သူမ

သူမ၏ စိတ်ဓါတ်​​ေရး​​ရာသည် အြမင့်​​ဆံုး​​ စွမ်း​​​ေဆာင်နိုင်လိမ့်​​မည်ဟု ကျွန်​​ေတာ်ထင်ခဲ့​​ြခင်း​​သည် မမှား​​ခဲ့​​ပါ။​ သူမ ၆ တန်း​​နှစ်တွင် ဂီတ​​ေရစီး​​​ေြကာင်း​​ကို စိတ်ဝင်စား​​လာသည်။​ ခံစား​​မှုကို ဦး​​စား​​​ေပး​​လာသည်။​ ​​ေနာက်ဆံုး​​ သူဆံုး​​ြဖတ်ချက်တစ်ခုကို တစိုက်မတ်မတ် ချခဲ့​​သည်။​ သူမသည် ဂစ်တာတီး​​သင်တန်း​​တက်​​ေရာက်ရန် သူမ၏အိမ်ကို ခွင့်​​ပန်ခဲ့​​သည်။​ သို့​​​ေသာ် သူမ၏ မိဘများ​​မှ ခွင့်​​မြပုခဲ့​​ပါ။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ သူမသည် ထမင်း​​မစား​​​ေတာ့​​ပါ။​ ​​ေကျာင်း​​မသွား​​​ေတာ့​​ပါ။​ စာမကျက်​​ေတာ့​​ပါ...ထိုသို့​​ သူမ ဆန္ဒြပခဲ့​​သည် ။​ သို့​​နှင့်​​ ..............သူမ၏မိဘမှ ခွင့်​​ြပုခဲ့​​သည်။​

သူမ သင်တန်း​​​ေကျာင်း​​သို့​​ ​​ေရာက်လာသည်။​ ထိုအချိန် ကိုနိုင်​​ေဇာ် (​​ေလး​​ဇီး​​ကလပ်)တို့​​ ​​ေရာက်နှင့်​​​ေနြပီး​​ချိန် ြဖစ်ပါသည်။​ သင်တန်း​​တွင် သူမသည် အငယ်ဆံုး​​ြဖစ်​​ေနသည်။​ သင်တန်း​​တွင် တစိုက်မတ်မတ် ​​ေြပာသမျှကို သူမ ​​ေသချာ ​​ေလ့​​ကျင့်​​လိုက်နာ​​ေလ့​​ရှိသည်။​ သူမ ဒီသင်တန်း​​တက်ဖို့​​ ကတိ​​ေတွ ​​ေပး​​ခဲ့​​ရသည်။​ တစ်နှစ်တစ်တန်း​​​ေတာ့​​ ​​ေအာင်​​ေအာင် လုပ်မည်ဟူ၏။​

သူမ တစ်နှစ်တစ်တန်း​​ ​​ေအာင်ခဲ့​​ပါသည် ။​ သီချင်း​​များ​​ကို တစ်ပုဒ်ြပီး​​တစ်ပုဒ် ​​ေရး​​ခဲ့​​သည်။​ ရစ်သမ်စီး​​​ေြကာင်း​​​ေတွက​​ေန တြဖည်း​​ြဖည်း​​နဲ့​​ သူမ အြမင့်​​ဆံုး​​သို့​​​ေရာက်ခဲ့​​သည်။​ အထူး​​ချွန်ဆံုး​​ြဖစ််ခဲ့​​သည်။​ သူမ၏ လိဂ်ဂစ်တာ သရုပ်ြပကစား​​​ေသာအခါ ကျန်သင်တန်း​​သား​​များ​​အား​​လံုး​​ ​​ေငး​​​ေမာခဲ့​​ရသည်။​ ပညာဟူသည် ကုန်ခမ်း​​သည် ဟူ၍ မရှိပါ။​ သူမ ဆက်လက်ြကိုး​​စား​​ သင်ယူ​​ေနဆဲ။​ ဇွဲမ​​ေလျှာ့​​ခဲ့​​။​ စတူဒီယိုတွင် အိပ်​​ေရး​​ပျက်​​ေအာင်လည်း​​ ​​ေနနိုင်သူြဖစ်သည်။​ တစ်ဖက်ကလည်း​​ စာကိုအာရံုစိုက်​​ေနရဆဲ။​ ထိုသို့​​ သူမ ြကိုစား​​ခဲ့​​ရသည်။​

သူမ၏ စိတ်တွင် ခနိုး​​မ​​ေနာင့်​​ ြဖစ်လာ​​ေသာ ​​ေန့​​ရက်​​ေတွရှိလာသည်။​ သို့​​နှင့်​​ ..သူမ၏အိမ် ရှာ​​ေဖွြခင်း​​ ခံခဲ့​​ရသည်။​ နိုင်ငံ​​ေရး​​ဟူ​​ေသာ ​​ေခါင်း​​စဉ်​​ေအာက်တွင် သူမြမတ်နိုး​​​ေသာ တူရိယာပစ္စည်း​​များ​​ အသိမ်း​​ခံလိုက်ရသည်။​ ဂစ်တာကို ဖက်အိပ်တတ်သည်ဟူ​​ေသာ သူမ၊​ ဘယ်​​ေလာက် ခံစား​​ရမည်နည်း​​။​ အ​​ေြကာင်း​​ြပချက်မရှိဟူ​​ေသာ ​​ေခါင်း​​စဉ်​​ေအာက်တွင် သူမ ပိတ်ပင်ခံခဲ့​​ရသည်။​

သူမ ​​ေပျာက်ဆံုး​​ခဲ့​​ရသည်။​ အြခား​​နိုင်ငံသို့​​ ထွက်သွား​​သည်ဟု ​​ေြပာြကသည်။​ သူမကို မ​​ေတွ့​​ရ​​ေတာ့​​ပါ။​ သူမချစ်​​ေသာ မိဘနှင့်​​ ဂီတကိုစွန့်​​ကာ သူမထွက်သွား​​​ေလြပီ။​ သူမ၏ ဂီတသံစဉ်​​ေတွမှ တိုက်ပွဲတစ်ခုဆင်္ီ ဦး​​တည်ခဲ့​​​ေလြပင်္ီ။​ သူမကို လွမ်း​​​ေမာ​​ေနဆဲ....။​ သူမကို တမ်း​​တ သတိရ​​ေနြကသူများ​​ ရှိ​​ေနြကသည်ကို သူမ သိပါစ။​

သို့​​နှင့်​​............ သူမနှင့်​​ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေဝး​​ခဲ့​​ရသည်။​

လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 7/30/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign