​​ေထရဝါဒ စံ​​ေပတံြဖင့်​​ တိုင်း​​တာ၍

(၁)
ဓမ္မစွမ်း​​ရည် အရှင်သုဝဏ္ဏနှင့်​​ ​​ေတွ့​​ဆံုြခင်း​​
ကျွန်​​ေတာ်သည် ရန်ကုန်ြမို့​​ မဟာစည်သာသနာ့​​ရိပ်သာြကီး​​တွင် နှစ်လခန့်​​တရား​​အား​​ထုတ်ြဖစ်ခဲ့​​ပါသည်။​ တရား​​ အား​​ထုတ်ြပီး​​​ေသာအခါ သံုး​​ရက်ခန့်​​ရိပ်သာတွင် ​​ေလ့​​လာခွင့်​​ရပါသည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ သာသနဓဇသီရိပဝရဓမ္မာ စရိယ၊​ ဒီဃနိကာယ​​ေကာဝိဒ ဥဘ​​ေတာဝိဘဂင်္ဓရ မင်း​​ကွန်း​​တိပိဋကဓရ ဆရာ​​ေတာ်ဘုရား​​ြကီး​​၏ စာ​​ေပဆုရ၊​ မန္တ​​ေလး​​ြမို့​​၊​ သာသနတက္ကသိုလ်၊​ သုတ္တန္တမဟာဌာန နာယက ပါ​​ေမာက္ခ​​ေဟာင်း​​ အဆင့်​​ြမင့်​​ ​​ေလာကုတ္တရာဆိုင်ရာ ဘွဲ့​​ထူး​​ ဂုဏ်ထူး​​များ​​ြဖင့်​​ စံုလင်သည့်​​ ကမ္မာဋ္ဌာနာစရိယ ဓမ္မကထိက ဓမ္မစွမ်း​​ရည်ဆရာ​​ေတာ် အရှင်သုဝဏ္ဏအား​​ ​​ေတွ့​​ဆံု ြကည်ညိုခွင့်​​ ရခဲ့​​ပါသည်။​
သို့​​​ေတွ့​​ဆံုစဉ် ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ​​အတွက် အယူအြမင် စင်ြကယ်​​ေရး​​၊​ ကိုး​​ကွယ်မှု စင်ြကယ် သန့်​​ရှင်း​​​ေရး​​များ​​နှင့်​​ ပတ်သက်၍ ဆရာ​​ေတာ်၏ ြကည်ညိုဖွယ်ရာ ရပ်တည်​​ေြဖဆိုချက်များ​​အား​​ ကျွန်​​ေတာ်​​ေမး​​ြမန်း​​ ြကား​​နာခဲ့​​ရသည်များ​​ကို ြပန်လည် ဓမ္မဒါန ြပုလိုက်ပါသည်။​

(၂)
သာသနပါပက အကျင့်​​များ​​
“ဆရာ​​ေတာ်ဘုရား​​၊​ ​​ေရဆွမ်း​​ကိုသာ ဘုဉ်​​ေပး​​တယ်၊​ သဲဆွမ်း​​ကိုသာ ဘုဉ်​​ေပး​​တယ်၊​ ​​ေလဆွမ်း​​ကိုသာ ဘုဉ်း​​​ေပး​​တယ်ဆိုတဲ့​​ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး​​​ေတွအ​​ေြကာင်း​​ ြကား​​​ေနသိ​​ေနရပါတယ် ဘုရား​​။​ အဲ့​​ဒီပုဂ္ဂိုလ်​​ေတွကို ​​ေထရဝါဒ ရှု့​​​ေထာင့်​​က​​ေနြကည့်​​ရင် ဆရာ​​ေတာ် ဘယ်လိုြမင်ပါသလဲ ဘုရား​​။​
“ရှင်း​​ပါတယ် ဒကာရဲ့​​။​ ဘယ်လိုရှင်း​​သလဲဆို​​ေတာ့​​ သုတ္တန်​​ေဒသနာ မဟာသီဟနာဒသုတ်မှာ သာသန ပါပ​​ေတွရဲ့​​ အကျင့်​​​ေတွကို ​​ေဟာြကား​​ထား​​ခဲ့​​တာပဲ ”
“မှန်ပါ ဘုရား​​ ”
“ဘယ်လို​​ေဟာြကား​​ခဲ့​​သလဲဆို​​ေတာ့​​ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်​​ေတွဟာ အဝတ်အထည်ကို မဝတ်ြကဘူး​​တဲ့​​။​ ​​ေနာက် သဒ္ဓါမျက်လံုး​​ ကန်း​​​ေနြကတဲ့​​ အန္ဓပုထုဇဉ်​​ေတွကို အထူး​​အဆန်း​​ထင်ြပီး​​ အရူး​​အနှမ်း​​ကိုး​​ကွယ်လာြက​​ေအာင် သူတို့​​ဟာ သစ်ရွက်စိမ်း​​​ေတွကို စား​​ြပြကတယ်တဲ့​​။​ ဆန်စိမ်း​​​ေတွကိုလည်း​​ စား​​ြပြကတယ်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ဆန်ကွဲ၊​ ထမင်း​​ဂျိုး​​​ေတွကိုလဲ စား​​ြပတယ်။​ နှမ်း​​ဖတ်၊​ ြမက်၊​ ​​ေတာသစ်ြမစ်၊​ သစ်သီး​​​ေတွချည်း​​ပဲလဲ စား​​ြပတဲ့​​အြပင် ​​ေနာက်ဆံုး​​ ကျင်ြကီး​​အထိ စား​​ြပြပီး​​ ထူး​​ဆန်း​​​ေအာင် လုပ်ြပြကပါတယ်တဲ့​​ ”
“ ​​ေဩာ် တင်ပါ့​​ဘုရား​​ ”
“ ဒီ​​ေတာ့​​ မဟာသီဟနာဒသုတ်နဲ့​​ တိုင်း​​တာ​​ေြပာရရင် သဲဆွမ်း​​၊​ ​​ေရဆွမ်း​​၊​ ​​ေလဆွမ်း​​ကိုသာ ဘုဉ်း​​​ေပး​​တယ်၊​ စာ​​ေသာက်တယ်ဆိုတဲ့​​ သူ​​ေတွဟာ အထူး​​အဆန်း​​ြဖစ်​​ေအာင်၊​ အရူး​​အနှမ်း​​ကို ကိုး​​ကွယ်တတ်ြကတဲ့​​သူ​​ေတွ များ​​ြပား​​လာ​​ေအာင် ဗန်း​​ြပတဲ့​​ သာသနပါပ အကျင့်​​​ေတွကို ကျင့်​​ြပ​​ေနတာပဲ။​ ဘုရား​​​ေြပာတဲ့​​ အကျင့်​​ြမတ် အြပင်ဘက်ကဆိုတာ ထင်ရှား​​​ေနတာပါပဲ”

အကျိုး​​မရှိ​​ေသာ အကျင့်​​ဆန်း​​များ​​
ဓမ္မစွမ်း​​ရည်ဆရာ​​ေတာ် အရှင်သုဝဏ္ဏ၏ ​​ေြဖြကား​​ချက်များ​​မှာ ရှင်း​​လင်း​​တိကျလှပါ၏။​ သုတ္တန်​​ေဒသနာလာ မဟာသီဟနာဒသုတ္တန်နှင့်​​ နှိုင်း​​ချင့်​​ြကည့်​​​ေလ​​ေသာ် ထိုထို ​​ေရဆွမ်း​​၊​ သဲဆွမ်း​​၊​ ​​ေလဆွမ်း​​ကို စား​​သည်ဆို​​ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ​​၏ အကျင့်​​များ​​ကား​​ သာသနပါပမှ အကျင့်​​များ​​ ြဖစ်​​ေန​​ေပသည်။​ ထိုအကျင့်​​ဆန်း​​များ​​ကို ဘုရား​​ရှင်သည် လွန်ခဲ့​​​ေသာ နှစ်​​ေပါင်း​​နှစ်​​ေထာင့်​​ငါး​​ရာ​​ေကျာ်ကာလမှစ၍ အတ္တကိလာမထာနု​​ေယာဂကျင့်​​စဉ်ဟု ပစ်ပယ်ရှုတ်ချခဲ့​​ြပီး​​ ြဖစ်​​ေလသည်။​
အဘယ်​​ေြကာင့်​​ ထိုအကျင့်​​များ​​ကို ဘုရား​​ရှင် ပစ်ပယ်ခဲ့​​ပါသနည်း​​။​ ထိုအကျင့်​​များ​​သည် ​​ေလာဘ၊​ ​​ေဒါသ၊​ ​​ေမာဟ စသည့်​​ ကိ​​ေလသာအညစ်အ​​ေြကး​​များ​​ ကင်း​​​ေဝး​​သန့်​​ရှင်း​​စင်ြကယ်​​ေစ​​ေြကာင်း​​ အကျင့်​​များ​​မဟုတ်​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ပင် ြဖစ်ပါသည်။​ အစွန်း​​​ေရာက်ကျင့်​​ြကံြခင်း​​များ​​ ြဖစ်​​ေသာ​​ေြကာင့်​​လည်း​​ ကိုယ်နှုတ်နှလံုး​​သံုး​​ပါး​​ကို ယဉ်​​ေကျး​​ သိမ်​​ေမွ့​​​ေစနိုင်​​ေသာ အကျင့်​​ြမတ်များ​​လည်း​​ မဟုတ်ြက​​ေပ။​
ကုသလ အနဝဇ္ဇ အြပစ်မရှိ ချမ်း​​သာရာရ​​ေြကာင်း​​ ကုသိုလ်လမ်း​​​ေြကာင်း​​များ​​လည်း​​မဟုတ်ပါ​​ေပ။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ဘုရား​​ရှင်က ပစ်ပယ်ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ ​​ေဩာ် ထိုထို​​ေသာ အကျင့်​​ထူး​​အကျင့်​​ဆန်း​​များ​​ကို ဘုရား​​အစရှိသည့်​​ သူ​​ေတာ်​​ေကာင်း​​ြကီး​​များ​​ ပစ်ပယ်တား​​ြမစ်​​ေတာ်မူထား​​ပါလျက် ထပ်မံကျင့်​​ြကံ​​ေနြကြပန်သည်။​ ထိုအကျင့်​​များ​​ကို လက်ခံြကည်ညို​​ေနြကြပန်သည်ဆို​​ေတာ့​​ ယင်း​​ပုဂ္ဂိုလ်များ​​ကား​​ ​​ေထရဝါဒ အဝန်း​​အဝိုင်း​​မှ စာရင်း​​ဝင်များ​​ကား​​ မဟုတ်တန်ရာ၊​ သာသနပါပ ပုဂ္ဂိုလ်များ​​သာ ြဖစ်​​ေပမည်ဟု ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ သိရှိနား​​လည်ထား​​ြကရမည်သာ ြဖစ်ပါသည်။​
ယခုကဲ့​​သို့​​ သူတို့​​အ​​ေြကာင်း​​ ​​ေရး​​သား​​​ေဖာ်ြပ​​ေနရြခင်း​​မှာလည်း​​ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ​​က သာသနာအတွင်း​​ အ​​ေယာင်​​ေဆာင် လှည့်​​စား​​​ေနပါသြဖင့်​​ ​​ေထရဝါဒ အဝန်း​​အဝိုင်း​​နှင့်​​ ြခား​​နား​​​ေစရန် စည်း​​တား​​​ေပး​​ြခင်း​​သာ ြဖစ်ပါသည်။​

(၃)
ရာထူး​​စည်း​​စိမ်ဥစ္စာများ​​ တိုး​​တက်ြကီး​​ပွား​​​ေစပါသလား​​
“အရှင်ဘုရား​​ ၊​ သူတို့​​က ဆိုြကပါ​​ေသး​​တယ်။​ ဘယ်ဂါထား​​ရွတ်၊​ ဘယ်အရာကို ပုတီး​​စိပ်ပါဆိုရင် ရာထူး​​တိုး​​တက် ​​ေစရမယ်၊​ ြကီး​​ပွား​​ချမ်း​​သာလာ​​ေစရမယ်လို့​​ အတိအလင်း​​​ေြပာဆို​​ေနြကတဲ့​​ အချက်ကို​​ေကာ ဘုရား​​”
“အဘိဓမ္မာမှာ စိတ်ဟာ လက်​​ေဖျာက်တစ်တွတ််အချိန်မှာ ကု​​ေဋတစ်သိန်း​​​ေကျာ့​​ြဖစ်တယ်လို့​​ ဆိုတယ်။​ ဒါကို ရှင်း​​​ေအာင် မိလိန္ဒပဥှာနဲ့​​​ေြပာရရင်​​ေတာ့​​ လက်​​ေဖျာက်တစ်တွတ်စာမှာ စိတ်ဟာ စပါး​​တင်း​​ရှစ်ဆယ်ဆံ့​​တဲ့​​ လှည်း​​အစီး​​တစ်ရာ​​ေလာက် အစုလိုက် အပံုလိုက် ြဖစ်တယ်။​ ဆိုလိုတာက လက်​​ေဖျာက်တစ်တွတ်စာမှာ စိတ်​​ေတွဟာ အနီး​​စပ်ဆံုး​​ စပါး​​တင်း​​​ေပါင်း​​ တစ်​​ေသာင်း​​ပံုြကီး​​​ေလာက်နီး​​နီး​​ ြဖစ်တယ်​​ေပါ့​​။​ အဲ့​​ဒီမှာ ရာထူး​​တိုး​​ချင်၊​ စီး​​ပွား​​ြဖစ်ချင်တဲ့​​ ​​ေလာဘစိတ်နဲ့​​ ဂါထာရွတ်၊​ ပုတီး​​စိပ်​​ေနတယ်ဆို​​ေတာ့​​ ​​ေလာဘဆိုတဲ့​​ အကုသိုလ်ဦး​​စီး​​တဲ့​​ စိတ်တစ်ြကိမ် ြဖစ်တိုင်း​​ြဖစ်တိုင်း​​ စပါး​​တင်း​​တစ်​​ေသာင်း​​ပံု​​ေလာက်နီး​​နီး​​ ြဖစ်ြဖစ်​​ေနတယ်​​ေပါ့​​။​ ဒီ​​ေတာ့​​ ဂါထာ ရွတ်စဉ် စိတ်အစဉ်အြကိမ်​​ေတွများ​​စွာ ြဖစ်​​ေနမယ်ဆို​​ေတာ့​​ စဉ်း​​စား​​သာ ြကည့်​​​ေပ​​ေတာ့​​ ။​ ​​ေလာဘ အကုသိုလ်​​ေတွ ဘယ်​​ေလာက်ြဖစ်​​ေနမလဲဆိုတာ ဧရာမ​​ေလာဘအပံုြကီး​​ ြဖစ်​​ေနြပီ​​ေပါ့​​။​ ရွတ်တဲ့​​ဂါထာက ဘုရား​​​ေဟာပါလို့​​ ပါရှိခဲ့​​ရင် ကုသိုလ်က​​ေတာ့​​ နည်း​​နည်း​​​ေတာ့​​ပါမှာ​​ေပါ့​​။​ သန့်​​သန့်​​ရှင်း​​ရှင်း​​ ကုသိုလ်​​ေတာ့​​ မဟုတ်ပါဘူး​​။​ တကယ်က ရာထူး​​တိုး​​ချင် ရာထူး​​တိုး​​တက်​​ေြကာင်း​​၊​စီး​​ပွား​​တိုး​​တက်ချင်ရင် စီး​​ပွား​​တိုး​​တက်​​ေြကာင်း​​ အလုပ်​​ေတွကိုသာ ြကိုး​​ြကိုး​​စား​​စား​​လုပ်​​ေပါ့​​။​ ဒါမှ ရာထူး​​တို့​​၊​ စီး​​ပွား​​တို့​​ဆိုတာ တိုး​​တက်လာမှာ​​ေပါ့​​။​ အင်း​​...ထိုင်ပုတီး​​စိပ်၊​ ဂါထာရွတ်​​ေနရံုနဲ့​​​ေတာ့​​ ဘယ်ရာထူး​​၊​ ဘယ်စီး​​ပွား​​မှ တက်မလာနိုင်ပါဘူး​​​ေလ။​ ဘာြဖစ်လို့​​လဲဆို​​ေတာ့​​ အလုပ်က လမ်း​​လွဲ​​ေနလို့​​ပဲ​​ေလ။​

အ​​ေြကာင်း​​​ေြကာင့်​​ အကျိုး​​ြဖစ်
မှန်ပါ၏။​ ဆရာ​​ေတာ် အမိန့်​​ရှိသကဲ့​​သို့​​အလုပ်ဟူ​​ေသာအ​​ေြကာင်း​​တရား​​ကို မြပုလုပ်ပါဘဲ အကျိုး​​ဟူ​​ေသာ ​​ေကျး​​ဇူး​​ခံစား​​ရြခင်း​​များ​​သည် လံုး​​ဝြဖစ်​​ေပါ်လာ၍ မလာနိုင်ပါ။​ အသီး​​ကိုစား​​လိုလျှင် အပင်ကို စိုက်ပျိုး​​ရပါမည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မြပုလုပ်ပဲလျက် အကျိုး​​တရား​​ဟူသည် ြဖစ်​​ေပါ်၍ မလာနိုင်ပါ။​

(၄)
​​ေထရဝါဒ စံ​​ေပတံနှင့်​​ တိုင်း​​တာ၍
ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ​​ေထရဝါဒဟူ​​ေသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့​​သည် ဒီလိုြကား​​၊​ ဟိုလိုြကား​​၊​ ဒီလိုြမင်၊​ ဟိုလိုြမင်တိုင်း​​ မျက်ကန်း​​သဒ္ဓါြဖင့်​​ မယံုသင့်​​ြကပါ​​ေချ။​ ​​ေဝဖန်စီစစ်တတ်​​ေသာ ဝိဘဇ္ဇဝါဒီများ​​ပီပီ ​​ေဝဖန်စိစစ်ပိုင်း​​ြခား​​ ြကည့်​​ြကရ ​​ေပမည်။​ သို့​​ ​​ေဝဖန်ပိုင်း​​ြခား​​ြကည့်​​ရာတွင် ဘုရား​​အစရှိသည့်​​ အရိယာသူ​​ေတာ်​​ေကာင်း​​ြကီး​​တို့​​၏ လမ်း​​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ညီမညီ၊​ ဓမ္မဝိနိယနှင့်​​ ကိုက်မကိုက်၊​ သီလ၊​ သမာဓိ၊​ ပညာသို့​​ ဆိုက်မဆိ်ုက် ​​ေထရဝါဒ စံ​​ေပတံြဖင့်​​ ​​ေထာက်ချင့်​​တိုင်း​​တာ ြကည့်​​ြကရ​​ေပမည်။​
တိုင်း​​တာြကည့်​​ရာတွင် ရဟန်း​​ပညာရှိ၊​ လူပညာရှိများ​​ ​​ေရး​​သား​​ထား​​​ေသာ ပါဠိြမန်မာြပန်စာ​​ေပများ​​စွာ အား​​ထား​​ရာ ရှိ​​ေနပါသည်။​ ထိုစံများ​​ြဖင့်​​ တိုင်း​​တာြကည့်​​ြပီး​​ ကိုက်ညီလျှင် ကိုး​​ကွယ်ရာအြဖစ်ယူ၍ မကိုက်ညီပါက ပါပဝါဒများ​​သာဟု မှတ်ယူကာ ​​ေရှာင်ြကဉ်တား​​ဆီး​​ြကရမည်သာ ြဖစ်ပါ​​ေတာ့​​သည်။​
Lin Oo ( psy )


Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/04/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign