ထိုင်း​​နိုင်ငံတွင် အာဏာရပါတီအ​​ေနနှင့်​​ လိမ်လည်မှု စွဲဆိုချက်များ​​ြဖင့်​​ ရင်ဆိုင်​​ေနရ၍ အကျပ်အတည်း​​များ​​ ြဖစ်​​ေပါ်လျက်ရှိြခင်း​​

ထိုင်း​​နိုင်ငံ၏ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ​​ေကာ်မရှင်က အဂင်္ါ​​ေန့​​(၂-၉-၂၀၀၈)တွင် ဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr.Samak Sundaravej ၏ ပါတီသည် ဒီဇင်ဘာလ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲများ​​တွင် ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ လိမ်လည်မှု ကျူး​​လွန်ခဲ့​​ြခင်း​​​ေြကာင့်​​ ၎င်း​၏ ပါတီကို ဖျက်သိမ်း​​ရန် ဆံုး​​ြဖတ်ခဲ့​​​ေြကာင်း​​ အစိုး​​ရသတင်း​​ဌာနများ​​က သတင်း​​​ေပး​​ြကပါသည်။​

အဆိုပါ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်သည် People’s Alliance for Democracy (PAD) ဦး​​​ေဆာင်သည့်​​ အစိုး​​ရ ဆန့်​​ကျင်​​ေရး​​ ဆန္ဒြပသူများ​​နှင့်​​ လက်ရှိဝန်ြကီး​​ချုပ်ကို ​​ေထာက်ခံသူများ​​အြကား​​ ဘန်​​ေကာက်ြမို့​​​ေတာ်တွင် အဓိကရုန်း​​များ​​ ြဖစ်ပွား​​ြပီး​​​ေနာက် ဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr.Samak က အ​​ေရး​​​ေပါ်အ​​ေြခအ​​ေနကို ​​ေြကညာသည့်​​​ေန့​​တွင် ​​ေပါက်​​ေပါက်ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​

ဆန္ဒြပသူများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ြပီး​​ခဲ့​​​ေသာအပတ်က နိုင်ငံတ​​ေလျှာက် ​​ေလဆိပ်(၃)ခုကိုပိတ်ခဲ့​​ြပီး​​ ဘန်​​ေကာက်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ​​ေလဆိပ်ကိုလည်း​​ အလား​​တူ ြပုလုပ်လိမ့်​​မည်ဟု ​​ေမျှာ်လင့်​​ရပါသည်။​ ထိုသို့​​ ပိတ်ပစ်လိုက်ပါက အြကီး​​အကျယ် ဗရမ်း​​ဗတာြဖစ်သွား​​​ေစမည် ြဖစ်ပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ခရီး​​သွား​​အများ​​စုသည် ဘန်​​ေကာက်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ​​ေလဆိပ်ကို ​​ေလ​​ေြကာင်း​​ခရီး​​စဉ် ချိတ်ဆက်မှုများ​​ အတွက် အသံုး​​ြပု​​ေနြကသည့်​​အတွက်​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်ပါသည်။​

PAD ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် Mr.Sondhi Limthongku က မိမိတို့​​​ေလဆိပ်ကို ​​ေခတ္တပိတ်ပစ်ရန်သာြဖစ်ြပီး​​ မိမိတို့​​၏ လှုပ်ရှား​​မှုကို သိသာထင်ရှား​​​ေစလို​​ေသာ လက္ခဏာတစ်ရပ်အြဖစ် ြပသလို၍ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ ပါသည်။​

ဆန္ဒြပသူများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ အ​​ေထွ​​ေထွသပိတ်ြကီး​​ကို ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​ (၃-၉-၂၀၀၈)ြပုလုပ်ရန် ​​ေြကွး​​​ေြကာ် လျက်ရှိြပီး​​ သမဂ္ဂ(၄၀)နှင့်​​အထက် ပါဝင်ရန်သ​​ေဘာတူထား​​ြပီး​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ နိုင်ငံကို ယာယီအား​​ြဖင့်​​ ပံုမှန်လုပ်ငန်း​​များ​​ လုပ်ကိုင်ြခင်း​​မြပုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။​ လက်ရှိအစိုး​​ရအုပ်ချုပ်​​ေရး​​ဌာနချုပ်ြဖစ်​​ေသာ အစိုး​​ရအ​​ေဆာက်အအံုကို ဆန္ဒြပသူများ​​က ဆက်လက်ဝိုင်း​​ထား​​လျက်ရှိပါသည်။​

​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ​​ေကာ်မရှင်၏ People’s Power Party (PPP)ကို ဖျက်သိမ်း​​ရန် တညီတညွတ်တည်း​​ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်သည် ချက်ြခင်း​​ထိ​​ေရာက်မှုမရှိဟု ​​ေမျှာ်လင့်​​ရပါသည်။​ ​​ေကာ်မရှင်အ​​ေနြဖင့်​​ အဆိုပါကိစ္စရပ်ကို ြပည်သူ့​​တရား​​စွဲဆို​​ေရး​​ရံုး​​​ေတာ်သို့​​ တင်ြပမည်ြဖစ်ြပီး​​၊​ ရံုး​​​ေတာ်မှ ဖွဲ့​​စည်း​​ပံုအ​​ေြခခံဥပ​​ေဒြပု တရား​​ရံုး​​သို့​​ ​​ေနာက်ဆံုး​​အဆင့်​​ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်အတွက် တင်သင့်​​/မသင့်​​ ဆံုး​​ြဖတ်ရန် ၎င်း​တို့​​ကိုယ်တိုင် စံုစမ်း​​စစ်​​ေဆး​​ရဦး​​ မည် ြဖစ်ပါသည်။​

အဂင်္ါ​​ေန့​​ (၂-၉-၂၀၀၈) ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ​​ေကာ်မရှင်၏ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်သည် လက်ရှိဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr.Samak အတွက် ​​ေနာက်ထပ်ထိုး​​နှက်ချက်တစ်ခုြဖစ်ြပီး​​၊​ ၎င်း​အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေန့​​စဉ်နှင့်​​အမျှ အစိုး​​ရဆန့်​​ကျင်​​ေရး​​ ဆန္ဒြပပွဲ များ​​နှင့်​​ ရင်ဆိုင်​​ေနရသူလည်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​ တနည်း​​အား​​ြဖင့်​​ လမ်း​​​ေပါ်မှ ဆန္ဒြပမှုများ​​နှင့်​​ တရား​​ရံုး​​ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်များ​​တို့​​၏ စိန်​​ေခါ်မှုများ​​နှင့်​​ ရင်ဆိုင်​​ေနရသူြဖစ်ပါသည်။​ ၎င်း​သည် အဂင်္ါ​​ေန့​​တွင် နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့​​စည်း​​ပံု အ​​ေြခခံ ဥပ​​ေဒကို လွှမ်း​​မိုး​​၍ အ​​ေရး​​​ေပါ်အ​​ေြခအ​​ေနကို ​​ေြကညာခဲ့​​ြပီး​​ တပ်မ​​ေတာ်အား​​ တရား​​ဥပ​​ေဒစိုး​​မိုး​​​ေရး​​အတွက် တာဝန်ယူရန် ခွင့်​​ြပုခဲ့​​ပါသည်။​ အ​​ေရး​​​ေပါ်အ​​ေြခအ​​ေနဥပ​​ေဒသည် လူငါး​​​ေယာက်အထက် စုစည်း​​ြခင်း​​နှင့်​​ လူများ​​အထိတ်တလန့်​​ြဖစ်​​ေစ​​ေသာ ရုပ်ပံုများ​​ထုတ်လွှင့်​​ြခင်း​​နှင့်​​ ရုပ်ပံုများ​​ ြဖန့်​​​ေဝြခင်း​​ စသည့်​​မီဒီယာအလုပ် များ​​ကို တား​​ြမစ်ထား​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ​​ေနဝင်မီး​​ြငိမ်း​​ (Curfew)ထုတ်ြပန်ြခင်း​​ မြပု​​ေသး​​ပါ။​

၄၃ ြပည်နယ်ရှိ လုပ်ငန်း​​များ​​မှ လုပ်သား​​ (၂)သိန်း​​​ေကျာ်ကို ကိုယ်စား​​ြပု​​ေသာ အလုပ်သမား​​ သမဂ္ဂများ​​သည် စီမံချက်ြဖင့်​​ ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​ (၃-၉-၂၀၀၈)မှ စ၍ အစိုး​​ရ ရံုး​​များ​​ကို ​​ေရ၊​လျှပ်စစ်နှင့်​​ ဖုန်း​​လိုင်း​​များ​​ကို ြဖတ်​​ေတာက်သွား​​ရန် အစီအစဉ်ရှိပါသည်။​ ထိုင်း​​​ေလ​​ေြကာင်း​​ ဝန်ထမ်း​​များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဗုဒ္ဓဟူး​​​ေန့​​မှစတင်၍ ​​ေလ​​ေြကာင်း​​လိုင်း​​အချို့​​ကို ​​ေနှာင့်​​​ေနှး​​​ေအာင်ြပုလုပ်မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ြကပါသည်။​ ကုန်လမ်း​​ ပို့​​​ေဆာင်​​ေရး​​လုပ်သား​​များ​​ အ​​ေနြဖင့်​​ ဘန်​​ေကာက်ြမို့​​၏ ဘတ်စ်ကား​​လိုင်း​​များ​​၏ ၈၀%ကို ရပ်တန့်​​ပစ်မည်ဟု ​​ေြပာပါသည်။​ ရထား​​လုပ်သား​​များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ရထား​​ကွန်ရက်လမ်း​​​ေြကာင်း​​များ​​ကို အြကီး​​အကျယ်ထိခိုက်​​ေအာင် ​​ေဆာင်ရွက်ြပီး​​ ြဖစ်​​ေနပါသည်။​


တပ်မ​​ေတာ် ဗိုလ်ချုပ် Anupong Paochinda က တပ်မ​​ေတာ်အ​​ေနြဖင့်​​ အင်အား​​သံုး​​မည်မဟုတ် ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေထာက်ခံမှုလည်း​​ ြပုလုပ်မည်မဟုတ်သကဲ့​​သို့​​ ယခင်(၂)နှစ်ခန့်​​က ဝန်ြကင်္ီး​​ချုပ်​​ေဟာင်း​​ Mr.Thaksin Shinawatra ကို ရာထူး​​မှထွက်သွား​​​ေအာင်ြပုလုပ်ခဲ့​​​ေသာ အာဏာသိမ်း​​မှုမျိုး​​ကိုလည်း​​ ြပုလုပ်မည်မဟုတ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ ထိုင်း​​ရဲနှင့်​​ တပ်များ​​မှ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း​​သည် ြပည်သူလူထုအား​​ မည်သည့်​​နည်း​​နှင့်​​မျှ အင်အား​​အသံုး​​ြပု၍ နှိမ်နှင်း​​မည် မဟုတ်​​ေြကာင်း​​၊​ အကယ်၍ အင်အား​​အသံုး​​ြပု၍ အာဏာသိမ်း​​မည်ဆိုပါက ြပဿနာကို ပိုမိုြကီး​​ထွား​​​ေအာင် လုပ်ရံုသာ​​ေရာက်ပါ​​ေြကာင်း​​ ၊​ သတင်း​​စာ ရှင်း​​လင်း​​ပွဲတွင် ​​ေြပာြကား​​သွား​​ပါသည်။​

ယခုလက်ရှိအ​​ေြခအ​​ေနမှာ အမှား​​အယွင်း​​ အတိမ်း​​အ​​ေစာင်း​​မခံ​​ေသာ အ​​ေြခအ​​ေနြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ ဘာပဲ မိမိတို့​​လုပ်လုပ်၊​ ဘက်လိုက်​​ေထာက်ခံမှု မရှိ​​ေအာင် သတိထား​​​ေဆာင်ရွက်သွား​​မည် ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ယခုအ​​ေြခအ​​ေနမှာ လူထုအဖွဲ့​​အစည်း​​ြကီး​​အတွင်း​​ သ​​ေဘာမတူညီ​​ေသာ အုပ်စု(၂)စုကွဲ​​ေနြခင်း​​ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ ထပ်​​ေလာင်း​​​ေြပာြကား​​သွား​​ပါသည်။​

လက်ရှိဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr.Samak က အ​​ေရး​​​ေပါ်အ​​ေြခအ​​ေန ​​ေြကညာြပီး​​​ေနာက် ၄င်ကိုယ်တိုင် ြပုလုပ်သည့်​​ သတင်း​​စာရှင်း​​လင်း​​ပွဲတွင် မိမိကိုလူဆိုး​​အြဖစ် ဘာ​​ေြကာင့်​​ ြပည်သူများ​​က ထင်​​ေနသည်ကို မိမိနား​​မလည်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ မည်သူက ဘာ​​ေြကာင့်​​ အြခား​​တစ်ဖက်၏အ​​ေြကာင်း​​ကို မ​​ေြပာြကား​​သည်ကို မိမိ သိလိုပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

အြခား​​တစ်ဘက်ြဖစ်သည့်​​ မိမိကိုယ်မိမိ People’s Alliance for Democracy (PAD)ဟု ​​ေခါ်ဆို​​ေသာ ပါတီမှာ အလယ်အလတ် လူတန်း​​စား​​၊​ ြမို့​​ြပနှင့်​​​ေတာရွာ လူတန်း​​စား​​အချို့​​တို့​​ ​​ေရာ​​ေနှာ​​ေနသည့်​​ ပါတီ ြဖစ်ပါသည်။​ ၎င်း​တို့​​၏အြမင်မှာ ဒီမိုက​​ေရစီသည် အလုပ်မြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ တစ်ခုတည်း​​​ေသာ ရည်မှန်း​​ချက်မှာ လက်ရှိအစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ အုပ်စိုး​​သူ​​ေနရာမှ ဆင်း​​​ေပး​​​ေရး​​ပင်ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ြကပါသည်။​

People’s Alliance for Democracy (PAD)အဖွဲ့​​ဝင်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ြပီး​​ခဲ့​​​ေသာ​​ေမလကစ၍ လမ်း​​​ေပါ်တွင် ဆန္ဒြပမှုများ​​ကို ြပုလုပ်ခဲ့​​ြပီး​​ ဝန်ြကီး​​ချုပ်ရံုး​​၏ အ​​ေဆာက်အအံုပတ်ပတ်လည်တွင် အ​​ေြခြပု၍ တစ်ပတ်ြကာ​​ေနထိုင်လျက်ရှိြပီး​​ လက်ရှိဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr.Samak ရာထူး​​မှ မနှုတ်မထွက်ြခင်း​​ ဆက်လက်​​ေနထိုင် သွား​​မည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ရွှံ့​​များ​​ြဖစ်​​ေပါ်လျက်ရှိ​​ေသာ​​ေြမ​​ေပါ်တွင် လက်လုပ်တဲများ​​နှင့်​​ အိပ်စရာဖျာများ​​ကို အ​​ေဖာ်ြပု၍ ​​ေနထိုင်လျက်ရှိ​​ေသာ ဆန္ဒြပသူများ​​ကို ဦး​​​ေဆာင်​​ေနသူမှာ ယခင် ထိုင်း​​စစ်တပ်ဗိ်ုလ်ချုပ်​​ေဟာင်း​​နှင့်​​ ဘန်​​ေကာက်ြမို့​​အုပ်ချုပ်​​ေရး​​မှူး​​​ေဟာင်း​​ြဖစ်ခဲ့​​သူ Mr.Chamlong Srimuang ပင် ြဖစ်ပါသည်။​

အ​​ေရး​​​ေပါ်အ​​ေြခအ​​ေန​​ေြကညာြပီး​​​ေနာက် ၎င်း​က မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ တိုက်ပွဲမြဖစ်မ​​ေန ဝင်သွား​​မည် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိတို့​​အတွက် ထိန်း​​သိမ်း​​ထား​​နိုင်သည့်​​ အကျဉ်း​​​ေထာင်များ​​ လံု​​ေလာက်စွာ မရှိ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​သွား​​ပါသည်။​


Mr.Thaksin မှာသန်း​​ြကွယ်ဆက်သွယ်​​ေရး​​ လုပ်ငန်း​​ရှင်ြကီး​​တစ်ဦး​​ြဖစ်ြပီး​​၊​ ၂၀၀၆ခုနှစ်၊​ စက်တင် ဘာလတွင် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်း​​ြပီး​​​ေနာက် ရာထူး​​မှဆင်း​​​ေပး​​ခဲ့​​ရြပီး​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံ၊​ နယူး​​​ေယာက်ြမို့​​တွင် တစ်နှစ်​​ေကျာ်ခန့်​​ မိမိကိုယ်မိမိ ြပည်နှင်ဒဏ်ခံရသူအြဖစ် ​​ေနထိုင်​​ေနရသူ ြဖစ်ပါသည်။​ ယခုနှစ် အ​​ေစာပိုင်း​​တွင် မိမိကိုလိုလား​​သူ အစိုး​​ရအာဏာရြပီး​​​ေနာက် ြပန်လာ၍ မိမိအ​​ေပါ် စွပ်စွဲထား​​​ေသာ လာဘ်စား​​မှုများ​​နှင့်​​ အာဏာအလွဲသံုး​​စား​​ြပုမှုများ​​အ​​ေပါ် မဟုတ်မမှန်​​ေြကာင်း​​ တရား​​ရံုး​​၌ ြငင်း​​ဆိုရန်အတွက် ြပင်ဆင်ခဲ့​​ပါသည်။​

ြပီး​​ခဲ့​​​ေသာလတွင် Mr.Thaksin ၏ဇနီး​​ Mrs.Pojaman အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေြမယာလိမ်လည်မှုကိစ္စအတွက် ​​ေထာင်ဒဏ်(၃)နှစ် အြပစ်​​ေပး​​ခံရသည့်​​​ေနာက် Mr.Thaksin အ​​ေနြဖင့်​​ လန်ဒန်ြမို့​​သို့​​ ထပ်မံထွက်​​ေြပး​​ ခဲ့​​ပါသည်။​ လန်ဒန်တွင် နိုင်ငံ​​ေရး​​ခိုလှံုခွင့်​​ ​​ေတာင်း​​ခံထား​​ပါသည်။​ တရား​​ရံုး​​မှ မိမိကို စွဲဆိုခဲ့​​​ေသာ ြပစ်မှုများ​​သည် နိုင်ငံ​​ေရး​​အရ ဖန်တီး​​ထား​​​ေသာ ြပစ်မှုများ​​သာြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

လက်ရှိဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr.Samak ကို ​​ေဝဖန်ရာ၌ ၎င်း​သည် Mr.Thaksin နှင့်​​ ၎င်း​၏ပါတီြဖစ်​​ေသာ People Power Party ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်​​ကို ရရှိထား​​သူြဖစ်ြပီး​​၊​ Mr.Thaksin ၏ ပါတီ​​ေဟာင်း​​ကို အသက်ြပန်သွင်း​​ ​​ေနသူသာြဖစ်သည်ဟု ​​ေဝဖန်ြကပါသည်။​

ငါး​​ဦး​​ပါဝင်​​ေသာ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ​​ေကာ်မရှင်က တညီတညွတ်တည်း​​ အဂင်္ါ​​ေန့​​တွင် ဖွဲ့​​စည်း​​ပံု အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒြပု တရား​​ရံုး​​​ေတာ်သို့​​ People Power Party ကို ဖျက်သိမ်း​​ပစ်ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုထား​​သည့်​​မဲကို ​​ေပး​​ခဲ့​​ြကပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ ဇူလိုင်လတွင် ြပုလုပ်ခဲ့​​သည့်​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲလိမ်လည်မှုကို ပါတီ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်တစ်ဦး​​က ကျူး​​လွန်ခဲ့​​​ေြကာင်း​​အ​​ေပါ် အ​​ေြခခံခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​

အစိုး​​ရဆန့်​​ကျင်သူများ​​၏ Mr.Samakအ​​ေပါ် ကန့်​​ကွက်ချက်တစ်ခုမှာ လက်ရှိဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr.Samak ပါတီအ​​ေနြဖင့်​​ ပါလီမန်တွင် အဓိကအမတ်​​ေနရာအများ​​စုကို ယူထား​​ြပီး​​ ၎င်း​ကို​​ေဘး​​ကင်း​​​ေစရန်နှင့်​​ Mr.Thaksin ကို တရား​​ရံုး​​များ​​၏ စွဲဆိုမှုများ​​မှ လွတ်ကင်း​​​ေစရန်အတွက် ဖွဲ့​​စည်း​​ပံုအ​​ေြခခံဥပ​​ေဒကို ြပင်ဆင််ရန် အစီအစဉ် ရှိသည်ဟု ကန့်​​ကွက်ြခင်း​​ပင် ြဖစ်ပါသည်။​

သတင်း​​စာများ​​၏ သတင်း​​​ေပး​​ပို့​​ချက်အရ လက်ရှိဝန်ြကီး​​ချုပ် Mr.Samak ပါတီအ​​ေနြဖင့်​​ မိမိတို့​​ပါတီ ဖျက်သိမ်း​​ရပါက Mr.Thaksin ပါတီ၏​​ေနရာအား​​ People Power Party မှ ​​ေနရာယူသကဲ့​​သို့​​ ယူနိုင်ရန် ြပင်ဆင်ဖွဲ့​​စည်း​​လျက်ရှိ​​ေြကာင်း​​ သတင်း​​​ေပး​​ပို့​​ြကပါသည်။​


ယခုလို ရှုပ်​​ေထွး​​​ေန​​ေသာ အ​​ေြခအ​​ေနတွင် ဘန်​​ေကာက်ြမို့​​​ေတာ်၏ဘဝသည် လမ်း​​​ေပါ်ရှိ ဆန္ဒြပသူများ​​​ေြကာင့်​​ ထိခိုက်မှုမရှိသ​​ေလာက်အ​​ေနအထား​​တွင် ရှိပါသည်။​ TV မှ နံနက်ခင်း​​ အဓိကရုန်း​​ ြဖစ်မှုပံုများ​​ကို ထပ်ခါတလဲလဲ ြပသလျက်ရှိ​​ေသာ်လည်း​​ ၎င်း​ပံုများ​​သည် ကမ္ဘာ​​ေပါ်ရှိ အဓိကရုန်း​​ြဖစ်မှု သတင်း​​များ​​နှင့်​​ နှိုင်း​​ယှဉ်ပါက ​​ေြပာပ​​ေလာက်သည့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနမရှိ​​ေြကာင်း​​ ​​ေတွ့​​ရှိရမည် ြဖစ်ပါသည်။​

ဘန်​​ေကာက်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာနှင့်​​ ြပည်တွင်း​​​ေလဆိပ်များ​​သည် ဖွင့်​​လျက်ရှိြပီး​​ ဖူခက်နှင့်​​ Krabi ​​ေတာင်ပိုင်း​​ အပန်း​​​ေြဖ​​ေနရာများ​​ရှိ ​​ေလဆိပ်များ​​မှာ လွန်ခဲ့​​​ေသာ တစ်ပတ်ခန့်​​က ဆန္ဒြပသူများ​​က ပိတ်ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် ပံုမှန်လုပ်ငန်း​​များ​​ လည်ပတ်လျက်ရှိပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် နိုင်ငံအများ​​အြပား​​က ထိုင်း​​နိုင်ငံတွင် မြငိမ်သက်​​ေြကာင်း​​ ခရီး​​သွား​​လာ​​ေရး​​သတိ​​ေပး​​ချက်များ​​ ထုတ်ြပန်ခဲ့​​ပါသည်။​ ထိုင်း​​နိုင်ငံ ခရီး​​သွား​​လာ​​ေရး​​ အရာရှိများ​​က နိုင်ငံ၏ အြပံုး​​ြဖင့်​​ ြကိုဆို​​ေသာ ပံုရိပ်များ​​နှင့်​​ ယဉ်​​ေကျး​​ပျူငှာမှုများ​​သည် ပျက်စီး​​ခဲ့​​ရြပီဟု ဆိုပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 9/02/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign