ြပင်သစ်ခရီး​​သည်​​ေလယာဉ် ဘရာဇီး​​ပင်လယ်ကမ်း​​ရိုး​​တန်း​​မှ ​​ေပျာက်သွား​​ြခင်း​​

​​ေလ​​ေြကာင်း​​အရာရှိများ​​က ခရီး​​သည် ၂၂ဂဦး​​ တင်​​ေဆာင် ထား​​သည့်​​ ြပင်သစ်​​ေလယာဉ်သည် ဘရာဇီး​​ ပင်လယ် ကမ်း​​ရိုး​​တန်း​​အလွန်တွင် ​​ေပျာက်ကွယ်သွား​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာဆို ပါသည်။​

ြပင်သစ်​​ေလ​​ေြကာင်း​​က CNN ကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ြပင်သစ်နိုင်ငံ ၊​ ချား​​လ်ဒီ​​ေဂါ​​ေလဆိပ်သို့​​ ဘရာဇီး​​ နိုင်ငံ၊​ ရီယိုဒီဂျ​​ေနရိုမှ ၁၁ နာရီြကာ ပျံသန်း​​သည့်​​ ခရီး​​စဉ်က်ို ပျံသန်း​​​ေန​​ေသာ ဂျက်​​ေလယာဉ်နှင့်​​ အဆက်အသွယ် ြပတ်သွား​​​ေြကာင်း​​ ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

ဘရာဇီး​​နိုင်ငံ အစိုး​​ရသတင်း​​ဌာနမှ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ဘရာဇီး​​ပင်လယ်ကမ်း​​ရိုး​​တန်း​​မှ ၃၆၅ ကီလိုမီတာ (၂၂၆ မိုင်) ​​ေဝး​​​ေသာ အက်တလန်တစ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း​​ရှိ ဖာနန်ဒို​​ေဒနိုရံုး​​ဟာ ကျွန်း​​စုအနီး​​တွင် ဘရာဇီး​​ ​​ေလတပ်မှ ရှာ​​ေဖွ​​ေန​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

ြပင်သစ်​​ေလ​​ေြကာင်း​​က ​​ေလယာဉ်ခရီး​​စဉ်အမှတ် ​​ေအဖက် ၄၄၇ သည် ​​ေလယာဉ်အမှုထမ်း​​ ၁၂​​ေယာက်အြပင် ခရီး​​သည် ၂၁၆​​ေယာက်ကို သယ်​​ေဆာင်ပျံသန်း​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ​​ေလယာဉ်အမျိုး​​အစား​​ မှာ Airbus A330 ြဖစ်ပါသည်။​

​​ေလ​​ေြကာင်း​​လိုင်း​​က သက်ဆိုင်ရာ မိသား​​စုများ​​နှင့်​​အတူ ထပ်တူစိတ်လှုပ်ရှား​​ပူး​​ပန်ရပါ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ​​ေလဆိပ်တွင် ​​ေစာင့်​​ဆိုင်း​​​ေနြက​​ေသာ ​​ေလယာဉ်​​ေပါ်တွင် ပါရှိသွား​​သည့်​​ ခရီး​​သည်များ​​၏ ​​ေဆွမျိုး​​နှင့်​​ သူငယ်ချင်း​​များ​​ကို သီး​​သန့်​​​ေနရာသို့​​ ထား​​ရှိ​​ေပး​​မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

​​ေဒသစံ​​ေတာ်ချိန် ၁၁း​​ ၁၅ နာရီတွင် ​​ေလယာဉ်ဆိုက်​​ေရာက်မှုမရှိလာ​​ေသာအခါ၌ ချား​​ဒီ​​ေဂါ ​​ေလဆိပ်တွင် ြပဿနာ​​ေြဖရှင်း​​​ေရး​​ဌာနကို ဖွဲ့​​စည်း​​ခဲ့​​ပါသည်။​

ြပင်သစ် သဘာဝပတ်ဝန်း​​ကျင်ဝန်ြကီး​​ ဂျင်း​​လူး​​ဝစ်​​ေဘာလူ၏ ​​ေြပာြကား​​ချက်ကို ကိုး​​ကား​​၍ Agence France- Presse က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ​​ေလယာဉ်ကို အပိုင်စီး​​မှု လံုး​​ဝမြဖစ်နိုင်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

Agence France-Presse သို့​​ ​​ေလ​​ေြကာင်း​​ပျံသန်း​​​ေရး​​အရာရှိက ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မိမိတို့​​လွန်စွာမှ စိုး​​ရိမ်ပူပန်မှုြဖစ်​​ေနရပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေလယာဉ်မှာ လွန်ခဲ့​​​ေသာ နာရီများ​​စွာက ြမင်ကွင်း​​ခွက်(Screens) များ​​ ​​ေပါ်မှ ​​ေပျာက်ကွယ်သွား​​​ေြကာင်း​​၊​ သတင်း​​အချက်အလက် လက်ခံ​​ေပး​​ပို့​​မှု ြပဿနာ​​ေြကာင့်​​လည်း​​ ြဖစ်နိုင်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် ယခုလိုချို့​​ယွင်း​​မှုမျိုး​​ ြဖစ်ခဲပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

​​ေပျာက်ကွယ်သွား​​သည့်​​ ​​ေလယာဉ် Airbus A330 သည် အင်ဂျင်(၂)လံုး​​တပ် ခရီး​​ရှည်သွား​​ ​​ေလယာဉ် အမျိုး​​အစား​​ြဖစ်ြပီး​​ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များ​​တွင် စီး​​ပွား​​​ေရး​​အရ ပျံသန်း​​မှုကို စတင်ခဲ့​​ပါသည်။​

ပို့​​​ေဆာင်​​ေရး​​နှင့်​​ပတ်သက်၍ ​​ေလ့​​လာသံုး​​သပ်သူ Kieran Daly က CNN ကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ​​ေလယာဉ်နှင့်​​ ဆက်သွယ်မှုြပတ်​​ေတာက်ြခင်း​​သည် အန္တရာယ်ရှိသည့်​​ ​​ေဘး​​ဆိုး​​ တစ်စံုတစ်ခု ကျ​​ေရာက်သွား​​ ြခင်း​​ ြဖစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

၎င်း​က Airbus A330 အမျိုး​​အစား​​မှာ ​​ေလ​​ေြကာင်း​​ပျံသန်း​​​ေရး​​စံနှုန်း​​အရ အလွန်နုသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ A330 သည် ​​ေခတ်မီနည်း​​ပညာများ​​ြဖင့်​​ ြပုလုပ်ထား​​ြပီး​​၊​ အလွန်စိတ်ချရသည့်​​ General Electric ကုမ္ပဏီ၏ အင်ဂျင်များ​​ကို အသံုး​​ြပုထား​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

CNN ​​ေလ​​ေြကာင်း​​သွား​​လာ​​ေရး​​ ကျွမ်း​​ကျင်သူ Richard Quest က ​​ေလယာဉ်မှာ အက်တစ်လန်တစ် သမုဒ္ဒရာကို ြဖတ်​​ေကျာ်ပျံသန်း​​ရာတွင် ယံုြကည်စိတ်ချရ​​ေသာ ​​ေလယာဉ်ြဖစ်ြပီး​​ စံနမူနာြပုစရာ ​​ေဘး​​ကင်း​​စွာ ြဖင့်​​ ပျံသန်း​​ခဲ့​​​ေသာ မှတ်တမ်း​​ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ထို့​​ြပင် ယခုပျံသန်း​​သည့်​​ အကွာအ​​ေဝး​​မှာ ​​ေဘး​​ကင်း​​ သည့်​​ အကွာအ​​ေဝး​​ြဖစ်ြပီး​​ ​​ေလ​​ေြကာင်း​​လိုင်း​​အ​​ေနြဖင့်​​ ပျံသန်း​​မှုကျွမ်း​​ကျင်မှုအတွက် လူသိများ​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 6/01/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign