(၂၀-၅-၂၀၀၈) အဂင်္ါ​​ေန့​​၊​ ကင်တာကီနှင့်​​ အိုရီရွန်ြပည်နယ်(၂)ခုတွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ ြပည်နယ်အဆင့်​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲများ​​


ဘာရက်အိုဘား​​မား​​
အိုရီရွန်ြပည်နယ်တွင် မဲအ​​ေရအတွက်၏ (၆၃)%ြဖင့်​​ အနိုင််ရရှိခဲ့​​
ြပည်နယ်နှင့်​​ ​​ေဒသအဆင့်​​ (၂၈)ခုတွင် အနိုင်ရ
မဲ​​ေပး​​သူ (၁,၉၅၆)ဦး​​ ရရှိ


ဟီလာရီကလင်တန်
ကင်တာကီြပည်နယ်တွင် မဲအ​​ေရအတွက်၏ (၆၅)%ြဖင့်​​ အနိုင်ရရှိ
ြပည်နယ်နှင့်​​​ေဒသအဆင့်​​ (၂၀)ခုတွင် အနိ်ုင်ရ
မဲ​​ေပး​​သူ (၁,၇၇၆)ဦး​​ ရရှိ


​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲကျင်း​​ပခဲ့​​သည့်​​ ​​ေနရာများ​​
Hillary Cliton အ​​ေနြဖင့်​​ ကင်တာကီြပည်နယ်တွင် အြပတ်အသတ် အနိုင်ရရှိသကဲ့​​သို့​​ အိုရီရွန်ြပည်နယ်တွင် Obama အ​​ေနြဖင့်​​ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ သမ္မတ​​ေလာင်း​​အမည်စာရင်း​​အတွက် ယှဉ်ြပိုင်ပွဲတွင် မဲ​​ေပး​​ကိုယ်စား​​လှယ် အများ​​စု၏ မဲကို ရရှိခဲ့​​ပါသည်။​

Clinton အ​​ေနြဖင့်​​ ကင်တာကီြပည်နယ်တွင် အမှတ် ၃ဝထက် ရရှိခဲ့​​​ေသာ်လည်း​​ Obama အ​​ေနြဖင့်​​ အိုရီရွန် ြပည်နယ်တွင် မဲ​​ေပး​​သူကိုယ်စား​​လှယ် (၅၁)ဦး​​ကို ရရှိခဲ့​​သြဖင့်​​ အနည်း​​ဆံုး​​ သတ်မှတ်ချက်ကို ​​ေကျာ်လွန်ရရှိသွား​​သည်ဟု CNN သတင်း​​ဌာနက ခန့်​​မှန်း​​ပါသည်။​

Obama အ​​ေနြဖင့်​​ ကင်တာကီြပည်နယ်တွင် အနည်း​​ဆံုး​​ မဲ​​ေပး​​ကိုယ်စား​​လှယ် (၁၄)ဦး​​ကို ရရှိခဲ့​​သည်ဟု ခန့်​​မှန်း​​ြကပါသည်။​ CNN သတင်း​​ဌာနက ြပည်နယ်နှင့်​​ ​​ေဒသအဆင့်​​ဆင့်​​ အား​​လံုး​​တွင် မဲ​​ေပး​​သူဦး​​​ေရ ၃၂၅၃ဦး​​ အနက် ၁၆၂ရဦး​​ကို ရရှိသည်ဟု ခန့်​​မှန်း​​ပါသည်။​ Obama ၏ ထိပ်တန်း​​ဗျူဟာမှူး​​ David Axelrod က မဲ​​ေပး​​သူ ကိုယ်စား​​လှယ်အများ​​စုကို ရရှိမှုသည် အ​​ေရး​​ြကီး​​​ေသာ သမိုင်း​​မှတ်တိုင်တစ်ခု ြဖစ်​​ေသာ်လည်း​​ သမ္မတ​​ေလာင်း​​ ယှဉ်ြပိုင်ပွဲလမ်း​​ဆံုး​​မဟုတ်​​ေသး​​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာဆိုပါသည်။​

ဒီမိုကရက်တစ်အ​​ေနြဖင့်​​ သမ္မတ​​ေလာင်း​​အမည်စာရင်း​​ ရရှိရန် သတ်မှတ်ထား​​​ေသာ ကိုယ်စား​​လှယ် ၂၀၂၆ဦး​​ အ​​ေရအတွက်ကို မည်သူမျှ ရနိုင်ြခင်း​​ မရှိ​​ေသး​​​ေြကာင်း​​ ​​ေတွ့​​ရှိရပါသည်။​ ဆိုလိုသည်မှာ ပါတီအရာရှိများ​​နှင့်​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ တင်​​ေြမှာက်ခံရ​​ေသာအရရှိများ​​ ပါဝင်သည့်​​ မဟာမဲ​​ေပး​​ကိုယ်စား​​လှယ်များ​​ (Superdelegates)က ဩဂုတ်လတွင် ကျင်း​​ပမည့်​​ ဒီမိုကရက်တစ် ကွန်ဗင်း​​ရှင်း​​ညီလာခံတွင် သမ္မတ​​ေလာင်း​​ယှဉ်ြပိုင်ပွဲ၏ အမည်စာရင်း​​ကို အဆံုး​​အြဖတ်​​ေပး​​မည့်​​မဲကို ​​ေပး​​ြကလိမ့်​​မည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။​

Obama အ​​ေနြဖင့်​​ အ​​ေထွ​​ေထွ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲကို ဆက်လက်​​ေမျှာ်လင့်​​လျက်ရှိြပီး​​ ရီပါဘလီကန်ပါတီမှ John Mac Cain ကို ဦး​​တည်တိုက်ခိုက်လျက် ရှိပါသည်။​ John Mac Cain ၏ ​​ေပါ်လစီများ​​သည် ​​ေြပာင်း​​လဲမှုကို ကိုယ်စား​​မြပုဟု ​​ေဝဖန်ခဲ့​​ပါသည်။​ Clinton အား​​ သူမ၏ သတ္တိ၊​ သူမ၏စွမ်း​​​ေဆာင်မှုနှင့်​​ သူမ၏ ဇွဲရှိမှုကို Obama က ချီး​​ကျူး​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​

Clinton က မိမိ​​ေအာင်ပွဲရရှိမှုအတွက် သူမကို ​​ေထာက်ခံသူများ​​အား​​ ​​ေအာင်ြမင်မှုကို လက်ကမ်း​​​ေပး​​သည့်​​အတွက် ​​ေကျး​​ဇူး​​တင်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ယ​​ေန့​​ညသည် အ​​ေရး​​ြကီး​​သည့်​​ ​​ေအာင်ပွဲတစ်ခုကို မိမိတို့​​ ရရှိခဲ့​​ပါ​​ေြကာင်း​​နှင့်​​ မိမိကို ယံုြကည်မှုရှိ​​ေြကာင်း​​ြပသည့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ မဲ​​ေပး​​သည့်​​အတွက် ​​ေကျး​​ဇူး​​တင်ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ Clinton အ​​ေနြဖင့်​​ ကင်တာကီြပည်နယ်တွင် Obama ကို အသက်အပိုင်း​​အြခား​​အား​​ြဖင့်​​ ​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ဝင်​​ေငွ အပိုင်း​​အြခား​​အား​​ြဖင့်​​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ပညာ​​ေရး​​အပိုင်း​​အြခား​​အား​​ြဖင့်​​​ေသာ် လည်း​​​ေကာင်း​​ အား​​လံုး​​တွင် အနိုင်ရရှိခဲ့​​ပါသည်။​

လက်ရှိမဲရံုများ​​၏ အဆိုအရ ကင်တာကီြပည်နယ်တွင် ၈၉% မဲ​​ေပး​​သူများ​​မှာ လူြဖူများ​​ ြဖစ်ပါသည်။​ ၎င်း​တို့​​ထဲတွင် Clinton က ၇၂.၂၂ ရာခိုင်နှုန်း​​ ရရှိခဲ့​​ပါသည်။​ ၉% မဲ​​ေပး​​သူများ​​မှာ အာဖရိက-အ​​ေမရိကန်လူမျိုး​​များ​​ြဖစ်ြပီး​​ ၎င်း​တို့​​က Obama ကို ၈၇.၇ ရာခိ်ုင်နှုန်း​​ြဖင့်​​ မဲ​​ေပး​​ခဲ့​​ြကသည်။​ မဲရံုများ​​၏ အဆိုအရ Clinton ၏ ​​ေထာက်ခံသူ ၃ပံု ၂ပံုက ၎င်း​တို့​​အ​​ေနြဖင့်​​ Obama ကို မဲ​​ေပး​​မည့်​​အစား​​ ရီပါဘလီကန်ကိုသာ မဲ​​ေပး​​မည်၊​ သို့​​မဟုတ် မဲမ​​ေပး​​ဘဲ ​​ေနမည်ဟု ဆိုပါသည်။​

Clinton ၏ ​​ေထာက်ခံသူ ၄၁%က Mc Cain ကို မဲ​​ေပး​​မည်ြဖစ်ြပီး​​ ၂၃%က မဲမ​​ေပး​​ဟု ဆိုပါသည်။​ မဲရံုများ​​၏ အဆိုအရ ၃၃%သာ Obama ကို အ​​ေထွ​​ေထွ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲတွင် မဲ​​ေပး​​မည်ဟု ဆိုပါသည်။​ ယခုအ​​ေရအတွက်အရ Obama ၏ အ​​ေြခအ​​ေနကို ပိုမိုဆိုး​​ရွား​​​ေစပါသည်။​ ယခင်အပတ် အ​​ေနာက် ဗာဂျီး​​နီး​​ယား​​ြပည်နယ်တွင် Clinton ကို မဲ​​ေပး​​သူများ​​၏ ၃၆%သည် Obama ကို ​​ေထာက်ခံမည်ဟု ဆိုခဲ့​​ြကပါသည်။​

Obama က ​​ေြပာြကား​​ရာ၌ မိမိတို့​​ပါတီအ​​ေနြဖင့်​​ လာမည့်​​လများ​​အတွက် စည်း​​ရံုး​​မှုနှင့်​​ စွမ်း​​အင်များ​​ လိုအပ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိတို့​​ပါတီ၏ ြပည်နယ်အဆင့်​​ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲများ​​သည် ရှည်ြကာြပီး​​ ခက်ခဲစွာ ယှဉ်ြပိုင်ရပါ​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိတို့​​ခရီး​​၏ အခက်အခဲဆံုး​​နှင့်​​ အ​​ေရး​​အပါဆံုး​​အပိုင်း​​သည် ​​ေရှ့​​တွင် ရှိ​​ေနပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ Obama သည် Clinton ကို ြပည်နယ်အဆင့်​​နှင့်​​ ခရိုင်အဆင့်​​များ​​တွင် ြပည်နယ်အ​​ေရအတွက်အရလည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ​​ေကျာ်ြကား​​မှု မဲအ​​ေရအတွက်အရ လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ အသာရရှိထား​​​ေသာ်လည်း​​ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီြပိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိြပီဟု ​​ေြကြငာြခင်း​​ မြပုမိရန် သတိထား​​ရမည် ြဖစ်ပါသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​မှာ Obama အ​​ေနြဖင့်​​ လံု​​ေလာက်​​ေသာ မဲ​​ေပး​​သူ အ​​ေရအတွက် မရရှိ​​ေသး​​သကဲ့​​သို့​​ Clinton အ​​ေနြဖင့်​​ အနိုင်ရရန် အခွင့်​​အ​​ေရး​​ရှိ​​ေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။​ သူမအား​​ အြကမ်း​​ဖျဉ်း​​အား​​ြဖင့်​​ ကိုယ်စား​​လှယ်များ​​ (Superdelegates) ၈၀၀ ခန့်​​က ​​ေထာက်ခံပါက သမ္မတ​​ေလာင်း​​ အမည်စာရင်း​​ကို ရရှိနိ်ုင်သည့်​​ အ​​ေြခအ​​ေနရှိ​​ေနပါသည်။​

Clinton က ကင်တာကီြပည်နယ်တွင် မိမိအ​​ေနြဖင့်​​ သမ္မတ​​ေလာင်း​​အမည်စာရင်း​​ထွက်သည်အထိ ယှဉ်ြပိုင်သွား​​မည်ြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် ယ​​ေန့​​၊​ မနက်ြဖန် သို့​​မဟုတ် ​​ေနာက်​​ေန့​​တည်း​​နှင့်​​ အနိုင်မရရှိနိုင်​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​သွား​​ခဲ့​​ပါသည်။​ Clinton အ​​ေနြဖင့်​​ ြပည်နယ်ဆင့်​​များ​​တွင်သာ ဦး​​​ေဆာင်နိုင်ခဲ့​​ြပီး​​ ခရိုင်အဆင့်​​များ​​တွင် ဦး​​​ေဆာင်နိုင်ြခင်း​​ မရှိသည့်​​အြပင် ​​ေကျာ်ြကား​​မှုမဲကိုလည်း​​ ဖ​​ေလာ်ရီဒါ ြပည်နယ်များ​​တွင်သာ ရရှိခဲ့​​ပါသည်။​ Clinton က ြပည်နယ်များ​​တွင် မိမိအနိုင်ရရှိခဲ့​​​ေသာ ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ မဲအ​​ေရအတွက် စုစု​​ေပါင်း​​မှာ ၃၀၀ ရှိပါ​​ေြကာင်း​​၊​ ရီပါဘလီကန်ပါတီကဲ့​​သို့​​ ဥပ​​ေဒြခင်း​​ တူညီပါက ယခုပင် ပါတီ၏ သမ္မတ​​ေလာင်း​​ အမည်စာရင်း​​ရရှိြပီြဖစ်​​ေြကာင်း​​၊​ သို့​​ရာတွင် မိမိတို့​​၏ ဥပ​​ေဒမှာ မတူညီသည့်​​အတွက် မည်သူသည် ​​ေရွး​​​ေကာက်ပွဲ မဲအ​​ေရအတွက်၂ရဝကို ရရှိမည်ကို တွက်ချက်ရမည်ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ မိမိ၏ ြပိုင်ဘက် Obama သည် စုစု​​ေပါင်း​​ ၂၁ရမဲ ရရှိထား​​ပါ​​ေြကာင်း​​ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​ပါသည်။​


ကျွန်​​ေတာ် ဤ​​ေဆာင်း​​ပါး​​​ေရး​​နိုင်ရန်အတွက် BBC နှင့်​​ CNN သတင်း​​ဌာနများ​​မှ သတင်း​​များ​​အား​​ ဆီ​​ေလျာ်​​ေအာင် ြပန်ဆို ​​ေရး​​သား​​ပါသည်။​ သို့​​ြဖစ်ပါ၍ တစ်စံုတစ်ရာ အမှား​​အယွင်း​​ပါသွား​​ခဲ့​​ပါလျှင် မိမိဘာသာြပန် ညံ့​​ဖျင်း​​မှု၊​ မိမိ၏ တာဝန်သာ ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ .....
လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 5/21/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign