ကိုယ့်​​ချစ်သူ.. ဟင်း​​ချက်တတ်ြပီလား​​..........


ြမန်မာများ​​အတွက် အြမဲတမ်း​​ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြပုလုပ်​​ေန​​ေသာ All-Channel အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေနာက်ထပ် စား​​ဖွယ်အစံု ချက်နည်း​​၊​လုပ်နည်း​​များ​​ကို တင်ဆက်လိုက်ပါြပီ ။​ လာ​​ေရာက်ြပီး​​ လည်ပတ်ဖတ်ရှု့​​ကာ လက်​​ေတွ့​​ ကွင်း​​ဆင်း​​ြကပါဦး​​လို့​​..........


ခင်မင်စွာြဖင့်​​ ဖိတ်​​ေခါ်လိုက်ပါတယ်......

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 10/22/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign