ဘရာဇီး​​မှ ြပင်သစ်​​ေလယာဉ်အပိုင်း​​အစများ​​ ​​ေတွ့​​ရှိြခင်း​​


အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာသို့​​ ပျက်ကျသွား​​သည့်​​ ခရီး​​သည် ၂၂ဂဦး​​ တင်​​ေဆာင်ထား​​​ေသာ ြပင်သစ် ဂျက်​​ေလယာဉ်၏ အပိုင်း​​အစများ​​ကို ဘရာဇီး​​ ​​ေလတပ်မှ အဂင်္ါ​​ေန့​​တွင် ​​ေတွ့​​ရှိခဲ့​​ပါသည်။​ ၎င်း​​​ေလ​​ေြကာင်း​​လိုင်း​​ သမိုင်း​​၏ ၇၅နှစ်တွင် အဆိုး​​ဝါး​​ဆံုး​​ အြဖစ်အပျက် တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။​

ဘရာဇီး​​ကာကွယ်​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ နယ်ဆင်ဂျိုဘင်က တနလင်္ာ​​ေန့​​ အ​​ေစာပိုင်း​​က မုန်တိုင်း​​ထန်သည့်​​ ရာသီ ဥတု၌ ​​ေပျာက်ဆံုး​​သွား​​သည့်​​ Airbus A330 ၏ ြပန့်​​ကျဲ​​ေနသည့်​​အပိုင်း​​အစများ​​ကို ၅ ကီလိုမီတာ (၃)မိုင်ပတ်လည်အတွင်း​​ ​​ေတွ့​​ရှိရ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာဆိုပါ သည်။​ ကျွမ်း​​ကျင်သူများ​​က ​​ေလယာဉ်​​ေပါ်တွင် ပါလာ​​ေသာ ခရီး​​သည် အား​​လံုး​​မှာ ​​ေသဆံုး​​သွား​​ြပီဟု ယူဆပါသည်။​

တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​ ညက ဘရာဇီး​​ကာကွယ်​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ နယ်ဆင်ဂျိုဘင်က ြပင်သစ်​​ေလယာဉ်စတင် ထွက်ခွာရာြမို့​​ြဖစ်သည့်​​ ရီယိုဒီဂျ​​ေနရီး​​ရိုး​​ြမို့​​တွင် ြပုလုပ်သည့်​​ သတင်း​​စာရှင်း​​လင်း​​ပွဲတွင် ပင်လယ်ြပင်၌ ​​ေတွ့​​ရှိရသည့်​​ အပိုင်း​​အစ အပျက်အဆီး​​များ​​မှာ ြပင်သစ်​​ေလယာဉ်မှ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

​​ေဘး​​ဆိုး​​မှ လွတ်​​ေြမာက်​​ေစရန် ဆု​​ေတာင်း​​​ေနသည့်​​ စိုး​​ရိမ်ပူပန်​​ေန​​ေသာ ​​ေဆွမျိုး​​များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ၎င်း​တို့​​၏ ​​ေမျှာ်လင့်​​ချက်ကို စွန့်​​လွှတ်လိုက်ြပီြဖစ်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

​​ေနာက်ဆံုး​​ ​​ေမျှာ်လင့်​​ချက်အ​​ေနြဖင့်​​ မိမိတို့​​တွင် မရှိနိုင်​​ေတာ့​​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေလယာဉ်မှာ ကျွန်း​​တစ်ကျွန်း​​​ေပါ်တွင် ဆင်း​​သက်ခဲ့​​နိုင်သည်ဟု ​​ေမျှာ်လင့်​​ချက်မျိုး​​ ထား​​ရှိခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် ယခု မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ ထိုသို့​​ မ​​ေမျှာ်လင့်​​နိုင်​​ေတာ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေလယာဉ်​​ေပါ်တွင် ပါသွား​​​ေသာ သား​​ြဖစ်သူ၏ မိခင် Aldair Gomes က ​​ေြပာပါသည်။​

​​ေလယာဉ်ထိုင်ခံုများ​​၊​ လိ​​ေမ္မာ်​​ေရာင်အသက်ကယ်​​ေဘာတစ်ခု၊​ ဝါယာြကိုး​​၊​ သတ္တုအစိတ်အပိုင်း​​များ​​နှင့်​​ ​​ေလယာဉ်ဆီအစွန်း​​အကွက်များ​​ကို ပင်လယ်ကမ်း​​ရိုး​​တန်း​​ြမို့​​ Recife ၏ အ​​ေရှ့​​​ေြမာက်ဘက် ၁,၂၀၀ ကီလိုမီတာ (၇၄၅မိုင်) အကွာ ​​ေရြပင်​​ေပါ်တွင် ​​ေတွ့​​ရှိရ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဘရာဇီး​​​ေလယာဉ်မှူး​​များ​​က ဆိုပါသည်။​

ညလယ်​​ေလာက်တွင် ​​ေလယာဉ်သည် ဘာ​​ေြကာင့်​​ပျက်ကျရသည်ဆို​​ေသာ သဲလွန်စများ​​ပါရှိသည့်​​ ​​ေလ​​ေြကာင်း​​ဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်​​အသံများ​​ သိုမှီထား​​သည့်​​ အသံဖမ်း​​စက်များ​​ကို ရှာ​​ေဖွ​​ေတွ့​​ရှိရန် လွန်စွာမှ ခက်ခဲသည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ဘရာဇီး​​ကာကွယ်​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​ နယ်ဆင်ဂျိုဘင်က အဆိုပါအသံဖမ်း​​စက် များ​​သည် ​​ေရ​​ေအာက်အနက် မီတာ ၂,၀၀၀ မှ မီတာ ၃,၀၀၀ (​​ေပ ၆,၆၀၀ မှ ​​ေပ ၉,၈၀၀၀၀)ရှိ သမုဒ္ဒရာြကမ်း​​ြပင်တွင် ​​ေတွ့​​ရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ဘရာဇီး​​သမ္မတ Luiz Inacio Lula da Silva က အသံဖမ်း​​စက် Black Boxes များ​​ကို ​​ေတွ့​​မည်ဟု မိမိ ယံုြကည်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

၎င်း​က သမုဒ္ဒရာ​​ေရြပင်​​ေအာက်မီတာ ၆၀၀၀ တွင် ​​ေရနံကို ​​ေတွ့​​ရှိနိုင်သည့်​​နိုင်ငံ အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေရြပင် ​​ေအာက်မီတာ ၂၀၀၀ တွင် ​​ေလယာဉ်ကို ​​ေတွ့​​ရှိနိုင်သည်ဟု ဘရာဇီး​​နိုင်ငံအစိုး​​ရကုမ္ပဏီမှ များ​​မြကာမီက လွန်စွာနက်ရှိုင်း​​​ေသာ ​​ေရ​​ေအာက်တွင် ​​ေရနံများ​​ ​​ေတွ့​​ရှိမှုအ​​ေပါ် ရည်ညွှန်း​​၍ ဂွါတာမာလာြမို့​​ရှိ သတင်း​​​ေထာက်များ​​ကို ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

အသံသွင်း​​စက်များ​​မှာ ၎င်း​တို့​​ ​​ေရြပင်နှင့်​​ထိ​​ေတွ့​​ြပီး​​​ေနာက် မိခင်ဌာနသို့​​ ရက်​​ေပါင်း​​ ၃ဝြကာမျှ အချက်ြပနိုင်ရန် ဒီဇိုင်း​​ပံုစံြပုလုပ်ထား​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် များ​​​ေသာအား​​ြဖင့်​​ ၎င်း​စက်များ​​သည် ​​ေရ​​ေပါ်တွင် ​​ေပါ်​​ေနြခင်း​​မရှိပါ။​ ကျွမ်း​​ကျင်သူတစ်ဦး​​က တိုက်တန်း​​နစ်သ​​ေဘင်္ာကို ရှာ​​ေဖွြပီး​​​ေနာက် ယခုရှာ​​ေဖွမှုသည် အခက်အခဲဆံုး​​​ေသာ ဆယ်ယူ​​ေရး​​အလုပ်တစ်ခုြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ​​ေကာက်ရိုး​​ပံုတွင် အပ်ရှာရသကဲ့​​သို့​​ ြဖစ်သည်ဟု စစ်​​ေရး​​နှင့်​​စီး​​ပွား​​​ေရး​​ဆိုင်ရာ ​​ေရငုတ်ကိရိယာများ​​ကို ဒီဇိုင်း​​ပံု​​ေဖာ်ထုတ်လုပ်သည့်​​ Divex ြမို့​​တွင် အ​​ေြခစိုက်သည့်​​ Aberdeon ကုမ္ပဏီမှ တွဲဖက်မန်​​ေနဂျင်း​​ဒါရိုက်တာြဖစ်သူ Derek Clarke က ဆိုပါသည်။​

အ​​ေတွ့​​အြကံုရင့်​​ကျက်သည့်​​ ​​ေလယာဉ်မှူး​​(၃)​​ေယာက် ​​ေမာင်း​​နှင်သည့်​​ ​​ေခတ်မီ​​ေလယာဉ်ကို မုန်တိုင်း​​သည် ​​ေသ​​ေရး​​ရှင်​​ေရး​​ Mayday အချက်ြပမ​​ေခါ်ဆိုနိုင်​​ေအာင် ပျက်ကျ​​ေစခဲ့​​ရမှုအတွက် အာဏာပိုင်များ​​အား​​ စိတ်ရှုပ်​​ေထွး​​မှု ြဖစ်​​ေစခဲ့​​ပါသည်။​

ဘရာဇီး​​ရှာ​​ေဖွ​​ေရး​​အဖွဲ့​​များ​​၏ အကူအညီကိုယူ၍ စံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​မှုကိုြပုလုပ်မည့်​​ ြပင်သစ်မှ ကျွမ်း​​ကျင် သူများ​​သည် ဘရာဇီး​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိြပီး​​ြဖစ်ပါသည်။​

ဘရာဇီး​​​ေလတပ်အ​​ေနြဖင့်​​ တနလင်္ာ​​ေန့​​တွင် ြပင်သစ်​​ေလယာဉ် AF 447 သည် ပင်လယ်ကမ်း​​ရိုး​​တန်း​​မှ ၅၆၅ ကီလိုမီတာ (၃၅ဝမိုင်) အကွာတွင်ရှိစဉ် ​​ေနာက်ဆံုး​​အ​​ေနြဖင့်​​ အဆက်အသွယ်ရရှိခဲ့​​ပါသည်။​

မိနစ်(၄၀)ြကာြပီး​​​ေနာက် ​​ေနာက်ဆံုး​​အလိုအ​​ေလျာက်အချက်ြပချက်များ​​အရ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ချို့​​ယွင်း​​ မှု တစ်ခု ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​ပို့​​ချက်ရရှိခဲ့​​ပါသည်။​

အယူအဆတစ်ခုအ​​ေနြဖင့်​​ မိုး​​ြကိုး​​ပစ်မှုတစ်ခု သို့​​မဟုတ် ဆိုး​​ဝါး​​​ေသာ ရာသီဥတုတစ်ခု​​ေြကာင့်​​ ချို့​​ယွင်း​​မှုများ​​ကို အတွဲလိုက်ြဖစ်​​ေပါ်​​ေစခဲ့​​သည်ဟု ယူဆပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ​​ေလ​​ေြကာင်း​​သွား​​လာ​​ေရး​​ ကျွမ်း​​ကျင်သူများ​​က ​​ေလယာဉ်များ​​မှာ ပံုမှန်အား​​ြဖင့်​​ မိုး​​ြကိုး​​ပစ်ခံရ​​ေလ့​​ရှိ​​ေြကာင်း​​၊​ မိုး​​ြကိုး​​ပစ်မှုတစ်ခုထဲြဖင့်​​ ပျက်မကျနိုင်​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​

ကမ္ဘာ့​​မိုး​​​ေလဝသအဖွဲ့​​အစည်း​​က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ြပင်သစ်​​ေလယာဉ်​​ေပျာက်ကွယ်မသွား​​မီ နာရီဝက် ခန့်​​က အဆိုပါ​​ေနရာတွင် ဂျာမန်​​ေလ​​ေြကာင်း​​ Lufthansa ​​ေလယာဉ်(၂)စီး​​ ရှိခဲ့​​သည်ဟု ယံုြကည်ရ​​ေြကာင်း​​ ြဖင့်​​ ဆိုပါသည်။​ အဆိုပါ ဂျာမန်​​ေလယာဉ်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ စံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​သူများ​​ကို သဲလွန်စများ​​ ​​ေပး​​နိုင်မည်ဟု ​​ေမျှာ်လင့်​​ရပါသည်။​

​​ေလယာဉ်​​ေပါ်တွင် ပါရှိသည့်​​ ခရီး​​သည် ၂၁၆ ​​ေယာက်အနက် များ​​မြကာမီနှစ်များ​​က ဘရာဇီး​​နိုင်ငံတွင် ရင်း​​နှီး​​ြမှုပ်နှံထား​​သည့်​​ အ​​ေရး​​ပါသည့်​​ ကုမ္ပဏီြကီး​​များ​​မှ အမှု​​ေဆာင်အရာရှိြကီး​​များ​​နှင့်​​ ဥ​​ေရာပနိုင်ငံြခား​​ တိုး​​ရစ်ခရီး​​သည်များ​​နှင့်​​အတူ က​​ေလး​​(၇)​​ေယာက်နှင့်​​ ​​ေမွး​​ကင်း​​စခ​​ေလး​​ငယ်တစ်ဦး​​ ပါရှိသွား​​ပါသည်။​

ြဗိတိသျှနိုင်ငံတွင် အ​​ေြခချသည့်​​ ဘရာဇီး​​သွား​​စိုက်ဆရာဝန် Jose Rommel Amorim ၏ မိခင် Diana Raquel က သူမ၏သား​​မှာ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​တွင် ၃၅နှစ်ြပည့်​​သည့်​​​ေန့​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

ြပင်သစ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း​​များ​​ထုတ်လုပ်သည့်​​လုပ်ငန်း​​ CGED မှ ၎င်း​၏ အမှုထမ်း​​(၁၀)​​ေယာက် ပါရှိသွား​​ ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ရက်​​ေပါင်း​​(၃)ရက်အား​​ ဝမ်း​​နည်း​​ပူ​​ေဆွး​​ပွဲ​​ေန့​​များ​​အြဖစ် ​​ေြကညာသွား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 6/03/2009. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign