ြမန်မာစစ်အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​အတွက် အြပည်ြပည် ဆိုင်ရာ အကူအညီ​​ေပး​​သူများ​​ကို လက်ခံရန်ကတိြပုြခင်း​​အတွက် ကုလသမဂ္ဂမှ ြကိုဆိုစဉ်၊​ စစ်အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ ဆိုက်ကလုန်း​​နာဂစ်​​ေြကာင့်​​ ပျက်စီး​​သွား​​​ေသာ​​ေဒသများ​​တွင် ြပည်လံုး​​ကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်း​​ပသွား​​မည်ြဖစ်ပါသည်။​

ဖွဲ့​​စည်း​​ပံုအ​​ေြခခံဥပ​​ေဒမူြကမ်း​​အတွက် မဲ​​ေပး​​မှုကို ယ​​ေန့​​ (၂၄-၅-၂၀၀၈) ယခင်ြမို့​​​ေတာ်​​ေဟာင်း​​ ရန်ကုန်နှင့်​​ ဧရာဝတီြမစ်ဝကျွန်း​​​ေပါ်​​ေဒသရှိ ြမို့​​နယ်(၄၇)ြမို့​​နယ်တွင် ကျင်း​​ပခဲ့​​ပါသည်။​ အဆိုပါြမို့​​နယ် များ​​မှာ လွန်ခဲ့​​​ေသာ သံုး​​ပတ်ခန့်​​က ရွာများ​​ ၊​ ​​ေကာက်ပဲသီး​​နှံများ​​နှင့်​​ ​​ေမွး​​ြမူထား​​သည့်​​ တိရစ္ဆာန်များ​​သည် ​​ေရ​​ေဘး​​​ေြကာင့်​​ ပျက်စီး​​ဆံုး​​ရှံုး​​ခဲ့​​ရပါသည်။​ အ​​ေမရိကန်အ​​ေနြဖင့်​​ အဆိုပါမဲ​​ေပး​​ြခင်း​​ကို ရှံု့​​ချခဲ့​​ပါသည်။​ အ​​ေမရိကန်မှ ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ အဆိုပါ အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒမှာ စစ်အစိုး​​ရအုပ်ချုပ်မှုကို ြကာရှည်ရန် ရည်ရွယ်ြခင်း​​ ြဖစ်ြပီး​​ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​လုပ်ငန်း​​များ​​ကို အာရံုြပုရမည့်​​အစား​​ ၎င်း​အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒအတွက်သာ ​​ေဇာင်း​​​ေပး​​ခဲ့​​ြခင်း​​ကို ရှံု့​​ချ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာဆိုပါသည်။​

အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒအတွက် မဲ​​ေပး​​ပွဲ ကျင်း​​ပမှုသည် အစစ်အမှန် မဟုတ်​​ေြကာင်း​​ အရှ့​​​ေတာင် အာရှနိုင်ငံများ​​အဖွဲ့​​၏ အ​​ေမရိကန်သံအမတ် Mr.Scot Marciel က ယခုအပတ် ဝါရှင်တန်တွင် ကျင်း​​ပသည့်​​ ညီလာခံ ြကား​​နာပွဲ ​​ေြပာြကား​​သွား​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​

ဆိုင်ကလုန်း​​မုန်တိုင်း​​သည် (၂-၅-၂၀၀၈)နှင့်​​ (၃-၅-၂၀၀၈)​​ေန့​​တွင် ​​ေလတိုင်နှုန်း​​ ၁နာရီ ၁၂ဝမိုင် (၁၉၀ ကီလိုမီတာ)ြဖင့်​​ ကျ​​ေရာက်ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် လူ​​ေပါင်း​​ တစ်သိန်း​​သံုး​​​ေသာင်း​​​ေကျာ် (၁၃၀၀၀၀ ​​ေကျာ်) ​​ေသ​​ေြက​​ေပျာက်ဆံုး​​ခဲ့​​ရပါသည် ။​ ကုလသမဂ္ဂခန့်​​မှန်း​​သည်မှာ အကူအညီလို​​ေန​​ေသာ လူဦး​​​ေရ ၂.၄သန်း​​၏ ​​ေလး​​ပံုတစ်ပံုသာ အကူအညီများ​​ ရရှိ​​ေြကာင်း​​ ခန့်​​မှန်း​​ပါသည်။​ ကုလသမဂ္ဂအတွင်း​​​ေရး​​မှူး​​ မစ္စတာ ဘန်ကီး​​မွန်း​​က ယခုအပတ်တွင် အုပ်ချုပ်​​ေနသူ ဗိုလ်ချုပ်များ​​နှင့်​​ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အကူအညီများ​​ ပို၍ များ​​ြပား​​စွာ ​​ေဘး​​သင့်​​​ေဒသများ​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိ​​ေရး​​အတွက် ဖိအား​​​ေပး​​ ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ခဲ့​​ပါသည်။​

စစ်အစိုး​​ရ၏ကတိ

ယမန်​​ေန့​​က ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​သန်း​​​ေရွှက Mr.Ban အား​​ ၎င်း​တို့​​ အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ အတွက် အကူအညီ​​ေပး​​မည့်​​လူများ​​ကို လူမျိုး​​မခွဲြခား​​ဘဲ ခွင့်​​ြပုမည်ဟု ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

Mr. Ban မှ သတင်း​​​ေထာက်များ​​ကို ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​​ြကီး​​သန်း​​​ေရွှသည် ယခုကိစ္စရပ် အတွက် လံုး​​ဝ​​ေပျာ့​​​ေြပာင်း​​မှုရှိပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ စစ်အစိုး​​ရ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်မှ ရန်ကုန်​​ေလဆိပ်ကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အကူအညီများ​​ ြဖန့်​​ြဖူး​​ရာ​​ေနရာ အြဖစ်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ အဆိုပါ အကူအညီများ​​ကို ​​ေလဆိပ်မှတဆင့်​​ အကူအညီ​​ေပး​​ရန်လိုအပ်​​ေသာ ​​ေနရာများ​​သို့​​ ပုဂ္ဂလိက သ​​ေဘင်္ာများ​​ြဖင့်​​ ထပ်ဆင့်​​​ေပး​​ပို့​​ နိုင်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

ကယ်ဆယ်​​ေရး​​​ေအဂျင်စီများ​​က စစ်အစိုး​​ရ၏ ကတိြပုမှုကို ြကိုဆိုခဲ့​​ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် မည်မျှအထိ ြမစ်ဝကျွန်း​​​ေပါ်​​ေဒသရှိ အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်​​ ​​ေနရာများ​​သို့​​ ​​ေရာက်ရှိနိုင်မည်ဆိုသည်မှာ ရှင်း​​လင်း​​မှု မရှိပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ပါသည်။​ World Vision မှ Steve Goudsward က စစ်အစိုး​​ရ၏

ကတိြပုမှုသည် လက်​​ေတွ့​​တွင် မည်မျှထိ​​ေရာက်မှုရှိမည်ကို ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​ရမည် ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

Mr.Oxfam က ယမန်​​ေန့​​​ေြကြငာချက်ကို သတိနှင့်​​ြကိုဆိုလိုက်ပါ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​ အတွက် ​​ေနှာင့်​​​ေနှး​​မှုြဖစ်​​ေစသည့်​​ ြကိုး​​နီစနစ်ကို ဖယ်ရှား​​​ေပး​​ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုလိုက်ပါသည်။​

မနက်ြဖန် ရန်ကုန်ြမို့​​တွင် ကုလသမဂ္ဂနှင့်​​ အာဆီယံအဖွဲ့​​ြကီး​​မှ ြကီး​​မှူး​​ကျင်း​​ပသည့်​​ လှူဒါန်း​​သူများ​​၏ ညီလာခံ​​ေဆွး​​​ေနွး​​ပွဲတွင် ၄၅ နိုင်ငံမှ ကိုယ်စား​​လှယ်များ​​နှင့်​​ ​​ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲ့​​အစည်း​​များ​​မှ တက်​​ေရာက်ရန် စာရင်း​​​ေပး​​သွင်း​​ထား​​ပါသည်။​ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့​​အစည်း​​ အ​​ေနြဖင့်​​ ကယ်ဆယ်​​ေရး​​အတွက် အား​​ထုတ်ြကိုး​​ပမ်း​​မှုကို ပိုမိုတိုး​​တက်​​ေစရန် အာရံုစိုက် ​​ေဆာင်ရွက်မှုကို အလိုရှိ​​ေသာ်လည်း​​ အုပ်ချုပ်သူ ဗိုလ်ချုပ်များ​​က ြပည်လည်ထူ​​ေထာင်​​ေရး​​အတွက် ​​ေငွ​​ေြကး​​​ေထာက်ပံ့​​မှုကို အလိုရှိြကပါသည်။​

​​ေဘး​​ဒဏ်ကျ​​ေရာက်ခံရ​​ေသာ ဇံု

သဘာသ​​ေဘး​​အန္တရာယ်ကျ​​ေရာက်ြပီး​​ (၂)ပတ်အြကာ ​​ေဘး​​ဒဏ်မှ လွတ်ကင်း​​​ေသာ ​​ေနရာများ​​တွင် ယ​​ေန့​​အဖွဲ့​​စည်း​​ပံု အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒအတွက် ဆန္ဒခံယူပွဲကို ြပုလုပ်ခဲ့​​ပါသည်။​ အစိုး​​ရသတင်း​​ဌာနများ​​က ဖွဲ့​​စည်း​​ပံုအ​​ေြခခံဥပ​​ေဒအတွက် ၉၂.၄%က ​​ေထာက်ခံခဲ့​​သည်ဟု ဆိုပါသည်။​ Mr.Marciel က အဆိုပါ ရလဒ်သည် အသိအမှတ်ြပုရန် ခိုင်လံုမှု မရှိဟု ဆိုပါသည်။​ ဖွဲ့​​စည်း​​ပံု အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒကို အမျိုး​​သား​​ညီလာခံက အစည်း​​အ​​ေဝး​​​ေခါ်ယူ၍ ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့​​ြပီး​​ ြပီး​​ခဲ့​​​ေသာ စက်တင်ဘာလက မူြကမ်း​​ြပီး​​စီး​​ခဲ့​​ပါသည်။​ အဆိုပါ မူြကမ်း​​​ေရး​​ဆွဲရာ၌ လူဦး​​​ေရ ၄ဂသန်း​​ ရှိသည့်​​အနက် ​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်ုး​​စုြကည် ​​ေခါင်း​​​ေဆာင်​​ေသာ အတိုက်အခံပါတီြဖစ်သည့်​​ အမျိုး​​သား​​ဒီမိုက​​ေရစီနှင့်​​ လူမျိုး​​စုအုပ်စုများ​​ကို ချန်လှပ်ထား​​ခဲပါသည်။​

စစ်အစိုး​​ရမှ ြပည်သူ့​​ဆန္ဒခံယူပွဲသည် ြပည်တွင်း​​​ေရး​​ကိစ္စရပ်ြဖစ်သြဖင့်​​ ကုလသမဂ္ဂမှ ​​ေလ့​​လာသူများ​​ကို မဲ​​ေပး​​ပံုကို ​​ေစာင့်​​ြကည့်​​ စစ်​​ေဆး​​ခွင့်​​မြပုဟု ဆိုခဲ့​​ပါသည်။​ အတည်ြပုမည့်​​ ဖွဲ့​​စည်း​​ပံု အ​​ေြခခံဥပ​​ေဒတွင် လွှတ်​​ေတာ်(၂)ရပ်စလံုး​​၌ အမတ်ကိုယ်စား​​လှယ်​​ေနရာ ၂၅%ခွင့်​​ြပုထား​​ြပီး​​ ဥပ​​ေဒကို ြပင်ဆင်လိုပါက ဥပ​​ေဒြပုသူအများ​​စု၏ ၇၅% ရရှိရန် လိုပါသည်။​

အဆိုပါ ဖွဲ့​​စည်း​​ပံုအ​​ေြခခံဥပ​​ေဒသည် ၊​ အသက်(၆၂)နှစ် ရှိြပီး​​ လွန်ခဲ့​​​ေသာ ၁ဂနှစ်က ပါတီရံုး​​လုပ်ငန်း​​ ခွင်မှ အကျယ်ချုပ်အြဖစ် ၁၂နှစ်တာမျှ ​​ေနခဲ့​​သူနှင့်​​ ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် ​​ေသဆံုး​​ခဲ့​​​ေသာ ြဗိတိန်လူမျိုး​​ Mr. Michael Aris ကို လက်ထပ်ခဲ့​​သည့်​​ ​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည်ကို တား​​ြမစ်ထား​​ပါသည်။​

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်​​ ပတ်သက်​​ေသာ ကုလသမဂ္ဂအထူး​​ကိုယ်စား​​လှယ် Mr.Ibrahim Gambari က မတ်လတွင် ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ရာ၌ စစ်အစိုး​​ရအ​​ေနြဖင့်​​ နိုင်ငံအား​​ အရပ်သား​​အုပ်ချုပ်​​ေရး​​အြဖစ် ြပန်လည်လွှဲအပ် နိုင်ရန် စဉ်း​​စား​​​ေနပါ​​ေြကာင်း​​၊​ လွှဲအပ်မှုပံုစံသည် စစ်တပ်အ​​ေနြဖင့်​​ ပါလီမန်တွင် အမတ်​​ေနရာရရှိရန် အာမခံခဲ့​​သည့်​​ အင်ဒိုနီး​​ရှား​​သမ္မတ​​ေဟာင်း​​ ဆူဟာတို အစိုး​​ရအဖွဲ့​​ပံုစံနှင့်​​ အလား​​တူမည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

ဥပ​​ေဒ ​​ေြကာင်း​​အရ ကာကွယ်ထား​​ြခင်း​​

ဖွဲ့​​စည်း​​ပံုအ​​ေြခခံဥပ​​ေဒမူြကမ်း​​သည် သမ္မတအား​​ အ​​ေရး​​​ေပါ်အ​​ေြခအ​​ေန​​ေြကညာြပီး​​ အုပ်ချုပ်မှု အာဏာကို စစ်ဦး​​စီး​​ချုပ်အား​​ တစ်နှစ်လွှဲအပ်ရန် ခွင့်​​ြပုထား​​ပါသည်။​ အဆိုပါ မူြကမ်း​​သည် စစ်တပ်မှ အုပ်ချုပ်စဉ်ကာလအတွင်း​​ အရာရှိများ​​အား​​ ဥပ​​ေဒ​​ေြကာင်း​​အရ ကာကွယ်ထား​​ြပီး​​၊​ တပ်မ​​ေတာ်အဖွဲ့​​ဝင်များ​​အတွက် ကာကွယ်​​ေရး​​၊​ လံုြခံု​​ေရး​​နှင့်​​နယ်စပ်​​ေဒသ​​ေရး​​ရာများ​​နှင့်​​ ဆိုင်​​ေသာ ဝန်ြကီး​​​ေနရာများ​​ကို သီး​​သန့်​​ထား​​ရှိ ခွင့်​​ြပုထား​​ပါသည်။​

ဒီမိုက​​ေရစီလိုလား​​သည့်​​ နိုင်ငံ​​ေရး​​တိုက်ပွဲဝင်သူများ​​က စစ်အစိုး​​ရအား​​ ယခုလတွင် ထိန်း​​သိမ်း​​သည့်​​ကာလ ကုန်ဆံုး​​မည့်​​ ​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည်အား​​ ထိန်း​​သိမ်း​​ြခင်း​​မှ လွှတ်​​ေပး​​ရန် ​​ေတာင်း​​ဆိုထား​​ပါသည်။​

နိုင်ငံ​​ေတာ်ကာကွယ်​​ေရး​​ ဥပ​​ေဒအရ၊​ အစိုး​​ရသည် လံုြခံု​​ေရး​​ကို ထိပါး​​နိုင်သည်ဟု မှတ်ယူသူအား​​ ဥပ​​ေဒ​​ေြကာင်း​​အရ တရား​​ဆွဲဆိုြခင်း​​မြပုဘဲ ငါး​​နှစ်တာမျှ ထိန်း​​သိမ်း​​နိုင်သည်ဟု ြပဌာန်း​​ထား​​​ေြကာင်း​​၊​ Burma Campaign U.K . နိုင်ငံ​​ေရး​​တိုက်ပွဲဝင်သူများ​​က ဆိုပါသည်။​ ​​ေဒါ်​​ေအာင်ဆန်း​​စုြကည်မှာ ၂၀၀၃ခုနှစ် ​​ေမလက စ၍ အကျယ်ချုပ်အြဖစ် ထိန်း​​သိမ်း​​ခဲ့​​ပါသည်။​

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 5/24/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign