း​​ ရှိ -မရှိ စမ်း​​သပ်ြခင်း​​လား​​

မွန်ဘိုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်​​ ပါကစ္စတန်စစ်​​ေသွး​​ြကွအုပ်စုတို့​​ ဆက်စပ်မှု ရှိသည်ဆို​​ေသာ သက်​​ေသအ​​ေထာက်အထား​​များ​​​ေြကာင့်​​ ပါကစ္စတန်အစိုး​​ရအသစ်အ​​ေနြဖင့်​​ တင်း​​ြကပ် သည့်​​ စမ်း​​သပ်မှုနှင့်​​ ြကံု​​ေတွ့​​​ေနရြပီး​​ စစ်တပ်၏အုပ်ချုပ်မှုကို လိုလား​​ြခင်း​​ ရှိ-မရှိဆို​​ေသာ ​​ေမး​​စရာ​​ေမး​​ခွန်မှာ ​​ေပါ်​​ေပါက်လာပါသည်။​

သမ္မတ Ali Zardari က ၎င်း​အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ ယခုလိုအြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါကစ္စတန်လူမျိုး​​များ​​ ပါဝင်လျက်ရှိသည်ဆို​​ေသာ ခိုင်လံုသည့်​​ အ​​ေထာက်အထား​​ကို မရရှိ​​ေသး​​ဟု ဆိုပါသည်။​ ြကာသာပ​​ေတး​​ ​​ေန့​​က အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Ms. Condoleezza Rice ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသို့​​ ​​ေရာက်ရှိြပီး​​​ေနာက် အိန္ဒိယနှင့်​​ အ​​ေမရိကန်အရာရှိများ​​က မွန်ဘိုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်သည်ဆို​​ေသာ စစ်​​ေသွး​​ြကွ အုပ်စုြဖစ်သည့်​​ Lashkar-e-Taiba ကို ရင်ဆိုင်​​ေြဖရှင်း​​ရန် အစိုး​​ရအား​​ ဖိအား​​​ေပး​​လျက်ရှိပါသည်။​

တရား​​ဝင်ပိတ်ပင်ထား​​​ေသာ်လည်း​​ အဆိုပါအုပ်စုသည် နှစ်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ ြမင်ကွင်း​​မှ ပုန်း​​​ေအာင်း​​​ေနခဲ့​​ ပါသည်။​ ၎င်း​အုပ်စုသည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​​ေအဂျင်စီများ​​နှင့်​​ သမိုင်း​​စဉ်ဆက် ဆက်နွယ် လျက်ရှိပါသည်။​ ​​ေအာက်​​ေဖာ်ြပပါ အချက်များ​​သည် မွန်ဘိုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်​​ ဆက်နွယ်လျက် ရှိသည်ဆို​​ေသာ အချက်များ​​ကို ကမ္ဘာအနှံ့​​မှ ရယူစု​​ေဆာင်း​​တင်ြပထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်

မိမိ၏ အမည်အား​​ ထုတ်​​ေဖာ်​​ေြပာြကား​​ြခင်း​​မရှိသည့်​​ ဝါရှင်တန်ရှိ ကာကွယ်​​ေရး​​ဌာနအရာရှိက ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မွန်ဘိုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်သူများ​​ကို ပါကစ္စတန်၏ ဩဇာြကီး​​မား​​သည့်​​ ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​​ေအဂျင်စီ၏ အရာရှိ​​ေဟာင်း​​များ​​က ​​ေလ့​​ကျင့်​​​ေပး​​ခဲ့​​သည်ဟု အ​​ေမရိကန် ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​ဆိုင်ရာ သံုး​​သပ်သူများ​​က သံသယရှိ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့်​​ သမိုင်း​​အစဉ်အဆက် ရန်ြငိုး​​ရှိသည့်​​ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ စစ်​​ေဆး​​​ေရး​​အရာရှိများ​​က စွပ်စွဲချက်အများ​​အြပား​​ကို Lashkar အ​​ေပါ် စွပ်စွဲခဲ့​​ြကပါသည်။​ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်​​အတူ အ​​ေမရိကန် အ​​ေနြဖင့်​​ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ ၎င်း​၏တပ်များ​​ကို တိုက်ခိုက်​​ေနသည့်​​ ပါကစ္စတန်စစ်​​ေသွး​​ြကွ အုပ်စုများ​​ကို ပိတ်ပင်ရန် ဆန္ဒရှိပါသည်။​

ယ​​ေန့​​တွင် စစ်မှန်​​ေသာ စစ်တပ်(Army of the Pure)အမည်ရသည့်​​ Lashkar-e-Taiba အဖွဲ့​​သည် လာဟိုး​​ြမို့​​တွင် ​​ေြဗာင် ၎င်း​၏လုပ်ငန်း​​များ​​ကို ​​ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံအရာရှိများ​​၏ အဆိုအရ ၎င်း​၏ စစ်​​ေသွး​​ြကွအုပ်စုကို ပါကစ္စတန်ထိန်း​​ချုပ်သည့်​​ ကက်ရှ်မီး​​ယား​​တွင်လည်​​ေကာင်း​​၊​ ပါကစ္စတန်ရှိ လူမျိုး​​စု ​​ေနထိုင်ရာ​​ေနရာများ​​တွင်လည်း​​​ေကာင်း​​ စခန်း​​များ​​ဖွင့်​​လှစ်ထား​​ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ပစ်မှတ်များ​​အနက် နိုင်ငံြခား​​သား​​များ​​ကိုပါ ပစ်မှတ်ထား​​သည့်​​ မွန်ဘိုင်း​​အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုြကီး​​သည် ၎င်း​အုပ်စု၏ ​​ေြပာင်း​​လဲ​​ေန​​ေသာ အ​​ေလး​​အနက်ထား​​သည့်​​ ရည်မှန်း​​ချက်များ​​နှင့်​​ ကိုက်ညီသည်ဟု ဆိုပါသည်။​

အ​​ေနာက်နိုင်ငံ ​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​အရာရှိများ​​၏ အဆိုအရ၊​ Lashkar ကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ပါကစ္စတန်၏ ဩဇာြကီး​​သည့်​​ Inter-Services Intelligence Agency ၏ အကူအညီြဖင့်​​ တည်​​ေထာင်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ပါကစ္စတန်​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​​ေအဂျင်စီနှင့်​​ Lashkar အဖွဲ့​​တို့​​ ယ​​ေန့​​အထိ မည်သို့​​ဆက်စပ်​​ေန သည် ဆိုသည်မှာ အြပင်း​​အထန်​​ေဆွး​​​ေနွး​​ရမည့်​​ ကိစ္စြဖစ်ပါသည်။​ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရှိ ​​ေဝဖန်သူများ​​က Inter- Services Intelligence သည် ယ​​ေန့​​တိုင် Lashkar ကို ကာကွယ်​​ေစာင့်​​​ေရှက်​​ေနဆဲဟု ဆိုပါသည်။​

Lashkar များ​​ ယခုအခါ ၎င်း​၏အဖွဲ့​​ငယ်များ​​ (Cells) ကို ဘဂင်္လား​​​ေဒ့​​ရှ်၊​ အာဖဂန်နစ္စတန်၊​ ပါကစ္စတန်ရှိ လူမျိုး​​စု ​​ေဒသများ​​နှင့်​​ ၎င်း​၏ တိုက်ခိုက်​​ေရး​​သမား​​လူနည်း​​စုကို အီရတ်တွင် ထား​​ရှိသည်ဟု အရာရှိများ​​က ဆိုပါသည်။​

အဆိုပါ Lashkar အုပ်စုသည် Al Qaeda ၏ ဩဇာလွှမ်း​​မိုး​​မှု​​ေအာက်တွင် ရှိနိုင်သည်ဆို​​ေသာ အချက်မှာ မ​​ေရရာဘဲ ရှိ​​ေနပါ​​ေသး​​သည်။​ အ​​ေမရိကန် အဆင့်​​ြမင့်​​အရာရှိတစ်ဦး​​က ​​ေြပာရာ၌ မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ Lashkar သည် Al Qaeda ၏ တိုက်ရိုက်ဩဇာခံဟု မဆိုလို​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် သင်ယူ​​ေလ့​​ကျင့်​​မှုများ​​၊​ အား​​ကျ ြကိုး​​ပမ်း​​မှုများ​​၊​ ဩဇာလွှမ်း​​မိုး​​မှုများ​​ (သို့​​မဟုတ်) ဆက်သွယ်မှုများ​​ ရှိ​​ေနသည်ကို စဉ်စား​​ထား​​ရမည် ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

အိန္ဒိယလံုြခံု​​ေရး​​အရာရှိများ​​က ဆိုရာ၌ ကက်ရှ်မီး​​ရား​​၏ အုပ်ချုပ်မှု​​ေအာက်တွင်ရှိ​​ေသာ Lashkar သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်လှုပ်ရှား​​လျက်ရှိြပီး​​ စစ်​​ေသွး​​ြကွများ​​၏ ြပင်း​​ထန်​​ေသာ တိုက်ခိုက်မှုများ​​သည် မြကာ​​ေသး​​မီနှစ်များ​​အတွင်း​​ သိသာစွာ ​​ေပါ်​​ေပါက်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/05/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign