ဂါဇာကမ်း​​​ေြမာင် ​​ေဒသတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​​ေရး​​ မြကာမီြဖစ်​​ေပါ်လာရန် အလား​​အလာ ရှိြခင်း​​


Ehud Omert အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ (၂၀-၁-၂၀၀၉)အဂင်္ါ​​ေန့​​ အ​​ေမရိကန်သမ္မတ ဘာရက်အိုဘား​​မား​​ သမ္မတအြဖစ် ကျမ်း​​သစ္စာမဆိုမီ ၊​ တိုက်ခိုက်မှုများ​​ ရပ်စဲနိုင်သည့်​​ အီဂျစ်မှ အကျိုး​​​ေဆာင်​​ေပး​​သည့်​​ အပစ်အခတ် ရပ်စဲ​​ေရး​​အဆို မတင်သွင်း​​မီ၊​ အစ္စ​​ေရး​​အ​​ေနြဖင့်​​ Hamas တို့​​အ​​ေပါ် အြကီး​​အကျယ် ပျက်စီး​​မှုများ​​ြဖစ်​​ေအာင် လုပ်​​ေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။​

အစ္စ​​ေရး​​ထိပ်တန်း​​ညှိနှိုင်း​​​ေရး​​မှူး​​ Mr. Amos Gilad သည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​​ေရး​​သ​​ေဘာတူညီချက်၏ အ​​ေသး​​စိတ်များ​​ကို အ​​ေချာသတ်ရန်အတွက် အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုြမို့​​သို့​​ သွား​​​ေရာက်ခဲ့​​ပါသည်။​ အစ္စ​​ေရး​​ နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Ms. Tzipi Livni သည် ဝါရှင်တန်သို့​​ တစ်ညတာခရီး​​အြဖစ် သွား​​​ေရာက်ြပီး​​ အ​​ေမရိကန် နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ Ms. Condoleezza Rice နှင့်​​အတူ အ​​ေမရိကန်အ​​ေနြဖင့်​​ Hamas တို့​​ လက်နက် ြပန်လည်တပ်ဆင်မှုမှ အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်နိုင်မည့်​​ ဒုတိယသ​​ေဘာတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်​​ေရး​​ထိုး​​ရန် အစီအစဉ် ရှိပါသည်။​

အစ္စ​​ေရး​​အစိုး​​ရ ​​ေြပာ​​ေရး​​ဆိုခွင့်​​ရှိသူ Mr. Mark Regev က မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ တိုက်ခိုက်မှုများ​​ကို အဆံုး​​သတ်နိုင်မည့်​​ ​​ေနာက်ဆံုး​​​ေဆာင်ရွက်ချက်ကို လုပ်​​ေဆာင်နိုင်လိမ့်​​မည်ဟု ​​ေမျှာ်လင့်​​ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​ အစ္စ​​ေရး​​တပ်များ​​သည် ဂါဇာြမို့​​လယ်​​ေခါင်သို့​​ ​​ေရာက်ရှိရန် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိြပီး​​ Hamas တို့​​ ြကိုက်နှစ်သက်ြခင်း​​မရှိသည့်​​ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​​ေရး​​စည်း​​ကမ်း​​ချက်များ​​ကို လက်ခံရန် ဖိအား​​​ေပး​​လျက် ရှိပါသည်။​ ယမန်​​ေန့​​က အစ္စ​​ေရး​​တိုက်ခိုက်မှုသည် အလွန်ြပင်း​​ထန်ြပီး​​ ကုလသမဂ္ဂ ကယ်​​ေဆယ်​​ေရး​​ ​​ေအဂျင်စီ ပိုင် ကုန်​​ေလှာင်ရံုအိမ်များ​​ကို ဗံုး​​ြကဲခဲ့​​ြပီး​​၊​ ​​ေဆး​​ရံုတစ်ရံုကို မီး​​တင်ရှို့​​ခဲ့​​၍ Hamas အမာခံထိပ်တန်း​​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Said Sayyam ကိုလည်း​​ သတ်ြဖတ်ခဲ့​​ပါသည်။​ ယ​​ေန့​​နံနက်တွင် ကယ်ဆယ်​​ေရး​​လုပ်သား​​များ​​က Telal- Hawa ြမို့​​ရှိ အဖျက်အဆီး​​ပံုများ​​ထဲမှ ​​ေသဆံုး​​သူ (၂၃)ဦး​​၏ အ​​ေလာင်း​​များ​​ကို ဆွဲထုတ်ခဲ့​​ရပါသည်။​ စုစု​​ေပါင်း​​ ​​ေသဆံုး​​မှုသည် ၁,၀၀၀ ​​ေကျာ်သွား​​ြပီး​​၊​ တစ်ဝက်မှာ အရပ်သား​​များ​​ ြဖစ်ြကပါသည်။​

တိကျသည့်​​ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​​ေရး​​စည်း​​ကမ်း​​ချက်များ​​မှာ လျှို့​​ဝှက်ချက်အြဖစ် ရှိ​​ေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် အစ္စ​​ေရး​​တို့​​၏ ထိပ်တန်း​​ဦး​​စား​​​ေပး​​ရန်မှည်း​​ချက်မှာ ဂါဇာ၏ အီဂျစ်နှင့်​​ ထိစပ်လျက်ရှိသည့်​​ ​​ေတာင်ဘက်နယ်စပ်ကိုြဖတ်၍ လက်နက်​​ေမှာင်ခိုတင်သွင်း​​မှုများ​​ကို ရပ်တန့်​​ပစ်ရန်ြဖစ်ြပီး​​ Hamas တို့​​ အ​​ေနြဖင့်​​ လက်နက်များ​​ မကိုင်တွယ်နိုင်ရန်အတွက် ြဖစ်ပါသည်။​ ဒုတိယအ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေဖာ်ြပြခင်း​​မရှိ​​ေသာ ရည်မှန်း​​ချက်သည် ၂၀၀၆ခုနှစ်ကတည်း​​က ဂါဇာတွင် အဖမ်း​​ခံထား​​ရ​​ေသာ အစ္စ​​ေရး​​တပ်သား​​ Gilad Shalit ကို လံုြခံုစွာြဖင့်​​ ကယ်ထုတ်သွား​​နိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။​

Hamas တို့​​က ကာလအကန့်​​အသတ်ြဖင့်​​ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​​ေရး​​ကို ကမ်း​​လှမ်း​​ခဲ့​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် အစ္စ​​ေရး​​တို့​​က အဆိုပါကန့်​​သတ်ချက်ကို အလိုမရှိပါ။​ Hamas တို့​​က အစ္စ​​ေရး​​တို့​​ကို ဂါဇာမှ ချက်ြခင်း​​ ရုတ်သိမ်း​​ရန်နှင့်​​ ၂ဝဝရခုနှစ်တွင် Hamas တို့​​ အာဏာရယူခဲ့​​သည်မှစ၍ အစ္စ​​ေရး​​တို့​​က ပိတ်ခဲ့​​သည့်​​ နယ်စပ်ြဖတ်​​ေကျာ်မှုများ​​ကို လျှင်ြမန်စွာ ြပန်ဖွင့်​​​ေပး​​ရန် ြဖစ်ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် အစ္စ​​ေရး​​တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​တို့​​၏ ​​ေတာင်း​​ဆိုချက်များ​​ကို ပထမဆံုး​​အ​​ေနြဖင့်​​ ရရှိရန် လိုလား​​ပါသည်။​

အီဂျစ်အ​​ေနြဖင့်​​ Hamas တို့​​အ​​ေပါ် အနည်း​​ငယ်သာ သနား​​ြပီး​​ Fatch တို့​​ကို ပို၍ လိုလား​​ပါသည်။​ Fatah တို့​​သည် ၂ဝဝရခုနှစ်တွင် ဂါဇာကမ်း​​​ေြမာင်မှ Hamas တို့​​ကို ​​ေမာင်း​​ထုတ်ခဲ့​​သူများ​​ြဖစ်ပါသည်။​ ဂါဇာတွင် Fatah တို့​​ ဩဇာလွှမ်း​​မိုး​​နိုင်​​ေရး​​အတွက် Fatah တို့​​ ထိန်း​​ချုပ်သည့်​​ ပါလက်စတိုင်း​​ အာဏာပိုင်မှ တပ်များ​​ကို ​​ေတာင်ဖက်နယ်နမိတ်ကို ကင်း​​လှည့်​​ရာတွင် ကူညီရန်အတွက် အစ္စ​​ေရး​​တို့​​က အတင်း​​အကျပ် ​​ေတာင်း​​ဆိုပါ သည်။​ ပါလက်စတိုင်း​​ အာဏာပိုင်အ​​ေနြဖင့်​​ အြခား​​နယ်စပ်ြဖတ်​​ေကျာ်မှုများ​​ကို အစ္စ​​ေရး​​နှင့်​​ ပူး​​​ေပါင်း​​ြကီး​​ြကပ်ရန်နှင့်​​ Hamas တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ Fatah တို့​​နှင့်​​ ညှိနှိုင်း​​​ေစ့​​စပ်​​ေဆွး​​​ေနွး​​ရန် ြဖစ်ပါသည်။​

Hamas တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ လွန်ခဲ့​​​ေသာ (၃)ပတ်က အစ္စ​​ေရး​​တို့​​ အြပင်း​​အထန်တိုက်ခတ်မှု​​ေြကာင့်​​ ဂါဇာတွင် အသက်ရှင်ကျန်ရှိသည့်​​ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ တိုက်ခိုက်မှုကို ရပ်တန့်​​ရန် အလွန်အမင်း​​ လိုလား​​လျက်ရှိြပီး​​ တပ်များ​​၏ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​နိုင်သည့်​​ အ​​ေနအထား​​မှာလည်း​​ အား​​​ေပျာ့​​လျက်ရှိပါသည်။​

အပစ်အခတ်ရပ်စဲြပီး​​​ေနာက် မည်သူသည် အနိုင်ရရှိသည်ဆို​​ေသာ ြပင်း​​ထန်သည့်​​ အြငင်း​​ပွား​​မှုသည် ဆက်လက်​​ေပါ်​​ေပါက်လာဦး​​မည်ြဖစ်ပါသည်။​ Hamas တို့​​ကို အင်အား​​ ချိနဲ့​​​ေအာင် ြပုလုပ်ြပီး​​၊​ အပစ်အခတ် ရပ်စဲ​​ေရး​​စည်း​​ကမ်း​​ချက်များ​​ကို ၎င်း​တို့​​စိတ်ြကိုက် ဖန်တီး​​ခဲ့​​သည့်​​အြပင် အစ္စ​​ေရး​​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​တို့​​သည် စစ်​​ေရး​​ကျူး​​​ေကျာ်မှုကို ဟန့်​​တား​​သည့်​​ စည်း​​ကမ်း​​များ​​သတ်မှတ်ခဲ့​​ြခင်း​​၊​ ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် ​​ေတာင်ဘက်လက်ဖနွန်တွင် ၎င်း​တို့​​ရှံုး​​နိမ်ခဲ့​​မှုအ​​ေပါ် သိက္ခာြပန်ဆည်မှုနှင့်​​ အိမ်နီး​​ချင်း​​အာရပ်နိုင်ငံများ​​က အစ္စ​​ေရး​​အား​​ တိုက်ခိုက်မှုမှ သတိ​​ေပး​​ြခင်း​​တို့​​နှင့်​​ပတ်သက်၍ ​​ေစာဒက တက်ဦး​​မည် ြဖစ်ပါသည်။​

ယခုစစ်ပွဲ​​ေြကာင့်​​ ြပည်သူများ​​​ေသ​​ေြကသည့်​​အ​​ေရအတွက် များ​​ြပား​​လာမှု၊​ ပါလက်စတိုင်း​​ြပည်သူများ​​ စစ်ဒဏ်ခံစား​​ရသည့်​​ ​​ေြခာက်ြခား​​စရာ​​ေကာင်း​​​ေသာ ရုပ်ပံုများ​​၊​ ကုလသမဂ္ဂအ​​ေြခစိုက် စခန်း​​များ​​ အစ္စ​​ေရး​​က ဗံုး​​ြကဲမှုများ​​၊​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံမှ အကူအညီ​​ေပး​​သည့်​​အဖွဲ့​​အစည်း​​များ​​အား​​ ဖျက်ဆင်္ီး​​မှုနှင့်​​ ကုလသမဂ္ဂ ​​ေတာင်း​​ဆိုသည့်​​ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​​ေရး​​ကို တမင်သက်သက် မလိုက်နာမှုများ​​သည် နိုင်ငံတကာ၏အြမင်ကို ဆိုး​​ရွား​​သွား​​​ေစခဲ့​​ပါသည်။​

အ​​ေနာက်နိုင်ငံ သတင်း​​မီဒီယာများ​​ ဂါဇာသို့​​ ဝင်ခွင့်​​ြပုသည့်​​အခါ အမှန်တကယ်ပျက်စီး​​ခဲ့​​ရသည့်​​ အတိုင်း​​အတာများ​​သည် ​​ေပါ်​​ေပါက်လာမည်ြဖစ်ြပီး​​ အစ္စ​​ေရး​​​ေခါင်း​​​ေဆာင်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ စစ်ရာဇဝတ်ကျူး​​လွန် မှုများ​​ြဖင့်​​ တရား​​စွဲဆိုခံရဖွယ် ရှိနိုင်ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)


နိုင်ငံတကာ သတင်း​​များ​​ကို ​​ေရး​​သား​​ရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စ​​ေသာ သတင်း​​ဌာနများ​​မှ သတင်း​​များ​​ကို အား​​လံုး​​​ေပါင်း​​စပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အ​​ေကာင်း​​ဆံုး​​ြဖစ်​​ေအာင် ြပန်လည်​​ေရး​​သား​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး​​ သတင်း​​များ​​ကို Update ြဖစ်​​ေအာင် ​​ေရး​​​ေနပါသည်... သို့​​​ေသာ် သတင်း​​များ​​သည် အချိန်နှင့်​​ Source ယူရာ သတင်း​​ဌာနများ​​​ေပါ်တွင် မူတည်​​ေနပါ၍ အမှား​​အယွင်း​​များ​​ ပါခဲ့​​လျှင် ခွင့်​​လွှတ်ပါရန် ​​ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/17/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign