ဆူနာမီအြဖစ်မှ ပယ်ဖျက်လိုက်ြပီ


ယ​​ေန့​​နံနက် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရှိ အ​​ေရှ့​​​ေတာင်အာရှ ကုန်း​​​ေြမြကီး​​အလွန်တွင် ြကီး​​မား​​​ေသာ ငလျင်လှုပ်သွား​​ြပီး​​​ေနာက် (၂)နာရီအြကာတွင် ဆူနာမီ အ​​ေရး​​​ေပါ် တပ်လှန့်​​မှုကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ အ​​ေမရိကန်အစိုး​​ရ၏ ပစိဖိတ်ဆူနာမီ သတိ​​ေပး​​​ေရး​​ စခန်း​​က ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

ကမ်း​​ရိုး​​တန်း​​​ေဒသများ​​ြဖစ်​​ေသာ အင်ဒိုနီး​​ရှား​​၊​ ြမန်မာ၊​ ထိုင်း​​၊​ အိန္ဒိယနှင့်​​ ဘဂင်္လား​​​ေဒ့​​ရှ်တို့​​ကို ဆူနာမီအတွက် ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ထိုသို့​​ ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​မှုကို ​​ေဒသစံ​​ေတာ်ချိန် နံနက် ၂နာရီမတိုင်မီ မိနစ်အနည်း​​ငယ်ခန့်​​မှစ၍ အ​​ေရှ့​​အိန္ဒိယ၊​ Andaman ကျွန်း​​အလွန် ၇.၇ မဂ္ဂနီကျူ့​​ အဆင့်​​ရှိ ​​ေြမငလျင် လှုပ်သွား​​ြပီး​​​ေနာက်ပိုင်း​​တွင် ြဖစ်ပါသည်။​

သို့​​ရာတွင် ​​ေဒသစံ​​ေတာ်ချိန် နံနက် ၄နာရီ​​ေနာက်ပိုင်း​​တွင် ပစိဖိတ်ဆူနာမီသတိ​​ေပး​​ဌာနက ပင်လယ်​​ေရြပင်အြမင့်​​သည် ဆူနာမီြဖစ်ပွား​​​ေလာက်​​ေအာင် သိသာထင်ရှား​​စွာ ြမင့်​​တက်လာြခင်း​​မရှိဟု ​​ေြကြငာြပီး​​ တပ်လှန့်​​မှုကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 8/11/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign