​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​အလံ​​ေတာ်၏ ပစ္စက္ခြမင်ကွင်း​​

ဗုဒ္ဓသာသနာ​​ေတာ်အလံသည် ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ​​ေတာ်၏ အထွတ်အထိပ်အြဖစ် အမှတ်တံဆိပ် ခတ်နှိပ် စီစဉ်ထား​​သည့်​​ အလံ​​ေတာ်ြဖစ်​​ေပသည်။​ အလံ​​ေတာ်ကို စီစဉ်ရာ၌ အ​​ေရာင်(၆)မျိုး​​ြဖင့်​​ စီစဉ်ထား​​သည်။​ အဆိုပါ(၆)မျိုး​​​ေသာ အ​​ေရာင်တို့​​သည် ဗုဒ္ဓြမတ်စွာဘုရား​​ အြဖစ်ကိုရရှိ်​​ေတာ်မူြပီး​​စ သတ္တာဟ (၇)ရက်၊​ (၇)လီ စံ​​ေတာ်မူရာ၌ စတုတ္ထ သတ္တာဟြဖစ်​​ေသာ ရတနာဃရ နတ်တို့​​ဖန်လာ ရတနာစံအိမ်​​ေတာ်တွင် စံ​​ေန​​ေတာ်မူ၍ အဘိဓမ္မာ ​​ေဒသနာ​​ေတာ်မှ အနန္တနယသမန္တမည်​​ေခါ် မဟာပဋ္ဌာန်း​​ ​​ေဒသနာ​​ေတာ်ကို ဆင်ြခင်သံုး​​သပ်​​ေတာ် မူ​​ေသာ်အခါ ဗုဒ္ဓဘုရား​​၏ ကိုယ်​​ေတာ်မှ ထွက်ြမူး​​​ေတာ်မူသည့်​​ ​​ေရာင်ြခည်​​ေတာ် ြဖစ်​​ေလသည်။​ ထို​​ေရာင်ြခည်​​ေတာ်(၆)သွယ်ကို ဦး​​ထိပ်ထား​​၍ ဗုဒ္ဓသာသနအလံ​​ေတာ် အထိမ်း​​အမှတ်အြဖစ် စီစဉ်ရန် အြကံြပုသူမှာ ဗိုလ်မှူး​​ြကီး​​ ဟင်နရီစတီး​​လက်အိုလ​​ေကာ့​​ ြဖစ်​​ေလသည်။​ ဗိုလ်မှူး​​ြကီး​​ အိုလ​​ေကာ့​​သည် ၁ဂဂဝြပည့်​​နှစ် မှစ၍ သီဟိုဠ်(သီရိလကင်္ာ) နိုင်ငံတွင် ​​ေထရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာြပန့်​​ပွား​​​ေရး​​ ​​ေဆာင်ရွက်သူ ြဖစ်​​ေပသည်။​
၁၈၈၅ခုနှစ်တွင် သီဟိုဠ်(သီရိလကင်္ာ)နိုင်ငံအစိုး​​ရက ကဆုန်လြပည့်​​​ေန့​​ကို ဗုဒ္ဓ​​ေန့​​အြဖစ် သတ်မှတ်၍ အခမ်း​​အနား​​ ကျင်း​​ပရန် စီစဉ်ြကသည်။​ ဤတွင် ဗုဒ္ဓ​​ေန့​​အခမ်း​​အနား​​၌ လွှင့်​​ထူမည့်​​ ဗုဒ္ဓအထိမ်း​​အမှတ် တံဆိပ်ခတ် သာသနာ့​​အလံ​​ေတာ် လိုအပ်​​ေန​​ေပသည်။​ ထိုလိုအပ်ချက်ကို ဗိုလ်မှူး​​ြကီး​​အိုလ​​ေကာ့​​က ြဖည့်​​ဆည်း​​ ​​ေပး​​လိုက်သည်။​ ဗိုလ်မှူး​​ြကီး​​ အိုလ​​ေကာ့​​သည် ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​အလံ​​ေတာ်အြဖစ် ဗုဒ္ဓြမတ်စွာဘုရား​​၏ ထူး​​ြခား​​​ေသာ ​​ေရာင်ြခည်​​ေတာ်(၆)သွယ်ကို အ​​ေြခခံ၍ ြပုလုပ်ရန် အြကံြပုြခင်း​​ြဖစ်​​ေပသည်။​ ထိုအြကံြပုချက်ကို အ​​ေြကာင်း​​ြပု၍ ၁၈၈၅ခုနှစ်တွင် ပထမဦး​​ဆံုး​​ကျင်း​​ပသည့်​​ သီဟိုဠ် (သီရိလကင်္ာ)နိုင်ငံ၏ ဗုဒ္ဓ​​ေန့​​ အခမ်း​​အနား​​တွင် စတင်အသံုး​​ြပု လွှင့်​​ထူပူ​​ေဇာ်ခဲ့​​​ေပသည်။​ ၁၉၅ဝြပည့်​​နှစ်တွင် ကျင်း​​ပသည့်​​ ကမ္ဘာ့​​ဗုဒ္ဓဘာသာ ညီလာခံမှ အညီအညွတ် သ​​ေဘာတူဆံုး​​ြဖတ်၍ ​​ေရာင်ြခည်​​ေတာ်(၆)သွယ်ြဖင့်​​ စီစဉ်ထား​​သည့်​​ ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​ အလံ​​ေတာ်ကို ကမ္ဘာ့​​အဝန်း​​၌ ဦး​​ထိပ်တင်လွှင့်​​ထင်ပူ​​ေဇာ်ခဲ့​​ြက​​ေပသည်။​
ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​အလံ​​ေတာ်ကို စီစဉ်ရာ၌ ဗုဒ္ဓ​​ေရာင်ြခည်​​ေတာ်၏ အ​​ေရာင်(၆)မျိုး​​ြဖစ်​​ေသာ-
နီလ = အြပာ​​ေရာင် (အညို​​ေရာင်)
ပီတ = အဝါရင့်​​​ေရာင်
​​ေလာဟိတ = အနီရင့်​​​ေရာင်
ဩဒါတ = အြဖူ​​ေရာင်
မဥ္ဇိဠ = ပန်း​​နု​​ေရာင် (သ​​ေြပ​​ေရာင်)နှင့်​​
ပဘဿရ = ငါး​​မျိုး​​​ေရာယှက်အ​​ေရာင် (ြပိုး​​ြပိုး​​ြပက်ြပက်အ​​ေရာင်)
စသည်ြဖင့်​​ အကန့်​​(၆)ကန့်​​ြဖင့်​​ စီစဉ်ြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ တစ်နည်း​​အား​​ြဖင့်​​ဆို​​ေသာ် -
(၁) နီလ = အြပာရင့်​​​ေရာင် -ြငိမ်း​​ချမ်း​​ြခင်း​​ အထိမ်း​​အမှတ်။​
(၂) ပီတ = အဝါရင့်​​​ေရာင်-ဗုဒ္ဓသာသနာ​​ေတာ် အထိမ်း​​အမှတ်။​
(၃) ​​ေလာဟိတ = အနီရင့်​​​ေရာင်-ရဲရင့်​​ြခင်း​​ အထိမ်း​​အမှတ်။​
(၄) ဩဒါတ = အြဖူ​​ေရာင်- သန့်​​ရှင်း​​စင်ြကယ်ြခင်း​​ အထိမ်း​​အမှတ်။​
(၅) မဥ္ဇိဋ္ဌ = ပန်း​​နု​​ေရာင်- ​​ေြဖာင့်​​မတ်ြခင်း​​ အထိမ်း​​အမှတ်။​
(၆) ပဘဿရ = ငါး​​မျိုး​​​ေရာယှက်အ​​ေရာင်- စည်း​​လံုး​​ညီညွတ်ြခင်း​​
အထိမ်း​​အမှတ်။​
စသြဖင့်​​စီစဉ်ြခင်း​​လည်း​​ ြဖစ်​​ေပသည်။​
ကမ္ဘာ့​​ဗုဒ္ဓဘာသာညီလာခံ(၁၉၅၀)မှ အညီအညွတ်ဆံုး​​ြဖတ်မှုြဖင့်​​ ြဖစ်တည်လာခဲသည့်​​ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ့​​ အလံ​​ေတာ်ကိုပင် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ခံကျင့်​​သံုး​​ ဦး​​ထိပ်တင်လွှင့်​​ထူပူ​​ေဇာ်ခဲ့​​ြကသည်။​ ၁၉ဂဝြပည့်​​နှစ်တွင် ကျင်း​​ပသည့်​​ သာသနာ​​ေတာ် သန့်​​ရှင်း​​တည်တံ့​​ြပန့်​​ပွား​​​ေရး​​ ဂိုဏ်း​​​ေပါင်း​​စံု သံဃအစည်း​​အ​​ေဝး​​မှလည်း​​ ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​ အလံ​​ေတာ်နှင့်​​ ပတ်သက်၍ အညီအညွတ်ဆံုး​​ြဖတ်ြပီး​​ သံဃနာယက လက်စွဲကျမ်း​​တွင် ြပဋ္ဌာန်း​​ ခဲ့​​သည်။​ သံဃနာယက လက်စွဲ၊​ အပိုဒ်(၅)၊​ အခန်း​​(၂၉) အ​​ေထွ​​ေထွကဏ္ဍ၌ သာသနာ့​​အလံ​​ေတာ် အခန်း​​ အပိုဒ်(၃၅၅)၌ အသံုး​​ြပုရမည့်​​​ေန့​​ရက်များ​​ သတ်မှတ်ထား​​သည်မှာ-
(၁) ကဆုန်လြပည့်​​​ေန့​​ - ဗုဒ္ဓ​​ေန့​​။​
(၂) နယုန်လြပည့်​​​ေန့​​ - မဟာသမယအခါ​​ေတာ်​​ေန့​​
(၃) ဝါဆိုလြပည့်​​​ေန့​​ - ဓမ္မစြကာအခါ​​ေတာ​​ေန့​​
(၄) သီတင်း​​ကျွတ်လြပည့်​​​ေန့​​ - အဘိဓမ္မာအခါ​​ေတာ်​​ေန့​​
(၅) တန်​​ေဆာင်မုန်း​​လြပည့်​​​ေန့​​ - သာမညဖလအခါ​​ေတာ်​​ေန့​​ ဟူ၍ ြဖစ်သည်။​

အပိုဒ်(၃၆၅)အသံုး​​ြပုရမည့်​​ အခမ်း​​အနား​​များ​​ကို ​​ေဖာ်ြပထား​​ရာတွင်-
(၁) ဝါဆိုပွဲ
(၂) ကထိန်ပွဲ
(၃) အဘိဓမ္မာပွဲ
(၄) ရှင်ြပုပွဲ
(၅) ရဟန်း​​ခံပွဲ
(၆) ဆွမ်း​​ြကီး​​​ေလာင်း​​လှူပွဲ
(၇) မဟာဘွဲ့​​နှင်း​​သဘင်
(၈) စူဋ္ဌဘွဲ့​​နှင်း​​သဘင်
(၉) ဘွဲ့​​တံဆိပ်ဆက်ကပ်ပွဲ
(၁၀) တိပိဋက စာ​​ေမး​​ပွဲ၊​ ပူ​​ေဇာ်ပွဲ
(၁၁) စာြပန်ပွဲ၊​ ပူ​​ေဇာ်ပွဲ
(၁၂) ဗုဒ္ဓဘာသာစာ​​ေမး​​ပွဲ၊​ ပူ​​ေဇာ်ပွဲ
(၁၃) ခွင့်​​ြပုချက်ရရှိြပီသည့်​​ တရား​​ပွဲ
(၁၄) ဘုရား​​ထီး​​တင်ပွဲ
(၁၅) ဗုဒ္ဓဇနိယပွဲ
(၁၆) သံဃအစည်း​​အ​​ေဝး​​ပွဲ
(၁၇) အဘိဓမ္မာပဋ္ဌာန်း​​ပူ​​ေဇာ်ပွဲ
(၁၈) နိကာယ်စာြပန်ပွဲ၊​ ပူ​​ေဇာ်ပွဲ
(၁၉) ဗုဒ္ဓဘာသာ​​ေရး​​ဆိုင်ရာသင်တန်း​​ စသည်ြဖင့်​​ ​​ေဖာ်ြပထား​​သည်။​

အပိုဒ်(၃၅၈) အသံုး​​ြပုနည်း​​တွင် ​​ေဖာ်ြပထား​​သည်မှာ-
အထိမ်း​​အမှတ်အလံအား​​လံုး​​၏အလယ်တွင် ြဖစ်​​ေစရမည်။​ လက်ယာအစွန်း​​မှ အ​​ေရာင်ငါး​​မျိုး​​ ​​ေရာယှက်​​ေရာင်တွင် အြပာရင့်​​​ေရာင်သည် အ​​ေပါ်တွင်လကျာ်ဘက်ရှိ​​ေန​​ေစရမည်။​ ​​ေမာ်​​ေတာ်ယာဉ်တွင် စိုက်ထူပါက ကား​​ြကီး​​များ​​၏ အမိုး​​အ​​ေရှ့​​ပိုင်း​​တွင် ြဖစ်ရမည်။​ ကား​​ငယ်များ​​တွင် လက်ယာဘက် အ​​ေရှ့​​ပိုင်း​​တွင် ြဖစ်ရမည်။​ သံဃာများ​​ကို ြကိုဆိုသည့်​​အခါ သံဃာပါလာသည့်​​အခါတွင်သာ တပ်ဆင်ရမည်ဟူ၍ ​​ေဖာ်ြပ ထား​​သကဲ့​​သို့​​၊​ အပိုဒ်(၃၉၅)အသံုး​​ မြပုရသည့်​​အချိန်အခါနှင့်​​​ေနရာကို သတ်မှတ်ထား​​ရာတွင်ကား​​-
(က) ရဟန်း​​သံဃာပါသည်ြဖစ်​​ေစ၊​ မပါသည်ြဖစ်​​ေစ မည်သည့်​​ဘုရား​​ဖူး​​ယာဉ်တွင်မှ မသံုး​​စွဲရ။​
(ခ) လမ်း​​​ေဘး​​၊​ လမ်း​​ခွ၊​ ယာဉ်ဆိပ်၊​ သ​​ေဘင်္ာဆိပ်များ​​တွင် မသံုး​​ရဟူ၍ ြဖစ်​​ေလသည်။​

ယ​​ေန့​​ ပစ္စက္ခဗုဒ္ဓသာသနာ့​​အလံ​​ေတာ်ြမင်ကွင်း​​ကား​​ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဘဝင် မကျ ဝမ်း​​နည်း​​မိရ ပါသည်။​ ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​အလံ​​ေတာ်ကို သံုး​​စွဲ​​ေနြကသည်မှာ အရာဌာန ဆိုင်သည် မဆိ်ုင်သည်ကို အ​​ေလး​​ဂရုမြပု ​​ေပါ့​​​ေပါ့​​တန်တန်သံုး​​စွဲ​​ေနြက​​ေပသည်။​ ကျွန်​​ေတာ် မြကာခဏ ြကံု​​ေတွ့​​ရသည့်​​ ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​ အလံ​​ေတာ်ကို သံုး​​စွဲ​​ေနသည်များ​​မှာ ဘုရား​​ဖူး​​ ယာဉ်များ​​၊​ လမ်း​​​ေဘး​​ဝဲယာ အလှူခံဌာနများ​​သည် ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​အလံ​​ေတာ်ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သံုး​​​ေနြက​​ေပသည်။​ အချို့​​​ေသာသူတို့​​မှာ ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​အလံ​​ေတာ် သံုး​​စွဲနည်း​​ကို မသိရှိ မ​​ေလ့​​လာဘဲ အများ​​​ေယာင်၍ ​​ေယာင်​​ေနြကသူများ​​ရှိြကသည်။​ အ​​ေရာင်(၅)မျိုး​​ကို အကန့်​​(၆)ကန့်​​ြဖင့်​​ စီစဉ်ထား​​ရာ၌ လက်ယာဖက်အစွန်ဆံုး​​အကန့်​​မှာ အ​​ေရာင်(၅)မျိုး​​ကန့်​​လန့်​​အစင်း​​တွင် အြပာရင့်​​​ေရာင်ကို အထက်မှာ ထား​​ရမည့်​​အစား​​ ​​ေအာက်တွင်ထား​​​ေနြက​​ေပရာ အလံ​​ေတာ်​​ေဇာက်ထိုး​​ြဖစ်​​ေန​​ေပသည်။​ အ​​ေရာင်ကို စီစဉ်ရာတွင်လည်း​​ မဥ္ဇိဋ္ဌ သ​​ေြပ​​ေရာင်အြဖစ် ပန်း​​နု​​ေရာင်ကို သတ်မှတ်ထား​​​ေသာ်လည်း​​ အချို့​​မှာ ပန်း​​နု​​ေရာင်​​ေနရာတွင် ​​ေယာဂီ​​ေရာင်ဟု​​ေခါ်​​ေသာ အနီ​​ေရာင်အရင့်​​ကို ထည့်​​သွင်း​​ ြပုလုပ်သံုး​​စွဲ​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​ရ​​ေပသည်။​
​​ေမာ်​​ေတာ်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ရာ၌ ​​ေတွ့​​ရသည်များ​​မှာ အလွန်ဝမ်း​​နည်း​​စရာ​​ေကာင်း​​​ေသာ ြဖစ်ရပ်များ​​ ြဖစ်​​ေပသည်။​ အချို့​​ကား​​​ေလး​​များ​​တွင် အလွယ်တကူပင် ကား​​၏လက်ဝဲဖက်ရှိ ​​ေရဒီယိုဧရိယာတိုင်တွင် ြဖစ်သလို ချည်ထား​​သည်ကိုလည်း​​​ေကာင်း​​၊​ အချို့​​မှာ ကား​​၏လက်ဝဲဖက်တွင်ပင် ချည်ထား​​သည်ကို လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ အချို့​​​ေသာကား​​ြကီး​​များ​​တွင်လည်း​​ လက်ဝဲဖက် တွင်ပင် ချည်ထား​​သည်ကိုလည်း​​​ေကာင်း​​ ​​ေတွ့​​ြမင်ရ​​ေပသည်။​ ကား​​​ေပါ်တွင်ပါလာသည့်​​ သံဃာ​​ေတာ်များ​​ကလည်း​​ မှား​​ယွင်း​​​ေနမှုကို ြပုြပင်လမ်း​​ညွှန်မှု မရှိြက​​ေချ။​ အလှူခံဌာနများ​​တွင်လည်း​​ ​​ေရာင်စံုအလံများ​​သဖွယ် လမ်း​​​ေဘး​​၌ စီတန်း​​လျက် စိုက်ထူထား​​ြက ​​ေပသည်။​ ပို၍ဆိုး​​သည်မှာ သာသနာ့​​အလံ​​ေတာ်ကို ဝါး​​လံုး​​ငယ်တွင် တပ်ဆင်၍ ခရီး​​သွား​​ကား​​များ​​ကို အလံြဖင့်​​ ရပ်တန့်​​​ေစသည်မှာကား​​ အြမင်ဆိုး​​ရွား​​လှ​​ေပသည်။​ အချို့​​​ေသာ နတ်ကန္နား​​ပွဲများ​​တွင်လည်း​​ ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​အလံ တလူလူလွှင့်​​ထူလျက် ည​​ေနမှာ ြကက်​​ေြကာ်ကိုက် အရက်တိုက်​​ေနသည်များ​​ ဝမ်း​​နည်း​​ဖွယ် ြမင်​​ေတွ့​​​ေနရ ​​ေပသည်။​
နှစ်စဉ် ​​ေနွရာသီ​​ေရာက်ြပီဆိုသည်နှင့်​​ ဘုရား​​ဖူး​​ယာဉ်များ​​ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ဘုရား​​ဖူး​​ ပို့​​​ေဆာင်​​ေနြက ​​ေပသည်။​ ဘုရား​​ဖူး​​ယာဉ်နှင့်​​ ပို့​​​ေဆာင်​​ေရး​​အဖွဲ့​​များ​​ရှိ​​ေန၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ​​ ဘုရား​​ဖူး​​ခွင့်​​ရြကသည်​​ေြကာင့်​​ ဘုရား​​ဖူး​​ပို့​​​ေဆာင်​​ေရး​​အဖွဲ့​​များ​​အား​​ ကျွန်​​ေတာ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦး​​အ​​ေနြဖင့်​​ သာဓု​​ေခါ်မိပါ၏။​ သို့​​​ေသာ် ထိုဘုရား​​ဖူး​​ယာဉ်များ​​တွင် ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​အလံ​​ေတာ် သံုး​​စွဲ​​ေနသည်ကို ​​ေတွ့​​ရသည်မှာ ဝမ်း​​နည်း​​ဖွယ် ြဖစ်​​ေပသည်။​ သံဃနာယကလက်စွဲ အပိုဒ်(၃၉၅)၊​အခန်း​​(က)တွင် ​​ေဖာ်ြပထား​​သည်မှာ “ရဟန်း​​သံဃာ​​ေတာ်များ​​ ပါသည်ြဖစ်​​ေစ၊​ မပါသည်ြဖစ်​​ေစ မည်သည့်​​ဘုရား​​ဖူး​​ယာဉ်တွင်မှ မတပ်ဆင်ရ” ဟု ြဖစ်​​ေပသည်။​ ယခုြမင်​​ေတွ့​​ ​​ေနရသည်မှာ မိသား​​စုဘုရား​​ဖူး​​အဖွဲ့​​​ေရာ၊​ စု​​ေပါင်း​​ငှား​​ရမ်း​​၍ သွား​​သည့်​​အဖွဲ့​​​ေရာ ၊​ အခ​​ေြကး​​​ေငွြဖင့်​​ ဘုရား​​ဖူး​​ပို့​​​ေဆာင်​​ေရး​​အဖွဲ့​​များ​​​ေရာ ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​အလံ တလူလူလွှင့်​​၍ သွား​​လာ​​ေနြက​​ေပသည်။​ တပ်ဆင်ရာတွင်လည်း​​ ဝဲဘက်မှာ​​ေရာ၊​ ​​ေဇာက်ထိုး​​​ေြပာင်း​​ြပန်ြဖစ်သလို အလွယ်တကူ တပ်ဆင်​​ေနြက​​ေပသည်။​

ြမန်မာနိုင်ငံသည် ​​ေထရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်း​​ကား​​​ေသာ နိုင်ငံြဖစ်သည့်​​အား​​​ေလျာ်စွာ သာသနာ​​ေတာ်ကို ြကည်ညိုသူများ​​လည်း​​ များ​​ြပား​​​ေပသည်။​ ဗုဒ္ဓသာသနာ​​ေတာ်ကို ြကည်ညိုသူတို့​​မှာ ဗုဒ္ဓ၏​​ေရာင်ြခည်(၆)သွယ်ကို အ​​ေြခြပု၍ စီစဉ်ထား​​​ေသာ ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​ အလံ​​ေတာ်ကိုလည်း​​ ြကည်ညိုြက​​ေပသည်။​ ဗုဒ္ဓသာသနအလံ​​ေတာ် တပ်ဆင်လာသည့်​​ ယာဉ်များ​​ကို ရပ်တန့်​​စစ်​​ေဆး​​ရှာ​​ေဖွြခင်း​​မြပုဘဲ ကင်း​​လွတ်ခွင့်​​​ေပး​​ြက၏။​ ဤသည်ကို အ​​ေြကာင်း​​ြပု၍ အပ်သည် မအပ်သည်ကို မ​​ေလ့​​လာ​​ေတာ့​​ဘဲ သံုး​​စွဲ​​ေနြက​​ေပသည်။​ အချို့​​မှာမူမသိမနား​​လည်၍ သူများ​​​ေြပာသမျှ ယံုြကည်ြကြပီး​​ ​​ေရာ​​ေယာင်သံုး​​စွဲြခင်း​​ ြဖစ်ြကသည်။​
အလံ​​ေတာ်ဟူသည် တိုင်း​​ြပည်၊​ နိုင်ငံ၊​ ​​ေဒသ အဖွဲ့​​အစည်း​​များ​​အလိုက် ဂုဏ်ယူစွာ အထွတ်အထိပ် သတ်မှတ် တံဆိပ်ခတ်လျက် စီစဉ်ထား​​ြခင်း​​ြဖစ်​​ေပသည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ထိုအလံ​​ေတာ်ကို မရိုမ​​ေသြပုသူသည် ထိုအလံ​​ေတာ်ကို ကိုယ်စား​​ြပုသည့်​​ တိုင်း​​ြပည်၊​ နိုင်ငံ၊​ ​​ေဒသအဖွဲ့​​အစည်း​​ကို ​​ေစာ်ကား​​ရာကျ​​ေပသည်။​ ထိုသို့​​ အလံ​​ေတာ်ကို မရိုမ​​ေသ မအပ်မရာ သံုး​​စွဲသည်ကို ​​ေတွ့​​ရှိပါက ြပစ်မှုဥပ​​ေဒအရ အ​​ေရး​​ယူသည်ကို ​​ေတွ့​​ခဲ့​​ဖူး​​သည်။​ ရုပ်ရှင်ရံုများ​​တွင် ရုပ်ရှင်မြပသမီ နိုင်ငံ​​ေတာ်အလံကို စတင်ြပသြပီး​​ နိုင်ငံ​​ေတာ်သီချင်း​​ဖွင့်​​​ေပး​​ရာ ပွဲြကည့်​​ပရိသတ်များ​​က မတ်တပ်ရပ်၍ ြငိမ်သက်စွာ​​ေနြပီး​​ အ​​ေလး​​ြပုရသည်။​ ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​အလံ​​ေတာ်သည် ​​ေထရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာအလံ​​ေတာ်သည် ​​ေထရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ​​ေတာ်၏ အထွဋ်အထိပ် အထိမ်း​​အမှတ်အြဖစ် သတ်မှတ်ထား​​​ေပရာ ဗုဒ္ဓသာသနာအလံ​​ေတာ်မှာ ပူ​​ေဇာ်ထိုက်​​ေသာအရာ ြဖစ်​​ေပသည်။​ ယခုအခါ ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​ အလံ​​ေတာ်တပ်ဆင်သံုး​​စွဲ​​ေနြကသည်မှာ “ပူဇာစ ပူဇ​​ေနယျာနံ” ပူ​​ေဇာ်ထိုက်သည်ကို ပူ​​ေဇာ်ြခင်း​​မြဖစ်ဘဲ အဂါဝရ အရိုအ​​ေသမဲ့​​ ​​ေဆာင်ရွက်​​ေနြက ​​ေပသည်။​ ဗုဒ္ဓသာသနာအလံ​​ေတာ်ဟူ၍ ရို​​ေသသမှုမြပုဘဲ ​​ေရာင်စံုအလံများ​​ သဖွယ် ​​ေပါ့​​​ေပါ့​​တန်တန် ြပု​​ေနြကသည်။​ အများ​​၏ အြမင်တွင် အထင်​​ေသး​​စရာြဖစ်​​ေန ​​ေပသည်။​ ကမ္ဘာတလွှား​​တွင် ​​ေထရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်း​​ကား​​​ေသာနိုင်ငံအြဖစ် ထင်ထင်ရှား​​ရှား​​ ြဖစ်​​ေန​​ေသာ်ြငား​​လည်း​​ ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​အလံ​​ေတာ်ကို သံုး​​စွဲ​​ေနမှု ပံုစံမကျသည်ကို ြမင်​​ေတွ့​​​ေနရသည်မှာ ဗုဒ္ဓသာသနာ​​ေတာ် ညှိုး​​မှိန်​​ေအာင်ြပုလုပ်​​ေနသလို ြဖစ်သည်ဟု ခံစား​​ရပါသည်။​

ထို့​​​ေြကာင့်​​ ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ​​ေတာ်ကို ြကည်ညို​​ေလး​​စား​​လျက် ​​ေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ​​ေတာ်ြမတ် သန့်​​ရှင်း​​တည်တံ့​​ြပန့်​​ပွား​​​ေရး​​တွင် အ​​ေနှာက်အယှက်ြဖစ်​​ေစသည့်​​ ဗုဒ္ဓသာသနာ့​​အလံ​​ေတာ်သံုး​​စွဲမှုကို ကန့်​​သတ်၍ လုပ်ထံုး​​ လုပ်နည်း​​စည်း​​မျဉ်း​​များ​​ြပဋ္ဌာန်း​​လျက် အ​​ေရး​​ယူ​​ေဆာင်ရွက်သင့်​​​ေြကာင်း​​ သာသနာ့​​ မာမက စိတ်ြဖင့်​​ ​​ေရး​​သား​​လိုက်ရပါသည်။​

ဗုဒ္ဓ သာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု
Lin Oo (psy)

.

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/04/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign