ကျွန်​​ေတာ်​​ေြပာချင်​​ေနတဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ့​​အြမင် (၁၁)

ယခု သြကင်္န်​​ေရာက်ရန် နီး​​ကပ်လာြပီြဖစ်၍ သြကင်္န်သီချင်း​​​ေခွများ​​ ထွက်ရှိလျက်ရှိပါသည်။​ ထိုသြကင်္န်​​ေခွများ​​တွင် သီဆိုသူများ​​ဖက်မှ အပင်ပန်း​​ခံ၍ ​​ေစတနာများ​​စွာြဖင့်​​ သီဆိုထုတ်​​ေဝ​​ေသာ အ​​ေခွများ​​ ပါသကဲ့​​သို့​​ သြကင်္န်တွင် ​​ေပါ်ြပူလာြဖစ် ​​ေရပန်း​​စား​​ရန်အတွက် ြဖစ်သလို ရိုက်ကူး​​သီဆိုထား​​​ေသာ အ​​ေခွများ​​လည်း​​ ပါဝင်ြကသည်။​ သြကင်္န်ဆိုသည်မှာ ြမန်မာလူမျိုး​​များ​​အတွက် နှစ်သစ်ကိုြကိုဆို​​ေသာ ပွဲ​​ေတာ်ဟူ၍ သတ်မှတ်ထား​​သည်။​ နှစ် သစ်တစ်ထက် သစ်သလို ဝတ်စား​​ဆင်ယင်မှုနှင့်​​ သီချင်း​​များ​​မှာလည်း​​ ပိုမိုအဆန်း​​ထွင်လာြကသည်။​

ယခုထွက်ရှိ​​ေသာ သြကင်္န်သီချင်း​​​ေခွတစ်ချို့​​တွင် ဘာမှ အနှစ်သာရမရှိ်​​ေသာ သီချင်း​​များ​​ကို ​​ေတွ့​​ရှိ​​ေနရပါသည်။​ ​​ေအာ်ြကသည်၊​ ဆိုြကသည်၊​ ခုန်​​ေပါက် ကခုန်ြကသည်၊​ ဒါပါပဲ။​ သူသီဆို​​ေသာသီချင်း​​မှာ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှန်း​​မသိ။​ သံစဉ်ကလည်း​​ အရင် ြမန်မာြပည်က အဆို​​ေကျာ်ြကီး​​များ​​ အြခား​​နိုင်ငံမှ ကူး​​ခဲ့​​​ေသာ ​​ေကာ်ပီ သီချင်း​​များ​​သာ။​ ​​ေကာ်ပီဆိုလို့​​ အြပစ်​​ေြပာ​​ေနြခင်း​​ မဟုတ်ပါ။​ အနှစ်သာရ မရှိြခင်း​​ကို ဆိုလိုပါသည်။​ အဆို​​ေတာ် ​​ေဇာ်ပိုင် သီဆိုထွက်ရှိ​​ေသာ သြကင်္န်သီချင်း​​​ေခွကို နား​​​ေထာင်ရာ အမှန်တကယ် ​​ေကာင်း​​ပါသည်။​ ကချင်၊​ ခုန်ချင် ၊​ ြမူး​​ချင်သည်ဆိုပါက ြမန်မာ ဒီ​​ေဂျများ​​ထွက်​​ေနသည်ပဲ။​ အဲ့​​ဒါ​​ေတွနဲ့​​ ကခုန်လို့​​ရသည်။​ ခက်သည်က ဘာ​​ေတွ ဆို​​ေနမှန်း​​မသိ​​ေသာ အ​​ေခွတွင် ​​ေပါက်ကရဆိုတတ်​​ေသာ အဆို​​ေတာ်သစ်များ​​ကို လက်ခံရန်စိတ်နှလံုး​​သွင်း​​ထား​​​ေသာ်လည်း​​ ထိုအဆို​​ေတာ်သစ်များ​​မှာ အဓိပ္ပါယ်မရှိ၊​ ခံစား​​လို့​​မရသည့်​​ သီချင်း​​များ​​ကို ဆို​​ေနသည်။​ ဟိုဘက်ထိပ် ​​ေြပး​​လိုက်၊​ ဒီဘက်ထိပ်​​ေြပး​​လိုက်နှင့်​​၊​ နာမည် အနည်း​​ငယ်ရ​​ေနြပီ ြဖစ်​​ေသာ အဆို​​ေတာ်မ​​ေလး​​ကလည်း​​ ကလိုက်သည်မှာ ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ြမန်မာမျက်လံုး​​နှင့်​​ဆိုရ​​ေသာ် အလွန်ရိုင်း​​ပါသည်။​ ရိုက်သည့်​​ ဒါရိုက်တာကလည်း​​ တကယ့်​​ ြမင်ကွင်း​​​ေတွကို ​​ေရွး​​၍ ရိုက်ြပသည်။​ ပုရိသ ​​ေယာကျာ်း​​တို့​​ အြကိုက်ပင်။​ သူတို့​​က​​ေတာင် ြပရဲ၊​ ရိုက်ရဲ​​ေသး​​သည်မှ​​ေတာ့​​ ဒီဘက်က ​​ေယာကျာ်း​​များ​​ ြကည့်​​ရဲရ​​ေတာ့​​မည်​​ေပါ့​​။​

ဝတ်စား​​ဆင်ယင်မှုနှင့်​​ပတ်သက်၍ ​​ေြပာချင်ပါ​​ေသး​​သည်။​ သြကင်္န်တွင် ​​ေခတ်နှင့်​​အညီဝတ်ဆင်ချင်ပါသည် ဆို​​ေသာ သူများ​​၊​ အကင်္ျီများ​​ကို ဝတ်ဆင်ရာတွင် ပါး​​ပါး​​​ေလး​​များ​​ မဝတ်ပါနှင့်​​။​ ကား​​နှင့်​​လည်သူ အမျိုး​​သမီး​​များ​​ ထမိန်မဝတ်သင့်​​ပါဟု ​​ေြပာချင်သည်။​ ဒီလူြကီး​​က ြမန်မာ့​​ဓ​​ေလ့​​ကို အ​​ေလး​​ထား​​သည်လည်း​​​ေြပာ​​ေသး​​၊​ ထမိန်မဝတ်ပါနဲ့​​လို့​​လည်း​​ ​​ေြပာသည်ဟု ​​ေတွး​​ပါလိမ့်​​မည်။​ အချို့​​ ​​ေရပက်သူအများ​​စုမှာ မီး​​သတ်ပိုက်များ​​နှင့်​​ ပက်​​ေနြက၍ ြဖစ်ပါသည်။​ မီး​​သတ်ပိုက်နှင့်​​ပက်သည်ထက် မိန်း​​က​​ေလး​​၏ အ​​ေပါ်​​ေအာက်ကို သိမ်း​​ကျံုး​​ြပီး​​ ပိုက်နှင့်​​ ထိုး​​ြခင်း​​ပင်။​ ထိုအချိန် ထမိန်သာဝတ်ထား​​ပါက .....?။​ ​​ေြပာမယ့်​​သာ​​ေြပာ​​ေနရသည်။​ သြကင်္န်တွင် ထမိန်ဝတ်​​ေသာ ြမန်မာမိန်း​​က​​ေလး​​များ​​ အင်မတန်ရှား​​ပါသည်။​ လံုး​​ဝမရှိသ​​ေလာက်ပင်။​ အကင်္ျီဝတ်ထား​​သည်မှာ ​​ေရစိုလျှင် အထဲထိ အတိုင်း​​သား​​ ြမင်ရသည်ထိ ဝတ်တတ်ြက​​ေသာ ြမန်မာမိန်း​​က​​ေလး​​ အလွန်များ​​ပါသည်။​ လာမည့်​​သြကင်္န်တွင် ဝတ်စား​​ဆင်ယင်မှုများ​​အား​​ ထိန်း​​ထိန်း​​ သိမ်း​​သိမ်း​​ ဝတ်ြကပါရန် ​​ေစတနာထား​​ ​​ေရး​​သား​​ရပါသည်။​

ကျွန်​​ေတာ်တို့​​ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ်သစ်ကူး​​ပွဲ​​ေတာ်ဟု ​​ေခါ်ဆိုြက​​ေသာ သြကင်္န်ပွဲ​​ေတာ်ြပီး​​သွား​​တိုင်း​​ သတင်း​​များ​​ ြကား​​​ေနရသည်မှာ လူ​​ေသဆံုး​​သတင်း​​ အများ​​ဆံုး​​ြဖစ်သည်ကို ​​ေတွ့​​ြကရပါလိမ့်​​မည်။​ ြပီး​​ခဲ့​​သည့်​​နှစ်က ကျွန်​​ေတာ် IC မဏ္ဍပ်တွင် လက်မှတ်ရ၍ သွား​​ြကည့်​​ပါသည်။​ လူများ​​မှာ ကခုန် ​​ေပျာ်ြမူ​​ေနြက၊​ သီချင်း​​လိုက်ဆို​​ေနြကနှင့်​​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ကို ​​ေပျာ်ဖို့​​​ေကာင်း​​ပါသည်။​ ဘီယာဆိုသည်ကိုလည်း​​ လမ်း​​​ေဘး​​မှာ ဒီအတိုင်း​​ ခွက်နှင့်​​ ချ​​ေရာင်း​​​ေနသည်ကိုလည်း​​ ​​ေတွ့​​ရပါသည်။​ သို့​​နှင့်​​ တံတား​​အတိုင်း​​ အပျင်း​​​ေြပ လမ်း​​​ေလျှာက်ထွက်ခဲ့​​ပါသည်။​ ​​ေနရာကား​​ ကန်​​ေတာ်ြကီး​​ ြဖစ်ပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်တစ်​​ေယာက်တည်း​​လား​​ဟု ​​ေမး​​ဖွယ်ရှိ၏။​ ဟုတ်ပါ၏။​ ကျွန်​​ေတာ်သည် တစ်​​ေယာက်တည်း​​ သွား​​ရတာကို ပိုမို သ​​ေဘာကျတတ်ပါသည်။​ အ​​ေပါင်း​​အသင်း​​နှင့်​​ သိပ်မသွား​​ပါ။​ ကျွန်​​ေတာ်ြကည့်​​လိုက်​​ေတာ့​​ ကန်စပ်တွင် ​​ေယာကျာ်း​​​ေလး​​ ​​ေလး​​ဦင်္း​​ ​​ေရချိုး​​​ေနပါသည်။​ အား​​လံုး​​က​​ေတာ့​​ မူး​​​ေနဟန် ရှိသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ ဟိုြကည့်​​ ဒီြကည့်​​နဲ့​​ တံတား​​​ေပါ်မှာ​​ေပါ့​​​ေလ။​ ထို ​​ေယာကျာ်း​​​ေလး​​ဦး​​မှာ တစ်​​ေယာက်နဲ့​​တစ်​​ေယာက် စရင်း​​ စရင်း​​ ​​ေရလယ်ဘက်ကို ​​ေရာက်သွား​​သည်။​ ထိုထဲမှ လူငယ်တစ်ဦး​​သည် ​​ေအာက်က ဆွဲချလိုက်သည့်​​အလား​​ ြမှုပ်သွား​​ပါသည်။​ သူ့​​သူငယ်ချင်း​​များ​​မှာ ကုန်း​​​ေပါ်သို့​​ တက်​​ေြပး​​ြကသည်။​ ​​ေအာ်ြကသည်။​ လူ​​ေတွက အများ​​ြကီး​​ ဝိုင်း​​ြကည့်​​ရံုမှလွဲ၍ တစ်​​ေယာက်မှ မဆင်း​​ကယ်ြကပါ။​ လံုြခံု​​ေရး​​ ရဲ ငါး​​ဦး​​​ေြပး​​လာပါသည်။​ ြပီး​​​ေတာ့​​ ဆင်း​​ြကည့်​​သည်။​ “ အနစ်ြကီး​​ကွ” ဆိုြပီး​​ ရဲ ငါး​​ဦး​​စလံုး​​ ကမ်း​​​ေပါ် ြပန်တက်လာသည်။​ အ​​ေပါ်က​​ေန ဘယ်အချိန်စြဖစ်သလဲ စသြဖင့်​​ ကျန်ခဲ့​​သူ သူငယ်ချင်း​​များ​​အား​​ ​​ေမး​​​ေနသည်။​ ကယ်ရမည့်​​သူကို မကယ်ပါ။​ ​​ေတာ်​​ေတာ်အား​​ကိုး​​ရ​​ေသာ ရဲများ​​ပင် ။​ ​​ေြပး​​လာတုန်း​​က​​ေတာ့​​ သူတို့​​ပဲ ကယ်တင်​​ေတာ့​​မလိုလို။​
ထိုရဲများ​​ ​​ေမး​​ြမန်း​​​ေနသည်မှာ နာရီဝက်​​ေလာက်ြကာခဲ့​​သည်။​ ခဏြကာလာ​​ေတာ့​​ စည်ပင်မှ အသက်(၅၀)အရွယ် အဘြကီး​​တစ်ဦး​​ ​​ေရာက်လာ ပါသည်။​ သူက အကျီချွတ်ြပီး​​ ဝါး​​လံုး​​တစ်လံုး​​ကိုင် ဆင်း​​ြပီး​​ ​​ေရငုပ်ရှာ​​ေလသည်။​ ​​ေရလယ်အနီး​​တွင် ​​ေတွ့​​ပါြပီ။​ သူက ကမ်း​​​ေပါ်မှ အြခား​​ ​​ေရကူး​​တတ်သူများ​​အား​​ ​​ေခါ်ပါသည်။​ သံုး​​​ေယာက်​​ေလာက် ဆင်း​​လိုက်သွား​​သည်။​ သို့​​နှင့်​​ ​​ေရနစ်သူအား​​ ကမ်း​​​ေပါ်သို့​​ သယ်ခဲ့​​ြကသည်။​ ကမ်း​​​ေပါ်​​ေရာက်​​ေသာ် အသက်မရှိပါ။​ ကယ်ဆယ်သူ အဘိုး​​ြကီး​​သာ မ​​ေရာက်ခဲ့​​ပါက အ​​ေလာင်း​​​ေတာင် ရမည်မဟုတ်။​ သြကင်္န်တွင် အလွန်အကျွံ မမူး​​ြကဖို့​​ ​​ေြပာချင်ပါသည်။​ ဒီအြဖစ်အပျက်က ကိုယ်​​ေရှ့​​မှာ ြဖစ်ပျက်သွား​​​ေသာ အြဖစ်အပျက်။​ သြကင်္န်ရက်များ​​ကုန်ဆံုး​​သွား​​​ေသာအခါတွင်ကား​​ ​​ေသဆံုး​​သတင်း​​များ​​ တန်း​​စီြပီး​​ ထွက်လာပါ​​ေတာ့​​သည်။​ နှစ်သစ်ကို ြကိုဆို​​ေသာပွဲကား​​ အလွန်အကျည်း​​တန်လှ တကား​​။​
လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)


Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 3/18/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign