တရုတ်နိုင်ငံ အ​​ေနာက်​​ေြမာက်ဘက်တွင် ဗံုး​​​ေပါက်ကွဲမှု​​ေြကာင့်​​ လူ(၂)ဦး​​​ေသဆံုး​​


တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​အ​​ေစာပိုင်း​​တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊​​ေြမာက်ဘက်တွင်ဗံုး​​များ​​​ေပါက်ကွဲမှု​​ေြကာင့်​​ အနည်း​​ဆံုး​​လူ(၂)ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​​ေြကာင်း​​၊​ ​​ေပါက်ကွဲမှုသည် ​​ေတာင်ဘက်တွင်တိဗက်နှင့်​​ နယ်နမိတ်ထိ စပ်​​ေနသည့်​​ Xinjiang Uighur ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​​ရ​​ေဒသ Kuqu တွင် လူ ၄၀၀ ခန့်​​ရှိသည့်​​​ေနရာတွင် မနက် ၃း​​၂၀ နှင့်​​ ၄း​​ဝဝနာရီအချိန်တွင် ​​ေပါက်ကွဲခဲ့​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်ဟုနိုင်ငံ ပိုင်သတင်း​​များ​​က​​ေဖါ်ြပထား​​သည်။​

ယခုြဖစ်ပွား​​မှုသည် ရဲအရာရှိ(၁၆)ဦး​​​ေသဆံုး​​ြပီး​​(၁၆)ဦး​​ထက်မနည်း​​ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့​​သည့်​​ တိုက်ခိုက်မှုြဖစ်ပွား​​ြပီး​​ ၃/၄ရက်အြကာတွင်် ထို​​ေဒသ၌ ထပ်မံြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်၍ အာဏာပိုင်များ​​က လံုြခံု​​ေရး​​တင်း​​ြကပ်ထား​​ရသည်။​

နယ်စပ်ြမို့​​ြဖစ်သည့်​​ Kashgarတွင် တနလင်္ာ​​ေန့​​တိုက်ခိုက်မှုြဖစ်ပွား​​ြပီး​​ အာဏာပိုင်များ​​က လံုြခံု​​ေရး​​ကို ပိုမိုတင်း​​ြကပ်လျက်ရှိြပီး​​ အ​​ေဝး​​​ေြပး​​လမ်း​​မြကီး​​များ​​၊​ အစိုး​​ရအ​​ေဆာက်အဦး​​များ​​၊​ ​​ေကျာင်း​​များ​​၊​ ​​ေဆး​​ရံုး​​များ​​တွင်လံုြခံု​​ေရး​​စစ်​​ေဆး​​​ေရး​​ဂိတ်များ​​ကို ပိုမိုချထား​​သည်။​

အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင် လူနှစ်ဦး​​သည် အနည်း​​ဆံုး​​အိမ်လုပ်ဗံု(၅)လံုး​​ကို ရဲတို့​​​ေနသည့်​​ အ​​ေဆာက်အဦး​​သို့​​ မပစ်ချမီ အမှိုက်တင်ကုန်ကား​​ြဖင့်​​ ရဲအရာရှိများ​​အုပ်စုလိုက်ရှိရာသို့​​ ဝင် တိုက်ခဲ့​​ြကသည်။​
ရဲများ​​က တိုက်ခိုက်သူ(၂)ဦး​​အား​​ ဖမ်း​​ဆီး​​ြပီး​​ စစ်​​ေဆး​​ရာ Uighur ​​ေဒသမှအသက် ၂ဂနှစ်နှင့်​​၃၃နှစ်ရှိလူနှစ်ဦး​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​​ေဖါ်ြပခဲ့​​သည်။​ တိုက်ခိုက်မှု၏ ​​ေနာက်ကွယ်တွင် အြကမ်း​​ဖက်သမား​​များ​​ ရှိနိုင်သည်ဟုရဲများ​​ကသံသယရှိ​​ေနသည်။​

အ​​ေရှ့​​ Tarkistant လို့​​​ေခါ်သည့်​​ Xinjiang Uighur ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​​ရ ​​ေဒသသည် ဆန်နီမွတ်စလင်တိုင်း​​ရင်း​​သား​​မျိုး​​နွယ်စုများ​​ ​​ေနထိုင်ရာ​​ေဒသြဖစ်သည်။​ တရုတ် နိုင်ငံ၏အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒအရ Xinjiang ရှိ Uighur များ​​သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​​ရရှိြက​​ေသာ် လည်း​​အချို့​​မှာလွတ်လပ်​​ေရး​​​ေတာင်း​​ဆိုမှုြပုလုပ်ြကသည်။​
တရုတ်နိုင်ငံ၊​တိုင်း​​ရင်း​​သား​​မျိုး​​နွယ်စုအများ​​ဆံုး​​ကို လွှမ်း​​မိုး​​ထား​​သည့်​​ သန်း​​နှင့်​​ချီ​​ေသာ ဟန့်​​လူမျိုး​​များ​​သည် လွန်ခဲ့​​သည့်​​ နှစ်​​ေပါင်း​​ ၆၀ ​​ေကျာ်ကတည်း​​က Xinjiang ​​ေဒသသို့​​​ေရွ့​​ ​​ေြပာင်း​​ လာခဲ့​​ြပီး​​ ထို​​ေဒသ၏နိုင်ငံ​​ေရး​​၊​ စီး​​ပွါး​​​ေရး​​၊​ ယဉ်​​ေကျး​​မှုများ​​ကို လွှမ်း​​မိုး​​ချုပ်ကိုင်ထား​​သည် ဟု ​​ေဒသခံများ​​ကမ​​ေကျနပ်မှုများ​​ြဖစ်ြကသည်။​

ထိုမ​​ေကျနပ်မှုများ​​က ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ြပည်နယ်ြမို့​​​ေတာ်၊​ Urumqi တွင် လူ​​ေသသည့်​​ ဘတ်စ်ကား​​ဗံုး​​​ေပါက်မှုများ​​ အြကိမ်ြကိမ်ြဖစ်ပွါး​​မှုပါဝင်သည့်​​ အြကမ်း​​ဖက်မှုများ​​သို့​​ ဦး​​တည် လာြကသည်။​ အစိုး​​ရအရာရှိများ​​က ထိုတိုက်ခိုက်မှုများ​​သည် လွတ်လပ်​​ေရး​​​ေတာင်း​​ဆို သူတို့​​၏လက်ချက်ြဖစ်သည်ဟုြပစ်တင််ရှုတ်ချထား​​သည်။​

တရုတ်အစိုး​​ရက ခွဲထွက်​​ေရး​​သမား​​များ​​ကို Uighur အနည်း​​စုကသာ​​ေထာက်ခံြက သည်ဟုအခိုင်အမာ​​ေြပာဆို​​ေနသည်။​

​​ေဒသဆိုင်ရာြပည်သူ့​​လံုြခံု​​ေရး​​ဋ္ဌာနက အ​​ေရှ့​​ Tarkistan Islamic လှုပ်ရှား​​သူများ​​က ဩဂုတ်လ(၁၈) ဝန်း​​ကျင်တွင် အြကမ်း​​ဖက်တိုက်ခိုက်မှုြပုလုပ်ရန် စီစဉ်ထား​​မှုအား​​ ​​ေထာက်လှမ်း​​ရရှိ ထား​​​ေြကာင်း​​​ေဖါ်ြပထား​​သည်။​ လှုပ်ရှား​​မှုသည် လွတ်လပ်​​ေရး​​ အတွက်ြဖစ်ြပီး​​ Xinjiang ြပည်နယ် ကိုယ့်​​ြကမ္မာကိုယ်ဖန်တီး​​​ေရး​​ြဖစ်သည်။​

ယခင်လ တနဂင်္​​ေနွ​​ေန့​​တိုက်ခိုက်မှုြဖစ်ပွား​​သည့်​​​ေနရာ၌ အြကမ်း​​ဖက်သမား​​အုပ်စု (၅)ဦး​​ကို ရဲများ​​က နှိမ်နှင်း​​နိုင်ခဲ့​​သည်ဟုဆိုသည်။​ အာဏာပိုင်များ​​က အြကမ်း​​ဖက်သူများ​​သည် နိုင်ငံ​​ေရး​​လုပ်ရပ်တစ်ခုအ​​ေနြဖင့်​​ အြကမ်း​​ဖက်လုပ်ငန်း​​ြပုလုပ်ရန် ြကံစည်​​ေနသည်ဟု​​ေြပာဆို ထား​​ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​(စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 8/10/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign