ဆရာြကီး​​ ​​ေဒါင်း​​နွယ်​​ေဆွ၏ ဘဝကဗျာ​​ေကာင်း​​တစ်ပုဒ်

ယမမင်း​​နှင့်​​လကင်္ာဆရာ

ငါ့​​အသက်လည်း​​
တစ်ရက်တစ်​​ေန့​​၊​ တ​​ေရွ့​​​ေရွ့​​ြဖင့်​​
လင့်​​ခဲ့​​ဇရာ၊​ ​​ေရာ်ရင့်​​လာခဲ့​​ ။​

ငါ့​​ဆံပင်လည်း​​
​​ေငွမျှင်​​ေသး​​​ေသး​​၊​ ြဖူြဖူ​​ေဖွး​​၍
ငယ်​​ေသွး​​မစို၊​ ပျက်ယွင်း​​ယိုခဲ့​​ ။​

ငါ့​​မျက်လံုး​​လည်း​​
ဖံုး​​ခဲ့​​​ေမွှး​​ရှည်၊​ မျက်ရည်​​ေြခာက်ခန်း​​
လွှမ်း​​ခဲ့​​မျက်​​ေတာင်၊​ ​​ေမှး​​​ေမှး​​​ေမှာင်ခဲ့​​ ။​

ငါ၏နား​​လည်း​​
မြကား​​ဆွံ့​​ထိုင်း​​၊​ မုန်တိုင်း​​ဆူညံ
အသံသဲ့​​သဲ့​​၊​ ​​ေဝး​​​ေဝး​​ခဲ့​​၏ ။​

ငါ့​​နှာ​​ေခါင်း​​လည်း​​
ပန်း​​​ေပါင်း​​နံ့​​သာ၊​ သင်း​​သင်း​​ြဖာကို
ရှိုက်ပါရှူြငား​​၊​ ခါး​​ြကီး​​ခါး​​ခဲ့​​ ။​

ငါ့​​နှုတ်ခမ်း​​လည်း​​
စိမ့်​​စမ်း​​သီတာ၊​ ချိုသကာလူး​​
ပန်း​​ဖူး​​ငံုဆင့်​​ ၊​ မလန်း​​ပွင့်​​​ေတာ့​​ ။​

ငါ့​​အသား​​လည်း​​
ပပ်ြကား​​အက်​​ေန၊​ ပါး​​​ေရတွန့်​​တွန့်​​
လှိုင်း​​လွန့်​​လွန့်​​ထ၊​ အိုမင်း​​လှြပီ ။​

ငါ့​​အ​​ေသွး​​လည်း​​
ြခင်​​ေကျွး​​သန်း​​ကိုက်၊​ သိုက်သိုက်ရံုး​​ရံုး​​
"စား​​ြမိန်တံုး​​"သာ ြဖစ်ခဲ့​​ပါ၏ ။​

ငါ၏​​ေြခလည်း​​
မိုး​​အ​​ေြမအဆံုး​​၊​ စက်ဝိုင်း​​ကံုး​​​ေရာက်
မ​​ေလျှာက်​​ေတာ့​​နိုင်၊​ နွမ်း​​နွမ်း​​ယိုင်ခဲ့​​ ။​

ငါ၏လက်လည်း​​
မသွက်​​ေတာ့​​ြပီ၊​ ြကံုလှီ​​ေဖျာ့​​ညှိုး​​
အရိုး​​​ေပါ်တွင်၊​ အ​​ေရတင်ခဲ့​​ ။​

ငါ၏စိတ်လည်း​​
အတိတ်တွင်ကျန်၊​ မုန်တိုင်း​​ထန်ည
လွန်ခဲ့​​ရသို့​​၊​ မှိုင်း​​မှိုင်း​​ညို့​​ခဲ့​​ ။​

ငါ့​​အ​​ေတွး​​လည်း​​
ရှုပ်​​ေထွး​​​ေနာက်ကျိ၊​ အဆိပ်ထိပန်း​​
ြပန်မလန်း​​သို့​​ မည်း​​မည်း​​ညို့​​တည်း​​ ။​

ငါ့​​ဦး​​​ေနှာက်လည်း​​
​​ေကျာက်​​ေဆာင်အိုြကီး​​၊​ အထီး​​တည်း​​သို့​​
ြငီး​​​ေငွ့​​​ေလာက၊​ ရွံ့​​မုန်း​​​ေခွတည့်​​။​

ငါ့​​အသည်း​​လည်း​​
အက်ကွဲ​​ေြကမွ၊​ အပိုင်း​​စနှင့်​​
​​ေရှး​​ကတုန်း​​လို၊​ ရင်မဖို​​ေတာ့​​ ။​

ငါ့​​က​​ေလာင်လည်း​​
မင်​​ေြကာင်စြပု၊​ ​​ေချး​​ညိုစု၍
စာနု​​ေရး​​တိုင်း​​၊​ တံု့​​​ေနှး​​ဆိုင်း​​ခဲ့​​ ။​

ငါ့​​ဝိညာဉ်လည်း​​
သိပ်သည်း​​ကျဉ်း​​​ေြမာင်း​​၊​ သစ်​​ေခါင်း​​တိုး​​ငှက်
အသက်ရှူရပ်၊​ ဆို့​​ဆို့​​ကျပ်ခဲ့​​ ။​

ငါ့​​လိပ်ြပာလည်း​​
စွန့်​​ခွာကိုယ်မှ၊​ ထွက်​​ေြပး​​ြက၍
ဘဝလမ်း​​ခွဲ၊​ မျက်နှာလွှဲြက ။​

ငါ့​​မိခင်မှ
​​ေရွှစင်သူ့​​သား​​၊​ လက်ဖဝါး​​ကို
ကိုင်ထား​​ယုယ၊​ ​​ေခါင်း​​ငိုက်ချလျက် ။​

ငါ့​​ဇနီး​​ကား​​
ငါ့​​အား​​​ေပွ့​​ပိုက်၊​ နမ်း​​ရှိုက်​​ေနာက်ဆံုး​​
ငိုချုန်း​​ပဲ့​​တင်၊​ အ​​ေလာင်း​​ြပင်၏ ။​

ငါ့​​သမီး​​မူ
ြမင်း​​ြဖူသစ်ရုပ်၊​ ​​ေဆာ့​​လှုပ်ကစား​​
ငါ့​​အနား​​တွင်၊​ ြပံုး​​ရွှင်ရွှင်တည့်​​ ။​

ငါ့​​မိတ်​​ေဆွများ​​
ဝိုင်း​​ရံထား​​၍၊​ ငါ့​​အား​​စိုက်ြကည့်​​
မျက်ရည်ြပည့်​​နှင့်​​၊​ ​​ေသာကဆင့်​​ြက ။​

​​ေဩာ်.... ကဗျာ... ကဗျာ
​​ေရး​​ခဲ့​​ပါလည်း​​၊​ ​​ေြကး​​ဝါတစ်ြပား​​
သနား​​သူမျှ၊​ မရှိြကတည့်​​ ။​

ငါကမယူ၊​ "​​ေဝဖန်သူ"သာ
​​ေဖွရှာ​​ေတွ့​​လို့​​၊​ လက်ကမ်း​​ြကိုခဲ့​​
ညဆိုအိပ်ပျက်၊​ လန့်​​လျက်ထနိုး​​
တစ်မိုး​​လည်း​​​ေသာက်၊​ တစ်ညဉ့်​​​ေရာက်ြပန်
ြကိမ်ဖန်ဖန်ပင်၊​ သွား​​ြပန်လမ်း​​ဆံု
ဝိညာဉ်ဘံုက၊​ သံစံုဟစ်​​ေအာ်
​​ေသမင်း​​​ေခါ်သံ၊​ ​​ေစာင်း​​သံ​​ေလလား​​
​​ေထွြပား​​စိတ်မှာ၊​ ငါ့​​လကင်္ာကို
ဖတ်ပါ​​ေသမင်း​​၊​ သူပင်ညှဉ်း​​၍
ငိုချင်း​​နှင့်​​​ေတး​​၊​ ြကိုက်ရာ​​ေရွး​​ရ
နံနက်ထ​​ေသာ်၊​ ​​ေရး​​စလကင်္ာ
စာရွက်ြပာသည်
​​ေလမှာလွင့်​​လွင့်​​ဝဲဝဲတည်း​​ ။​

ဤကဗျာကို ဆရာြကီး​​​ေဒါင်း​​နွယ်​​ေဆွသည် ၁၉၅၉ခုနှစ်(အသက် ၂ဂနှစ်အရွယ်)တွင် ​​ေရး​​သား​​ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ ဆရာြကီး​​၏ အ​​ေြကာင်း​​ကို ​​ေရး​​သား​​ရန်စဉ်း​​စား​​ခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ြမန်မာဝီကီတွင် ဆရာြကီး​​၏ အ​​ေြကာင်း​​ကို ​​ေရး​​သား​​​ေဖာ်ြပထား​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိရ၍ ဤblog တွင် ထပ်မံမ​​ေဖာ်ြပ​​ေတာ့​​ပါ ။​ ြမန်မာဝီကီတွင် ဆရာ့​​အ​​ေြကာင်း​​အား​​ သွား​​​ေရာက်ဖတ်ရှု့​​နိုင်ပါသည်။​ ဆရာ့​​အား​​ ​​ေလး​​စား​​စွာ ဂါဝရြပုလျက်။​


လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/20/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign