www.Khitlunge.com.mm ၊​ Myanmar.com နှင့်​​ usda တို့​​ ဖွင့်​​၍မရ

မ​​ေန့​​က ကျွန်​​ေတာ် ည​​ေနပိုင်း​​​ေလာက် ​​ေခတ်လူငယ်ဖွင့်​​လိုက်​​ေတာ့​​ ဖွင့်​​လို့​​မရဘူး​​၊​ ဘယ်လိုြဖစ်​​ေနသလဲဆို​​ေတာ့​​ Sever is too Busy ဆိုြပီး​​ ြပ​​ေနတယ်။​ ဒါနဲ့​​ USDA ကို ဖွင့်​​လိုက်ြပန်​​ေရာ ရတယ်။​ ကျွန်​​ေတာ်ဒီ​​ေန့​​ စံုစမ်း​​ြကည့်​​တယ်။​ ကိုမင်း​​​ေကျာ်ကလည်း​​ သူလည်း​​မသိဘူး​​ြဖစ်​​ေနတယ်လို့​​ ​​ေြပာြပန်​​ေရာ။​ အြခား​​ဆိုက်​​ေတွပါ ြဖစ်လာနိုင်တဲ့​​ အ​​ေနအထား​​ ြဖစ်​​ေနတယ်။​ ဒီ​​ေန့​​ USDA ဖွင့်​​ြကည့်​​လိုက်​​ေတာ့​​ လံုး​​ဝမရ​​ေတာ့​​ဘူး​​။​ အဲ့​​မှာ လူထုအသံမှာ အခုလို ကိုမင်း​​မင်း​​​ေရး​​ထား​​တာကို ​​ေတွ့​​ရတယ်.........မြကာ​​ေသး​​ခင်က ြဖစ့်​​ပွား​​ခဲ့​​​ေသာ DoS ( Denial of Service ) ြဖင့်​​ တိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်း​​သို့​​ ြပည်ပ အ​​ေြခစိုက် မီဒီယာ ဌာနများ​​ြဖစ်သည့်​​ DVB, MIzzimaBurmese, Hittaing နှင့်​​ ြပည်တွင်း​​မှ လွှင့်​​တင် ထား​​​ေသာ

mysteryzillion.com, native-myanmar.com, myanmarchat-online.org, mgeeks.org တို့​​၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာ များ​​ကို တိုက် ခိုက်ခံရြပီး​​မြကာ မှီ ကာလအတွင်း​​မှာ Myanmar.com နှင့်​​ www.khitlunge.com.mm ကို တန်ြပန်တိုက်ခိုက်လာသည့်​​ အ​​ေနြဖင့်​​ ပိတ်ဆို့​​ ထား​​လိုက်ြက​​ေြကာင်း​​ သိရှိရပါသည်။​ DVB နှင့်​​ Hittaing အင်တာနက် စာမျက်နှာ များ​​မှာ မှုလအတိုင်း​​ြပန်လည် ြကည့်​​ရှုနိုင်ြကြပီြဖစ်​​ေသာ် ကျန် ဝဘ့်​​ဆိုဒ့်​​ များ​​မှာ ပိတ်ဆို့​​ ခံ​​ေနရဆဲြဖစ်​​ေြကာင်း​​​ေတွ့​​ ရှိ​​ေနရပါတယ်။​ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှု မှာ ယဉ်လမ်း​​​ေြကာင်း​​အတွင်း​​ ယဉ်အသွား​​အလာများ​​ ြပည့်​​ကျပ်လာ​​ေအာင် ြပုလုပ်ြပီး​​၊​ ​​ေနာက်ဆံုး​​မှာ ယဉ်လမ်း​​ပိတ်ဆို့​​ သွား​​​ေအာင် လုပ်သည့်​​နှယ်၊​ ကွန်ပျူတာအလံုး​​​ေပါင်း​​များ​​စွာကို အဆိုပါ စာမျက်နှာသို့​​ အဆက်မြပတ် သွား​​လာဖတ်​​ေစြပီး​​ ဝဘ့်​​ဆိုဒ့်​​အား​​ ပိတ်ဆို့​​ကာ ခက်ခဲမှု ြဖစ်လာ​​ေစရန် ရည်ရွှယ်သည့်​​ တိုက်ခိုက်နည်း​​မျိုး​​ြဖစ်ပါသည်။​


အဆိုပါ တိုက်ခိုက်နည်း​​မျိုး​​ကို CNN နှင့်​​ Al-jazeera ကဲ့​​သို့​​​ေသာ ကုမ္မဏီများ​​ အပါအဝင် တြခား​​​ေသာ မီဒီယာ ဌာနများ​​လည်း​​ မြကာခဏ တိုက်ခိုက်ခံခဲရပါတယ်။​ အတိုက်အခိုက် ခံရ​​ေသာ ဆာဗာ များ​​အတွင်း​​သို့​​ ဝင်​​ေရာက် ရန် မလိုအပ် သည့်​​ အြပင် အဆိုပါ စာမျက်နှာ များ​​သို့​​ အ​​ေဝး​​မှ ထိန်း​​၍ ​​ေပး​​ပို့​​ လုပ်​​ေဆာင်သည့်​​ ယခုလို နည်း​​ပညာ ​​ေြကာင့်​​ ကာကွယ် တား​​ဆီး​​ရန် မလွယ်ကူ​​ေသး​​​ေသာ်လည်း​​ မြကာခင် ကာလ အတွင်း​​ မှာ​​ေတာ့​​ ကာကွယ် ဟန့်​​တား​​နိုင်မည့်​​ နည်း​​လမ်း​​ ရှိလာမည် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ြမန်မာနည်း​​ပညာရှင် တစ်ဦး​​က ​​ေြပာဆိုသွား​​ခဲ့​​ ြပီး​​၊​ ြမန်မာ နည်း​​ပညာ ရှင်များ​​ ပူး​​​ေပါင်း​​၍ လည်း​​ အ​​ေြဖရှာ သွား​​နိုင်လိမ့်​​မည်ထင်​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​ရရှိပါသည်။​

မင်း​​မင်း​​ ( လူထုအသံ )

အဲ့​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်စဉ်း​​စား​​တာက အြခား​​ဆိုက်​​ေတွကိုပါ လုပ်လိုက်ရင် ဒုက္ခပဲလို့​​​ေပါ့​​ဗျာ။​ အဲ အခုစမ်း​​ြကည့်​​​ေတာ့​​ ​​ေခတ်လူငယ်က ြပန်ရ​​ေနြပန်​​ေရာ၊​ ရ​​ေတာ့​​လည်း​​ ​​ေနာက်တစ်ခုကို ဆက်ြကည့်​​လို့​​မရ​​ေတာ့​​ြပန်ဘူး​​။​ ခက်ပါ့​​။​ နည်း​​ပညာ​​ေတွက ဘယ်လို​​ေတွလည်း​​​ေတာ့​​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ နား​​မလည်​​ေတာ့​​ဘူး​​။​
လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 7/30/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign