​​ေကျာက်တံတား​​ြမို့​​နယ်နှင့်​​ ပန်း​​ဘဲတန်း​​ြမို့​​နယ်တို့​​တွင် ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​​ေသာ ​​ေပါက်ကွဲမှုြဖစ်စဉ်သတင်း​​

​​ေကျာက်တံတား​​ြမို့​​နယ်၌ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊​ ဧြပီ ၂၀ ၁၉၅၅ ချိန် ​​ေပါက်ကွဲမှုြဖစ်စဉ်
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊​ ဧြပီ ၂၀ ၁၉၅၅ ချိန်တွင် ​​ေကျာက်တံတား​​ြမို့​​နယ်၊​ (၃)ရပ်ကွက်၊​ (၃၆)လမ်း​​နှင့်​​ မဟာဗန္ဓုလ လမ်း​​​ေထာင့်​​ အနီး​​ရှိ “ABC” စား​​​ေသာက်ဆိုင်​​ေဘး​​ (၃၆)လမ်း​​တွင် ရပ်ထား​​သည့်​​ တက္ကစီ ယာဉ်အမှတ်(ခခ/၁၀၂၉) SUBARU အမျိုး​​အစား​​ ယာဉ်​​ေရှ့​​ဘက်ြခမ်း​​နှင့်​​ ဘယ်ဘက်ပလက်​​ေဖာင်း​​ြကား​​တွင် ဗံုး​​​ေပါက်ကွဲမှု ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​သည်။​ ​​ေပါက်ကွဲမှု​​ေြကာင့်​​ အဆိုပါယာဉ် ​​ေရှ့​​​ေလကာမှန် အက်ကွဲြခင်း​​၊​ ဘယ်တံခါး​​ ပိန်ချိုင့်​​ြပီး​​ မှန်အက်ကွဲြခင်း​​၊​ ​​ေနာက်ဆွဲတံခါး​​မှန်ကွဲြခင်း​​များ​​နှင့်​​ ​​ေရှ့​​ဘီး​​​ေပါက်ြခင်း​​များ​​ ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​သည်။​ ​​ေပါက်ကွဲမှု ြဖစ်စဉ်​​ေနရာ၏ တစ်ဘက်ယာဘက်ြခမ်း​​အနီး​​တွင် ​​ေြကာင်နက်တစ်​​ေကာင် ဗိုက်ပွင့်​​​ေသဆံုး​​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိရြပီး​​ လူတစ်ဦး​​တစ်​​ေယာက်မျှ ထိခိုက်ြခင်း​​ မရှိခဲ့​​ပါ။​ ​​ေပါက်ကွဲမှုြဖစ်စဉ်အနီး​​ ရပ်ထား​​သည့်​​ ခခ/၁၀၂၉ ယာဉ်မှာ ၂၀၀၈၊​ ဧြပီ ၁၉ ၁၉၀၀ အချိန်မှ စတင် ကား​​ရပ်ထား​​ြခင်း​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ ယာဉ်ပိုင်ရှင်မှာ ​​ေဒါ်ယာဉ်​​ေမညွန့်​​ (၅၅)နှစ်၊​ (ဘ)ဦး​​ဘသန်း​​၊​ (အမှတ် ၁၀၉၊​ ပထမထပ်၊​ ၃၆လမ်း​​၊​ ၃ ရပ်ကွက်၊​ ​​ေကျာက်တံတား​​ ြမို့​​နယ် ​​ေနသူ) ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ သိရပါသည်။​ အဆိုပါယာဉ်မှာ ယင်း​​​ေနရာအနီး​​တွင် ​​ေန့​​စဉ်ရပ်ထား​​​ေလ့​​ရှိသည့်​​ ယာဉ်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ သိရသည်။​

ပန်း​​ဘဲတန်း​​ြမို့​​နယ်၌ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊​ ဧြပီ ၂၀ ၂၁၁၀ ချိန် ​​ေပါက်ကွဲမှုြဖစ်စဉ်
၂ဝဝဂခုနှစ်၊​ ဧြပီ ၂၀ ၂၁၁၀ ချိန်တွင် ပန်း​​ဘဲတန်း​​ြမို့​​နယ်၊​ (၁၁)ရပ်ကွက်၊​ ဗိုလ်ချုပ်​​ေအာင်ဆန်း​​လမ်း​​နှင့်​​ (၃၂)လမ်း​​​ေထာင့်​​ရှိ “ကုန်သည်ြကီး​​များ​​ဟိုတယ်” ​​ေနာက်ဘက်တွင် ရပ်ထား​​​ေသာ ​​ေဒါ်လှြကည် (ဘ)ဦး​​စံလွင်၊​ အမှတ်(၁၈)၊​ မ​​ေနာ်ဟရီလမ်း​​၊​ ​​ေဌး​​ြကွယ်ရပ်ကွက်၊​ မလွှကုန်း​​၊​ တာ​​ေမွြမို့​​နယ်ပိုင် TOYOTA CORONA GX SALON အြဖူ​​ေရာင် ပ/၇၀၆၂ ယာဉ်​​ေအာက်တွင် ဗံုး​​​ေပါက်ကွဲမှု ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​သည်။​ ​​ေပါက်ကွဲမှု​​ေြကာင့်​​ ဝမ်း​​ဗိုက်​​ေအာက် လမ်း​​​ေပါ်တွင် (၅)လက်မအကျယ် (၂)လက်မခန့်​​ရှိ ကျင်း​​တစ်ခုြဖစ်ခဲ့​​ြပီး​​၊​ ယာဉ်​​ေနာက်ထိုင်ခံုနှင့်​​ ယာဘက်​​ေြခနင်း​​ ပျက်စီး​​ြခင်း​​၊​ ယာဉ်ြကမ်း​​ြပင် (၁၂)လက်မခန့်​​​ေပါက်ြခင်း​​၊​ ​​ေနာက်ဘန်ကာဘာ ြပုတ်ထွက်ြခင်း​​၊​ ​​ေနာက်​​ေလကာမှန် ြပုတ်ထွက်ြခင်း​​၊​ ဝဲအလှဆင်တန်း​​ြပုတ်ြခင်း​​၊​ ဝဲ​​ေရှ့​​ဘီး​​ ​​ေပါက်ြခင်း​​၊​ ဝဲအချက်ြပမီး​​ ြပုတ်ြခင်း​​တို့​​ ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​သည်။​ ​​ေပါက်ကွဲမှု​​ေြကာင့်​​ ကုန်သည်ြကီး​​များ​​ ဟိုတယ်မှ ဝန်ထမ်း​​ြဖစ်သူ စိုး​​​ေဇာ်ဟိန်း​​(၂၀)နှစ် (House Keeping)သည် ​​ေြခ​​ေထာက်တွင် ဗံုး​​စ အနည်း​​ငယ် ထိမှန်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ အဆိုပါ ​​ေမာ်​​ေတာ်ယာဉ်သည် ကုန်သည်ြကီး​​များ​​ဟိုတယ် လံုြခံု​​ေရး​​ကင်မရာတပ်ဆင်ထား​​​ေသာ ​​ေနရာတွင် ရပ်တန့်​​ထား​​ြခင်း​​ ြဖစ်သြဖင့်​​ လံုြခံု​​ေရး​​ကင်မရာအား​​ ြပန်လည်စစ်​​ေဆး​​ရာ ၂၁၀၀ အချိန်ခန့်​​၌ တီရှပ်မီး​​ခိုး​​​ေရာင်၊​ သရီး​​ကွာတား​​ ​​ေဘာင်း​​ဘီနက်ြပာ​​ေရာင် ဝတ်ဆင်ထား​​​ေသာ အရပ်(၅)​​ေပ၊​ (၆)လက်မခန့်​​ အသား​​လတ်၊​ ဆံပင်ဂုတ်​​ေထာက်၊​ နဖူး​​​ေြပာင်၊​ မျက်နှာသွယ်၊​ အသက်(၃၀)နှစ်ခန့်​​ရှိသူ အမျိုး​​သား​​တစ်ဦး​​မှ ကျွတ်ကျွတ်အိတ် အစိမ်း​​​ေရာင်ြဖင့်​​ ထုတ်ထား​​​ေသာ အထုပ်တစ်ထုပ်ကို ​​ေမာ်​​ေတာ်ယာဉ် ဝမ်း​​ဗိုက်​​ေအာက်သို့​​ ထည့်​​သွင်း​​ခဲ့​​သည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိရ​​ေြကာင်း​​ သိရှိရသည်။​

လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)


Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 4/21/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign