တိုကျို​​ေလဆိပ်တွင် အ​​ေမရိကန်ကုန်တင်​​ေလယာဉ်ပျက်ကျြခင်း​​


​​ေလဆိပ်နှင့်​​​ေဆး​​ရံုများ​​၏ တာဝန်ခံအရာရှိများ​​ ​​ေြပာြကား​​ချက်အရ၊​ အ​​ေမရိကန်ကုန်တင်​​ေလယာဉ် FedEx သည် တိုကျိုြမို့​​၏ နာရီတာ​​ေလဆိပ်သို့​​ ဆင်း​​သက်စဉ် ​​ေလယာဉ်မှာ မီး​​​ေလာင်​​ေပါက်ကွဲသွား​​ြပီး​​ ​​ေလယာဉ်မှူး​​တို့​​ ​​ေသဆံုး​​သွား​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ြကပါသည်။​

နာရီတာ​​ေလဆိပ်ြကက်​​ေြခနီ​​ေဆး​​ရံု၏ တာဝန်ခံအရာရှိမှ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ​​ေလယာဉ်အမှုထမ်း​​ (၂)ဦး​​လံုး​​သည် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံသား​​များ​​ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ဗီဒီယိုြဖင့်​​ ​​ေလယာဉ်ဆင်း​​သက်မှုကို ြပသရာ၌ ​​ေလယာဉ်မှာ ​​ေလယာဉ်​​ေြပး​​လမ်း​​ြဖင့်​​ (၂)ြကိမ်​​ေဆာင့်​​မိပီး​​ မီး​​​ေလာင်မ​​ေပါက်ကွဲခင် ​​ေလယာဉ်မှာ ဘယ်ဘက်သို့​​ တိမ်း​​​ေစာင်း​​သွား​​ပါသည်။​ ​​ေလယာဉ်မှာ ကုန်တင်​​ေလယာဉ်အမျိုး​​အစား​​ Mc Donnell Douglas MD-11 ြဖစ်ြပီး​​ FedEx ပိုင် ြဖစ်ပါသည်။​

​​ေလဆိပ်အရာရှိ Mr. Masaru Fujisaki မှ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ယခု​​ေလယာဉ်ပျက်ကျြခင်း​​မှာ ​​ေလြပင်း​​ တိုက်ခတ်မှု​​ေြကာင့်​​ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​


FedEx ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ရှိသူ Mr. Matt Ceniceros က FedEx Express Flight 80 သည် တရုတ်ြပည် ဂွမ်ကျိုြမို့​​ Guangzhou မှ ထွက်ခွာြပီး​​ ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ​​ေလဆိပ် နာရီတာသို့​​ တနလင်္ာ​​ေန့​​ နံနက် ၆နာရီအဆင်း​​တွင် ပျက်ကျခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

​​ေလဆိပ်ရှိ ​​ေလ့​​လာချက်များ​​အရ ​​ေလတိုက်နှုန်း​​မှာ ​​ေလယာဉ်ပျက်ကျစဉ်အတွင်း​​ တစ်နာရီ မိုင်၃ဝမှ မိုင်၅ဝအတွင်း​​ ရှိသည်ဟု သတင်း​​ပို့​​ချက်များ​​အရ သိရပါသည်။​

ဂျပန်တိုကျို သတင်း​​ဌာနမှ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မီး​​သတ်သမား​​များ​​သည် ​​ေလယာဉ်အမှုထမ်း​​ြဖစ်သူ (၂)ဦး​​ကို ကယ်တင်နိုင်ရန် မီး​​​ေလာင်ပျက်စီး​​​ေနသည့်​​အြကား​​မှ ြကိုး​​ပမ်း​​ခဲ့​​ြကသည်ဟု ဆိုပါသည်။​အဆိုပါသတင်း​​ဌာနမှ ဆက်လက်​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အဓိက အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ​​ေလဆိပ် ြဖစ်​​ေသာ နာရီတာ​​ေလဆိပ်၏ အရှည်ဆံုး​​​ေလယာဉ်​​ေြပး​​လမ်း​​(၂)ခုအနက် ​​ေလယာဉ်​​ေြပး​​လမ်း​​ A တွင် အဆိုပါ ကုန်တင်​​ေလယာဉ်မှာ ဆင်း​​သက်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​
လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Sources - CNN,AFP
သတင်း​​များ​​ကို ​​ေရး​​သား​​ရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စ​​ေသာ သတင်း​​ဌာနများ​​မှ သတင်း​​များ​​ကို အား​​လံုး​​​ေပါင်း​​စပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြပန်လည်​​ေရး​​သား​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး​​ သတင်း​​များ​​ကို Update ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေရး​​​ေနပါသည်... သို့​​​ေသာ် သတင်း​​များ​​သည် အချိန်နှင့်​​ Source ယူရာ သတင်း​​ဌာနများ​​​ေပါ်တွင် မူတည်​​ေနပါ၍ အမှား​​အယွင်း​​များ​​ ပါခဲ့​​လျှင် ခွင့်​​လွှတ်ပါရန် ​​ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/23/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign