စစ်သား​​များ​​နှင့်​​ သက်ဦး​​ဆံပိုင် ဘုရင့်​​နိုင်ငံ​​ေတာ်

အ​​ေမရိကန် နိုင်ငံသည် ြမန်မာ စစ်အစိုး​​ရနှင့်​​ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​လိုသည်။​ သို့​​ရာတွင် ထိုသို့​​ လုပ်​​ေဆာင်နိုင်ရန် အတွက် “အဘ” ဟု ​​ေခါ်​​ေနြကသည့်​​ ထိုစစ် ဗိုလ်ချုပ် အ​​ေြကာင်း​​ကို သိရှိရန်ဝါရှင်တန် အ​​ေနြဖင့်​​ ဦး​​စွာ ​​ေလ့​​လာရန် လိုအပ် ​​ေပဦး​​မည်။​

မန်ယူ အသင်း​​ကို အား​​​ေပး​​ြကသည့်​​ ကမ္ဘာတဝှမ်း​​မှ သန်း​​ (၃၀၀)ရှိ အား​​​ေပး​​သူများ​​ ထဲတွင် ​​ေဘာလံုး​​ အား​​ကစား​​ကို မျိုး​​ဆက် (၂)ဆက် ​​ေကျာ်ကပင် ြမတ်နိုး​​ခဲ့​​ြကသူ ြမန်မာ(၂)ဦး​​ ပါဝင်သည်။​ တဦး​​မှာ ခန္ဓာကိုယ် ြကံ့​​ခိုင်ြပီး​​ မျက်မှန်တပ်ကာ ကွမ်း​​ဝါး​​​ေလ့​​ရှိသည့်​​ (၇၀)​​ေကျာ် ဦး​​ြကီး​​တဦး​​နှင့်​​ သူ၏ ချစ်လှစွာ​​ေသာ ​​ေြမး​​​ေလး​​ြဖစ်သည်။​ သူတို့​​ (၂)ဦး​​သည် အြခား​​​ေသာ ​​ေဘာလံုး​​ ချစ်ြမတ်နိုး​​သူ အ​​ေပါင်း​​အပါများ​​ ကဲ့​​သို့​​ပင် ြမန်မာြပည်၏ အပူပိုင်း​​​ေဒသ ညတွင် မိုး​​ချုပ်​​ေစာင့်​​ြပီး​​ အဂင်္လန်မှ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်​​သည့်​​ ​​ေဘာလံုး​​ပွဲကို ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​​ေလ့​​ ရှိသည်။​

သို့​​ရာတွင် ယခုကဲ့​​သို့​​​ေသာ ြကင်နာဖွယ်ရာ ြမင်ကွင်း​​တွင် ပါဝင် ​​ေနသူမှာ နိုင်ငံြခား​​သား​​ များ​​ကို မုန်း​​တီး​​​ေနသည့်​​၊​ ြမန်မာ စစ်အစိုး​​ရ၏ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်ြဖစ်သည့်​​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ ြဖစ်​​ေနြခင်း​​မှာ မယံုနိုင်ဖွယ် ြဖစ်သည်။​ ြပင်း​​ထန်စွာ အ​​ေနာက်တိုင်း​​ ဆန့်​​ကျင်​​ေန​​ေသာ်လည်း​​ Wayne Rooney (ရူနီကို ​​ေထာက်ခံ​​ေသာသူ)၊​ ၎င်း​မှာ ကျွန်ုပ်တို့​​သိသည့်​​ ၊​ ကျွန်ုပ်တို့​​ မုန်း​​​ေနသည့်​​ မင်း​​ဆိုး​​ ဟုတ်ပါ၏လား​​ ?အဂင်္လိပ် ​​ေဘာလံုး​​သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ၏ မထင်ရသည့်​​ ဝါသနာြကီး​​ ြဖစ်သည် ဆိုသည်မှာ အ​​ေသး​​အဖွဲ ကိစ္စြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​ ၎င်း​အချက်မှ အ​​ေရး​​ပါသည့်​​ ​​ေမး​​ခွန်း​​ ထွက်လာသည်။​ စက်တင်ဘာ (၂၄)တွင် အ​​ေမရိကန် ြပည်ထဲ​​ေရး​​ အတွင်း​​ဝန် Hilary Clinton မှ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် ဝါရှင်တန်အ​​ေနြဖင့်​​ နှစ်​​ေပါင်း​​ ၂ဝ​​ေကျာ်ြကာ ပိတ်ဆို့​​ အ​​ေရး​​ယူခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် ဗမာစစ်တပ် ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​နှင့်​​ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် ​​ေဆာင်ရွက်သွား​​မည့်​​ အ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ရာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​(အ​​ေမရိကန်) အ​​ေနြဖင့်​​ စစ်တပ် အစိုး​​ရအ​​ေြကာင်း​​ ဘယ်​​ေလာက် နား​​လည်ြကြပီလဲ? ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါ ရှိ မီရိုတက္ကသိုလ်မှ ြမန်မာနိုင်ငံ အ​​ေြကာင်း​​ ကျွမ်း​​ကျင်သူ Donald M.Seekins မှ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် “နား​​လည်မှု ​​ေကာင်း​​​ေကာင်း​​ မရှိ​​ေသး​​ပါဘူး​​၊​ နား​​လည်ဖို့​​လည်း​​ မလွယ်ကူပါဘူး​​” စစ်အစိုး​​ရ၏ ကမ္ဘာ့​​အြမင်ကို သိရှိရန် ​​ေလ့​​လာြခင်း​​သည် ၎င်း​၏ လူ့​​အခွင့်​​အ​​ေရး​​ ​​ေဖာက်ဖျက်မှုများ​​ကို ခွင့်​​လွှတ်​​ေပး​​ြခင်း​​ မဟုတ်ပါဘူး​​၊​ အများ​​စု က​​ေတာ့​​ ြမန်မာစစ်တပ်မှ ဆက်လက် ကျူး​​လွန်​​ေနသည့်​​ ရက်စက်မှု များ​​သည် war crime ြဖစ်သည်ဟု ယူဆ​​ေနြကပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ြမန်မာ့​​​ေရး​​ရာ ကျွမ်း​​ကျင်သူများ​​မှ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှနှင့်​​ သူ၏လူများ​​ကို ​​ေကာင်း​​စွာ နား​​လည်ြခင်း​​ မရှိဘဲ (သို့​​) လွှဲမှား​​စွာ နား​​လည်မှုအ​​ေပါ် အ​​ေြခခံသည့်​​ ​​ေပါ်လစီများ​​သည် ထိ​​ေရာက်မှု မရှိနိုင်သည့်​​အြပင် ဆိုး​​ကျိုး​​ကိုပင် ြဖစ်​​ေစနိုင်သည်ဟု သတိ​​ေပး​​ ​​ေနြကသည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ပင် ယခုအခါတွင် ြမန်မာစစ်သား​​များ​​မှ အဘြကီး​​ဟု ​​ေခါ်​​ေနြကသည့်​​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​သန်း​​​ေရွှမှ စြပီး​​ ြမန်မာဗိ်ုလ်ချုပ်များ​​ အ​​ေြကာင်း​​ သိရှိ နား​​လည်ရန် အချိန်ကျ​​ေရာက်ြပီ ြဖစ်ပါသည်။​

*သစ္စာရှိြခင်း​​ နှင့်​​ အသ​​ေရ ပျက်ြခင်း​​*
၁၉၉၂ မှ ြမန်မာ စစ်တပ်အစိုး​​ရ၏ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်ြဖစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှသည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ထူး​​ဆန်း​​​ေသာ၊​ ြငင်း​​စရာ မရှိ​​ေသာ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်ြဖစ်သည်။​ Seekins မှ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် “သူ့​​မှာ သက်ဦး​​ဆံပိုင် လိုမျိုး​​ အာဏာရှိတယ်၊​ ဒါ​​ေြကာင့်​​လဲ သူ့​​ကို ဘယ်သူမှ စိန်မ​​ေခါ် ရဲဘူး​​​ေလ၊​ အနည်း​​ဆံုး​​​ေတာ့​​ ​​ေရှ့​​က​​ေန ​​ေြဗာင်စိန် ​​ေခါ်တာမျိုး​​ မရှိဘူး​​​ေပါ့​​” ။​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ၏ ဘဝမှာ နှိမ့်​​ကျ​​ေသာ ဘဝြဖင့်​​ စခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ ြမန်မာ ​​ေနာက်ဆံုး​​ မင်း​​ဆက်၏ ြမို့​​​ေတာ် ြဖစ်ခဲ့​​​ေသာ မန္တ​​ေလး​​ြမို့​​မှ မ​​ေဝး​​လှသည့်​​ ရွာ​​ေလး​​တရွာတွင် ​​ေမွး​​ဖွား​​ခဲ့​​ြပီး​​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှသည် အထက်တန်း​​​ေကျာင်း​​မှ ထွက်ကာ တပ်မ​​ေတာ် အရာရှိ ​​ေလ့​​ကျင့်​​​ေရး​​ သင်တန်း​​​ေကျာင်း​​သို့​​ မတက်ခဲ့​​စဉ်က စာတိုက် တ​​ေနရာတွင် ဝင်​​ေရာက်လုပ်ကိုင် ခဲ့​​​ေသး​​သည်။​

တပ်အတွင်း​​တွင် စိတ်ဓါတ် စစ်ဆင်​​ေရး​​ကို အဓိက ကျွမ်း​​ကျင်ခဲ့​​ြပီး​​ အဆင့်​​ဆင့်​​ ရာထူး​​တက်ခဲ့​​သည်။​ မြကာမီ ထွက်လာမည့်​​ “သန်း​​​ေရွှ ဗမာမင်း​​ဆိုး​​၏ သရုပ်မှန်ကို ​​ေဖာ်ထုတ်ြခင်း​​” (Than Shwe Unmasking Burma’s Tyrant) အမည်ရှိ စာအုပ်၏ ပူး​​တွဲ စာ​​ေရး​​ဆရာ Benedict Rogers မှ “​​ေမး​​ခွန်း​​ ထုတ်ြခင်း​​မရှိဘဲ သစ္စာ​​ေစာင့်​​ သိတတ်ြခင်း​​”သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ တပ်အတွင်း​​ ​​ေအာင်ြမင်မှုရြခင်း​​၏ လျှို့​​ဝှက်ချက်ပင် ြဖစ်သည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​ “သူဟာ အြမဲ အမိန့်​​ကို တ​​ေသွမတိမ်း​​ လိုက်နာခဲ့​​တယ်၊​ ဘယ်သူကမှ သူ့​​ကို အန္တရာယ်​​ေပး​​မယ့်​​ သူအြဖစ် မြမင်ခဲ့​​ဘူး​​၊​ ဒါ​​ေြကာင့်​​လဲ သူ့​​ကို ရာထူး​​​ေတွ အဆင့်​​ဆင့်​​ တိုး​​​ေပး​​ခဲ့​​တယ်။​ အဓိက က​​ေတာ့​​ သူဘယ်​​ေတာ့​​မှ မိမိ၏ အစွမ်း​​နှင့်​​ စတင် ြကံဆမှု​​ေတွကို ထုတ်​​ေဖာ်ြပသြခင်း​​ မြပုခဲ့​​လို့​​ပဲ”

Seekins မှ ​​ေြပာရာတွင်မူ “ထိပ်ဆံုး​​သို့​​ ​​ေရာက်ချိန်က စြပီး​​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှဟာ အာဏာကို စွဲကိုင် ထား​​နိုင်သည့်​​ အစွမ်း​​ရှိ​​ေြကာင်း​​ ြပသလာခဲ့​​တယ်၊​ သူရဲ့​​ြပိုင်ဘက်​​ေတွဟာ ရက်စက်စွာပဲ ရှင်း​​ထုတ် ဖယ်ရှား​​ြခင်း​​ ခံခဲ့​​ရတယ်။​ သူရဲ့​​​ေထာက်လှမ်း​​​ေရး​​ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်​​ေဟာင်း​​ ြဖစ်ြပီး​​ ရည်မှန်း​​ချက် ြကီး​​သည့်​​ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်​​ ကလည်း​​ ၂၀၀၄ မှစြပီး​​ အိမ်တွင်း​​ အကျယ်ချုပ် ခံထား​​ရတယ်၊​ ြမန်မာ့​​အ​​ေရး​​ ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​ သူ​​ေတွ က​​ေတာ့​​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှဟာ သစ္စာ​​ေစာင့်​​သိသည့်​​ စစ်ဗိုလ်​​ေတွကို အခွင့်​​အ​​ေရး​​​ေတွ ​​ေပး​​ြပီး​​ မသမာ နည်း​​လမ်း​​များ​​၊​ ရာထူး​​​ေနရာ ရှာ​​ေဖွနိုင်​​ေစြပီး​​ တိုး​​ြမှင့်​​ ြကီး​​ပွား​​​ေအာင် ​​ေစာင့်​​​ေရှာက် ​​ေပး​​​ေြကာင်း​​” ​​ေြပာြကား​​ ခဲ့​​သည်။​

အ​​ေနာက်နိုင်ငံ​​ေတွ က​​ေတာ့​​ သူ့​​ကို ​​ေခတ်​​ေနာက်ြပန် ဆွဲသူအြဖစ် ထင်ြမင်ြကသည်။​ သို့​​​ေသာ်လည်း​​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ အသက်(၇၆) နှစ်ရှိသူဟာ မိမိကိုယ်ကို​​ေတာ့​​ ရဲဝံ့​​ြပီး​​ ဆင်း​​ရဲမွဲ​​ေတ ​​ေနသည့်​​ တိုင်း​​ြပည်ြကီး​​ကို ြပုြပင်​​ေြပာင်း​​လဲြပီး​​ နိုင်ငံြခား​​ရင်း​​နှီး​​ ြမှုပ်နှံသူများ​​အတွက် တံခါး​​ဖွင့်​​​ေပး​​ခဲ့​​သူအြဖစ် ထင်ြမင် ​​ေနသည်။​ သူသည် လမ်း​​များ​​၊​ တံတား​​အသစ်များ​​ကို ​​ေဆာက်လုပ်​​ေပး​​ခဲ့​​ြခင်း​​သာ မဟုတ်ဘဲ၊​ ​​ေနြပည်​​ေတာ်ဟု ​​ေခါ်သည့်​​ (ဘုရင်များ​​၏ စံအိမ်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရ) ြမို့​​​ေတာ် အသစ်ကိုပါ ​​ေဆာက်လုပ်ခဲ့​​သည်။​ အမှန်တရား​​ က​​ေတာ့​​ အနည်း​​ငယ် ကွဲြပား​​ပါသည် ။​

နိုင်ငံြခား​​ ကုန်သွယ်မှုသည် စစ်အစိုး​​ရကို ြကီး​​ပွား​​ချမ်း​​သာ ​​ေစသည်။​ ရတနာ သဘာဝ ဓါတ်​​ေငွ့​​ စီမံကိန်း​​ တခုတည်း​​မှပင် စစ်အစိုး​​ရအတွက် ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ စြပီး​​ ​​ေဒါ်လာ 4.38 billion ရရှိ​​ေစပါသည်။​ ဝါရှင်တန်အ​​ေြခစိုက် Earth Rights International မှ ထုတ်ြပန်သည့်​​ အစီရင် ခံစာတွင် အထက်ပါအတိုင်း​​ ​​ေဖာ်ြပထား​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ြမန်မာြပည်သား​​ အများ​​စုမှာ စိတ်ပျက်စရာ ​​ေကာင်း​​သည့်​​ ဆင်း​​ရဲမွဲ​​ေတမှုတွင် ​​ေနထိုင်​​ေနရသည်။​ ြမို့​​​ေတာ် အသစ်သည်လည်း​​ ကုန်ကျစရိတ်များ​​ြပီး​​ မလိုအပ်ဘဲ တိုး​​ချဲ့​​သည့်​​ အလုပ်ပင် ြဖစ်သည်။​

သို့​​ရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှကို အ​​ေပါင်း​​ အ​​ေဖာ်မဲ့​​​ေနသည့်​​ အစိုး​​ရ၏ အယူလွဲမှား​​ ​​ေနသည့်​​ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်တဦး​​ အြဖစ် အမှတ်ြပု လိုက်မည်ဆိုလျှင် မှား​​ယွင်း​​ ​​ေန​​ေပမည်။​ စစ်အစိုး​​ရသည် အာရှတိုက် အတွင်း​​ ြပင်း​​ထန်စွာ အရှိန်ြမင့်​​ တိုး​​တက်​​ေနမှုနှင့်​​ လိုက်​​ေလျာ ညီ​​ေထွမှုရှိ​​ေအာင် တိုင်း​​ြပည်ကို ထူး​​ချွန်စွာ ြပုြပင်​​ေြပာင်း​​လဲ နိုင်ခဲ့​​သည်။​ ထိုသို့​​ ြပုလုပ်ရန်အတွက် ​​ေရှး​​ဦး​​စွာ အ​​ေရှ့​​​ေတာင်အာရှ အိမ်နီး​​ချင်း​​ နိုင်ငံများ​​ထံမှ ရင်း​​နှီး​​ြမှုပ်နှံမှု များ​​ကို ​​ေဒသအတွင်း​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ အင်အား​​ြကီး​​တခု ​​ေပါ်ထွက်လာခဲ့​​သည့်​​ အချိန်အထိ ဆွဲ​​ေဆာင်ခဲ့​​သည်။​ Seekins မှ “၁၉၈၈ အ​​ေတာအတွင်း​​က ြမန်မာ စစ်တပ်အတွင်း​​မှ ဘယ်သူကမှ တရုတ်ြပည်ြကီး​​ အခုလို အရှိန်နှင့်​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ တိုး​​တက် လာလိမ့်​​မယ်လို့​​ မထင်ထား​​ခဲ့​​ပါဘူး​​၊​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ယခုလို အ​​ေြခအ​​ေနမျိုး​​မှာ ြမန်မာ စစ်အစိုး​​ရက အခွင့်​​အ​​ေရး​​ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် အသံုး​​ချလိုက်ပါတယ်။​ တရုတ်နိုင်ငံနှင့်​​ ပိုြပီး​​ အနီး​​စပ် ဆက်ဆံ လာခဲ့​​တယ်”ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​

ြမန်မာနိုင်ငံသည် ASEAN ကို ၁၉၉၇ တွင် ဝင်​​ေရာက်ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖင့်​​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံ များ​​၏ ​​ေဝဖန်မှု များ​​အတွက် ထပ်မံ၍ မဟာမိတ် ရလာခဲ့​​ြပီး​​၊​ ကုန်သွယ်ခွင့်​​များ​​ ပိုမို ရရှိလာခဲ့​​သည်။​ (ထိုင်း​​နိုင်ငံသည် ၎င်း​နိုင်ငံအတွက် သဘာဝဓါတ်​​ေငွ့​​ အများ​​စုကို ြမန်မာနိုင်ငံမှ ရရှိခဲ့​​သည်)။​ ထို့​​အြပင် ြမန်မာနိုင်ငံသည် အိန္ဒိယ နိုင်ငံနှင့်​​လည်း​​ ဆက်ဆံမှုပိုမို ​​ေကာင်း​​မွန်​​ေအာင် ​​ေဆာင်ရွက်လျှက် ရှိသည်။​ ယခင်က ခွဲထွက်​​ေနမှု၏ ြပယုဂ်ြဖစ်သည့်​​ ​​ေနြပည်​​ေတာ်၌ပင် စစ်အစိုး​​ရသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ​​ေလဆိပ်တခု ​​ေဆာက်လုပ်ရန် စီစဉ်လျှက် ရှိြပီး​​၊​ ၎င်း​​​ေလဆိပ်မှ တနှစ်လျှင် ခရီး​​သည် ၁၀ သန်း​​ကို ဝန်​​ေဆာင်မှု ​​ေပး​​နိုင်မည် ြဖစ်သည်။​ “သူတို့​​​ေတွက ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ထင်သ​​ေလာက် အထီး​​ကျန် မဆန်ပါဘူး​​၊​ သူတို့​​က သူတို့​​ရဲ့​​ မိတ်​​ေဆွကို အ​​ေသအချာ ​​ေရွး​​တာပါ”ဟု Rogers မှ ဆက်လက် ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​ “အဲ့​​ဒီ မိတ်​​ေဆွ​​ေတွ က​​ေတာ့​​ သူတို့​​ ဘာလုပ်လုပ် မသိချင်​​ေယာင် ​​ေဆာင်​​ေနတဲ့​​ နိုင်ငံ​​ေတွ​​ေပါ့​​” ဟု ဆက်လက် ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​

စစ်အစိုး​​ရ၏ နိုင်ငံြခား​​သား​​များ​​ကို လွန်ကဲစွာ ​​ေြကာက်ရွံ့​​ မုန်း​​တီး​​​ေနြခင်း​​ ကလည်း​​ တိုင်း​​ြပည်ကို ြပည်ပမှ ကျူး​​​ေကျာ်လာမည့်​​ အ​​ေရး​​ ​​ေမွး​​ရာပါ ​​ေြကာက်ရွံ့​​​ေနမှု တွင်လည်း​​ သီး​​ြခား​​ ​​ေနလိုသည့်​​ ဆန္ဒထက် ပို​​ေနသည်။​ ြမန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံြခား​​ အစိုး​​ရအမျိုး​​မျိုး​​မှ ရာစုနှစ်​​ေပါင်း​​ များ​​စွာ ြကာြမင့်​​​ေအာင် ကျူး​​​ေကျာ် သိမ်း​​ပိုက်ခဲ့​​သည့်​​ အြပင် လွတ်လပ်​​ေရး​​ ရခဲ့​​စဉ်ကစြပီး​​ လူနည်း​​စုများ​​၏ ​​ေသာင်း​​ကျန်း​​မှု မျိုး​​စံုကို ရင်ဆိုင် ​​ေနခဲ့​​ရသည်။​ ြမန်မာစစ်တပ်၏ သမိုင်း​​​ေပး​​ တာဝန်မှာ တိုင်း​​ြပည်ကို ြပည်တွင်း​​၊​ ြပည်ပ ရန်သူများ​​မှ ကာကွယ်​​ေပး​​ရန် ြဖစ်သည်။​ စစ်တပ် ဗိုလ်ချုပ်များ​​သည် ၎င်း​တို့​​ အစိုး​​ရအား​​ ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှု အား​​လံုး​​ကို တိုင်း​​ြပည်အ​​ေပါ် ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှုဟု ယူဆ ​​ေနြကသည်။​ ထိုသို့​​ အယူအဆမှာ မှား​​​ေနမည် ြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​ စစ်တပ် ဗိုလ်ချုပ်များ​​၏ ကျူး​​​ေကျာ်မှုကို ​​ေြကာက်​​ေနြခင်း​​ မှာ​​ေတာ့​​ အမှန်ပင် ြဖစ်ြပီး​​၊​ ၎င်း​ စိတ်ဓါတ်သည် အ​​ေနာက်နိုင်ငံများ​​၏ ြပုမူပံုများ​​၊​ ​​ေြပာဆိုမှု များ​​​ေြကာင့်​​ အြမဲ နိုး​​ြကား​​လျှက် ရှိသည်။​

၁၉၈၈ ဒီမိုက​​ေရစီ ဆန္ဒြပပွဲ ကာလတွင် အ​​ေမရိကန် အစိုး​​ရသည် ​​ေရတပ်တပ်ဖွဲ့​​ တဖွဲ့​​ကို ြမန်မာ့​​ ပင်လယ်ကမ်း​​လွန်တွင် ထား​​ရှိခဲ့​​သည့်​​ အြပင် ​​ေနာက်ပိုင်း​​တွင် ြမန်မာနိုင်ငံကို အီရန် ၊​ ​​ေြမာက်ကိုရီး​​ယား​​ နိုင်ငံများ​​နှင့်​​ တတန်း​​တည်း​​ထား​​ ဆက်ဆံခဲ့​​သည့်​​ အြပင် “ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်သည့်​​ မင်း​​ဆိုး​​များ​​၏ ​​ေရှ့​​တန်း​​”ဟု တင်စား​​ခဲ့​​သည်။​ အမှန်တကယ် ဟုတ်သည် ြဖစ်​​ေစ၊​ စိတ်ထင်၍ ြဖစ်​​ေစ အ​​ေနာက် နိုင်ငံများ​​၏ လုပ်​​ေဆာင်မှု များ​​သည် စစ်အစိုး​​ရကို တိကျသည့်​​ လုပ်​​ေဆာင်မှု(၂)ခု ကို လုပ်​​ေစရန် ဖိအား​​​ေပး​​သလို ြဖစ်ခဲ့​​ရသည်။​ ၎င်း​တို့​​မှာ အာရှတွင် အြကီး​​ဆံုး​​ အြမဲတမ်း​​ တပ်မ​​ေတာ် များ​​ထဲမှ တခုကို တည်​​ေဆာက်ြခင်း​​နှင့်​​ တရုတ်၊​ ရုရှား​​နိုင်ငံများ​​နှင့်​​ ပိုမို၍ နီး​​ကပ်စွာ ဆက်ဆံလာြခင်း​​ တို့​​ြဖစ်ပါသည်။​

*လူြကမ်း​​၊​ လူဆိုး​​တို့​​၏ ြပပွဲခန်း​​မ*
ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှသည် ြမန်မာြပည်၏ ဥ​​ေသျှာင် ြဖစ်သည်။​ သို့​​ရာတွင် သူသည် ထိပ်ဆံုး​​တွင် တဦး​​တည်း​​ ရှိသည် မဟုတ်ပါ။​ သ​​ေဘာထား​​ တင်း​​မာသည့်​​ သစ္စာခံတပ်၏ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်ပိုင်း​​တွင် ဗိုလ်ချုပ်ြကီး​​ သူရ​​ေရွှမန်း​​ (ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ၏ ရာထူး​​ အား​​ အဆက် ခံနိုင်ဆံုး​​လူ)၊​ ယခင် အ​​ေမရိကန် နိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ြကီး​​ နှင့်​​ ယခု သိပ္ပံနှင့်​​ နည်း​​ပညာ ဝန်ြကီး​​ဌာန ဝန်ြကီး​​ ဦး​​​ေသာင်း​​ (ဦး​​​ေသာင်း​​သည် စစ်အစိုး​​ရ၏ နှစ်ရှည် ကာလြကာြမင့်​​စွာ အနုြမူနည်း​​ပညာ စီမံကိန်း​​ကို ဦး​​​ေဆာင်​​ေနသူ ြဖစ်သည်)။​ ၎င်း​အြပင် ဩဇာ လွှမ်း​​သူများ​​ထဲတွင် ြမန်မာြပည်၏ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ လုပ်ငန်း​​ရှင်ြကီး​​များ​​ ြဖစ်ြပီး​​ ဗိုလ်ချုပ်များ​​ နည်း​​တူ အ​​ေမရိကန် နှင့်​​ EU တို့​​၏ ပိတ်ဆို့​​ အ​​ေရး​​ယူမှု ခံ​​ေနရသူများ​​ ပါဝင်သည်။​

ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ အတွက် ၎င်း​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ လုပ်ငန်း​​ရှင်ြကီး​​များ​​မှ ​​ေစ့​​စပ် ​​ေပး​​​ေနြခင်း​​ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှနှင့်​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံမှ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​မှုကို အား​​​ေပး​​သည့်​​ ဆီး​​နိတ် လွှတ်​​ေတာ်အမတ် Jim Webb အား​​ ​​ေနွး​​​ေထွး​​စွာ ဩဂုတ်လတွင် ​​ေတွ့​​ဆံုခဲ့​​ြခင်း​​မှ ြပသလျှက် ရှိသည်။​ အစိုး​​ရ ရုပ်သံလွှင့်​​ အစီအစဉ်၌ ြပံုး​​ရွှင်​​ေနသည့်​​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှမှ မရိန်း​​ တပ်သား​​​ေဟာင်း​​၏ လက်ကိုဆွဲ၍ ​​ေနသည့်​​ပံုများ​​ကို ြပသခဲ့​​ြပီး​​၊​ စစ်အစိုး​​ရ၏ ပါး​​စပ်​​ေပါက် သဖွယ်ြဖစ်သည့်​​ New Light of Myanmar ၌လည်း​​ ဩဇာလွှမ်း​​မိုး​​ သည့်​​ အ​​ေမရိကန် လွှတ်​​ေတာ်အမတ် မှလည်း​​ မိမိတို့​​ နိုင်ငံအ​​ေပါ် စီး​​ပွား​​​ေရး​​ ပိတ်ဆို့​​မှု များ​​ကို ဆန့်​​ကျင်သည်ဟု ​​ေဖာ်ြပခဲ့​​သည်။​

စစ်အစိုး​​ရသည် နှစ်​​ေပါင်း​​ (၂၀)ြကာ တြဖည်း​​ြဖည်း​​ ပိုမိုတင်း​​ြကပ်၍ လာသည့်​​ ပိတ်ဆို့​​မှုကို ခံနိုင်ခဲ့​​သည့်​​ အြပင် ပို၍ပင် ြကွယ်ဝ လာခဲ့​​သည်။​ ထိုသို့​​ နှစ်များ​​ ြကာ​​ေစကာမူ အဆိုပါ ပိတ်ဆို့​​မှုများ​​ကို ဖယ်ရှား​​​ေစလိုသည့်​​ ဆန္ဒများ​​ ​​ေမှး​​မှိန်သွား​​ြခင်း​​ မရှိပါ။​ “အများ​​က ​​ေြပာတာက​​ေတာ့​​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှဟာ တကမ္ဘာလံုး​​ ဘာထင်ထင် ဂရုမစိုက် ပါဘူး​​၊​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ သူက အပယ်ခံဘဝ ကို​​ေတာ့​​ ဖယ်ရှား​​ ​​ေစချင်​​ေနပါတယ်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ သူက ၎င်း​အုပ်ချုပ်မှုအား​​ ဟန်ြပ တရား​​ဝင်မှု အ​​ေြခအ​​ေနကိုလည်း​​ လိုချင်​​ေနပါတယ်၊​ ဒါ​​ေြကာင့်​​လည်း​​ ၂၀၁၀ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲက အဲ့​​ဒီ တရား​​ဝင်မှုကို ​​ေပး​​လိမ့်​​မယ်လို့​​ သူထင်​​ေနပါတယ်” ဟု Rogers မှ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှမှ “စည်း​​ကမ်း​​ြပည့်​​ဝြပီး​​ ​​ေခတ်မီဖွံ့​​ြဖိုး​​ တိုး​​တက်သည့်​​ ဒီမိုက​​ေရစီ”ဟု ​​ေခါ်သည့်​​ စံနစ်ကို တည်​​ေဆာက်ရန် ြကံုး​​ဝါး​​ ထား​​သည်။​ ၎င်း​စံနစ်သည် စစ်အစိုး​​ရကို ဆက်ြပီး​​အား​​​ေပး​​ သွား​​မည့်​​အြပင် သူ့​​၏ အုပ်ချုပ်မှုကိုလည်း​​ တရား​​ဝင် ြဖစ်​​ေစမည် ြဖစ်သည်။​ သူ့​​အသက်ကိုလည်း​​ အာမခံ​​ေပး​​နိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။​

၂၀၀၂ တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှသည် မိမိကို ြဖုတ်ချရန် စီစဉ်သည်ဟု သံသယရြဖင့်​​ သူ့​​အား​​ ​​ေနရာ၊​ ရာထူး​​ြမှင့်​​တင် ​​ေပး​​ခဲ့​​သည့်​​ အာဏာရှင် ဦး​​​ေနဝင်း​​နှင့်​​ သမီး​​တို့​​ကို အကျယ်ချုပ် ဖမ်း​​ဆီး​​ခဲ့​​ြပီး​​ ဦး​​​ေနဝင်း​​၏ ​​ေြမး​​များ​​ကို ​​ေထာင်ချ ထား​​ခဲ့​​သည်။​ ဦး​​​ေနဝင်း​​သည် လူမသိ သူမသိ ကွယ်လွန်ခဲ့​​သည်ဟု Living Silence : Burma Under Military Rule စာအုပ်၏ စာ​​ေရး​​ဆရာ Christina Fink မှ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​ “ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှကလည်း​​ အဲ့​​ဒီလို သူလည်း​​ ြဖစ်နိုင်တယ် ဆိုတာ နာနာကျည်း​​ကျည်း​​ သ​​ေဘာ​​ေပါက်ထား​​ ပံုရတယ်”ဟု ဆက်၍ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​ စစ်အစိုး​​ရ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် ( ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ )တွင် အြခား​​ အား​​နည်း​​ချက် ရှိ​​ေန​​ေသး​​သည် ။​ ၎င်း​မှာ သူ၏ မိသား​​စု ြဖစ်သည်။​ “သူက သူ့​​မိသား​​စုကို ထင်ရာစိုင်း​​ခွင့်​​ ြပု​​ေလ့​​ရှိတယ်”ဟု Rogers မှ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​​ေသး​​သည်။​ ၂၀၀၆ ဇူလိုင်တွင် သူ၏ သား​​သမီး​​ ရှစ်​​ေယာက်ထဲမှ တဦး​​ြဖစ်​​ေသာ စိန်အြပည့်​​ ဆင်ထား​​သည့်​​ သမီး​​ သန္တာ​​ေရွှသည် စစ်ဗိုလ်တဦး​​ကို ြကီး​​ကျယ်ခမ်း​​နား​​သည့်​​ ပွဲြဖင့်​​ လက်ထပ် ခဲ့​​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ဆင်း​​ရဲမွဲ​​ေတ ​​ေနသည့်​​ နိုင်ငံတွင် လူအများ​​ကို ​​ေဒါသထွက်​​ေစ ခဲ့​​သည်။​

*သီး​​ြခား​​ ရပ်တည်​​ေနြခင်း​​*
ြမန်မာ့​​ ဒီမိုက​​ေရစီ လှုပ်ရှား​​သူများ​​နှင့်​​ အ​​ေမရိကန် ကွန်ဂရက်ရှိ လူအများ​​စုမှာ ဗိုလ်ချုပ်များ​​ကို စကား​​ဝိုင်း​​သို့​​ ဖိတ်​​ေခါ်ြခင်း​​သည် စစ်အစိုး​​ရကို အ​​ေလျှာ့​​​ေပး​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်ဟု ထင်​​ေနြကသည်။​ ၎င်း​တို့​​က ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ ကိုယ်တိုင် သည်ပင်လျှင် တာဝန်ရှိသူ၊​ အြပစ်ရှိသူ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုသည်။​ ယခင်က ြမန်မာစစ်တပ်၏ ဗိုလ်မှူး​​ြဖစ်ခဲ့​​ြပီး​​ သံရံုး​​အရာရှိ တဦး​​ြဖစ်ခဲ့​​သူ ​​ေအာင်လင်း​​ထွဋ်မှ အဘြကီး​​က ၁၉၉၈ ၌ ​​ေဝး​​လံသည့်​​ ြမန်မာပိုင် ကျွန်း​​တခုမှာ လူ (၈၁)ဦး​​ကို အ​​ေသသတ်ဖို့​​ ကိုယ်တိုင် အမိန့်​​​ေပး​​ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုသည်။​ (၅)နှစ်ြကာ ြပီး​​​ေနာက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ၏ လူမိုက်များ​​မှ အတိုက်အခံ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် ​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည်၏ ကား​​တန်း​​ကို ဒီပဲရင်း​​တွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့​​သည့်​​ အတွက် သူမကို ​​ေထာက်ခံသူ ဒါဇင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာကို ​​ေသ​​ေြကဒဏ်ရာ ရ​​ေစခဲ့​​သည်။​

နိုဘယ်လ်ဆုရ အမျိုး​​သမီး​​သည် သူ့​​အတွက် အဓိကြပိုင်ဘက် ြဖစ်​​ေနသည်။​ “သူက သူမကို ပုဂ္ဂိုလ်​​ေရး​​ အရကို သ​​ေဘာ မကျတာပါ။​ နိုင်ငံ​​ေရး​​ တွက်ချက်မှု တခုတင် မဟုတ်ပါဘူး​​။​ သူမက ​​ေခါင်း​​မာ လွန်း​​တယ်၊​ အ​​ေနာက်တိုင်း​​ ဆန်လွန်း​​တယ်၊​ ပွင့်​​လင်း​​ လွန်း​​တယ်၊​ အမျိုး​​သမီး​​နဲ့​​ မတူဘူး​​လို့​​ ထင်ထား​​ပါတယ်” ဟု Seekins က ​​ေြပာထား​​​ေသး​​သည်။​ ဩဂုတ်လတွင် ​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည်သည် အ​​ေမရိကန် အမျိုး​​သား​​တဦး​​ မဖိတ်​​ေခါ်ဘဲ သူမ၏ ကန်​​ေဘး​​အိမ်အတွင်း​​ ဝင်​​ေရာက်ခဲ့​​သြဖင့်​​ အကျယ်ချုပ် သတ်မှတ်ချက် များ​​ကို ချိုး​​​ေဖာက်သည်ဟု ဆိုြပီး​​ ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံခဲ့​​ရသည်။​ တရား​​ရံုး​​တွင် ဖတ်ြပရာ၌ သူမ၏ ကနဦး​​ ြပစ်ဒါဏ်ကာလ ၃နှစ်ကို သနား​​ညှာတာ​​ေသာ အား​​ြဖင့်​​ ၁ဂလသို့​​ ​​ေလျှာ့​​​ေပါ့​​ ကျခံ​​ေစခဲ့​​သည်ဟု ဆိုသည်။​ “ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှက သူမအ​​ေပါ် သနား​​ြကင်နာမှုကို ြပသခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်”ဟု ဆိုသည်။​

စစ်တပ်မှ ထွက်​​ေြပး​​ တိမ်း​​​ေရှာင်ခဲ့​​သူ ​​ေအာင်လင်း​​ထွဋ် က​​ေတာ့​​ ထိုသို့​​ မထင်ထား​​ပါ။​ ၎င်း​မှ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည် နာမည်ပျက်​​ေစရန် နည်း​​မျိုး​​စံုကို အသံုး​​ြပုမည်ဟု ယူဆလျှက် ရှိသည်။​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှက Jim Webb အား​​ ​​ေတွ့​​ဆံုြခင်း​​ သည်လည်း​​ နိုဘယ်လ် ဆုရှင်ကို ပိတ်ဆို့​​မှုကို ​​ေထာက်ခံသူသြဖင့်​​ ြမန်မာြပည်သူများ​​၏ ရန်သူအြဖစ် ယူဆလာ​​ေစရန် အတွက် လုပ်​​ေဆာင်ြခင်း​​ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုသည်။​ သို့​​​ေသာ် ​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည်၏ ဆန့်​​ကျင်မှုကို လိုလား​​သည့်​​ အ​​ေတွး​​အ​​ေခါ် မှာလည်း​​ စွဲကိုင်ထား​​သည့်​​ အရာမဟုတ်​​ေတာ့​​ပါ။​ NLD ၏ ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ ရသူမှ တဆင့်​​ မြကာ​​ေသး​​မီက သူမ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် ​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည်က “အ​​ေမရိကန်၏ ဆက်သွယ်​​ေဆာင်ရွက်​​ေရး​​ မူဟာလည်း​​ ​​ေကာင်း​​​ေသာ အရာြဖစ်သည်”ဟု ဝန်ခံခဲ့​​သည်။​

ဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည်သည် သတိထား​​ ​​ေြပာြကား​​​ေနပံုရသည်။​ ဘယ်သူက​​ေရာ သူမကို အြပစ်​​ေြပာ နိုင်မည်နည်း​​? Seekins မှ ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှသည် “ြပုြပင်​​ေြပာင်း​​လဲမှု များ​​အတွက် ​​ေတာင်း​​ဆိုမှုများ​​ကို လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ဆန့်​​ကျင်ဘက်များ​​နှင့်​​ အ​​ေပး​​အယူ ြပုလုပ်ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုမှုများ​​ကို လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ မသိကျိုး​​ကျွံ ြပုလုပ်​​ေနသည်။​ အဘယ်​​ေြကာင့်​​ ဆို​​ေသာ် အာဏာကို တဦး​​တည်း​​ ချုပ်ကိုင်ထား​​လို၍ ြဖစ်သည်။​ ဒါဆိုလျှင် သံတမန်​​ေရး​​အရ အသစ်တဖန် ြကိုး​​ပမ်း​​ ​​ေဆာင်ရွက်မှုများ​​ အလုပ်ြဖစ်ပါမည် လား​​? အ​​ေမရိကန်အစိုး​​ရ၏ ြမန်မာအစိုး​​ရ အ​​ေပါ်ထား​​ရှိသည့်​​ ချဉ်း​​ကပ်ပံု အသစ်သည် အိမ်ြဖူ​​ေတာ်၏ “သံတမန်​​ေရး​​ကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်​​ေရး​​” ထက် ဦး​​စား​​​ေပး​​ရန် ဟူသည့်​​ မူအသစ်၏ ရလဒ် ြဖစ်သည်။​

Fink က “ဒါဟာ ဗျူဟာ ​​ေြပာင်း​​တာ မဟုတ်ဘဲ လုပ်ကိုင်ပံု စနစ်​​ေြပာင်း​​လဲ လိုက်တာပဲ ြဖစ်ပါတယ်”ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​ ထိုသို့​​ မူဝါဒကို ြပင်ဆင်​​ေစသည့်​​ အြခား​​ အ​​ေြကာင်း​​အရာ နှစ်ခုမှာ ြမန်မာ နိုင်ငံအ​​ေပါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဩဇာြကီး​​ ထွား​​လာမှုနှင့်​​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ၏ အနုြမူ ရည်မှန်း​​ချက် တို့​​ြဖစ်သည်။​ Seekins က​​ေတာ့​​ အ​​ေမရိကန် အစိုး​​ရသည် စစ်အစိုး​​ရ၏ ပွင့်​​လင်း​​လိုမှုကို လွန်ကဲစွာ ခန့်​​မှန်း​​ထား​​ပံု ရသည်ဟု ထင်​​ေနသည်။​ “အ​​ေမရိကန် အစိုး​​ရဟာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များ​​က ဂျပန်အစိုး​​ရနှင့်​​ ဆက်ဆံခဲ့​​စဉ်က ပံုစံမျိုး​​ ြပန်​​ေရာက် သွား​​နိုင်တယ်။​ အဲ့​​ဒီအချိန်က တိုကျိုက အစိုး​​ရကို စီး​​ပွား​​​ေရး​​ မက်လံုး​​​ေတွ ​​ေပး​​လိုက်ရင် မိမိဖာသာ ြပုြပင်သွား​​မယ်လို့​​ ထင်ခဲ့​​တာ​​ေလ” ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​

ယခု အချိန်တွင်​​ေတာ့​​ စစ်အစိုး​​ရဟာ ​​ေနရာတိုင်း​​တွင် ထိ​​ေတွ့​​​ေဆာင်ရွက်မှု များ​​ကို ြပုလုပ် လာတာကို ​​ေတွ့​​​ေနရပါြပီ။​ ြပီး​​ခဲ့​​သည့်​​ လက ဝန်ြကီး​​ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ြကီး​​ သိန်း​​စိန်သည် ၁၄နှစ် အတွင်း​​ ကုလသမဂ္ဂ အ​​ေထွ​​ေထွ ညီလာခံသို့​​ တက်​​ေရာက် မိန့်​​ခွန်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည့်​​ အဆင့်​​ြမင့်​​ဆံုး​​ ြမန်မာ ကိုယ်စား​​လှယ် ြဖစ်ပါသည်။​ ၎င်း​က တက်​​ေရာက် လာြကသည့်​​ ကိုယ်စား​​လှယ်များ​​ကို ပိတ်ဆို့​​ အ​​ေရး​​ယူမှုဟာ တရား​​မျှတြခင်း​​ မရှိဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​ New York မှာ ရှိ​​ေနစဉ်အတွင်း​​ ဗိုလ်ချုပ်ြကီး​​ သိန်း​​စိန်သည် ဆီနိတ် လွှတ်​​ေတာ်အမတ် Webb နှင့်​​လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ အ​​ေမရိကန် Assistant Secretary of State ြဖစ်သူ Kurt Campbell နှင့်​​ လည်း​​​ေကာင်း​​ သီး​​ြခား​​ ​​ေတွ့​​ဆံု​​ေဆွး​​​ေနွး​​ ခဲ့​​ပါ​​ေသး​​သည်။​ ြမန်မာြပည်တွင်လည်း​​ ​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည်သည် စစ်အစိုး​​ရ အဆင့်​​ြမင့်​​ အရာရှိများ​​နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံုြပီး​​ ပိတ်ဆို့​​မှုများ​​ကို ဖယ်ရှား​​ နိုင်​​ေရး​​အတွက် ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ခဲ့​​ပံု ရပါသည်။​

ဒါက​​ေတာ့​​ မြကာမီ ကာလအတွင်း​​ ြဖစ်လာဦး​​မည် မဟုတ်ပါ။​ ဒါဟာ မှား​​ယွင်း​​သည့်​​ အချက်​​ေပး​​မှု​​ေတွ ထွက်လာ နိုင်​​ေစသည်ဟု Campbell မှ သတိ​​ေပး​​ခဲ့​​ပါသည်။​ သူ၏ အထက်အရာရှိမှ လည်း​​ ၎င်း​ကို ​​ေထာက်ခံထား​​သည်။​ “ပိတ်ဆို့​​ အ​​ေရး​​ယူမှု​​ေတွဟာ ကျွန်မတို့​​ ​​ေပါ်လစီမှာ အ​​ေရး​​ပါတယ်”ဟု Hillary Clinton က ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ြပီး​​ ထိ​​ေတွ့​​ ဆက်ဆံြခင်း​​​ေရာ၊​ ပိတ်ဆို့​​ အ​​ေရး​​ယူမှု (၂)ခုလံုး​​သည် မိမိတို့​​ လိုချင်သည့်​​ ပန်း​​တိုင်ကို ရရှိ​​ေစမည့်​​ အရာများ​​ြဖစ်သည်ဟု ထပ်​​ေလာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​ ၎င်း​ ပန်း​​တိုင်မှာ “ြမန်မာြပည်တွင် ဒီမိုက​​ေရစီ ရရှိ​​ေရး​​ပင် ြဖစ်သည်။​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ၏ ြပုြပင်​​ေြပာင်း​​လဲ​​ေရး​​ ဆိုင်ရာ ြပုလုပ်ခဲ့​​မှု သမိုင်း​​မှတ်တမ်း​​ (အစဉ်အလာ) မရှိခဲ့​​ြခင်း​​​ေြကာင့်​​လည်း​​ အ​​ေမရိကန် တာဝန်ရှိသူများ​​မှ ထိ​​ေတွ့​​ ဆက်ဆံြခင်း​​၏ အကျိုး​​ သက်​​ေရာက်မှုကို အ​​ေရး​​မပါဟု ထင်ြမင် ​​ေနြကြခင်း​​ြဖစ်သည်။​

သ​​ေဘာထား​​ တင်း​​မာသူ ကိုယ်တိုင် (ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ)မှ စစ်မှန်သည့်​​ အ​​ေပး​​အယူကို မြပုလုပ်ြခင်း​​သည် (​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည် အပါအဝင် အြခား​​​ေသာ နိုင်ငံ​​ေရး​​အကျဉ်း​​သား​​ များ​​ကို လွှတ်​​ေပး​​ြခင်း​​ မှစြပီး​​ ၎င်း​တို့​​ကို လာမည့်​​ မဲ​​ေပး​​မှုများ​​တွင် ပါဝင်ခွင့်​​ ြပုြခင်း​​) ဒီမိုက​​ေရစီနှင့်​​ အလှမ်း​​​ေဝး​​​ေန​​ေစမည့်​​ အ​​ေြကာင်း​​အရင်း​​ တခု ြဖစ်​​ေနသည်။​ “အား​​လံုး​​က ြပုြပင်​​ေြပာင်း​​လဲ​​ေရး​​ လုပ်ဖို့​​ ​​ေြပာ​​ေနြကတာပါ၊​ ဒါ​​ေပမယ့်​​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​ သန်း​​​ေရွှ က​​ေတာ့​​ သိပ်ြပီး​​ အ​​ေရး​​​ေပး​​မဲ့​​ပံု မရပါဘူး​​၊​ သူ နိုင်ငံ​​ေရး​​ြမင်ကွင်း​​ က​​ေန ​​ေပျာက်ကွယ် မသွား​​မြခင်း​​ ဘာမှ သိသိသာသာ ​​ေြပာင်း​​လဲသွား​​မှာ မဟုတ်ပါဘူး​​” ဟု Seekins မှ ​​ေြပာြကား​​ သွား​​ခဲ့​​သည်။​ ြမန်မာြပည်တွင် ြဖစ်သမျှ အား​​လံုး​​ကို လူတစ်ဦး​​ ထဲက ထိန်း​​ချုပ်ထား​​ြခင်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​

လင်း​​ဦး​​ ( စိတ်ပညာ )
​​ေအာက်တိုဘာလ ထုတ် Time မဂ္ဂဇင်း​​မှ ​​ေဆာင်း​​ပါး​​ရှင် အင်ဒရူး​​မာရှယ် ၏ The Soldier and The State အား​​ ဆီ​​ေလျှာ်​​ေအာင် ဘာသာြပန် ဆိုသည်။​

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 10/31/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign