ထပ်မံတိုး​​ချဲ့​​လိုက်ြပီ


ြမန်မာများ​​အတွက် အြမဲတမ်း​​ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြပုလုပ်​​ေပး​​​ေန​​ေသာ All-Channel အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေနာက်ထပ် အစီအစဉ်တစ်ခုကို ထပ်မံ တိုး​​ချဲ့​​လိုက်ပါတယ်... ။​ Movie များ​​ကို အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ resolution ြဖင့်​​ ြကည့်​​နိုင်သလို အပိုင်း​​ခွဲများ​​ကို ​​ေအာ်တိုဆက်တိုက် ​​ေြပာင်း​​လဲကာ တစ်ဆက်တည်း​​ြကည့်​​လို့​​ရ​​ေအာင် ြပုလုပ်​​ေပး​​ထား​​ပါတယ်။​ ကိုယ်ြကိုက်နှစ်သက်ရာ ဇာတ်လမ်း​​များ​​ကိုလည်း​​ ​​ေတာင်း​​ဆို နိုင်ပါတယ် ။​

လာ​​ေရာက် ​​ေဝဖန်ြကည့်​​ရှု့​​ ​​ေထာက်ြပ​​ေပး​​ပါဦး​​ဟု ​​ေမတ္တာရပ်ခံ ဖိတ်​​ေခါ်အပ်ပါတယ်။​

အြမဲတမ်း​​ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြကိုး​​စား​​လျက်....

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 9/21/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign