ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ဘ​​ေလာဂ်ရပ်ဝန်း​​မှာ..........

ကိုယ့်​​ထမင်း​​ကိုယ်စား​​၊​ ကိုယ့်​​ပိုက်ဆံကိုယ်သံုး​​ြပီး​​ Blog ​​ေရး​​​ေနသူများ​​အား​​ ​​ေအး​​​ေအး​​​ေဆး​​​ေဆး​​ မြမင်ချင်​​ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး​​ ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်း​​များ​​ကို ​​ေတွ့​​​ေန ြမင်​​ေန ြကား​​​ေနရပါသည်။​ လွတ်လပ်​​ေသာ မီဒီယာဟုလည်း​​​ေကာင်း​​၊​ လွတ်လပ်စွာ ​​ေြပာဆို နိုင်​​ေသာ ​​ေနရာဟူ၍လည်း​​​ေကာင်း​​ တင်စား​​ ​​ေခါ်​​ေဝါ် သံုး​​စွဲ​​ေနြက​​ေသာ်လည်း​​၊​ မလွတ်လပ်​​ေသာ နယ်ပယ် တစ်ခု၊​ အချုပ်အ​​ေနှာင်နှင့်​​သာ ြမင်​​ေတွ့​​လို​​ေသာ အချို့​​​ေသာသူများ​​၏ လုပ်ရပ်များ​​ကို အထူး​​အဆန်း​​ ြဖစ်​​ေန​​ေချသည်။​

Gmail အ​​ေကာင့်​​တစ်ခုရှိရံုြဖင့်​​ Blog တစ်ခုကို အလွယ်တကူ တည်​​ေဆာက်နိုင်သည်ဆိုသည်မှာ ဧကန် အမှန်ပင် ြဖစ်လင့်​​ ကစား​​.........၊​ သတင်း​​ မီဒီယာဘက် အ​​ေလး​​ထား​​​ေရး​​ြခင်း​​၊​ စာ​​ေပအနုပညာများ​​အား​​ အဓိကထား​​ တင်ြပြခင်း​​၊​ နည်း​​ပညာများ​​ ​​ေဝမျှြခင်း​​၊​ ​​ေန့​​စဉ်မှတ်တမ်း​​သ​​ေဘာ ​​ေရး​​ြခင်း​​၊​ နိုင်ငံြခား​​အ​​ေတွ့​​အြကံု ​​ေဝမျှြခင်း​​၊​ မိမိအြမင်များ​​ြဖင့်​​ ​​ေဝဖန်ြခင်း​​ ... စသြဖင့်​​ တတ်နိုင်သမျှ အား​​သာရာဖက်မှ​​ေန၍ ​​ေရး​​သား​​​ေနြက သည်များ​​ကို ​​ေတွ့​​ြမင် ​​ေနရပါသည်။​ အ​​ေကာင်း​​အဆိုး​​ ဟူသည် စာဖတ်သူသာလျှင် ဆံုး​​ြဖတ်ပါလိမ့်​​မည်။​

ဤ Blog ရပ်ဝန်း​​တွင် ဤသို့​​ အမျိုး​​မျိုး​​​ေရး​​သား​​​ေနြက​​ေသာ်လည်း​​... ဤ Blog ရပ်ဝန်း​​မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ​​သည် (စာဖတ်သူများ​​အပါအဝင်) အချင်း​​ချင်း​​ ပုတ်ခတ်ြခင်း​​၊​ ခင်မင်မှုကို အခွင့်​​​ေကာင်း​​ယူကာ ​​ေရး​​သား​​သည်များ​​ အ​​ေပါ်မဟုတ်ဘဲ Personal ကိစ္စများ​​အား​​ ​​ေဖာက်သည်ချြခင်း​​၊​ ထို့​​ထက် အဆံုး​​ထိ ဆိုရ​​ေသာ် ​​ေထာင်နန်း​​ စံသွား​​ြကရသည်အထိ အ​​ေရာက်ပို့​​ြကပါသည်။​

ဒီ Blogger ငါသိသည် ဆိုသည်တစ်မျိုး​​၊​ မည့်​​သည့်​​ ​​ေနရာတွင်​​ေနသည်တစ်ဖံု ​​ေဖာက်သည်ချြခင်း​​များ​​သည် Blog ​​ေရး​​သူများ​​၏ လံုြခံု​​ေရး​​ကို တိုက်ရိုက် ထိခိုက်​​ေနသည်ဆိုသည်ကို ဤပုဂ္ဂိုလ်များ​​ မသိြခင်း​​သည်လား​​ ။​ သို့​​မဟုတ် ​​ေချာက်ချ ​​ေပြခင်း​​လား​​ ။​ ​​ေသချာသည်က​​ေတာ့​​ ​​ေထာင်နန်း​​စံ သွား​​ြကရသည်ချည်း​​ပင် ြဖစ်​​ေပသည်။​ ဆိုရ​​ေသာ်.... ကိုယ့်​​အ​​ေတွး​​ ကိုယ့်​​အ​​ေရး​​နှင့်​​ ချုပ်​​ေနှာင်ခံရြခင်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​ မိမိ၏ နှုတ်ထွက်စကား​​ တစ်ခွန်း​​သည် လူတစ်​​ေယာက်၏ ဘဝအား​​ ​​ေြပာင်း​​လဲ​​ေပး​​သွား​​နိုင်ြခင်း​​ကို မသိြခင်း​​​ေပလား​​ ။​

စာ​​ေရး​​သူ နှင့်​​ စာဖတ်သူအြကား​​ အထင်လွဲမှား​​​ေအာင်၊​ ထင်​​ေယာင်ထင်မှား​​ြဖစ်​​ေအာင် ၊​ နာမည်များ​​ အလွဲသံုး​​စား​​လုပ်ကာ ပံုမှား​​ရိုက်ြခင်း​​များ​​လည်း​​ ရှိ​​ေသး​​သည်။​ အကျင့်​​စာရိတ္တများ​​ ပျက်ြပား​​​ေနသူ အြဖစ် ​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​ အမျိုး​​မျိုး​​အ​​ေထွ​​ေထွ ​​ေသွး​​ထိုး​​​ေလ့​​ရှိြကသည်။​

မိမိ၏ မိတ်​​ေဆွ Personal ​​ေြကာင့်​​သာ လွတ်​​ေြမာက်​​ေရး​​၊​လွှတ်​​ေပး​​​ေရး​​ စသြဖင့်​​ တင်ထား​​ြခင်း​​ြဖစ်ြပီး​​ အြခား​​သူများ​​ ​​ေထာင်ကျသည်ြဖစ်​​ေစ၊​ နာမည်ပျက်သည်ြဖစ်​​ေစ မိမိတို့​​နှင့်​​ မဆိုင်သလို လုပ်​​ေနြကြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ မဆိုင်သလို လုပ်ြခင်း​​ထက် အ​​ေရာက်ပါ ပို့​​​ေနြကြခင်း​​မှာ အင်မတန်ရှက်ရွံ့​​ စက်ဆုတ်ဖွယ်ရာပင် ြဖစ်သည်။​ ​​ေရှ့​​တွင်​​ေတာ့​​ အမှန်တရား​​ကို လက်ကိုင်ထား​​သူ ပံုစံမျိုး​​ြဖစ်ြပီး​​ ​​ေနာက်ကွယ်တွင် သတင်း​​​ေပး​​​ေနြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ဤ Blog ရပ်ဝန်း​​တွင် ဤသို့​​​ေသာ Blogger များ​​နှင့်​​ စာဖတ်သူများ​​လည်း​​ ရှိ​​ေနပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေရး​​သား​​လိုက်ရပါသည်။​ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ယခုကဲ့​​သို့​​ လုပ်ရပ်များ​​ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်သင့်​​ / မသင့်​​ဆိုသည်မှာ ​​ေတွး​​​ေတာကာ ဆင်ြခင်နိုင်ြကပါ​​ေစဟုသာ................။​


လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/12/2009. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign