ဘီလ်ဂိတ်စ် မိုက်ခရို​​ေဆာ့​​ဖ်ကုမ္ပဏီြကီး​​မှအနား​​ယူြပီ


ဘီလ်ဂိတ်စ်သည် ၎င်း​ ကိုယ်တိုင် ကမ္ဘာ့​​အြကီး​​မား​​ဆံုး​​ ​​ေဆာ့​​ဖ်ဝဲ ကုမ္ပဏီြကီး​​ တစ်ခု ြဖစ်​​ေအာင် စတင်တည်​​ေထာင်​​ေပး​​ခဲ့​​​ေသာ မိုက်ခရို ​​ေဆာ့​​ဖ် ကုမ္ပဏီြကီး​​ နှင့်​​​ေနာက်ဆံုး​​ခွဲခွာ ​​ေတာ့​​မည့်​​ ​​ေသာြကာ​​ေန့​​က မျက်ရည် လည်ရွဲ နှင့်​​ကုမ္ပဏီကို နှုတ်ဆက် ခဲ့​​သည်။​

မိုက်ခရို​​ေဆာ့​​ဖ်ကုမ္ပဏီကို တွဲဖက်တည်​​ေတာင်ခဲ့​​သူ အသက် ၅၂ နှစ် အရွယ်ရှိ လုလင်ငယ် မျက်နှာ​​ေပါက်နှင့်​​ ြငီး​​​ေငွ့​​ဖွယ် ဟန်ပန် မူရာရှိ​​ေသာ ဂိတ်စ် သည် ဘီလ် နှင့်​​ မီလင်ဒါဂိတ်စ် ​​ေဖာင် ​​ေဒး​​ရှင်း​​ကိုအာရံုစူး​​စိုက် ​​ေဆာင်ရွက် နိုင်​​ေတာ့​​ မည်ြဖစ်သည်။​

ဂိတ်စ်၏ အနား​​ယူမည့်​​ နှုတ်ဆက်ပွဲသို့​​ ကံစမ်း​​မဲြဖင့်​​ တက်​​ေရာက် ရန် ​​ေရွး​​ချယ် ထား​​သည့်​​ မိုက်ခရို​​ေဆာ့​​ဖ် ဝန်ထမ်း​​ ၈၀၀ ​​ေကျာ် ​​ေရှ့​​​ေမှာက်တွင် ဂိတ်စ်က သူ၏ဘဝသည် ​​ေဆာ့​​ဖ်ဝဲ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း​​နှင့်​​ မယံုြကည်နိုင်​​ေလာက်​​ေအာင် ​​ေကာင်း​​ြကသည့်​​ လူများ​​နှင့်​​ အလုပ်လုပ်ရြခင်း​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာသွား​​ ခဲ့​​သည်။​

ဝါရှင်တန်ြပည်နယ် ရက်မွန်း​​ြမို့​​ရှိ မိုက်ခရို​​ေဆာ့​​ဖ်ကုမ္ပဏီ ပရဝဏ်အတွင်း​​ ၌ ကျင်း​​ပခဲ့​​သည့်​​ နှုတ်ဆက်ပွဲ၌ အမှု ​​ေဆာင်အရာရှိချုပ် စတိဗ်​​ေဘာလ်မာ လည်း​​ ရှိ​​ေနခဲ့​​သည်။​

မိုက်ခရို​​ေဆာ့​​ဖ်နှင့်​​ ၎င်း​င်း​​၏ ြကီး​​ကျယ် သည့်​​ လုပ်ငန်း​​ြကီး​​များ​​ ​​ေဆာင်ရွက်​​ေန ြခင်း​​ကို တစ်​​ေန့​​မှ ​​ေမ့​​နိုင်မှာမဟုတ် သည့်​​အြပင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ချင်​​ေနမှာ ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ဂိတ်စ်က ​​ေြပာခဲ့​​သည်။​

၁၉၇၅ ခုနှစ်က ​​ေမာ် ​​ေတာ်ကား​​ဂို​​ေဒါင်တစ်ခု တွင် ဂိတ်စ်နှင့်​​အတူ မိုက်ခရို​​ေဆာ့​​ဖ်ကိုစတင် လက်တွဲတည်​​ေထာင် သူ ​​ေပါလ်အယ်လင် သည်လည်း​​ ​​ေသာြကာ ​​ေန့​​ည၌ကျင်း​​ပခဲ့​​သည့်​​ ဂိတ်စ်အား​​ နှုတ်ဆက် ဂုဏ်ြပုညစာစား​​ပွဲသို့​​ တက်​​ေရာက်ခဲ့​​သည်။​

ဂိတ်စ်သည်အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ကစ၍ ဝါရှင်တန် ြပည်နယ်၌ ကွန်ပျူတာများ​​ ပရိုဂရမ် ​​ေရး​​ဆွဲြခင်း​​ကို စတင် လုပ်ခဲ့​​သည်။​

ဂိတ်စ်၏ဖခင်ြဖစ်သူ ဝီလျံဂိတ်စ် စီနီ ယာနှင့်​​ ဗီဒီယို ​​ေတွ့​​ဆံု​​ေမး​​ြမန်း​​မှုကို မိုက်ခရို​​ေဆာ့​​ဖ် ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ တင်ြပ ခဲ့​​ရာ၌ သား​​ြဖစ်သူ ဂိတ်စ်သည် ငယ်စဉ် ကတည်း​​ကပင် မ​​ေရာင့်​​ရဲနိုင်သည့်​​ သိလိုစိတ် ြပင်း​​ြပသူတစ်​​ေယာက်ြဖစ်ခဲ့​​ သည့်​​အြပင် အလွန်စာဖတ်ဝါသနာပါ သူ၊​ စာ​​ေတာ်သူတစ်​​ေယာက် ြဖစ်ခဲ့​​ သည်ကို ဂုဏ်ယူချီး​​ကျူး​​ြပီး​​ ​​ေြပာြကား​​ ခဲ့​​သည်။​ ဂိတ်စ်သည် ၎င်း​င်း​​၏ ဗဟုသုတ သိလိုစိတ်ြပင်း​​ြပမှုနှင့်​​အတူ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ဟား​​ဗတ်တက္ကသိုလ်သို့​​ စတင်တက် ​​ေရာက်ခဲ့​​သည်။​

ဟား​​ဗတ်တက္ကသိုလ်၌ စတိဗ်​​ေဘာလ် မာကို ​​ေတွ့​​ခဲ့​​ရာမှာ ​​ေဘာလ်မာသည် မိုက်ခရို​​ေဆာ့​​ဖ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း​​ ြဖစ်လာခဲ့​​ြပီး​​ ၂၀၀၀ ြပည့်​​နှစ်၌အမှု ​​ေဆာင် အရာရှိချုပ်ြဖစ်လာခဲ့​​သည်။​

ဟား​​ဗတ်တက္ကသိုလ်၌ နှစ်နှစ်ြကာ တက်​​ေရာက်ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် မိဘများ​​၏ ခွင့်​​ြပုချက်ြဖင့်​​ ဂိတ်စ်သည်တက္ကသိုလ် မှ ထွက်ခဲ့​​ြပီး​​ ​​ေပါလ်အယ်လင်နှင့်​​အတူ မိုက်ခရို​​ေဆာ့​​ဖ်အား​​ တည်​​ေထာင်ရန် စတင်ြကိုး​​ပမ်း​​ခဲ့​​သည်။​

(စား​​ပွဲတိုင်း​​နဲ့​​အိမ်တိုင်း​​မှာကွန်ပျူတာ ရှိရမယ်)ဟူသည့်​​ ​​ေဆာင်ပုဒ်ကို မိုက်ခရို​​ေဆာ့​​ဖ်က ထွင်ခဲ့​​သည့်​​အြပင် ကွန်ပျူတာတိုင်း​​ ၎င်း​င်း​​တို့​​၏​​ေဆာ့​​ဖ်ဝဲကို အသံုး​​ြပု ြက​​ေစရန်ကိုလည်း​​ ြကိုး​​ပမ်း​​ ခဲ့​​သည်။​
All-Channel.com

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 7/28/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign