​​ေထရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်​​ ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်ဆပ်ကပ်မှု

ယခုအခါ ြမန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ​​ ကိုး​​ကွယ်ြပုလုပ်​​ေလ့​​ရှိြက​​ေသာ “ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်ဆည်း​​ကပ်မှုနှင့်​​ ြဂိုဟ်ြကီး​​ကိုး​​လံုး​​ ပသမှု” အ​​ေလ့​​အထသည် ဟံသာဝတီ ဆင်ြဖူများ​​ရှင် မင်း​​တရား​​ြကီး​​၏သား​​​ေတာ် အ​​ေနာ်ရထာ​​ေစာ ဇင်း​​မယ်၌ ဘုရင်ခံ ြပုလုပ်စဉ်က ရရှိခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်ဟု သမိုင်း​​အမှတ်အသား​​ရှိ​​ေြကာင်း​​၊​ ဇင်း​​မယ်ဘုရင်ခံ ​​ေနာ်ရထာ​​ေစာနှင့်​​ သူ၏ အမှုထမ်း​​ရာထမ်း​​ ြမန်မာအရာရှိများ​​ ​​ေကျနပ်နှစ်သိမ့်​​​ေစရန်အလို့​​ငှာ ဇင်း​​မယ် ရဟန်း​​​ေတာ်တစ်ပါး​​က ယင်း​​ပူ​​ေဇာ်နည်း​​ကို တီထွင်ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်သည်ဟုလည်း​​ သမိုင်း​​ဆရာများ​​က ယူဆခဲ့​​ြက​​ေြကာင်း​​ စစ်တမ်း​​ဆရာြကီး​​ ြမင့်​​​ေဆွက “ဇင်း​​မယ် ပဏ္ဏာသစစ်တမ်း​​”တွင် ၁၅-၁၁-၉၁ ရက်စွဲြဖင့်​​ ​​ေရး​​သား​​ခဲ့​​သည်။​

ထိုအ​​ေလ့​​အထနှင့်​​ ပတ်သက်၍ ဘိုး​​​ေတာ် ဗဒံုမင်း​​လက်ထက်ကလည်း​​ သ​​ေြပငါး​​ရွာစား​​ မင်း​​လှသိဂင်္ါသူက ​​ေမာင်း​​​ေထာင်သာသနာပိုင် ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​အား​​ ​​ေလျှာက်ထား​​​ေမး​​ြမန်း​​ခဲ့​​ဖူး​​ရာ “ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်နည်း​​နှင့်​​ ြဂိုဟ်ြကီး​​ကိုး​​လံုး​​ ပသနည်း​​ကို ဇင်း​​မယ်က ရရှိလာြခင်း​​ ြဖစ်သည်” ဟုပင် “ဗုဒ္ဓ နဝမ ပူဇာ ရဟ ဝိနိစ္ဆယ”တွင် ​​ေြဖြကား​​​ေတာ် မူခဲ့​​သည်။​

ြဂိုဟ်ြကီး​​ကိုး​​လံုး​​ ပူ​​ေဇာ်နည်း​​ကို အတုယူကာ ဇင်း​​မယ်ရဟန်း​​​ေတာ် ရှင်မု​​ေနသဘ တီထွင်သည့်​​ ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်နည်း​​ကို ကျင့်​​သံုး​​လိုက်နာလာြဖစ်သည့်​​ အ​​ေြကာင်း​​တရား​​မှာကား​​- ဗုဒ္ဓြမတ်စွာသည် ဒီဃလဂင်္ီကြမို့​​တွင် ဆွမ်း​​ခံြပီး​​ ​​ေတာ​​ေကျာင်း​​၌ သီတင်း​​သံုး​​​ေနခဲ့​​စဉ် ထိုြမို့​​မှ ပုဏ္ဏား​​သူြကွယ်တစ်ဦး​​၏ သား​​ငယ်သည် သက်တမ်း​​ ခုနှစ်ရက်သာ ကျန်ရှိ​​ေတာ့​​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ထိုသူငယ်၏ အသက်အန္တရာယ်ြဖစ်​​ေသာ နတ်ဘီလူး​​၏ ရန်စွယ်မှ ကင်း​​​ေဝး​​​ေစရန် ြမတ်စွာဗုဒ္ဓသည် သာဝကရှစ်ပါး​​ ြခံရံလျက် ပရိတ်တရား​​​ေတာ်များ​​ ရွတ်ဖတ်​​ေပး​​​ေတာ်မူရာ အသက် ၁၂၀-တိုင် ​​ေနခဲ့​​ရသည်ဟူ​​ေသာ ဇာတ်​​ေတာ်ပင်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ ထိုဇာတ်​​ေတာ်အရ ဘုရား​​ ရဟန္တာကိုး​​ပါး​​ ပရိတ်ရွတ်​​ေသာ် အနာ​​ေရာဂါကင်း​​သည်၊​ အသက်ရှည်သည်ဟူ​​ေသာ ယံုြကည်မှုြဖင့်​​ ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်ြကြခင်း​​ ြဖစ်​​ေြကာင်း​​” မန္တ​​ေလး​​ ြမို့​​တည် နန်း​​တည် စာတမ်း​​”အရ သိရှိရသည်။​

“ြမန်မာမင်း​​ အုပ်ချုပ်ပံုစာတမ်း​​” ဒုတိယပိုင်း​​၌ “ပုဏ္ဏား​​များ​​​ေဆာင်ရွက်ရ​​ေသာ မင်း​​နှင့်​​စပ်​​ေသာ အလုပ်ဝတ္တရား​​ ပိုင်း​​ြခား​​ထား​​ပံု၊​ ပုဏ္ဏား​​များ​​ အခွင့်​​အလမ်း​​ရပံုများ​​အ​​ေြကာင်း​​”တွင် ကိုး​​ပါး​​ပုဏ္ဏား​​ဆိုသည်မှာ ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ြဂိုဟ်ြကီး​​ကိုး​​လံုး​​ အြမဲပူ​​ေဇာ်ရြခင်း​​ကို အရင်း​​ထား​​၍ “ကိုပါး​​”​​ေခါ်​​ေြကာင်း​​၊​ စလွယ်​​ေြခာက်သွယ်တင် ​​ေခတ္တရာပုဏ္ဏား​​မျိုး​​ အချို့​​ကို “ကိုး​​ပါး​​”ခန့်​​ထား​​​ေလ့​​ရှိ​​ေြကာင်း​​ သိရှိရသည်။​

“မန္တ​​ေလး​​ ြမို့​​တည် နန်း​​တည် စာတမ်း​​” အရ ြမန်မာမင်း​​များ​​ ြမို့​​နန်း​​တည်​​ေသာ အခမ်း​​အနား​​၌မူ ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်ရာတွင် ြဂိုဟ်ကိုး​​ပါး​​နှင့်​​ ​​ေရာ​​ေနှာ မပူ​​ေဇာ်ဘဲ သီး​​သန့်​​ခွဲ၍ ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်​​ေြကာင်း​​ သိရှိရသည်။​ နှစ်ဆယ်ရာစုနှစ်များ​​၌ ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်ရာတွင် ြဂိုဟ်ကိုး​​ပါး​​ကိုပါ ထည့်​​သွင်း​​ပူ​​ေဇာ်ခဲ့​​ြကသည်ကို ဦး​​စိန်​​ေဖ ​​ေရး​​သား​​၍ ၁၉၇၃ ခုနှစ်က ဒုတိယအြကိမ် ပံုနှိပ်ထုတ်​​ေဝခဲ့​​​ေသာ “ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်နည်း​​စာတမ်း​​”တွင် အထင်အရှား​​ ​​ေတွ့​​ရသည်။​

ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်နည်း​​နှင့်​​ ြဂိုဟ်ြကီး​​ကိုး​​လံုး​​ ပသနည်း​​မှာ ဇင်း​​မယ်မှ ရရှိလာခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ ယခုအခါ ဇင်း​​မယ်နည်း​​အတိုင်း​​ အတိအကျမဟုတ်​​ေတာ့​​ဘဲ ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ် ဆရာ​​ေတာ်ဘုရား​​ြကီး​​ ​​ေရး​​သား​​​ေသာ နည်း​​အရလည်း​​ ပူ​​ေဇာ်ပသ​​ေနြက​​ေြကာင်း​​ “ဇင်း​​မယ်ပဏ္ဏာသစစ်တမ်း​​”တွင် စစ်တမ်း​​ရှင် ြမင့်​​​ေဆွက ​​ေရး​​သား​​ခဲ့​​သည်။​

ြပည်ြမို့​​​ေန သူြကွယ်ဦး​​အံ့​​ ​​ေလျှာက်ထား​​​ေတာင်း​​ပန်​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ် ဆရာ​​ေတာ်သည် ြမန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၃၄-ခုနှစ်တွင် “သဇ္ဇန ဝိလာသနီကျမ်း​​”ကို ​​ေရး​​သား​​ခဲ့​​ြပီး​​ ၁၂၅၈ ခုနှစ်တွင် ကဝိမျက်မှန် ပံုနှိပ်တိုက်မှ စာအုပ်အြဖစ် ရိ်ုက်နှိပ်ထုတ်​​ေဝခဲ့​​သည်။​ ထို“သဇ္ဇန ဝိလာသနီကျမ်း​​”၌ ဘုရား​​ကိုး​​ဆူကပ်နည်း​​ကို ထည့်​​သွင်း​​​ေရး​​သား​​ ​​ေဖာ်ြပထား​​ခဲ့​​သည်။​ “တစ်​​ေကျာင်း​​တစ်ဂါထာ တစ်ရွာတစ်ပုဒ်ဆန်း​​”ဟူသကဲ့​​သို့​​ ​​ေဒသကွဲြပား​​၍ လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ဘုရား​​ကိုး​​ဆူဆရာ ကွဲြပား​​၍လည်း​​​ေကာင်း​​ ပူ​​ေဇာ်ပံု ပူ​​ေဇာ်နည်း​​ မူကွဲအသီး​​သီး​​ ရှိ​​ေန​​ေသာ်လည်း​​ ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်ရြခင်း​​အ​​ေြကာင်း​​ရင်း​​ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ​​ေလာကီအကျိုး​​သက်သက် အတွက်သာ ြဖစ်​​ေနရာ၌မူ တူညီ​​ေနြက​​ေပသည်။​

ဘုရား​​အ​​ေနကဇာတင်ြခင်း​​၊​ ရှင်ြပုြခင်း​​၊​ ရဟန်း​​ခံြခင်း​​၊​ ကထိန်ခင်း​​ြခင်း​​ ကုသိုလ်မှုများ​​မှာကဲ့​​သို့​​ ​​ေလာကုတ္တရာ အကျိုး​​အလို့​​ငှာ ြကိုး​​စား​​အား​​ထုတ်မှုမျိုး​​ မဟုတ်​​ေပ။​ ​​ေဗဒင်အ​​ေဟာအ​​ေြပာ အတိတ်နိမိတ် စသည် ​​ေလာကီ အယူအဆ​​ေြကာင့်​​သာ ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်​​ေလ့​​ရှိြကသည်။​

​​ေဗဒင်ကိန်း​​ခန်း​​အရ မိတ္တုဆယ်တိုင် ယိုင်လျှင်၊​ စန်း​​လဂ် ြပတ်လျှင်၊​ ြတင်း​​ နဝင်း​​ သုဉ်း​​လျှင်၊​ ဂဏ္ဍန္တြကိုက်လျှင်၊​ ြဂိုဟ်စား​​ဒသာ မ​​ေကာင်း​​လျှင်၊​ ​​ေကာ​​ေဇာြဂိုဟ်တို့​​ ဗျြကစရိယာမူြခင်း​​နှင့်​​ သီဟဇာမူြခင်း​​ြဖစ်လျှင်၊​ မူလနက္ခတ်၌ ပါပြဂိုဟ်ထွင်း​​လျှင်၊​ နာမ အက္ခရာ နက္ခတ်၌ ြဂိုဟ်စီး​​ ြဂိုဟ်နင်း​​ မ​​ေကာင်း​​လျှင် ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်ကာ ြဂိုဟ်စာ​​ေကျွး​​​ေလ့​​ ရှိြကသည်။​ ထိုကဲ့​​သို့​​ ​​ေဗဒင် ကိန်း​​ခန်း​​အရ ညံ့​​​ေနလျှင် ပူ​​ေဇာ်သကဲ့​​သို့​​ပင် နာတာရှည်​​ေရာဂါရလျှင်၊​ ဥစ္စာစည်း​​စိမ်ပျက်လျှင်၊​ ​​ေကျး​​ကျွန်ပျက်လျှင်၊​ သား​​​ေြမး​​ မ​​ေမွး​​လျှင်၊​ သား​​​ေသများ​​လျှင်၊​ ြမို့​​ရွာအတွင်း​​ ​​ေတာ​​ေကာင်ဝင်လျှင်၊​ ငှက်ဆိုး​​ထိုး​​လျှင်၊​ မ​​ေကာင်း​​​ေသာ အတိတ်နိမိတ် အိပ်မက်များ​​ ရလျှင်၊​ စုန် နတ် ​​ေြမဖုတ်ဘီလူး​​ ဖမ်း​​စား​​သည်ထင်လျှင်၊​ ရုပ်ြမှပ် ရုပ်ထား​​ြပုလျှင်၊​ သူတစ်ပါး​​က ​​ေအာက်လမ်း​​နည်း​​ြဖင့်​​ တိုက်လျှင်၊​ တရား​​တ​​ေပါင် မ​​ေအာင်ြမင်လျှင်လည်း​​ ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်ကာ ြဂိုဟ်စာ​​ေကျွး​​​ေလ့​​ ရှိြကသည်။​ ဤကဲသို့​​ြပုမှ အန္တရာယ်ကင်း​​ကာ စည်း​​စိမ်ချမ်း​​သာ တိုး​​ပွား​​မည်၊​ အသက်ရှည်ကာ အနာ​​ေရာဂါ ကင်း​​​ေဝး​​မည်။​ ဘုန်း​​ကျက်သ​​ေရ တိုး​​တက်မည်ဟု ယံုြကည်ြကသည်။​ ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်​​ေနြကြခင်း​​သည် ​​ေလာကီအကျိုး​​ သက်သက်အတွက် ​​ေမျှာ်ကိုး​​လျက်သာ ြပုလုပ်​​ေနြက​​ေသာ အ​​ေလ့​​အထြဖစ်သည်ကို ထင်ရှား​​​ေပါ်လွင်စွာ ​​ေတွ့​​ြမင်ရသည်။​

ဗုဒ္ဓြမတ်စွာ ဒီဃလဂင်္ီကြမို့​​ ပုဏ္ဏား​​ြကွယ်အိမ်တွင် ပရိတ်ရွတ်စဉ်က မည်သည့်​​ရဟန္တာများ​​ ပါဝင်သည်ကို အမည်နာမ မသိရှိရ​​ေသာ်လည်း​​ “ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်ဆည်း​​ကပ်မှုနှင့်​​ ြဂိုဟ်ြကီး​​ကိုး​​လံုး​​ ပသမှု” တီထွင်ခဲ့​​သူများ​​က ​​ေဗဒင်သ​​ေဘာအရ ​​ေန့​​နံစံုလင်​​ေအာင် စီစဉ်ခဲ့​​ြကသည်။​ ပူ​​ေဇာ်​​ေသာ ရဟန္တာများ​​ကို ြဂိုဟ်​​ေနအရပ်အရ ​​ေနရာချထား​​ခဲ့​​ြကသည်။​ နိုင်ငံ​​ေတာ် ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​ မဟာဗုဒ္ဓဝင်၌ “ဖွား​​​ေတာ်မူြခင်း​​ စသည်တို့​​အတွက် သက္ကရာဇ် အမည်၊​ တနဂင်္​​ေနွစ​​ေသာ ​​ေန့​​အမည်တပ်လျက် ြပဆိုရြခင်း​​ကား​​ ​​ေလာကီ ​​ေဗဒင် ရာဇဝင်တို့​​၏ မှတ်သား​​ချက်အလိုအတိုင်း​​သာလျှင် ြပဆိုရြခင်း​​ြဖစ်၏။​ ပါဠိ၊​ အဋ္ဌကထာ၊​ ဋီကာကျမ်း​​တို့​​၌ ြပဆိုချက်မရှိ​​ေချ” ဟု ဒုတိယတွဲ၊​ စာမျက်နှာ ၁၇-တွင် အထင်အရှား​​ မှတ်ချက်ြပုထား​​​ေပသည်။​

ဗုဒ္ဓြမတ်စွာကို အလယ်တွင် သီတင်း​​သံုး​​​ေစ၍ တနဂင်္​​ေနွသား​​ ရာဟုလာ အ​​ေရှ့​​​ေြမာက်အရပ်၊​ တနလင်္ာသား​​ ​​ေကာဏ္ဍည အ​​ေရှ့​​အရပ်၊​ အဂင်္ါသား​​ ​​ေရဝတ အ​​ေရှ့​​​ေတာင်အရပ်၊​ ဗုဒ္ဓဟူး​​သား​​ သာရိပုတ္တရာ ​​ေတာင်အရပ်၊​ ရာဟုသား​​ ဂဝံပတိ အ​​ေနာက်​​ေြမာက်အရပ်၊​ ြကာသာပ​​ေတး​​သား​​ အာနန္ဒာ အ​​ေနာက်အရပ်၊​ ​​ေသာြကာသား​​ မဟာ​​ေမာဂ္ဂလာန် ​​ေြမာက်အရပ်၊​ စ​​ေနသား​​ ဥပါလိ အ​​ေနာက်​​ေတာင်အရပ်တို့​​၌ အသီး​​သီး​​ ထား​​ရှိြကသည်။​ ပူ​​ေဇာ်​​ေသာအခါ၌ ငှက်​​ေပျာဖတ်ြဖင့်​​ ​​ေကျာင်း​​​ေတာ်တစ်​​ေဆာင် ​​ေဆာက်လုပ်ြပီး​​ ဘုရား​​ကိုး​​ဆူကို သူ့​​​ေနရာနှင့်​​သူ ြဂိုဟ်​​ေနအရပ်အရ ​​ေနရာချထား​​၍ ထီး​​ြဖူကိုး​​လက်၊​ အြဖူ​​ေရာင်တံခွန် ြကက်လျှာကိုး​​ခု၊​ ဖ​​ေယာင်း​​တိုင် ကိုး​​တိုင်၊​ အုန်း​​သီး​​ကိုး​​လံုး​​၊​ ငှက်​​ေပျာဖီး​​ ကိုး​​ဖီး​​၊​ ြကံ​​ေချာင်း​​ ကိုး​​​ေချာင်း​​တို့​​ြဖင့်​​ ပူ​​ေဇာ်ရသည်။​ သစ်သီး​​သံုး​​မျိုး​​၊​ ပန်း​​သံုး​​မျိုး​​၊​ ယိုသံုး​​မျိုး​​၊​ မုန့်​​သံုး​​မျိုး​​တို့​​ကို ငှက်​​ေပျာဖက်ခွက်ြဖင့်​​ ကိုး​​ခွက်စီ ထည့်​​သွင်း​​ရသည်။​ ကွမ်း​​ကိုး​​စည်း​​၊​ လက်ဖက်ကိုး​​ထုပ်လည်း​​ ပါဝင်ရသည်။​ ဆွမ်း​​ချက်ရန် ဆန်တစ်ြပည်၊​ ​​ေထာပတ် နှစ်ဆယ့်​​ငါး​​ကျပ်သား​​၊​ နွား​​နို့​​ဆယ့်​​ငါး​​ကျပ်သား​​၊​ အိုး​​ဖံုး​​စံုတစ်၊​ ​​ေရအိုး​​တစ်၊​ ဆီး​​သား​​ထင်း​​တစ်စည်း​​၊​ သံခ​​ေနာက်တစ်တို့​​ လိုအပ်သည်ဟု “မန္တ​​ေလး​​ ြမို့​​တည် နန်း​​တည် စာတမ်း​​”၌ အတိအကျ စာရင်း​​ ြပထား​​ခဲ့​​သည်။​

ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်​​ေသာအခါ၌ ဘုရား​​နှင့်​​တကွ သံဃာ​​ေတာ်များ​​၏ ပလ္လင်တွင် အင်း​​ချြခင်း​​၊​ တံခွန်ရွက်နှင့်​​ ဆီမီး​​တိုင်တွင် အင်း​​ချြခင်း​​တို့​​ကိုလည်း​​ ြပုလုပ်သည်။​ ပူ​​ေဇာ်ရာတွင် ဗု​​ေဒ္ဓါ စ မဇ္ဇို​​ေမ ​​ေသ​​ေဋ္ဌာ အစချီ​​ေသာ ဂါထာကိုရွတ်၍ ပူ​​ေဇာ်ရသည် ။​ ဆွမ်း​​​ေကျွး​​ဂါထာကိုလည်း​​ ရွတ်ဖတ်ပူ​​ေဇာ်ရသည်။​ အလိုရှိ​​ေသာ ဆု​​ေတာင်း​​များ​​ကိုလည်း​​ ရွတ်ဆိုရသည်။​ ပူ​​ေဇာ်ြပီး​​​ေနာက် စွန့်​​ပစ်​​ေသာအခါ၌လည်း​​ ​​ေဗဒင်ကိန်း​​ခန်း​​အရ အ​​ေြခွအရံ​​ေပါများ​​​ေစသာ ပရိဝါရအရပ်၊​ အသက်ရှည်​​ေစ​​ေသာ အာယုအရပ်၊​ ြမို့​​ရွာတည်သင့်​​​ေသာ နဂရအရပ်၊​ သခင်္ျိုင်း​​တည်ရှိရာ ဘုမ္မိအရပ်၊​ ကျီြက ဘဏ္ဍာ တိုး​​ပွား​​​ေစ​​ေသာ ဂဟပတိ အရပ်များ​​အနက် မိမိအလိုရှိရာ အရပ်သို့​​ စွန့်​​ပစ်ရ​​ေြကာင်း​​ မန္တ​​ေလး​​ တက္ကသိုလ်စာြကည့်​​တိုက် တိုက်ပိုင် ၂၀၁-​​ေပစာအရ သိရှိရသည်။​

ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်ရန် ဆွမ်း​​ချက်ရာ၌လည်း​​ အမျိုး​​သား​​များ​​သာ ဆွမ်း​​ချက်ရြခင်း​​၊​ ဆွမ်း​​ချက်မည့်​​​ေနရာကို နွား​​​ေချး​​​ေြမနီ လိမ်း​​ကျံရြခင်း​​၊​ ​​ေထာင့်​​​ေလး​​​ေထာင့်​​တွင် တိုင်စိုက်၍ ချည်မျှင် ခုနှစ်မျှင် ပတ်ရြခင်း​​၊​ ဆွမ်း​​ချက်စဉ် မည်သူမျှ မဝင်ရ​​ေတာ့​​ြခင်း​​တို့​​မှာ ​​ေရှး​​အစဉ်အလာများ​​ပင် ြဖစ်သည်။​

ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်ရာတွင် ရဟန္တာများ​​ကို ြဂိုဟ်​​ေနအရပ်အရ ​​ေနရာချထား​​ပံုမှအစ ြပုမူ​​ေဆာင်ရွက် ရွတ်ဖတ်ြကသည်တို့​​ကို ြကည့်​​ြခင်း​​အား​​ြဖင့်​​ ြဗာဟ္မဏဝါဒ လွှမ်း​​မိုး​​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ အင်း​​အိုင် ဂါထာ မန္တရား​​ စုန်း​​ ဖုတ် နတ် တန္တရဝါဒများ​​ ​​ေရာ​​ေနှာ​​ေန​​ေြကာင်း​​ ​​ေတွ့​​ရှိရသည်။​ ြဂိုဟ်ြကီး​​ကိုး​​လံုး​​ ပသမှုမှာကား​​ ြဗဟ္မဏဝါဒစစ်စစ် အတ္တဝါဒြဖစ်၍ အနတ္တဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်​​ ဆန့်​​ကျင်ဘက် ဧကန်သာြဖစ်​​ေတာ့​​သည်။​ ဤကဲ့​​သို့​​ ​​ေဗဒင်ကိန်း​​ခန်း​​ ြဗာဟ္မဏလမ်း​​စဉ် အ​​ေဟာ အ​​ေြပာအရ လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ “ခလုတ်ထိမှ အမိတ”ဟူ သကဲ့​​သို့​​ ဘဝအခက်အခဲ ြကံု​​ေတွ့​​မှလည်း​​​ေကာင်း​​ ၊​ ြဂိုဟ်​​ေြပ နံ​​ေြပ ယြတာ​​ေချရန်နှင့်​​ ​​ေဘး​​ကင်း​​ ရန်ကွာ​​ေစရန် ​​ေလာကီအကျိုး​​သက်သက် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်​​ “ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်ဆည်း​​ကပ်မှုနှင့်​​ ြဂိုဟ်ြကီး​​ကိုး​​လံုး​​ ပသမှု” ြပု​​ေနြကသည်မှာ အကျိုး​​မများ​​သည့်​​အြပင် ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့​​၏ အနတ္တလမ်း​​စဉ်နှင့်​​ပင် ဆန့်​​ကျင်​​ေနမှန်း​​မသိ ဆန့်​​ကျင်​​ေနမိြက​​ေလြပီ ။​

သို့​​ြဖစ်ရကား​​ “မှား​​လျှင် အစဉ်၊​ ြပင်လျှင် ခဏ” ဟူသည်နှင့်​​အညီ ​​ေလာကီအကျိုး​​သက်သက် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်​​ ဘုရား​​ကိုး​​ဆူ ပူ​​ေဇာ်​​ေနြကမည့်​​အစား​​ ​​ေလာကုတ္တရာ အကျိုး​​​ေမျှာ်လျက် ဘုရား​​၊​ တရား​​၊​ သံဃာ ရတနာသံုး​​ပါး​​တို့​​အား​​ အြမတ်တနိုး​​ ကိုး​​ကွယ်ဆည်း​​ကပ် ပူ​​ေဇာ်နိုင်ြကရန် ြကံစည် အား​​ထုတ်ြကရပါမည်။​

​​ေထရဝါဒ နည်း​​စနစ်တကျ ကိုး​​ကွယ်ဆည်း​​ကပ် ပူ​​ေဇာ်တတ်ရန် ​​ေတာင်ြမို့​​ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​ အရှင်ဇနကာ ဘိဝံသ၏ ထင်ရှား​​​ေကျာ်ြကား​​လှသည့်​​ “ရတနာ့​​ဂုဏ်ရည်၊​ ကိုယ်ကျင့်​​ အဘိဓမ္မာ၊​ အနာဂတ်သာသနာ​​ေရး​​” ကျမ်း​​စာသံုး​​အုပ်နှင့်​​ သာသနာ့​​ဝန်​​ေဆာင် ဆရာ​​ေတာ် အရှင်ကုမာရ၏ ထင်ရှား​​​ေသာကျမ်း​​စာ “ဗုဒ္ဓအလို​​ေတာ်ကျ ကျင့်​​သံုး​​​ေနထိုင်နည်း​​” နှစ်တွဲတို့​​ကို လက်စွဲြပုကာ ဖတ်ရှု့​​​ေလ့​​လာလျက် လိုက်နာကျင့်​​သံုး​​သင့်​​ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေရး​​သား​​တင်ြပလိုက်ပါသည်။​
လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 4/25/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign