တရုတ်နိုင်ငံ၏ Xinjiang ​​ေဒသတွင် လူမျိုး​​စုြကား​​ တင်မာမှုများ​​ ြမင့်​​တက်ြဖစ်ပွား​​

​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသာ ဟန်မျိုး​​နွယ်တရုတ်လူမျိုး​​များ​​သည် တင်း​​ပုတ်များ​​၊​ ဓါး​​ရှည်များ​​​ေဝှ့​​ရမ်း​​လျက် Xinjiang ​​ေဒသ၏ ြမို့​​​ေတာ်လမ်း​​မများ​​တွင် လှည့်​​လည်ဆန္ဒြပလျက်ရှိြပီး​​ Uighur မျိုး​​နွယ်များ​​နှင့်​​စပ်ြကား​​၊​ စပ်ြကား​​ တန်ြပန်တိုက်ခိုက်မှုများ​​ ြပုလုပ်ခဲ့​​ ြကသည်။​

ထိုသို့​​ ရုန်း​​ရန်း​​ဆန်ခတ်ြဖစ်မှုများ​​ အသစ်ထပ်မံ၍ ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​ သည့်​​အတွက် တရုတ်သမ္မတ ဟူကျင်​​ေတာင်သည် အီတလီ တွင်ြပုလုပ်မည့်​​ G8 အစည်း​​အ​​ေဝး​​သို့​​ မတက်​​ေရာက်​​ေတာ့​​ပဲ ြပန်လာခဲ့​​ရသည်။​ ထိုသို့​​ သမ္မတဟူအ​​ေနြဖင့်​​ ကမ္ဘာ့​​အ​​ေရး​​ပါ အစည်း​​အ​​ေဝး​​ြဖစ်​​ေသာ G8 ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ပွဲကို ဖျက်ြပီး​​​ေစာစီး​​စွာ ြပန်ခဲ့​​ြခင်း​​သည်ပင်လျှင် ယခုြဖစ်​​ေပါ်​​ေနသည့်​​ ဆန္ဒြပမှုများ​​၏ ဆိုး​​ရွား​​မှုအ​​ေြခအ​​ေနကို ြပသ​​ေနြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ Urumqi တွင် အစိုး​​ရမှ ညမထွက်ရအမိန့်​​ ထုတ်ြပန်ထား​​ြပီး​​ လံုြခံု​​ေရး​​တပ်ဖွဲ့​​ဝင်များ​​မှလည်း​​ ြမို့​​​ေတာ် တစ်ဝှမ်း​​ တိုး​​ြပီး​​ ြဖစ်​​ေပါ်လာသည့်​​ ရန်လိုမှုများ​​ကို ထိန်း​​ကွပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ြပီး​​ လူမျိုး​​စု(၂)စုအား​​ ခွဲထုတ်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။​ အဂင်္ါ​​ေန့​​တွင် ထုတ်ြပန်သည့်​​ ၁၁ နာရီ Curfew ​​ေြကာင့်​​ ြမို့​​အတွင်း​​ ြငိမ်သက်မှုအ​​ေြခ အ​​ေနတစ်ရပ်အထိ ရရှိ​​ေစခဲ့​​သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။​

အဂင်္ါ​​ေန့​​တွင် အ​​ေရး​​​ေပါ်အမိန့်​​အား​​ ရုတ်သိမ်း​​ခဲ့​​သည့်​​အချိန်တွင် ​​ေဒသခံအစိုး​​ရမှ ြမို့​​တွင်း​​လံုြခံု​​ေရး​​ကို တပ်ဖွဲ့​​ဝင်အသစ်များ​​အား​​ ကား​​များ​​နှင့်​​ လာ​​ေရာက်ချထား​​ြပီး​​ အင်အား​​ြဖည့်​​တင်း​​ခဲ့​​သည်။​ အဆိုပါတပ်ဖွဲ့​​ဝင် အချို့​​မှာ AK-47 ရိုင်ဖယ်​​ေသနတ်များ​​ ကိုင်​​ေဆာင်ထား​​ြကသည်။​ ​​ေဒသခံြပည်သူများ​​မှ လမ်း​​များ​​​ေပါ်သို့​​ ြပန်လည်ထွက်လာခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ထပ်မံ၍ ြပဿနာြဖစ်​​ေပါ်မည့်​​အရိပ်အ​​ေရာင် မ​​ေတွ့​​ရှိရ​​ေသး​​​ေပ။​

အဂင်္ါ​​ေန့​​တွင် ထပ်မံ၍ ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​သည့်​​ တရုတ်ြပည်၏ အဓိကတိုင်း​​ရင်း​​သား​​မျိုး​​နွယ်စုြဖစ်သည့်​​ ဟန်မျိုး​​ နွယ်စုနှင့်​​ Xinjiang ​​ေဒသ၏ ​​ေဒသခံ မျိုး​​နွယ်စုြဖစ်သည့်​​ တူရကီဘာသာစကား​​​ေြပာ မွတ်ဆလင်ဘာသာ အဓိကြဖစ်သည့်​​ Uighur မျိုး​​နွယ်စုတို့​​ြကား​​ တိုက်ခိုက်မှုများ​​သည် အစိုး​​ရမှ တပ်ဖွဲ့​​ဝင်အင်အား​​ ၂၀,ဝဝဝရှိ လံုြခံု​​ေရး​​အဖွဲ့​​ဝင်များ​​ချထား​​ြပီး​​ အနည်း​​ငယ်ြငိမ်သက်သွား​​ြပီး​​မှ ထပ်မံ၍ ​​ေပါ်​​ေပါက်လာြခင်း​​ြဖစ်သည်။​

လံုြခံု​​ေရး​​အဖွဲ့​​မှ ​​ေြပာဆိုရာတွင် တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​က ြဖစ်ခဲ့​​သည့်​​ အဓိကရုဏ်း​​များ​​​ေြကာင့်​​ လူ၁၅၆ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ြပီး​​ ၁,၀၀၀ ​​ေကျာ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့​​သည်။​ ထိုသို့​​ ​​ေသွး​​ထွက်သံယိုြဖစ်မှုများ​​မှာ Uighur မျိုး​​နွယ်စု များ​​အ​​ေပါ် အစိုး​​ရ၏ ဆက်ဆံပံုများ​​ကို မ​​ေကျနပ်မှုများ​​နှင့်​​ တရုတ်နိုင်ငံ​​ေတာင်ပိုင်း​​တွင် ဟန်မျိုး​​နွယ်စုများ​​နှင့်​​ တိုက်ခိုက်မှုများ​​​ေြကာင့်​​ Uighur မျိုး​​နွယ်စုဝင် (၂)ဦး​​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ြခင်း​​ကို ကန့်​​ကွက်ခဲ့​​ြခင်း​​မှ စတင်လာြခင်း​​ြဖစ် သည်။​

ဆန္ဒြပြခင်း​​၏ အဓိကအ​​ေြကာင်း​​အရင်း​​ကို တိကျစွာ မသိရှိရ​​ေသး​​​ေသာ်လည်း​​ လူဦး​​​ေရ ၂.၄သန်း​​​ေကျာ် သည့်​​ ြမို့​​အတွင်း​​ တိုး​​တက်ြဖစ်ပွား​​လာခဲ့​​သည်။​ အကယ်၍ အစိုး​​ရမှ ထုတ်ြပန်သည့်​​ ကိန်း​​ဂဏန်း​​များ​​ မှန်ကန်ပါက ယခုြဖစ်ပွား​​​ေနသည့်​​ မြငိမ်သက်မှုသည် လွန်ခဲ့​​​ေသာ နှစ်​​ေပါင်း​​(၂၀)က ​​ေဘဂျင်း​​ြမို့​​တွင် ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​သည့်​​ အစိုး​​ရမှနှိပ်နင်း​​ခဲ့​​​ေသာ အဓိကရုဏ်း​​အြပီး​​ ​​ေသွး​​ထွက်သံယိုအများ​​ဆံုး​​ အဓိကရုဏ်း​​ြဖစ်သည်။​

တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​က ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​သည့်​​ ဟန်မျိုး​​နွယ်စုအများ​​မှ ၎င်း​တို့​​၏ ဆိုင်များ​​၊​အိမ်များ​​၊​ လမ်း​​များ​​​ေပါ်တွင် အသတ်ခံရသည့်​​ ဟန်မျိုး​​နွယ်များ​​ြဖစ်သည်ကို ​​ေဒါသထွက်​​ေနြကသည့်​​ ​​ေဒသခံဟန်လူမျိုး​​များ​​သည် သံတုတ် များ​​၊​ အမဲြဖတ်ဓါး​​များ​​ ကဲ့​​သို့​​​ေသာ ရရာလက်နက်များ​​ကို ကိုင်စွဲြပီး​​၊​ အဂင်္ါ​​ေန့​​က လမ်း​​​ေပါ်သို့​​ ထွက်လာြကြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ ၎င်း​တို့​​သည် Uighur ဆန့်​​ကျင်​​ေရး​​ ​​ေြကွး​​​ေြကာ်သံများ​​ ​​ေအာ်ဟစ်လျက် Uighur ရပ်ကွက်များ​​ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့​​သည်။​ “ကျွန်​​ေတာ်တို့​​လည်း​​ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ရမှာ​​ေပါ့​​၊​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ မျိုး​​နွယ်စု​​ေတွ အသတ်ခံ​​ေနရတယ်​​ေလ” ဟု ​​ေဒသခံ ဟန်အမျိုး​​သား​​တစ်ဦး​​မှ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​

တစ်​​ေနရာတွင် စစ်ဝတ်စစ်စား​​ အဝတ်အစား​​ ဝတ်ဆင်ထား​​သည့်​​ လူတစ်ဦး​​​ေမာင်း​​လာသည့်​​ အမဲ​​ေရာင်ကား​​တစ်စီး​​သည် ခရမ်း​​သီး​​များ​​ သယ်​​ေဆာင်လာသည့်​​ ကား​​တစ်စီး​​အား​​ ဝင်​​ေရာက်တိုက်မိခဲ့​​သည်။​ ဟန်မျိုး​​နွယ်စု တစ်စုသည် လက်နက်များ​​ကိုင်​​ေဆာင်ြပီး​​ ယဉ်​​ေမာင်း​​သူကို တိုက်ခိုက်ရန်ြပင်ဆင်ခဲ့​​ြကသည်။​ ၎င်း​တို့​​သည် အဆိုပါယဉ်​​ေမာင်း​​ကို Uighur မျိုး​​နွယ်ဟု ယံုြကည်​​ေနြကြခင်း​​ြဖစ်သည်။​

ယခုကဲ့​​သို့​​ အဓိကရုဏ်း​​များ​​ြဖစ်​​ေပါ်​​ေနြခင်း​​သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဗျူဟာ​​ေြမာက်အ​​ေရး​​ပါသည့်​​ နယ်ြခား​​​ေဒသကို ကွပ်ကဲထိန်း​​ချုပ်နိုင်မှုအ​​ေပါ် စိန်​​ေခါ်​​ေနြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ ​​ေဘဂျင်း​​အ​​ေနြဖင့်​​ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ​​ေရနံနှင့်​​သဘာဝဓါတ်​​ေငွ့​​များ​​ ​​ေပါြကွယ်ဝသည့်​​ Xinjiang ​​ေဒသအတွင်း​​ Uighur မျိုး​​နွယ်များ​​၏ မ​​ေကျနပ် ြဖစ်​​ေနမှုများ​​ကို ရင်ဆိုင်​​ေနရသည်မှာ ြကာြပီြဖစ်သည်။​

အစိုး​​ရသည် အဆိုပါ​​ေဒသအတွင်း​​သို့​​ ဟန်မျိုး​​နွယ်စုများ​​ အလံုး​​အရင်း​​ြဖင့်​​ ဝင်​​ေရာက်အ​​ေြခချနိုင်ရန် အား​​​ေပး​​ခဲ့​​သည်။​ ၎င်း​ကို Uighur မျိုး​​နွယ်စုများ​​က မိမိတို့​​၏ ရိုး​​ရာယဉ်​​ေကျး​​မှုများ​​အ​​ေပါ် အ​​ေရာင်ဆိုး​​မှု ြဖစ်​​ေပါ်​​ေစနိုင်ြပီး​​ ၎င်း​တို့​​မျိုး​​နွယ်စုများ​​ကို ခွဲြခား​​ဆက်ဆံ​​ေနြခင်း​​ြဖစ်သည်ဟု စိုး​​ရိမ်​​ေနြကသည်။​ ​​ေဒသအတွင်း​​ ယခုြဖစ်​​ေပါ်​​ေနသည့်​​ အဓိကရုဏ်း​​ြဖစ်မှုများ​​သည် များ​​မြကာမီအ​​ေတာအတွင်း​​က ​​ေဒသသမိုင်း​​တွင် မြကံုစဖူး​​ ြပင်း​​ထန်​​ေသာ ဆန္ဒြပမှုြဖစ်သည်။​ ဟန်လူမျိုး​​များ​​၏ ြပန်လည်တိုက်ခိုက်​​ေနမှုသည်လည်း​​ ​​ေဒသအတွင်း​​ တည်ြငိမ်မှုအတွက် ပိုမို၍ စိုး​​ရိမ်လာရသည့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနြဖစ်သည်။​

အဂင်္ါ​​ေန့​​တွင် တာဝန်ရှိသူများ​​က တည်ြငိမ်မှုရှိရန်အတွက် ​​ေတာင်း​​ဆိုခဲ့​​သည်။​ သို့​​ရာတွင် နိုင်ငံ​​ေတာ် ပိုင် TV တွင် တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​က ထုတ်လွှင့်​​ခဲ့​​သည့်​​ ပျက်စီး​​မှုအ​​ေြခအ​​ေန​​ေြကာင့်​​ ဟန်လူမျိုး​​နွယ်စုများ​​မှ Uighur များ​​အ​​ေပါ် အမျက်​​ေဒသထွက်​​ေနပံုရသည်။​ တရုတ်အစိုး​​ရသည် ထိုသို့​​ မြငိမ်သက်ြဖစ်​​ေနမှုများ​​ကို ြပည်ပမှ Uighur လှုပ်ရှား​​သူများ​​အ​​ေပါ် အြပစ်ပံုချရန် ြကိုး​​စား​​လျက်ရှိပံုရသည်။​

အစိုး​​ရမှ အဂင်္ါ​​ေန့​​တွင် ယခုမြငိမ်သက်မှုကို လှံု့​​​ေဆာ်သူများ​​ဟု စွပ်စွဲထား​​သည့်​​ The World Uyghur Congress နှင့်​​ ၎င်း​၏ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Rebiya Kadeer တို့​​အ​​ေပါ်ထိုး​​ ထိုး​​နှက်မှုများ​​ကို အရှိန်ြမှင့်​​တင်ခဲ့​​သည်။​ ၎င်း​အြပင် Urumqi ​​ေဒသအတွင်း​​ ဆက်သွယ်​​ေရး​​ကိုလည်း​​ ပို၍ တင်း​​ြကပ်လိုက်ပံုရသည်။​ ​​ေဒသခံများ​​ အ​​ေနြဖင့်​​ Text Message များ​​ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ​​ေခါ်ဆိုမှုများ​​ြပုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲများ​​ ရှိခဲ့​​ြကသည်။​

သို့​​ရာတွင် ​​ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ​​သည် Urumqi သို့​​ နိုင်ငံြခား​​သတင်း​​​ေထာက်များ​​ကို ဖိတ်​​ေခါ်ခဲ့​​ြပီး​​ ရံဖန်ရံခါ သတင်း​​စာရှင်း​​လင်း​​ပွဲများ​​ ြပုလုပ်ခဲ့​​သည်။​ ထိုသို့​​ြပုလုပ်ြခင်း​​သည် တရုတ်အစိုး​​ရမှ တိဗက် အ​​ေရး​​အခင်း​​အတွင်း​​ နှိမ်နင်း​​မှုများ​​အ​​ေပါ် အ​​ေဝဖန်ခံခဲ့​​ရြပီး​​​ေနာက် ၎င်း​တို့​​ဘက်မှ တရား​​ဝင်ထုတ်ြပန် မှုများ​​ကို ပိုမို၍ သိရှိနား​​လည်နိုင်​​ေစရန် ြကိုး​​စား​​လာြခင်း​​ ြဖစ်ဟန်တူပါသည်။​
လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 7/08/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign