အင်တာနက်​​ေပါ်မှ ၁၅​​ေလာင်း​​ြပိုင်လူသတ်မှုနှင့်​​ ြခိမ်း​​​ေြခာက်မှုများ​​


ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ် Tim Kretschmer သည် အင်တာနက်​​ေပါ်တွင် "လူ​​ေတွအား​​လံုး​​ဟာ ငါ့​​ကို ​​ေလှာင်​​ေြပာင်း​​ရယ်​​ေမာ​​ေနြကတယ်၊​ ငါ့​​ရဲ့​​အစွမ်း​​အစကို မသိ​​ေသး​​ြက​​ေသး​​ဘူး​​၊​ အခု ငါ့​​ဆီမှာ လက်နက် ရှိ​​ေနြပီ၊​ နက်ြဖန် မနက်ကျရင် Winnenden မှာရှိတဲ့​​ ငါတက်ခဲ့​​တဲ့​​​ေကျာင်း​​ကိုသွား​​မယ်၊​ ​​ေသွး​​စွန်း​​​ေစရမယ်" ဟု ​​ေရး​​သား​​တင်ပို့​​ခဲ့​​သည်။​

Tim Kretschmer သည် တိုက်ခိုက်​​ေရး​​ ယူနီ​​ေဖာင်း​​အနက်ကိုဝတ်စံုကိုဝတ်ြပီး​​​ေနာက် သူ့​​အ​​ေဖ၏ အိပ်ခန်း​​ထဲရှိ ​​ေသနတ်ကိုယူခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ ပထမဆံုး​​ ​​ေကျာင်း​​သူ(၈)ဦး​​၊​ ​​ေကျာင်း​​သား​​(၁)ဦး​​ကို ပစ်သတ်ြပီး​​​ေနာက်၊​ ဆရာမ (၃)ဦး​​အား​​ ပစ်သတ်ခဲ့​​သည်။​ ထို့​​​ေနာက် စိတ်​​ေရာဂါကု​​ေဆး​​ခန်း​​မှ ထွက်လာ​​ေသာ လူတစ်​​ေယာက်အား​​ ပစ်သတ်ြပန်သည်။​ ၎င်း​​​ေနာက် ကား​​တစ်စီး​​အတွင်း​​ရှိ လူနှစ်​​ေယာက်အား​​ ပစ်သတ်သည်။​ လူ(၁၅)ဦး​​အား​​ ပစ်သတ်ြပီး​​​ေနာက် ၊​ သူ့​​ကိုယ်သူ အဆံုး​​စီရင်ခဲ့​​သည်။​

၎င်း​အြဖစ်အပျက်မျိုး​​ ဥ​​ေရာပတွင် (၄)ြကိမ်​​ေြမာက်ြဖစ်​​ေပါ်ြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ ြပင်သစ်တွင် လူငယ်တစ်ဦး​​သည် "ငါ့​​မှာ​​ေသနတ်ရှိတယ်၊​ ဘယ်သူ့​​ကိုမဆို ပစ်သတ်မယ်"ဟု အင်တာနက်တွင် တင်ခဲ့​​သည်။​ ထို့​​​ေနာက် ရဲမှ ၎င်း​လူငယ်အား​​ ဖမ်း​​ဆီး​​ခဲ့​​ြပီး​​ ဒဏ်​​ေြကး​​နှင့်​​ ​​ေထာင်ဒဏ်(၃)နှစ် ပစ်ဒဏ်ကျခံ​​ေစသည်။​ ထိုလူငယ်မှ မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ အင်တာနက်တွင် အ​​ေြပာင်အပျက်သ​​ေဘာမျိုး​​ြဖင့်​​ ​​ေရး​​သား​​ခဲ့​​ြခင်း​​သာြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ထွက်ဆိုခဲ့​​သည်။​ ထို့​​အတူ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦး​​သည် "ငါ့​​မှာ​​ေသနတ်ရှိတယ်၊​ ​​ေကျာင်း​​မှာ ​​ေသွး​​စွန်း​​​ေစရမယ်"ဟု အင်တာနက်တွင် တင်ခဲ့​​၍ ရဲမှ IP Adress ြကည့်​​ကာ ဖမ်း​​ဆီး​​ခဲ့​​သည်။​ အလား​​တူ ဆွိဒင်နိုင်ငံတွင်လည်း​​ အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦး​​သည် ​​ေသနတ်ကိုင်၍ ရိုက်ထား​​​ေသာ သူ၏ပံုနှင့်​​အတူ "​​ေကျာင်း​​တွင် ​​ေသွး​​စွန်း​​​ေစရမယ်" ဟု အင်တာနက်​​ေပါ်တွင် တင်သြဖင့်​​ ရဲမှ ဖမ်း​​ဆီး​​ခဲ့​​ရသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)သတင်း​​များ​​ကို ​​ေရး​​သား​​ရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စ​​ေသာ သတင်း​​ဌာနများ​​မှ သတင်း​​များ​​ကို အား​​လံုး​​​ေပါင်း​​စပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြပန်လည်​​ေရး​​သား​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး​​ သတင်း​​များ​​ကို Update ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေရး​​​ေနပါသည်... သို့​​​ေသာ် သတင်း​​များ​​သည် အချိန်နှင့်​​ Source ယူရာ သတင်း​​ဌာနများ​​​ေပါ်တွင် မူတည်​​ေနပါ၍ အမှား​​အယွင်း​​များ​​ ပါခဲ့​​လျှင် ခွင့်​​လွှတ်ပါရန် ​​ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/21/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign