Georgia - Russia ​​ေဂျာ်ဂျီယာနှင့်​​ ရုရှား​​စစ်ပွဲြကီး​​ အ​​ေြခအ​​ေနု (မျိုး​​ြဖုတ်စစ်ပွဲ)

ရုရှား​​နှင့်​​ ယခင်ဆိုဗီယက်ြပည်​​ေထာင်စု​​ေဂျာ်ဂျီယာတို့​​ တိုက်ခိုက်မှုအ​​ေြခအ​​ေနသည် ၉-၈-၂၀၀၈ (စ​​ေန​​ေန့​​)တွင် စစ်ပွဲြကီး​​ြဖစ်လုနီး​​ပါး​​ အ​​ေြခအ​​ေနသို့​​ ​​ေရာက်ရှိခဲ့​​ပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ ရုရှား​​မှ စစ်သ​​ေဘင်္ာများ​​ ​​ေစလွှတ်၍ ​​ေြမြပင်တပ်ဖွဲ့​​များ​​ ​​ေြခကုတ်ယူြခင်း​​နှင့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာတစ်​​ေလျှာက် ဗံုး​​ြကဲမှုများ​​ကို ပိုမိုြပုလုပ်လာြခင်း​​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်ပါသည်။​


တိုက်ခိုက်မှုသည် ​​ေဂျာ်ဂျီယာတပ်ဖွဲ့​​များ​​က ရုရှား​​ကိုလိုလား​​သည့်​​ ​​ေတာင်ဩစက်တီအာ (Ossetia) ြမို့​​​ေတာ်ကို ြပန်လည်သိမ်း​​ပိုက်ရန်ြကိုး​​ပမ်း​​မှုမှ စတင်ြဖစ်ပွား​​ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ ​​ေတာင်ဩစက်တီအာ ​​ေဒသမှာ ၁၉၉ဝခုနှစ်များ​​ အ​​ေစာပိုင်း​​တွင် ​​ေဂျာ်ဂျီယာမှ လက်​​ေတွ့​​ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​​ (De Facto Autonomy) ရရှိခဲ့​​​ေသာ​​ေဒသ ြဖစ်ပါသည်။​

ရုရှား​​တပ်များ​​ ပိုမိုဝင်​​ေရာက်လာြခင်း​​နှင့်​​ ဗံုး​​များ​​ြကဲချမှု ပိုမိုြပုလုပ်လာြခင်း​​​ေြကာင့်​​ ရုရှား​​အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေတာင်ဩစက်တီအာနှင့်​​ အက်ခါဇီး​​ယား​​ (Abkhazia)ကို သိမ်း​​ပိုက်ရန် ဆံုး​​ြဖတ်ချက်ကို ပိုမို​​ေပါ်လွင်လာ​​ေစ ပါသည်။​ အဆိုပါ သီး​​ြခား​​လွတ်လပ်​​ေသာ​​ေဒသများ​​ရှိ ြပည်သူများ​​ကို ရုရှား​​မှ ပါ့​​စ်ပို့​​စ်(passports)များ​​ ထုတ်​​ေပး​​၍ ရုရှား​​နိုင်ငံသား​​များ​​အြဖစ် ​​ေြကြငာခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတ မီ​​ေဟး​​ဆာကာရှ်ဗီလီ (Mikheil Saakashvili)မှ ရုရှား​​၏ရည်ရွယ်ချက်သည် ြကီး​​မား​​ြပီး​​ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း​​များ​​နှင့်​​ ​​ေရနံပိုက်လိုင်း​​များ​​ကို သိမ်း​​ပိုက်ရန်နှင့်​​ ၎င်း​၏အစိုး​​ရကို ဖယ်ရှား​​ပစ်ရန် ြဖစ်သည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

ရုရှား​​ဝန်ြကီး​​ချုပ် ဗလာဒီမာပူတင် (Vladimir V.Putin)သည် တရုတ်အိုလံပစ်မှ ထွက်ခွာ၍ စ​​ေန​​ေန့​​ ည​​ေနတွင် ရုရှား​​​ေတာင်ပိုင်း​​ရှိ စစ်ြဖစ်ရာ​​ေနရာ ဩစက်တီအာ (Ossetia)ြမို့​​နှင့်​​ နယ်နမိတ်ကပ်လျက်ရှိသည့်​​ နယ်ြခား​​ြမို့​​ ဗလာဒီကာကဇ် (Vladikavkaz) သို့​​ ​​ေရာက်ရှိခဲ့​​ပါသည်။​ အစိုး​​ရ အသံလွှင့်​​ဌာနမှ ​​ေြပာြကား​​သည်မှာ မစ္စတာပူတင်အ​​ေနြဖင့်​​ ဗိုလ်ချုပ်များ​​နှင့်​​​ေတွ့​​ဆံုြပီး​​ လက်ရှိသမ္မတ ဒီမီထရီမက်ဗီဒက်ဗ် (Dmitri A.Medvedev)၏ အာဏာကို လွှမ်း​​မိုး​​၍ စစ်ဆင်​​ေရး​​တာဝန်များ​​ကို တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမည် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​သွား​​ပါသည်။​

မစ္စတာပူတင်မှ ​​ေတာင်ပိုင်း​​ဩစက်တီအာ၌ ြပည်သူဒါဇင်​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသ​​ေြကြပီး​​ ​​ေထာင်​​ေသာင်း​​ မက ြပည်သူများ​​ ထွက်​​ေြပး​​တိမ်း​​​ေရှာင်​​ေနရသည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာကျန်း​​မာ​​ေရး​​ဝန်ြကီး​​မှ ြပည်သူ (၈၀)​​ေကျာ်မှာ ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​ြပီး​​၊​ အဆိုပါ​​ေသဆံုး​​မှုတွင် ဂိုရီြမို့​​(Gori) ဗံုး​​ြကဲချရာ၌ ြပည်သူ အ​​ေယာက် (၄၀)အပါအဝင် ြဖစ်သည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ ဂိုရီြမို့​​မှာ ​​ေဂျာ်ဂျီယာြမို့​​​ေတာ် တဘီလီဆီ (Tbilisi)၏ ​​ေြမာက်ပိုင်း​​တွင် ရှိပါသည်။​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာအစိုး​​ရအရာရှိက ြပည်သူအများ​​ဆံုး​​ပါဝင်သည့်​​ လူ(၈၀၀)မှာ ဒဏ်ရာ ရရှိသွား​​​ေြကာင်း​​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​နှစ်ဖက်​​ေြကညာ​​ေသာ ​​ေသ​​ေြကဒဏ်ရာရသူများ​​စာရင်း​​ကို အတည် ြပုရန်မှာ ခက်ခဲလျက် ရှိပါသည်။​


ရုရှား​​နှင့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာ အ​​ေြခအ​​ေနမှာ စစ်​​ေအး​​တင်း​​မာမှုပံုစံကို ြပန်လည်ြဖစ်​​ေပါ်ြပီး​​ ​​ေဒသတွင်း​​ အ​​ေရှ့​​အ​​ေနာက် အာဏာလွှမ်း​​မိုး​​​ေရး​​အတွက် အား​​ြပိုင်မှုများ​​ကို ြဖစ်​​ေပါ်​​ေစလျက် ရှိပါသည်။​ (၉-၈-၂၀၀၈) စ​​ေန​​ေန့​​တွင် ြပုလုပ်သည့်​​ ကုလသမဂ္ဂလံုြခံု​​ေရး​​​ေကာင်စီအစည်း​​အ​​ေဝး​​အ​​ေနြဖင့်​​ ယခုလက်ရှိ ပဋိပက္ခစစ်ပွဲအတွက် ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ရာ၌ ဆံုး​​ြဖတ်ချက်များ​​ ချနိုင်ခဲ့​​ြခင်း​​မရှိခဲ့​​ပါ။​


​​ေဂျာ်ဂျီယာ အစိုး​​ရအရာရှိများ​​မှ ယခုလက်ရှိပဋိပက္ခစစ်ပွဲ ​​ေြပြငိမ်း​​​ေစရန်မှာ အ​​ေမရိကန်အ​​ေနြဖင့်​​ ပါဝင်​​ေစလို​​ေြကာင်း​​၊​ စစ်တပ်ြဖင့်​​ ဝင်​​ေရာက်ြခင်း​​မဟုတ်ဘဲ ရုရှား​​တိုက်ခိုက်မှုကို ရပ်တန့်​​ရန် သံတမန် နည်း​​အရ ဖိအား​​​ေပး​​ရန်ြဖစ်သည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​

​​ေဂျာ်ဂျီယာမှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​​ရှိသည့်​​ နိုင်ငံြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ ၎င်း​၏နယ်နမိတ်တည်တံ့​​​ေရး​​ကို ​​ေလး​​စား​​လိုက်နာရမည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ စစ်​​ေရး​​အရ အြကမ်း​​ဖက်ြခင်း​​နှင့်​​ တပ်များ​​ြဖင့်​​ ဝင်​​ေရာက်တိုက်ခိုက်မှုကို ရပ်တန်း​​မှ ရပ်ရန်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​အြပင် ရုရှား​​မှ ဗံုး​​ြကဲတိုက်ခိုက်မှုများ​​ကိုလည်း​​ အဆံုး​​သတ်ရန်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ သမ္မတဘွတ်ရှ်မှ ပီကင်း​​အိုလံပစ်ပွဲ​​ေတာ်တွင် ​​ေြပာြကား​​​ေတာင်း​​ဆိုခဲ့​​ပါသည်။​

ဥ​​ေရာပသမဂ္ဂအရာရှိများ​​က စ​​ေန​​ေန့​​အြဖစ်အပျက် ပဋိပက္ခြပင်း​​ထန်မှုမှာ ရုရှာနှင့်​​​ေဂျာ်ဂျီယာ နှစ်နိုင်ငံလံုး​​ကို အြပစ်တင်ရမည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ ၎င်း​တို့​​၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​​ေရး​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ နှင့်​​ ဥ​​ေရာပအထူး​​သံတမန်ကို အဆိုပါ​​ေဒသသို့​​ ​​ေစလွှတ်မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​သွား​​ပါသည်။​ အြခား​​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံအစိုး​​ရအရာရှိများ​​က ရုရှား​​သည် စစ်​​ေရး​​အရ ​​ေလ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ​​ေရ​​ေြကာင်း​​မှ အြပည့်​​အဝ တိုက်ခိုက်​​ေန​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိတို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​အရလည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ဥပ​​ေဒ​​ေြကာင်း​​ အရလည်း​​​ေကာင်း​​၊​ သံတမန်နည်း​​လမ်း​​အရလည်း​​​ေကာင်း​​ ​​ေဆာင်ရွက်ရမည့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနသို့​​ ​​ေရာက်ရှိ​​ေနပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ​​ေြပာြကား​​ သွား​​ပါသည်။​

ရုရှား​​အ​​ေနြဖင့်​​ အက်ခါဇီး​​ယား​​ြမို့​​ (Abkhazia)ကို ဒုတိယစစ်မျက်နှာဖွင့်​​လှစ်တိုက်ခိုက်ဟန် ရှိပါသည်။​ ၎င်း​ြမို့​​မှာ ​​ေတာင်ပိုင်း​​ဩစက်တီအာ၏ အ​​ေနာက်ပိုင်း​​တွင် ရှိပါသည်။​ ထို့​​ြပင် ကိုဒိုရီ​​ေဂျာ့​​ (Kodori Gorge)မှ ​​ေဂျာ်ဂျီယာစစ်တပ်ကို ​​ေမာင်း​​ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။​


ကိုဒိုရီ​​ေဂျာ့​​မှာ အက်ခါဇီး​​ယား​​ြမို့​​၏ ​​ေတာင်ထူထပ်ရာ​​ေနရာြဖစ်ြပီး​​ ၂၀၀၆ခုနှစ် ​​ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံမှ အင်အား​​အသံုး​​ြပု၍ သိမ်း​​ပိုက်ထား​​​ေသာြမို့​​ ြဖစ်ပါသည်။​ အက်ခါဇီး​​ယား​​ကို လက်​​ေတွ့​​ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်​​ေနသည့်​​ အစိုး​​ရ၏ ​​ေမတ္တာရပ်ခံချက်အရ ကုလသမဂ္ဂြငိမ်း​​ချမ်း​​​ေရး​​တပ်ဖွဲ့​​များ​​ ရုတ်သိမ်း​​ြပီး​​​ေနာက် ရုရှား​​ဂျက်​​ေလယာဉ်(၁၂)စီး​​က ၎င်း​​​ေနရာကို ဗံုး​​ြကဲတိုက်ခိုက်​​ေနခဲ့​​သည်ဟု ​​ေဂျာ်ဂျီယာအစိုး​​ရ အရာရှိများ​​က ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

ရုရှား​​မှ ၎င်း​၏ပင်လယ်နက်ရှိ ​​ေရတပ်သ​​ေဘင်္ာများ​​ကို အက်ခါဇီး​​ယား​​(Abkhazia) ကမ်း​​ရိုး​​တန်း​​ ဆိပ်ကမ်း​​ြမို့​​ြဖစ်သည့်​​ အိုချမ်ချီအာ (Ochamchire)သို့​​ ​​ေစလွှတ်လိုက်​​ေြကာင်း​​၊​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံ အစိုး​​ရများ​​သို့​​ အသိ​​ေပး​​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ထိုသို့​​ ​​ေစလွှတ်ြခင်း​​မှာ ရုရှား​​တပ်များ​​ ​​ေြခချရန် ြဖစ်သည်ဟု ​​ေဂျာ်ဂျီယာအစိုး​​ရအရာရှိများ​​က ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

မစ္စတာပူတင်မှ ​​ေတာင်ဩစက်တီအာ​​ေဒသများ​​ကို လွတ်လပ်​​ေစရန်​​ေတာင်း​​ဆိုမှုများ​​သည် ခိုင်မာမှု မရှိ​​ေြကာင်း​​၊​ ရုရှား​​အ​​ေနြဖင့်​​ တပ်ရုတ်သိမ်း​​​ေပး​​ရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိ​​ေြကာင်း​​၊​ ဗို​​ေနြမဲ ကျား​​​ေနြမဲ အ​​ေြခအ​​ေနသို့​​ ြပန်သွား​​ရန် မစဉ်း​​စား​​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ရုရှား​​အစိုး​​ရရုပ်သံမှ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတ မစ္စတာဆကာရှီဗီလီ (Mr.Saakashivilli)က ရုရှား​​၏ ​​ေရနံြကွယ်ဝမှုနှင့်​​ ဥ​​ေရာပအ​​ေပါ် စီး​​ပွား​​​ေရး​​အရ လွှမ်း​​မိုး​​ချင်​​ေသာ လိုအင်နှင့်​​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံများ​​မှ တိုက်ခိုက်ရန် တွန်း​​အား​​​ေပး​​ မှုများ​​​ေြကာင့်​​ ြဖစ်သည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာမှာ ယခင် ဆိုဗီယက်ြပည်​​ေထာင်စုမှ ​​ေရနံနှင့်​​ သဘာဝဓါတ်​​ေငွ့​​များ​​ တင်ပို့​​ရန်အတွက် ြကား​​ခံနိုင်ငံြဖစ်ြပီး​​ ရုရှား​​၏ လက်ဝါး​​ြကီး​​အုပ် တစ်ဦး​​တည်း​​ ပိုင်ဆိုင်လိုမှုအတွက် အြခိမ်း​​အ​​ေြခာက်ခံ​​ေနရ​​ေသာ နိုင်ငံြဖစ်သည်ဟု ထပ်​​ေလာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတမှ ရုရှား​​တို့​​သည် ​​ေလာင်စာပို့​​ရာလမ်း​​​ေြကာင်း​​ကို ထိန်း​​ချုပ်လိုြခင်း​​၊​ ပင်လယ် ဆိပ်ကမ်း​​များ​​လိုအပ်ြခင်း​​နှင့်​​ ပို့​​​ေဆာင်​​ေရး​​ အ​​ေြခခံအ​​ေဆာက်အအံုလိုအပ်ြခင်း​​တို့​​​ေြကာင့်​​ လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ အဓိကအား​​ြဖင့်​​ မိမိတို့​​ကို ဖယ်ရှား​​လိုြခင်း​​​ေြကာင့်​​လည်း​​​ေကာင်း​​ ြဖစ်သည်ဟု ထပ်​​ေလာင်း​​​ေြပာဆိုပါသည်။​

ရုရှား​​အစိုး​​ရအရာရှိများ​​က ​​ေဂျာ်ဂျီယာကို ​​ေနတိုး​​(NATO)အဖွဲ့​​ဝင် ြဖစ်​​ေစလိုသည့်​​ သမ္မတ ဆကာရှီဗီလီအား​​ အ​​ေမရိကန်အစိုး​​ရနှင့်​​ ဆက်နွယ်မှုများ​​​ေြကာင့်​​ ယခုစစ်​​ေရး​​ပဋိပက္ခကို ဖန်တီး​​ရန် တွန်း​​အား​​​ေပး​​ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် ၎င်း​အ​​ေနြဖင့်​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံမှ မည်မျှအကူအညီရနိုင်မည်ကို သံသယြဖစ်လျက်ရှိ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ ​​ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံအ​​ေနြဖင့်​​ အီရတ်စစ်ပွဲတွင် အ​​ေမရိကန်တို့​​ကို တပ်ဖွဲ့​​​ေစလွှတ် အကူအညီ​​ေပး​​ခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေသာြကာ​​ေန့​​ (၈-၈-၂၀၀၈)တွင် ပင်တဂွန်အရာရှိများ​​က ​​ေဂျာ်ဂျီယာအစိုး​​ရမှ အီရတ်တွင်ရှိသည့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာတပ်သား​​ ၂,ဝဝဝခန့်​​ကို မိမိနိုင်ငံသို့​​ ​​ေလ​​ေြကာင်း​​အကူအညီြဖင့်​​ ြပန်ပို့​​​ေပး​​ရန် ​​ေမတ္တာရပ်ခံ ထား​​ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ အဆိုပါ ​​ေမတ္တာရပ်ခံချက်အ​​ေပါ် စဉ်း​​စား​​​ေနပါ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ သတ်မှတ်ထား​​​ေသာ လုပ်ထံုး​​ လုပ်နည်း​​များ​​အရ၊​ အ​​ေမရိကန်အ​​ေနြဖင့်​​ လိုက်​​ေလျာလိမ့်​​မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

​​ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ အမျိုး​​သား​​လံုြခံု​​ေရး​​​ေကာင်စီ အတွင်း​​​ေရး​​မှူး​​ြဖစ်သူ အလက်ဇင်ဒါလိုမာယာ (Alexander Lomaya)က ကမ္ဘာ့​​နိုင်ငံများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ရုရှား​​ကျူး​​​ေကျာ်မှုကို ရပ်တန်း​​က မရပ်​​ေပး​​နိုင်ပါက ရုရှား​​တင့်​​ကား​​များ​​နှင့်​​ ရုရှား​​​ေလထီး​​တပ်များ​​ ဥ​​ေရာပနိုင်ငံြမို့​​​ေတာ်တိုင်း​​တွင် အ​​ေြခချလာမည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​မှုအ​​ေပါ် ရုရှား​​အစိုး​​ရ အရာရှိများ​​က ပဋိပက္ခကို ရှုပ်​​ေထွး​​​ေစရန်နှင့်​​ ၎င်း​တို့​​၏ ရည်မှန်း​​ချက်သည် ကျဉ်း​​​ေြမာင်း​​ပါ​​ေြကာင်း​​ြဖင့်​​ ြပစ်တင်​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

ရုရှား​​သမ္မတ မက်ဗီဒက် (Medvedev)က ြငိမ်း​​ချမ်း​​​ေရး​​ ြပန်လည်ရရှိရန်၊​ မိမိတို့​​နိုင်ငံသား​​နှင့်​​ ြငိမ်း​​ချမ်း​​​ေရး​​တပ်သား​​များ​​အ​​ေပါ် ​​ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များ​​က တိုက်ခိုက်မှုအ​​ေပါ် ကာကွယ်​​ေဆာင်ရွက်​​ေန ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

သတင်း​​စာရှင်း​​လင်း​​ပွဲတွင် ရုရှား​​နိုင်ငံြခား​​​ေရး​​ ဝန်ြကီး​​ဆာ​​ေဂး​​လာရိုဗ် (Sergey V.Lavrov)က ​​ေဂျာ်ဂျီယာတိုက်ခိုက်မှုသည် ​​ေတာင်ပိုင်း​​ဩစက်တီအာြမို့​​ရှိ ရုရှား​​နိုင်ငံသား​​များ​​ကို မျိုး​​ြဖုတ်ရှင်း​​လင်း​​ပစ်မှုပင် ြဖစ်​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတ မစ္စတာဆာကရှီဗီလီ (Mr.Saakashvilli)နှင့်​​ ၎င်း​၏အ​​ေနာက်နိုင်ငံ မိတ်​​ေဆွများ​​ဟူ၍ ရည်ညွှန်း​​ြပစ်တင်သွား​​ပါသည်။​ အ​​ေနာက်နိုင်ငံမိတ်​​ေဆွများ​​မှာ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံြဖစ်ြပီး​​ မစ္စတာဆာကရှီဗီလီ ၂၀၀၄ခုနှစ် သမ္မတရာထူး​​ရရှိစဉ်ကတည်း​​က စစ်​​ေရး​​အကူအညီများ​​ကို အြကီး​​အကျယ် ​​ေပး​​ခဲ့​​ြခင်း​​ြဖစ်သည်။​


ရုရှား​​၏ ပင်လယ်နက်​​ေရတပ်ဖွဲ့​​၏ အကူအညီြဖင့်​​ စစ်​​ေလယာဉ်များ​​နှင့်​​တင့်​​ကား​​များ​​သည် ​​ေတာင်ထူထပ်သည့်​​ြမို့​​က​​ေလး​​ကို တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါသည်။​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာအစိုး​​ရ အရာရှိများ​​က မိမိတို့​​ အ​​ေနြဖင့်​​ ယခုလို ရုရှား​​မှ အလံုး​​အရင်း​​ြဖင့်​​ ထိုး​​စစ်ဆင်နွှဲမှုအ​​ေပါ် အံ့​​ဩမိပါ​​ေြကာင်း​​ ဝန်ခံ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

ရုရှား​​အ​​ေနြဖင့်​​လည်း​​ ြပန်လည်ခုခံမှုများ​​နှင့်​​ ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိပါသည်။​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ရုရှား​​၏ စစ်​​ေလယာဉ် (၂)စီး​​ကို ပစ်ချခဲ့​​​ေြကာင်း​​ ရုရှား​​မှ ဝန်ခံခဲ့​​ပါသည်။​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာ အမျိုး​​သား​​လံုြခံု​​ေရး​​​ေကာင်စီ အတွင်း​​​ေရး​​မှူး​​ မစ္စတာ အလက်ဇင်ဒါလိုမာယာက ​​ေဂျာ်ဂျီယာအ​​ေနြဖင့်​​ ရုရှား​​ဂျက်​​ေလယာဉ်(၁၀)စီး​​ ဖျက်စီး​​ခဲ့​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​


​​ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတ၏ အနီး​​ကပ်ပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်သူ ပါလီမန်အမတ် မစ္စတာဂျီဂိုဘိုကာရီအာ​​ေနာ (Mr.Gigo Bokarianot)က ​​ေဂျာ်ဂျီယာအ​​ေနြဖင့်​​ နည်း​​ဗျူဟာကို ​​ေလ​​ေြကာင်း​​ကာကွယ်​​ေရး​​ဘက်သို့​​ ဦး​​တည်​​ေြပာင်း​​လဲ ​​ေဆာင်ရွက်​​ေနပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​သွား​​ပါသည်။​ ဂိုရီ (Gori)ြမို့​​တွင် ြပည်သူများ​​က ပစ်ချြခင်း​​ ခံရသည့်​​ ဂျက်​​ေလယာဉ်မှ ရုရှား​​​ေလသူရဲ ခုန်ထွက်သွား​​မှုကို ြကည့်​​၍ လက်ခုပ်တီး​​ အား​​​ေပး​​ြကပါသည်။​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာ ရုပ်ြမင်သံြကား​​မှ ​​ေလသူရဲ၏ ​​ေသွး​​စွန်း​​​ေန​​ေသာ ​​ေလယာဉ်​​ေမာင်း​​ဦး​​ထုပ်ကို ြပသခဲ့​​ြပီး​​ ​​ေလသူရဲကို ဖမ်း​​မိထား​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြကြငာသွား​​ပါသည်။​

စစ်ပွဲစတင်သည်မှ (၃)ရက်အြကာတွင် ​​ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံ​​ေပါ်၌ ပထမဦး​​ဆံုး​​အြဖစ် ရုရှား​​ဗျူဟာ​​ေြမာက် ဗံုး​​ြကဲ​​ေလယာဉ်များ​​ကို ြမင်​​ေတွ့​​ခဲ့​​ရပါသည်။​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာတင့်​​ကား​​များ​​သည် ရုရှား​​နှင့်​​ ​​ေတာင်ပိုင်း​​ ဩစက်တီအာကို ဆက်သွယ်ထား​​​ေသာ တစ်လမ်း​​ထဲရှိသည့်​​လမ်း​​ကို ရုရှား​​​ေထာက်ပံ့​​​ေရး​​လမ်း​​​ေြကာင်း​​အြဖစ် သံုး​​စွဲမှုမှ ရပ်တန့်​​​ေအာင် တိုက်ခိုက်လျက် ရှိပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ရုရှား​​အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာြပည်နယ်ထဲသို့​​ တပ်များ​​ကို ပို့​​လွှတ်လျက်ရှိြပီး​​ တိုက်ခိုက်မှုကို အနည်း​​ဆံုး​​ (၂)ဆြဖစ်​​ေအာင် ​​ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာအစိုး​​ရအရာရှိများ​​က ရုရှား​​တပ်သား​​ ၂၅,၀၀၀ အနည်း​​ဆံုး​​ ​​ေတာင်ပိုင်း​​ဩစက်တီအာတွင် ​​ေရာက်ရှိ​​ေနြကြပီဟု ဆိုပါသည်။​

ြပည်သူများ​​အ​​ေနြဖင့်​​ နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှု​​ေအာက်သို့​​ ​​ေရာက်ရှိ​​ေနပါသည်။​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များ​​က ​​ေတာင်ဩစက်တီအာြမို့​​​ေတာ်ြဖစ်​​ေသာ တာရှ်အင်ဗာလီ (Tskhinvali)ကို အ​​ေြမာက်များ​​ြဖင့်​​ ပစ်ခတ်လျက် ရှိပါသည်။​ ရုရှား​​ရုပ်ြမင်သံြကား​​မှ ပျက်စီး​​သွား​​သည့်​​ အ​​ေဆာက်အအံုများ​​နှင့်​​ လူ​​ေနတိုက်ခန်း​​များ​​ကို ြပသခဲ့​​ပါသည်။​

ရုရှား​​စစ်​​ေလယာဉ်များ​​အ​​ေနြဖင့်​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာြမို့​​ အနည်း​​ဆံုး​​ (၅)ြမို့​​ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့​​ပါသည်။​ မျက်ြမင်သက်​​ေသအဆိုအရ၊​ တီဆင်နာခီ (Tsenakhi)ြမို့​​တွင် ဘူတာရံု၊​ ဂိုရီြမို့​​ (Gori)တွင် လူ​​ေနတိုက်ခန်း​​ (၅)ခန်း​​နှင့်​​ ပိုတီြမို့​​ (Poti)၏ ပင်လယ်နက်ဆိပ်ကမ်း​​တို့​​ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​

​​ေဂျာ်ဂျီယာအစိုး​​ရ အရာရှိများ​​က ရုရှား​​၏​​ေလယာဉ်များ​​သည် အ​​ေရး​​ပါသည့်​​ ဘာကူ-တာဘီလီဆီ- ​​ေဆဟန် (Baku-Tblisi-Ceyhan) ​​ေရနံ ပိုက်လိုင်း​​ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ အဆိုပါ ​​ေရနံပိုက်လိုင်း​​မှာ British Petroleum (ြဗိတိသျှ​​ေရနံ ကုမ္ပဏီ)မှ ​​ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိြပီး​​ အာရှမှ အ​​ေနာက်နိုင်ငံများ​​သို့​​ တင်ပို့​​​ေန​​ေသာ ပိုက်လိုင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် ထိုခိုက်ြခင်း​​ မရှိဟု ဆိုပါသည်။​

ရုရှား​​အာဏာပိုင်များ​​က ၎င်း​တို့​​၏တပ်များ​​သည် ​​ေတာင်ပိုင်း​​ဩစက်တီအာြမို့​​​ေတာ်ကို ​​ေဂျာ်ဂျီယာ ထိန်း​​ချုပ်မှု​​ေအာက်မှ နံနက်ပိုင်း​​တွင် ြပန်လည်သိမ်း​​ယူခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​သကဲ့​​သို့​​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာအစိုး​​ရ အရာရှိများ​​က ၎င်း​တို့​​၏တပ်များ​​သည် မိမိတို့​​ ဆန္ဒအ​​ေလျာက် ြပန်လည်ဆုတ်ခွာ​​ေပး​​ခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် စ​​ေန​​ေန့​​ (၉-၈-၂၀၀၈) ​​ေနာက်ပိုင်း​​တွင် ​​ေဂျာ်ဂျီယာတပ်တင့်​​ကား​​များ​​နှင့်​​ လက်နက်ြကီး​​များ​​က ​​ေတာင်ပိုင်း​​မှ တိုက်ခိုက်ြခင်း​​ြဖင့်​​ တိုက်ပွဲများ​​ ြပင်း​​ထန်စွာ စတင်ြဖစ်ပွား​​လျက်ရှိသည်ဟု ရုရှား​​ ရုပ်ြမင်သံြကား​​မှ သတင်း​​​ေပး​​ပို့​​ပါသည်။​

ရုရှား​​တပ်သား​​ (၁၂)ဦး​​ ​​ေသဆံုး​​​ေြကာင်း​​ ရုရှား​​ကာကွယ်​​ေရး​​ ဝန်ြကီး​​ဌာန ဗိုလ်ချုပ်ြကီး​​ အနာတိုလီ နိုဂိုဗီဆင် (Anatoly Nogovitsyn) ​​ေြပာြကား​​ချက်အရ သိရှိရြပီး​​ ၊​ ​​ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံနှင့်​​ စစ်ပွဲြဖစ်​​ေနြခင်း​​ (state of war)ဟုတ်မဟုတ်ကို ၎င်း​အား​​​ေမး​​ြမန်း​​ရာ၌ မဟုတ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​


လမ်း​​များ​​မှာ စစ်​​ေြပး​​ဒုက္ခသည်များ​​နှင့်​​ ပိတ်​​ေနပါသည်။​ ​​ေတာင်ဩစက်တီအာ ြပည်သူများ​​သည် ရုရှား​​သို့​​ ထွက်​​ေြပး​​တိမ်​​ေရှာင်လျက်ရှိြပီး​​ ဂိုရီြမို့​​( Gori)မှ ​​ေဂျာ်ဂျီယာြပည်သူများ​​သည် အ​​ေရှ့​​​ေတာင် တဘလီဆီ (Tblisi)သို့​​ ထွက်​​ေြပး​​တိမ်း​​​ေရှာင်လျက်ရှိပါသည်။​ ရုရှား​​က ​​ေတာင်ဩစက်တီအာြမို့​​မှ ြပည်သူ ၃၀,၀၀၀ ထွက်​​ေြပး​​တိမ်း​​​ေရှာင်လျက်ရှိ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 8/10/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign