ြပင်သစ်သမ္မတ ​​ေဆး​​ရံုတက်ြပီး​​​ေနာက် အနား​​ယူ


တနလင်္ာ​​ေန့​​က ြပင်သစ်သမ္မတရံုး​​မှ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် ြပင်သစ်သမ္မတသည် ပူြပင်း​​​ေသာရာသီတွင် တြဖည်း​​ြဖည်း​​ ​​ေြပး​​၍ ​​ေလ့​​ကျင့်​​ြခင်း​​နှင့်​​အလုပ် တာဝန်များ​​ ဖိစီး​​မှု​​ေြကာင့်​​ မူး​​​ေဝသည့်​​​ေဝဒနာကို ခံစား​​ရသည့်​​အတွက် ရက်အနည်း​​ငယ်ခန့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံုမှုများ​​ကို ​​ေလျာ့​​ချမည်ြဖစ် ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

နျူကလီး​​ယား​​လက်နက် ပိုင်ဆိုင်သည့်​​ ြပင်သစ် ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်သမ္မတအ​​ေနြဖင့်​​ ပင်ပင်ပန်း​​ပန်း​​ အလုပ် လုပ်ကိုင်မှု​​ေြကင့်​​ ြဖည်း​​ြဖည်း​​​ေြပး​​ြခင်း​​ ​​ေလ့​​ကျင့်​​ခန်း​​ ြပုလုပ်ရာမှ ​​ေနမ​​ေကာင်း​​ြဖစ်လာပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ထို့​​​ေနာက် ​​ေဆး​​ရံုတွင် တစ်ညတာတက်​​ေရာက်ခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ နှလံုး​​​ေရာဂါနှင့်​​ပတ်သက်၍ မဟုတ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါ သည်။​

​​ေဆး​​စစ်ရာ၌ အလုပ်တာဝန်ဖိစီး​​မှု​​ေြကာင့်​​ ပူြပင်း​​​ေသာ ရာသီတွင် ြဖည်း​​ြဖည်း​​​ေြပး​​ြခင်း​​​ေလ့​​ကျင့်​​ခန်း​​ကို စဉ်ဆက်မြပတ်လုပ်သည့်​​အတွက် သတိမလစ်​​ေသာ်လည်း​​ မူး​​​ေဝြခင်း​​​ေဝဒနာကို ခံစား​​ခဲ့​​ရြခင်း​​ြဖစ်သည်ဟု သမ္မတရံုး​​ထုတ်ြပန်ချက်တွင်​​ေဖာ်ြပထား​​ပါသည်။​

သံတမန်​​ေရး​​ရာတွင်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​နိုင်ငံ​​ေရး​​တွင်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ကျန်း​​မာ​​ေရး​​တွင်လည်း​​​ေကာင်း​​ အလွန် အကျူး​​ လုပ်​​ေဆာင်သြဖင့်​​ တက်ြကွလွန်း​​​ေသာသမ္မတ (Hyperactive President) အြဖစ် လူသိများ​​​ေသာ အသက်(၅၄)နှစ်အရွယ်ရှိ ြပင်သစ်သမ္မတသည် တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​က ဗာ​​ေဆး​​ရဲတိုက်၏ပန်း​​ြခံတွင် ြဖည်း​​ြဖည်း​​ ​​ေြပး​​ြခင်း​​ ​​ေလ့​​ကျင့်​​ခန်း​​ကို ​​ေလ့​​ကျင့်​​ရာမှ မူး​​​ေဝသည်​​ေဝဒနာကို ခံစား​​ခဲ့​​ရြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​

ပဲရစ်ြမို့​​ရှိ Val-de-Grace စစ်​​ေဆး​​ရံုသို့​​ ဟယ်လီ​​ေကာ်ပတာြဖင့်​​ မပို့​​​ေဆာင်မီ သမ္မတသည် လဲ​​ေလျာင်း​​​ေနခဲ့​​ရပါသည်။​ တနလင်္ာ​​ေန့​​တွင် ၎င်း​၏ဇနီး​​နှင့်​​ ဆရာဝန်များ​​ြခံရံ၍ ​​ေဆး​​ရံုမှဆင်း​​ခဲ့​​ပါသည်။​ သမ္မတ အ​​ေနနှင့်​​ နှလံုး​​​ေရာဂါနှင့်​​ အြခား​​စစ်​​ေဆး​​မှုများ​​ကို ြပုလုပ်ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် ​​ေဆး​​ကုသမှုခံယူရန် မလိုဟု ​​ေဆး​​အြကံြပုချက်များ​​ အရ သိရှိရပါသည်။​

ရက်အနည်း​​ငယ်ခန့်​​အနား​​ယူရန်ြဖစ်သည်ဟု ​​ေဆး​​မှတ်ချက်ြပုခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် သမ္မတအ​​ေနြဖင့်​​ အဂင်္ါ​​ေန့​​ တွင် ြပုလုပ်ရန်ရှိသည့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံုမှုများ​​ကို ပယ်ဖျက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​တွင် စီစဉ်ထား​​သည့်​​ အစိုး​​ရအဖွဲ့​​အစည်း​​အ​​ေဝး​​တွင် သဘာပတိအြဖစ် တက်​​ေရာက်မည်ြဖစ်ပါသည်။​

အစဉ်အလာအား​​ြဖင့်​​ သမ္မတများ​​၏ ကျန်း​​မာ​​ေရး​​ြပဿနာများ​​နှင့်​​ပတ်သက်၍ လူသိရှင်ြကား​​ အသိမခံဘဲ လျှို့​​ဝှက်ထား​​​ေလ့​​ရှိပါသည်။​ ြပင်သစ်သမ္မတ ဖရန်ဆွာမီတာရွန်မှာ ၁၉၈၁ခုနှစ်တွင် ​​ေရွး​​​ေကာက် တင်​​ေြမှာက်ြခင်း​​ ခံရြပီး​​ များ​​မြကာမီမှာ ကင်ဆာ​​ေရာဂါရှိသည်ဟု ​​ေဆး​​စစ်ချက်များ​​အရ သိရပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ၁၉၉၂ခုနှစ်မှ ၎င်း​သတင်း​​ကို ​​ေဖာ်ြပခဲ့​​ပါသည်။​

သမ္မတအ​​ေနြဖင့်​​ သမ္မတြဖစ်ြပီး​​​ေနာက် ၎င်း​၏​​ေနာက်ဆံုး​​ပံုမှန်ကျန်း​​မာ​​ေရး​​အ​​ေြခအ​​ေနကို ထုတ်ြပန်​​ေပး​​မည်ဟု ကတိြပုခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​၏ နှလံုး​​​ေသွး​​​ေြကာဆိုင်ရာ ကျန်း​​မာ​​ေရး​​​ေဆး​​စစ်ချက်ရလဒ်များ​​ကို ၂၀၀၉ခုနှစ်၊​ ဇူလိုင်လ (၃)ရက်​​ေန့​​တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့​​ရာ၌ ပံုမှန်အ​​ေြခအ​​ေနရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 7/27/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign