အ​​ေမရိကန်အစိုး​​ရနှင့်​​ ြမန်မာအစိုး​​ရ ​​ေတွ့​​ဆံု​​ေဆွး​​​ေနွး​​ရန်ရှိြခင်း​​

ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​တွင် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ ဟီလာရီ​​ေရာ့​​တ်ဟန် ကလင်တန်က စစ်တပ်အုပ်ချုပ်သည့်​​ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုက​​ေရစီ​​ေပါ်ထွန်း​​မှုြမှင့်​​တင်ရန် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ြကိုး​​ပမ်း​​ချက်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ြမန်မာစစ်အစိုး​​ရနှင့်​​ တိုက်ရိုက် အဆင့်​​ြမင့်​​​ေတွ့​​ဆံု​​ေဆွး​​​ေနွး​​ပွဲြပုလုပ်ရန် အိုဘား​​မား​​အုပ်ချုပ်​​ေရး​​အဖွဲ့​​က ဆံုး​​ြဖတ်ခဲ့​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

လက်ရှိအာဏာပိုင်အစိုး​​ရအား​​ ြပန်လည်ြပုြပင်​​ေရး​​၊​ အယူအဆကွဲြပား​​မှုအ​​ေပါ် ခွင့်​​လွှတ်​​ေရး​​နှင့်​​ ြငိမ်း​​ချမ်း​​​ေရး​​ နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည်အပါအဝင် ​​ေထာင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသာ နိုင်ငံ​​ေရး​​ အကျဉ်း​​သား​​များ​​အား​​ လွှတ်​​ေပး​​​ေရး​​တို့​​အ​​ေပါ် လက်ရှိအာဏာပိုင်အစိုး​​ရအဖွဲ့​​အ​​ေနြဖင့်​​ နား​​လည်​​ေစရန်အတွက် နိုင်ငံ​​ေပါင်း​​များ​​စွာမှ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​က ြကိုး​​ပမ်း​​သည့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဟီလာရီနှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံုခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် ကုလသမဂ္ဂတွင် ဟီလာရီကလင်တန်က ယခုကဲ့​​သို့​​ ​​ေြကညာခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​

အ​​ေမရိကန်အစိုး​​ရက ြမန်မာနိုင်ငံ၏​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​အ​​ေပါ် အ​​ေရး​​ယူမှုများ​​ ရှိ​​ေနမည်ြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​ ထိုသို့​​အ​​ေရး​​ယူမှုများ​​သည် အလှမ်း​​​ေဝး​​​ေန​​ေြကာင်း​​၊​ အကျိုး​​သက်​​ေရာက်မှုအနည်း​​ငယ်သာ ရှိသည်ဟု ဟီလာရီက ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

အ​​ေရး​​ယူမှုများ​​သည် မိမိတို့​​​ေပါ်လစီ၏ အစိတ်အပိုင်း​​တစ်ရပ်အြဖစ် အ​​ေရး​​ြကီး​​မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် ထိုသို့​​အ​​ေရး​​ယူမှုများ​​သည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ြပည်သူများ​​အ​​ေပါ် ကိုယ်စား​​ြပုမှုအတွက် ​​ေမျှာ်မှန်း​​ သ​​ေလာက် ရလဒ်များ​​ ထွက်​​ေပါ်လာြခင်း​​ မရှိဟု ဟီလာရီက ဆိုပါသည်။​

ဟီလာရီက မိမိတို့​​ရည်မှန်း​​ချက်ြဖစ်သည့်​​ ဒီ်မိုက​​ေရစီြပန်လည်ထူ​​ေထာင်​​ေရး​​ကို အ​​ေထာက်အပံ့​​ြပု ​​ေအာင်ြမင်နိုင်​​ေစရန်အတွက် ြမန်မာအာဏာပိုင်များ​​နှင့်​​ တိုက်ရိုက်​​ေတွ့​​ဆံု​​ေဆွး​​​ေနွး​​မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

ယခုကဲ့​​သို့​​ ​​ေဆာင်ရွက်မှုသည် အိုဘား​​မား​​ အမျိုး​​သား​​လံုြခံု​​ေရး​​အဖွဲ့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ယခင်သမ္မတ ဘွတ်ရှ်အုပ်ချုပ်​​ေရး​​၏ နိုင်ငံြခား​​​ေပါ်လစီတွင် ​​ေြပာင်း​​လဲမှုများ​​ြပုလုပ်မှု၏ ​​ေနာက်ဆံုး​​​ေြပာင်း​​လဲမှုြဖစ်ပါ သည်။​ ယခုအုပ်ချုပ်​​ေရး​​အဖွဲ့​​သစ်သည် အီရန်နှင့်​​ထိ​​ေတွ့​​လျက်ရှိြပီး​​ ယခင်သမ္မတဘွတ်ရှ်စီမံကိန်း​​၏ အဓိကကိစ္စရပ်ြဖစ်သည့်​​ အ​​ေရှ့​​ဥ​​ေရာပတွင် ဒံုး​​ပျံတိုက်ခိုက်မှုကာကွယ်​​ေရး​​တည်​​ေဆာက်မှုကို ပယ်ဖျက် ခဲ့​​ပါသည်။​

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်​​​ေတွ့​​ဆံု​​ေဆွး​​​ေနွး​​​ေရး​​ဆံုး​​ြဖတ်ချက်သည် သမ္မတ ဘာရက်အိုဘား​​မား​​ သမ္မတတာဝန် ယူြပီး​​​ေနာက် ယခင်အ​​ေမရိကန်အစိုး​​ရ၏ သံုး​​သပ်ချက်အ​​ေပါ် ပယ်ဖျက်၍ စတင်​​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါ သည်။​ ဆန့်​​ကျင်ဆန္ဒြပမှုများ​​ကို အမျိုး​​မျိုး​​နှိမ်နင်း​​ခဲ့​​သည့်​​အတွက် ယခင်သမ္မတဘွတ်ရှ်အစိုး​​ရမှ ြမန်မာနိုင်ငံ အား​​ ​​ေရှာင်ဖယ်မှုများ​​ ြပုလုပ်ခဲ့​​ပါသည်။​

အ​​ေမရိကန််အရာရှိများ​​က ြကာသပ​​ေတး​​​ေန့​​တွင် ​​ေပါ်လစီအသစ်၏ အ​​ေသး​​စိတ်အချက်များ​​ကို ကွန်ဂရက်လွှတ်​​ေတာ်သို့​​ အကျဉ်း​​ချုပ်တင်ြပရန် ရှိသည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​
နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ဌာနမှ သံုး​​သပ်ချက်များ​​နှင့်​​ပတ်သက်၍ အကျွမ်း​​တဝင်ရှိသည့်​​အရာရှိက မိမိ တို့​​ အုပ်ချုပ်​​ေရး​​အဖွဲ့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဝါရှင်တန်နှင့်​​ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ရန်အတွက် ြမန်မာနိုင်ငံမှ အမည်စာရင်း​​​ေပး​​မည့်​​သူ နှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံု​​ေဆွး​​​ေနွး​​ရန်ရှိသည့်​​ အထူး​​ကိုယ်စား​​လှယ်၏ အမည်စာရင်း​​ကို ​​ေပး​​ရန် စီစဉ်​​ေနပါသည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

အ​​ေမရိကန်ဥပ​​ေဒြပုသူများ​​အ​​ေပါ် ​​ေဖာ်ြပပါ အစီအစဉ်နှင့်​​ပတ်သက်၍ အကျဉ်း​​ချုပ် မတင်ြပ​​ေသး​​ သည့်​​အတွက် အမည်မ​​ေဖာ်လို​​ေသာ အဆိုပါအရာရှိက ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံု​​ေဆွး​​​ေနွး​​ပွဲမှာ အ​​ေရး​​ပါ သည့်​​ အဆင့်​​ြမင့်​​​ေဆွး​​​ေနွး​​ပွဲြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

အဆိုပါအရာရှိက ဆက်လက်​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ၎င်း​တို့​​၏ အုပ်ချုပ်​​ေရး​​အဖွဲ့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ယခု​​ေတွ့​​ဆံု ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ပွဲမှ ချက်ြခင်း​​၊​ လတ်တ​​ေလာရလဒ်များ​​ ရလိမ့်​​မည်ဟု မ​​ေမျှာ်လင့်​​ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် အချိန် ရလာသည်နှင့်​​အမျှ အဆိုပါ​​ေတွ့​​ဆံု​​ေဆွး​​​ေနွး​​ပွဲသည် စစ်အစိုး​​ရအား​​ ြပုြပင်​​ေြပာင်း​​လဲ​​ေရး​​၊​ အထူး​​သြဖင့်​​ ၂၀၁ဝတွင် လွတ်လပ်တရား​​မျှတ​​ေသာ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲအြဖစ် ​​ေဖာ်​​ေဆာင်နိုင်​​ေရး​​အတွက် ဆွဲ​​ေဆာင်နိုင် လိမ့်​​မည်ဟု ​​ေမျှာ်လင့်​​ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

၁၉၆၂ ခုနှစ်မှစ၍ စစ်တပ်မှ အုပ်ချုပ်ခဲ့​​သည့်​​ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လူမှုအခွင့်​​အ​​ေရး​​အုပ်စု၏ ခန့်​​မှန်း​​ ချက်အရ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံ​​ေရး​​အကျဉ်း​​သား​​ ၂,၂၀၀ နီး​​ပါး​​ကို ထိန်း​​သိမ်း​​ထား​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ၎င်း​တို့​​ထဲတွင် လူသိများ​​သည့််​​ ဒီမိုက​​ေရစီလိုလား​​သည့်​​ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် စုြကည်လည်း​​ ပါဝင်ပါသည်။​

သူမ၏ အမျိုး​​သား​​ဒီမိုက​​ေရစီပါတီသည် ၁၉၉ဝခုနှစ်တွင် ​​ေနာက်ဆံုး​​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ၌ အနိုင်ရရှိခဲ့​​ ​​ေသာ်လည်း​​ စစ်တပ်မှ အဆိုပါရလဒ်ကို အသိအမှတ် မြပုခဲ့​​ပါ ။​

သူမအ​​ေနြဖင့်​​ လွန်ခဲ့​​​ေသာ အနှစ် ၂ဝတွင် ၁၄နှစ် ထိန်း​​သိမ်း​​ခံခဲ့​​ရပါသည်။​ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမှ ဖိအား​​​ေပး​​သည့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ ၆၄ နှစ်ရှိသည့်​​ အတိုက်အခံပါတီ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်အား​​ ထိန်း​​သိမ်း​​ထား​​ြခင်း​​မှ လွှတ်​​ေပး​​​ေရး​​အတွက် များ​​မြကာမီနှစ်များ​​က စစ်တပ်အုပ်ချုပ်သည့်​​ ဆင်း​​ရဲလှသည့်​​နိုင်ငံအား​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ အရ ပိတ်ဆို့​​ခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေနာင်နှစ်​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲတွင် မပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် အ​​ေမရိကန်တစ်​​ေယာက်ကို ခွင့်​​ြပုခဲ့​​မှုအ​​ေပါ် အကျယ်ချုပ်အြဖစ် စုြကည်အား​​ ​​ေနာက်ထပ် ၁ဂလ ကျခံ​​ေစရန် အမိန့်​​ချမှတ်ခဲ့​​ပါသည်။​

စစ်အစိုး​​ရနှင့်​​ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ညှိနှိုင်း​​ခဲ့​​သည့်​​ ဗာဂျီး​​နီး​​ယား​​ ဒီမိုကရက်အမတ်ြဖစ်သည့်​​ ထိပ်တန်း​​ အ​​ေမရိကန်ဥပ​​ေဒြပု ဂျိမ်း​​စ်ဝက် ပထမဦး​​ဆံုး​​ ြမန်မာနိုင်ငံသို့​​ လာ​​ေရာက်၍ ကျူး​​​ေကျာ်ဝင်​​ေရာက်သူ ဂျွန်ရက်​​ေတာ လွတ်​​ေြမာက်​​ေရး​​အတွက် ြကိုး​​ပမ်း​​ခဲ့​​ပါသည်။​

ဂျိမ်း​​စ်ဝက်သည် နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ဌာနသို့​​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​ပိတ်ဆို့​​မှုများ​​တွင် ပါဝင်သည့်​​ ခရီး​​သွား​​ တား​​ြမစ်မှုများ​​ကို ဖယ်ရှား​​​ေပး​​ရန်နှင့်​​ ယခုအပတ်တွင် ကျင်း​​ပသည့်​​ ကုလသမဂ္ဂအ​​ေထွ​​ေထွညီလာခံ မကျင်း​​ပမီြကိုတင်၍ ဝါရှင်တန်သို့​​ ြမန်မာနိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​လာ​​ေရာက်လည်ပတ်ခွင့်​​ြပု​​ေရး​​အတွက် ​​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​​ပါသည်။​
ကုလသမဂ္ဂအတွင်း​​​ေရး​​မှူး​​ချုပ် ဘန်ကီမွန်း​​​ေခါ်ဆိုခဲ့​​သည့်​​ နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​အဆင့်​​ရှိ ြမန်မာနိုင်ငံ နှင့်​​ ပတ်သက်​​ေသာ မိတ်​​ေဆွအုပ်စု၏ စုစည်း​​ပွဲသို့​​ ဟီလာရီအ​​ေနြဖင့်​​ အ​​ေထွ​​ေထွညီလာခံ၏ ​​ေဘး​​​ေပါက် အစီအစဉ်အ​​ေနြဖင့်​​ တက်​​ေရာက်ခဲ့​​ပါသည်။​

ထို့​​​ေနာက် ဘန်ကီမွန်း​​က ​​ေြကညာချက်ထုတ်ြပန်ရာ၌ ၂၀၁ဝခုနှစ်သည် ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် အလွန်အ​​ေရး​​ြကီး​​​ေသာနှစ်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ အတိုက်အခံနိုင်ငံ​​ေရး​​ပါတီများ​​ပါဝင်ပါက လာမည့်​​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲမှာ ဂုဏ်ြပုထိုက်​​ေသာ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲြဖစ်လိမ့်​​မည်ဟု ​​ေဖာ်ြပထား​​ပါသည်။​

ဟီလာရီကလင်တန် မ​​ေြပာြကား​​မီ စကင်္ာပူနိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​​ေဂျာ့​​ချ်ရိုး​​က သတင်း​​​ေထာက်များ​​ကို ​​ေြပာြကား​​ရာတွင် ြပန်လည်၍ ​​ေတွ့​​ဆံု​​ေဆွး​​​ေနွး​​ပွဲ ကျင်း​​ပြခင်း​​သည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံ​​ေရး​​​ေြပာင်း​​လဲမှု အဆင့်​​ဆင့်​​တွင် အ​​ေမရိကန်နှင့်​​ ဥ​​ေရာပတို့​​ ပို၍ လွှမ်း​​မိုး​​လာနိုင်လိမ့်​​မည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Source - Los Angles Times

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 9/25/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign